Karas tarp Rusijos ir NATO, kieno šansai yra geresni?

apsauga-1

apsauga-1

Karas tarp Rusijos ir NATO, kieno šansai yra geresni?

 

Sisteminė žiniasklaida nuolat kala Lietuvos žmonėms į galvą:

„NATO 10 kart stipresnė už Rusija, mes nugalėsim”, „NATO mus gina”, „Rusai atsilikėliai ir jų analogų neturintys ginklai tai tik multiplikacija”

Karingos kalbos apie „atsilikėlius” „barbarus” Rusus vis netyla mūsų viešojoje erdvėje. Lietuvoje visokie nevispročiai elfai, gausiai ir karingai komentuoja jau prasidėjusius NATO ir Rusijos konfliktus Ukrainoje arba Sirijoje (niekindami kitokią nuomonę turinčius Lietuvius, kuriuos vadina „vatnikais”, „koloradais”, „maudingais idijotais”, „runkeliais”, „šunauja” ir pan.). Šių komentarų pagrindinė mintis – „Valio iškepė koloradus! Gerai, kad sunaikino vatnikų namus ir išskerdė išperas (čia apie Donecko taikių gyventojų naikinimą)! Jau tuoj tuoj, Amerikonai ištaškys tuos „vatnikus” ir „koloradus”, jie jau tuoj tuoj su savo surūdijusiais kalašnikovais bėgs slėptis į Tundrą.”

Kaip kalbėjo išmintingiausias pasaulio Karalius Saliamonas: „Kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko vėl įvyks. Po saule nieko nėra nauja. Kartais yra dalykas apie kurį sakoma: Žiūrėk tai šis tas nauja! Bet tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus.” (Koheleto knyga 1,9-10). Todėl nekreipkime dėmesio į feisbukinius infantilius imbecilus, nes tokia jų DALIA, grybauti savo lygio samprotavimuose. Jų nėra daug, bet tie kas valdo Lietuvą, per totaliai kontroliuojamą žiniasklaidą, sudaro jiems galimybę garsiai ir gausiai reikštis. Tuo sukurdami klaidingą visuotino jų samprotavimų palaikymo vaizdą. Žinodami šią mažą gudrybę tiesiog sau asmeniškai pabandykime susivokti, kas buvo, kas yra ir kas bus.

Iš žymiosios Herodoto „Istorijos” žinome, kad pirmąją NATO pasaulyje sukūrė Persai. Jie apjungė skirtingas tautas ir visur įvedinėjo savo tvarką. Nenugalima Persų kariuomenė neturėjo sau lygių pasaulyje pagal modernų valdymą, discipliną, ginkluotę ir valdomą žmonijos dalį. Lėšų palaikyti šiai NATO, persai skyrė daug daugiau nei visos kitos šalys pasaulyje, kartu paėmus. Iš žymios Herodoto „Istorijos” žinome, kad ši senovės NATO valdė taip pat ir Graikijos laisvus miestus – polius (šiuolaikinio EU prototipas). Koloborantų elitas pavergtos Graikijos miestuose laikėsi tik dėl to, kad iš pagrindinės to meto NATO būstinės – Babilono, jam buvo suteikiama struktūrinė, informacinė ir karinė parama, per įvairius to meto sanglaudos fondus.

Puikiai gyveno Persų NATO. Jos vadai, jų vasalai ir netgi vasalų anūkėliai (kai kurie iš jų buvo akivaizdžiais imbecilais) maudėsi prabangoje Babilono parlamente, naudodamiesi visomis to meto civilizacijos naujovėmis. Bet štai Persų NATO nutarė, kad reikia nukariauti paskutinius necivilizuotus laukinius, gyvenančius už Juodosios jūros, „vatnikus” ir „koloradus” Skitus.

Persų NATO tuo metu vadovavo Karalius Darijus. Surinko jis visą civilizuotų tautų koaliciją, pravedė agresyvią informacinę kampaniją ir nutarė atnešti civilizacijos gėrį paskutiniams laisviems Antikos žmonėms. Pažymėtina, kad Darjaus puolimas prasidėjo būtent nuo Skitų žemių pakraščio, šiandien vadinamo Ukraina. Persikėlė Darijus ir visa nenugalimoji armada per Dunojų ir pradėjo pergalingą žygį per Skitų žemes. Skitai traukėsi ir nėjo į tiesioginę konfrontaciją. (Šiandienos ekonominio karo akivaizdoje, galima būtų vesti paraleles, kuomet”vatnikai” ir „koloradai” nelaukė, kol bus sunaikinta jų ekonominė jėga ir nuvertinti pinigai, todėl patys pradėjo masinį atsitraukimą dirbtinai nuvertindami rublį beveik dvigubai, tuo būdu išsaugoję monetarinę galią ir atpiginę ekonomines sąnaudas dvigubai prieš pagrindinį puolimą.) Skitai traukdamiesi tiesiog pastoviai puldinėjo Persų NATO po truputį sekindami jo jėgas.

Herodotas aprašo vieną įdomiausių šio Antikos „nekonvencinio” karo epizodų. Darijus pavargęs nuo nuolatinio Skitų persekiojimo nusiuntė pašiepiamą laišką Skitų karaliui Pdantirsui (kituose šaltiniuose jis vadinamas Idantris) „Ko gi tu, keistuoli, pastoviai bėgi? Tau reikia pasirinkti vieną iš dviejų, arba tu sustoji ir kauniesi, arba, jei jautiesi silpnesnis už mane, tuoj pat sustok ir priimk mane kaip savo valdovą.”

Jis jau jautėsi „sudraskęs Skitų ekonomiką į gabalus”.

Į tai Pdantrisas atsakė: „Niekada aš nieko nebijojau ir nei nuo ko nebėgiojau, dabar nuo tavęs irgi nebėgu. Mes tiesiog elgiamės taip kaip tai darome taikos metu. Pas mus nėra miestų, dėl kuri mes turėtume pergyventi jog juos nusiaubs ir apiplėš, todėl mes laisvai klajojame savo žemėse ir nematome jokio reikalo skubėti kautis su tavimi.” Su šiuo atsakymu Darijui buvo nusiųstos ir dovanos. Paukštis, pelė, varlė ir penkios strėlės. Tai buvo perspėjimas kurį Darijaus išminčiai išvertė taip: „Jeigu jūs Persai neišskrisite kaip paukščiai arba neįsirausite į žemę kaip pelės arba kaip varlės nenušoliuosite į ežerą, tuomet mirsite nuo mūsų strėlių.”. Kadangi esu Kazokų palikuonis, galiu pasakyti, kad Darijaus išminčiai suklydo traktavime. Verčiama ši dovana taip: „Kodėl reikalauji mūsų žemės ir vandens. Paukštis danguje, pelė žemėje, varlė vandenyje, jie ten gyvena bet tai jiems nepriklauso. O penkios strėlės reiškia kiek Skitų karalių prieš juos kovoja, pagal seną Kazokų išmintį – vieną strėlę lengvai perlauši, o penkias vienoj saujoj ne.

   „Šis mano paaiškinimas atitinka ir Visagalio perspėjimą Izraelitams „Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra MANO, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnamiais” (Kun.25,23).

Jau nuo Babilono laikų įvairių tautų sąjungų kūrėjai priešinosi Visagalio Dangaus ir žemės Sutverėjo valiai, todėl išdidžiai reikalaudavo, kad pavergtos tautos perduotu jiems savo žemę ir vandenį įsivaizduodami jog tai jiems priklauso. (Pav. šiuo metu pavergtos Lietuvos žmonės jau už savo vandenį moka taip lyg jis būtų vežamas iš kito žemyno, o žemė supirkta už beverčius užsienietiškus popiergalius. Kai tik mes atsisakėme paskutinio nepriklausomybės atributo – savo pinigų, okupantai atspausdino trilijoną eurų tam, kad išpirkti pas kvailus barbarus tai kas dar ne nupirkta. Papondopulos pinigai iš žymaus Rusų filmo „Vestuvės Malinovkoje”. „Imk šimtą tūkstančių, ne imk milijoną už sklypą aš sau dar tų pinigų nusipiešiu”.).

„Pergalingas” Persų NATO žygis baigėsi gėdingu pabėgimu, kuomet Darijus palikęs savo sužeistuosius kareivius stovykloje, su kariuomenės likučiais spruko atgal link Dunojaus ir tik grįžęs į Persiją paskelbė, kad jie nugalėjo, nes jo kariuomenė vaikščiojo po Skitų žemę. Bet juk žmonių neapgausi, todėl labai greitai persų pavergtos tautos sunaikino Babilonišką NATO nes suprato, kad Persų galia yra tik to meto žiniasklaidos išpūsta fikcija.Tokiu būdu Skitai išgelbėjo daugelį tautų iš bedieviško išdidumo ir žmogiškai gyvuliškos prigimties sukurto jungo. Būtent nuo tų laikų Graikų mitologijoje yra išlikęs pasakojimas apie Skitų Karalių Promėtėjų atnešusį ugnį ir šviesą užguitiems žmonėms.

Po to Graikų karalius Aleksandras susikūrė savo NATO. Bet jis buvo protingas Graikas ir žinojo, kas nutiko Persų NATO, todėl plėtė savo Imperiją ne į skitų gyvenamas žemes, o į tolimąją Aziją.

Po Graikų Romėnai sukūrė savo NATO. Jie ne lindo į Skitų žemes, bet užtat puolė mūsų brolius (pagal seną tradiciją mes juos vadinome gale gyvenantys Galai ir Galindai), gyvenusius Frankų ir Germanų (šiuolaikinės Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos) žemėse. Tam buvo pradėtas vykdyti ilgalaikis projektą pavadinimu EURUS (išvertus iš lotynų kalbos tai reiškia Į RYTUS, vokiškai „NACH OST”). Gabalas po gabalo jie atsikasdavo „barbarų” teritorijas sukurdami ten marionetines valdžias ir duodami jiems dirbtinas tapatybes. Kai tik vieną teritoriją suvirškindavo, toje teritorijoje gyvenančius žmones negailestingai dresiruodavo ir siųsdavo mirti už jų interesus. Kovoti su savo vis dar laisvais broliais Rytuose. Tam, kad būtu motyvacija mirti, vergams įdiegdavo tariamo pranašumo prieš „necivilizuotus” brolius kompleksą. Jūs laižote mūsų galūnes, jie laižys jūsų. Tai savotiška piramidė (Ant šiuolaikinio dolerio galite pamatyti piramide su akimi).

Romėnų NATO sutriuškino į senąją Didžiąją Lietuvą susijungę Rusai, Žalgirio mūšyje. Ordino kariuomenė, buvo visos tuometinės Europos elitas, geriausiai, apginkluota ir 10 stipresnė nei Lietuvių.

Labai gaila, bet vakarinę Lietuvos dalį (šiuo metu ji vadinasi lenkija) suvirškino vėliau, gudrumu. Rytinė (kuri vadinasi Rusija) vis dar laikosi.

Po Romėnų, NATO vėliavą pakėlė Prancūzai. Bet istorija pasikartojo. Visi žinome kuo pasibaigė Napoleonui bandymas sutriuškinti Rusus. Atėjęs su 10 kartų stipresne kariuomenę jis vos sugebėjo išnešti savo mėsas po totalaus pralaimėjimo.

Prieš paskutiniąją NATO sukūrė Hitleris. Visa Europa (išskyrus Britus) su džiaugsmu ir pasiaukojimu dirbo civilizacijos labui, siuntė savo geriausius karius ir ekonominius pajėgumus. „10 kart stipresnis Vermachtas” (bent jau jiems taip atrodė prieš puolant), lygiai taip pat kaip ir visi kiti buvę iki tol, pergalingai triuškino „Barbarus”. Bet istorijos nepakeisi. Nešė kudašių ir šis NATO iš Rusijos, pamesdamas apdegusius mėsgalius.

Jei atmesti visus tuos spalvotus pliurpalus, kurie kemšami mūsų žmonėms per žiniasklaidą, tuomet lieka labai aiškūs pragmatiški tikslai tų kurie nenuilstamai rengia savo ekonomines atakas prieš Rusiją ir bando padegti tikrą globalų karą pradedant nuo Ukrainos. Šį tikslą įvardino priešpaskutinės, Hitlerio sukurtos, NATO karininkas. Ukrainos Reichkomisariato Gauleiteris Erikas Kochas. Šis tekstas parašytas tuomet kai Vokiečiai savo puolimu jau „sudraskė Rusijos kariuomenę ir ekonomika gulėjo griuvėsiuose”.

Pasiskaitykite kam reikalinga Ukraina, Lietuva ir visa Rytų Europa ir kodėl taip negailestingai žudomi Rusai Donbase, o visas „civilizuotas” pasaulis to „nemato”:

„Reicha domina tik naudingo produkto tiekimas iš šios teritorijos. Teritorijos aborigenų gyvybės neturi jokios vertės.

Manes klausia, kada gi Reichas gaus nors kokią nors ekonominę naudą iš okupuotų Rusijos teritorijų? Atsakau: Niekada, kol ten gyvena Rusai! Visa esmė yra tame, kad slavai yra laukiniai žmonės. Aš dabar kalbu ne apie jų nevalyvumą, neišsivystymą ar tinginystę. O apie tai, kas sakoma apie gyvulius. „Laukinis” arba „naminis”.

Naminiai gyvuliai gali būti priversti paklusti botagu, laukinis gyvulys ne taps nuolankus net tuomet jei jį sumuši. Tas pats ir su tautomis, tai ne priklauso nuo kultūros. Afrikos Negras ar civilizuotas Prancūzas nusilenkdami jėgai visada bandys prisitaikyti prie naujos tvarkos, nuolankiai priimdami savo pažemintą padėtį. Tuo tarpu Slavai nesugeba įvertinti netgi to rūpesčio jais, kokį geras šeimininkas rodo savo darbiniams gyvuliams. Tik nusisuk ir jie įbes tau peilį į nugarą vien už tai, kad tu išdrįsai būti jo šeimininku. Tai aš kalbu apie Rusus. Nes vakarietiški slavai, lenkai arba ukrainiečiai yra žymiai labiau sukultūrinti europiečių civilizacijos. Pavyzdžiui lenkai su džiaugsmu pripažįsta tą hierarchiją kurioje jie savanoriškai stato save žemiau mūsų – Vokiečių, bet užtat jie visada kelia save žymiai aukščiau nei ukrainiečiai ar Rusai. Tą patį galima pasakyti ir apie Galicijos ukrainiečius, kurie buvo ne Rusijos, o Austro-Vengrijos valdžioje. Geltonai mėlyna, „grynų ukrainiečių” vėliava priklausė Švedijos Karaliaus Karlo kariuomenėje tarnavusiems ukrainiečiams, kariavusiems prieš Rusų Carą.

Kolonizuoti ir eksploatuoti Rusus? Tai utopija! Nerentabilu, nes bankrutuosi išlaikydamas apsaugą. Iš to mes darome išvadą, kad Reichas nėra suinteresuotas išsaugoti šią bereikalingą tautą. Tegu išmiršta, kaip Amerkos Indėnai arba tegu išlieka nedideliais kiekiais, kokiose nors tolimuose miškuose, kaip antropologų tyrimo objektas.

Mūsų vergai privalo užsitarnauti teisę gyventi – lojalumu, sąžiningumu ir nuoširdžiu darbu.”

p.s. Kaip jūs manote, dabartinis NATO ir Rusijos konfliktas bus kitokios baigties? Tuo labiau, kad prasidėjus tikram konfliktui neišvengiamai bus pradėti naudoti branduoliniai ginklai. Kaip jūs manote ar galingiausias pasaulyje JAV laivynas, kuris būtent ir yra pagrindinis NATO  hegemonijos įrankis, turi kokius nors šansus išlikti, jeigu net netoli jo valdenyne pradės sproginėti atominės bombos? Abejoju, jeigu ne pats sprogimas tai sprogimo sukeltos bangos tikrai sunaikis viską kas ten plūdūriuoja. O visa „technologiškai tobula” bepiločių armada nukris tik dėl vieno ore sprogusio branduolinio užtaiso, nes jis sukelia elektromagnetinį smūgį atjungiantį visą elektroniką ir t.t. pan.

Šiaip toptelėjo mintis, gal gudrūs lietuvos politikai būtent todėl į valdžią išstūmė visus tuos „profesionalius gėjus” ir kitas įvairialytes prostitutes, kad atėjus valandai X patiems nereikėtų kentėti?

Su meile ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));