Kodėl trijų aukščiausiojo teismo teisėjų pajamos skiriasi keliais kartais?

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIAM TEISMUI
Nuo V.Fetaimia Per EPP
Pareiškiamas įtarimas (argumentuotas operandas)
2017 m. gegužės 28 d.
Vilnius
2017.04.04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės (pranešėja), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Donato Šerno, gavo 2017 m. kovo 31 d. pareiškėjos Viktorijos Fetaimia prašymą išaiškinti nutartį. Ji nustatė, kad vis trys teisėjai yra kilę iš Biržų, nors Biržuose gyvena 11 000 Lietuvos gyventojų, kas tesudaro 0.003% Lietuvos. Lietuvos aukščiausiame teisme dirba 35 teisėjai ir šioje byloje 3 iš jų yra kilę iš vienos mažos Lietuvos gyvenvieyės – t.y.10% arba šiuo atveju 100%. Toliau V.Fetaimia nustatė, kada iki 2012 metų visutinis LAT teisėjo atlyginimas buvo po 8000lt į mėnesį, į rankas po 6.340lt. t.y. į metus po 76 000lt, o jei dirbo apylinkės teisme po 4.5 t.y po 54000lt. Pagal tų trijų teisėjų pajamų deklracijas gaunasi, kad būdami iš vienos mažos Lietuvos gyvenvienės, visi gimę beveiktais pačiais 1962 metais ( Gražina Dovydonienė yra gimusi 1961.05.30 – kurią kaip tik sveikinu su gimtadieniu…:) Taigi, trys teisėjai, kilę iš to paties miestelio, tuo pačiu metu, dirbantys tame pačiame Lietuvos Aukščiausiame teisme, uždirbantys tas pačias pajamas, deklaruodami savo turtą – visi uždeklravo skirtingas pajamas:
Gražina Dovydonienė 2012 – 270 705 Lt; ( pokytis -183 000lt ) viso 453 000lt.
Donatas Šernas 2012 – 283 038 Lt; ( pokytis – 53 500lt) viso 335 000lt.
Gintaras Kryževičius 2012 -71 767 Lt. ( pokytis 140 000lt) viso 212 000lt.
Taigi, kažkodėl Gražina Dovydonienė, turi pajamų pusantro karto daugiau negu Donatas Šernas ir du kartus daugiau negu Gintaras Kryževičius.
Pagal LR Konstitucija teisėjai turi vadovautis CK1.2 ir 1.5 t.y. gera morale ir sąžine.
Kai neatintinka trijų teisėjų kilusių iš tos pačios gyvenvieės, gimusių beveik ais pačiais metais turto pajamų deklracijos net 150% ir 200% – tai kyla natūralus klausimas kodėl?
Kuri deklracija atspindi realias pajamas? Panašu, kad G.Kryževičiaus, nes jis stažavosi Oksforde ir ten jam turėjo išaiškinti, kai teisėjui apie teisėjų pajamų skaidrumo princius, kai į juos teisinėje-demokratinėje visuomenėje bet kuris pilietis turi teisę bet kada pažiūrėti ir nuspręsti ar jo bylai paskirtas teisėjas atitinka – tai ką jis deklaruoja ir kokios yra jo realios galimybės.
Kadangi aš VISADA susireknku visą įmanoma ir viešai pasiekiamą informaciją apie kiekvieną asmenį kuris kažką sprendžia mano gyvenime – tai turiu pareikšti, kad mano prašymui nagrinėti paskirti šie trys teisėjai iššaukia pagrįstas j ų nesąžinigumo ir blogos moralės abejones, nes kai jų deklarvimo amplitudės paklaida sviruoja iki 200% – tai yra jau antrinių pajamų šaltinio akivaizdūs ištekliai ir pagal įstatymą tai turi būti vertinama kaip neuždeklaruotas turtas, kuris buvo neapmokestintas ir neįmokėtas į LR biudžetą.Civilizuotos šalys, tame tarpe ir Lietuva tai įpareigoja:
https://www.gov.uk/government/publications/second-incomes-campaign-your-guide-to-
making-a-disclosure/second-incomes-campaign-your-guide-to-making-a-disclosure
Kai tokie, jau atvirai savo pajamas, manau, slepiantys teisėjai mano prašyme cituoju ką
n u s t a t ė : “Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2017 m. kovo 13 d. nutartimi Nr. 3P-481/2017 atsisakė priimti pareiškėjos V. Fetaimia paduotą kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutarties peržiūrėjimo. Teisėj ų atrankos kolegija sprendė, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2017 m. kovo 29 d. nutartimi Nr. 3P-591/2017 atsisakė priimti antrą kartą pareiškėjos paduotą kasacinį skundą. Teisėj ų atrankos kolegija sprendė, kad kasacinio skundo turinio trūkumai neištaisyti, nes skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir pirmasis kasacinis skundas, kuris pripažintas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimu. Pareiškėja V. Fetaimia pateikė prašymą išaiškinti teisėjų atrankos kolegijos 2017 m. kovo 13 d. nutartį Nr. 3P-481/2017. Ji prašo išaiškinti, kokių argumentų pritrūko advokatei E. Grucyteis surašant kasacinį skundą, taip pat išvardyti tapačius argumentus.
Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį, jeigu teismo sprendimas (nutartis) yra neaiškus, tai j į priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Kasacinio teismo konstatuota, kad teismo sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis. Teismas, aiškindamas sprendimą (nutartį), negali keisti jo turinio ir esmės, t. y. negali aiškinti sprendimo (nutarties) motyvuojamosios dalies, nes tai reikštų naujų motyvų surašymą (motyvuojamosios dalies papildymą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Naujapilė“ v Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Gečis v. R. Gečytė, bylos Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Siugždaitėspareiškimą, bylos Nr. 3K-7-242/2009; ir kt.).
Pareiškėja V. Fetaimia pateiktu prašymu neprašo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2017 m. kovo 13 d. nutarties Nr. 3P-481/2017 rezoliucinę dalį. Jos prašymas yra susijęs su šios nutarties motyvais, t. y. dėl ko nebuvo priimtas jos kasacinis skundas, nurodant, kokiu argumentu pritrūko jam priimti ir kokie yra tapatūs. Konstatuotina, kad prašoma išaiškinti kasacinio teismo nutartis yra baigtinis ir vientisas aktas, joje surašyti visi motyvai, kurių pagrindu priimta nutarties rezoliucinė dalis. Nutarties motyvų negali būti daugiau, nei jų išdėstyta nutartyje, taip pat nutartis negali būti pildoma naujais motyvais. Remiantis išdėstytais argumentais konstatuotina, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo, nes kasacinio teismo priimtos nutarties aiškinimas peržengtų procesinės teisės normų leidžiamas teismo sprendimo išaiškinimo ribas (CPK 278 straipsnio 1 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).
Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi, n u t a r ė netenkinti pareiškėjos Viktorijos Fetaimia prašymo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2017 m. kovo 13 d. nutartį Nr. 3P-481/2017.
Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. “
Citavimas baigtas.
– Tai tokie teisėjai Gražina Davidonienė, Gintaras Kryževičius ir Donatas Šernas – visi trys kilę iš Biržų, vienas pasistažavęs Oksforde JAU NELOGIŠKAI teigia, kad mano advokatės išdėstyti tapatūs argumentai – yra visi nutarties motyvai IR JAU TAIS PAČIAIS išdėstytais argumentais remiatis konstatuotina, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo…
T.Y. Jų nuomone:
a) mano advokatė išdėste tapačius argumentus;
b) – tai sudarė jų nutarties motyvus;
c) ir tapo išdėstytais argumentais.
Gilinamės kas yra argumentai?
– tai ką nors pagrindžiantis, įrodantis teiginys arba teiginių seka (logikoje, filosofijoje).
Kas yra motyvai?
– tai yra skatinamoji priežastis, veiksnys, veikimo pagrindas: Vadovaujasi rimtais motyvais.
Kaip gali argumentai paskatinti argumentuoti atsisakyti išaiškinti motyvus? Kaip?!
Taigi, logikos atisakyme ( argumentavime) išaiškinti nutarties motyvus po advokatės argumentų – nėra. Kaip ir nėra logikos tų teisėj ų pajamų deklaracijose.
Kas tada yra?
– Tada iškyla šis mano prieštaraimas, kitaip tariant argumenas, kad logiką nesivadovaujatys trys teisėjai, nenagrinėtų mano prašymo ir negaišintų mano brangaus laiko.
Kitaip tariant – tai yra Argumentas – matematinės operacijos argumentas, operandas.
Todėl, prašau, kad tą nutartį man išaiškintų kitos sudėtės LAT teisėjų kolegija.
Dėkoju,
Viktorija Fetaimia

Facebook komentarai
});}(jQuery));