KALTINAMOJO ŽILVINO RAZMINO BAIGIAMOJI KALBA

KALTINAMOJO ŽILVINO RAZMINO BAIGIAMOJI KALBA

2018.01.09

Okupuotos Lietuvos Teisme.

Šiandiena Klaipėdos apygardos teisme baigiama nagrinėti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, galimai JAV ambasadoje užsakyta, galimai CŽV-VSD sukurpta, gen. Prokuratūros ir VRM kuruojama, užsakomoji politinė, prevencinio baudžiamoji susidorojimo byla Nr.1-59-361/2017. Byla kurioje, man disidentui Žilvinui Razminui (kuris visą savo gyvenimą kovojau, kovoju ir kovosiu už Lietuvos Nepriklausomybę, tautos gerovę) ir mano kolegoms, įžūliai ir negarbingai mėginama primesti sunkius nusikaltimus, kurių mes nepadarėme ir su kuriais aš kategoriškai nesutinku. O būtent :

BK 121 str. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla;

BK 122 str. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą;

BK 170 str. 1d.    Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.

Mane, Lietuvos Valstybės vardu veikiantys Tautos priešai apkaltino nusikaltimais, kuriuos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, galimai suplanavo patys JAV-NATO okupantai, o parsidavę vietiniai kolaborantai tapo uoliais ir aklais jų sąmokslininkais.

Visas šis juridinis cirkas yra ne kas kita, kaip VSD preventyvi akcija Lietuvos Išsivadavimo Judėjimui pažaboti, ne nubausti už padarytas nusikalstamas veikas ir tai patvirtina VSD 2015.02.25 d. pažyma, kurioje parašyta, kad VSD nuomone, išvardyti faktai liudija, kad Lietuvoje vyksta kraštutines kairiąsias ir kraštutines dešiniąsias pažiūras propaguojančių asmenų ir jų grupių konsalidavimosi

 

 

 

 

procesas. Esminiai radikalų konsalidacijos ideologinė nuostata yra Lietuvos valstybės politinės santvarkos ir vidaus bei užsienio politikos teisėtumo kvestionavimas. Tokie nevaržomi ir teisinio įvertinimo nesulaukiantys politinių radikalų veiksmai vykdomi intensyvaus informacinio karo sąlygomis gali sukelti masinius neramumus, tautinį susipriešinimą, separatistinių nuotaikų protrūkį ir pažeisti Lietuvos valstybės suverenitetą. Taip pat minimų asmenų aktyvi parama agresyviai Rusijos užsienio politikai, dalyvavimas šios valstybės informaciniame kare turėtų būti vertinamas kaip parama užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“.

Štai čia ir yra visa tikroji šio susidorojimo bei bylos fabrikavimo priežastis!

Šiandieną, jau ir kaimo bobutei aišku, kad mane teisia ne už aukščiau išvardintus nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę. Mane teisia už tai, kad aš ir mano bendraminčiai, matydamas didžiulę, mirtiną grėsmę tautai ir Lietuvos Nepriklausomybei, remdamasis LR Konstitucijos:

3 straipsnis Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

7 straipsnis Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

25 straipsnis Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

33 straipsnis Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

35 straipsnis Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.

137 straipsnis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių

139 straipsnis Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo  kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga.

 

 

 

 


suredagavau penkis atsišaukimus į tautiečius ir piliečius, kuriuose siekiau ne tik atkreipti savo bendraminčių ir mąstančių Lietuvos piliečių dėmesį į Lietuvos okupaciją, okupacijos primestas liberal-kapitalistinės sistemos socialines, demografines bei politines grėsmes bet ir pakviečiau visus geros valios žmones stoti į NESMURTINIO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ prieš JAV-NATO-ES okupantus ir vietinius kolaborantus, už LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR TAUTINĘ-SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!

JAV-NATO-ES OKUPACINIS REŽIMAS IR VIETININKAI MANE APKALTINO IR TEISIA UŽ TAI, KAD ATVIRAI STOJAU GINTI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS VIRŠENYBĘ;

LIETUVIŲ TAUTOS IR PILIEČIŲ LAISVĘ, SOCIALINĮ TEISINGUMĄ;

LIETUVOS TERITORINĮ VIENTISUMĄ;

LIETUVOS ŽEMIŲ NEIŠPARDAVIMĄ KOLONIZATORIAMS;

LIETUVOS BANKO IŠSAUGOJIMĄ;

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATRIBUTĄ – LITĄ;

Kitaip sakant esu baudžiamas už tai, kad JAV-NATO-ES okupantams, kolonistams ir vietiniams sąvanaudžiams nusikaltėliams ir tikriesiems BK 121, 122, 170 str., bet ir visos eilės LR Konstitucijos, bei Lietuvos ir tarptautinių įstatymų pažeidėjams, pasakiau – STOP! LIETUVIŲ TAUTA NEBEKLUPĖS, NEBEVERGAUS IR NESILEIS ŽUDOMA!

Per amžius lietuviams buvo svetima ir nepriimtina vieną galvoti, kitą kalbėti, o trečią daryti, deja šiandieninėje „KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖJE“ tai jau tapo neatskiriama kasdienybe, kurioje patys muša ir patys rėkia. Tai tik patvirtina tai, kad lietuvių tauta ir piliečiai nebėra Lietuvos šeimininkai, o Lietuvos valdžią uzurpavę JAV-NATO-ES administratoriai ir jiems pavaldžios institucijos, tame tarpe ir

 

 

 

 

specialiosios tarnybos, prokuratūra ir teismai, atstovauja ir gina tik okupantų ir vietinio „elito“, bet ne daugumos darbo žmonių interesus.

Bet pradėkime viską iš eilės:

Remiantis Lietuvos saugumo viršininko pavaduotojo Romualdo Vaišnoro 2015.02.25 beletristinio pobūdžio raštiškų fantazijų pagrindu gen. Prokuratūra buvo priversta pradėti man, Ž. Razminui ikiteisminį tyrimą pagal BK 121, 122, 170 str., už tai kad aš:

Ž. Razminas iki 2014.06.12 d., tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, sukūriau antikonstitucinę organizaciją prisistatančią tautiniais socialistais nacionaldarbininkais, kurios tikslas neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir dalyvavau organizacijos veikloje;

sukūriau proklamacijas „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ tekstą, kurio turinys skleidžia neapykantą žmonių grupių atžvilgiu, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, viešai ragina smurtiniu būdu kėsintis į esamą Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, pažeisti valstybės suverenitetą, kėsinausi į Lietuvos nepriklausomybę, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Taipogi šias proklamacijas gaminau, laikiau ir platinau Vilniaus, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Kauno ir kituose miestuose;

proklamacijų tekstus patalpinau neformalaus judėjimo tautiniai socialistai, nacionaldarbininkai internetiniame portale www.ltnacionalistas.wordpress.com. Tinklapyje, kurio abonentas, kaip teikia kaltintojai, priklauso Ž Razminui.

 

1. Dėl antikonstitucinės organizacijos kūrimo ir dalyvavimo joje.

Aš, kaltinamasis Ž. Razminas atsakingai pareiškiu, kad nuo minėtos 2014.06.12d. iki pat šiandien, nesukūriau nei vienos antikonstitucinės organizacijos ar grupės. VSD ir prokurorų minimi TAUTINIAI SOCIALISTAI NACIONALDARBININKAI (TSND) buvo tik mano idėja, iniciatyva (net iniciatyvinės grupės dar nebuvo) , o ne realiai veikianti organizacija ar grupė, kaip kad teigia VSD ir prokurorai. Kita vertus,

 

 

 

 

visuomeninių organizacijų ar grupių kūrimas, pats savaime nėra nusikaltimas. Kiek man žinoma, Konstitucija dar nėra oficialiai uždrausta, kurios 25str. ir 35str. užtikrina žodžio ir būrimosi į politines partijas ir asociacijas laisvę, suprantama, jeigu partijos veikla nepažeidžia Konstitucijos ir įstatymų.

Ikiteisminio tyrimo metu VSD ir prokurorai neįstengė pateikti nei vieno įrodymo, kada ir kur buvo įkurta ši mistinė TSND organizacija, nepateikta nei vieno TSND antikonstitucinės veiklos įrodančio fakto, negana to, nebuvo įvardintas nei vienas jos narys.

Jeigu tokios rimtos valstybinės struktūros kaip VSD ir Gen. Prokuratūra savo pažymoje ir pradėtoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje mane prilygino vos ne BIN LADENUI, ir teigia, jog aš sukūriau teroristinę, ketinusia smurtu nuversti teisėtą konstitucinę santvarką, TSND organizaciją, vadinasi tam turėjo būti labai svarūs ir rimti faktiniai įrodymai.

Tarkime, kad jų minima organizacija iš tiesu egzistavo ir kietino įvykdyti valstybės perversmą Lietuvoje. Tai kur tie faktai:

perversmo planai;

perversmu suinteresuotos užsienio valstybės ar organizacijos, su kuriomis palaikiau ryšius (pvz.: 1917m. Rusijos revoliuciją palaikė ir finansavo Vokietija ir JAV) ;

revoliucijos finansavimo šaltiniai (pvz.: Ukrainos „oranžinę“ ir „Maidano“ revoliucijas finansavo JAV, kuri šiems perversmams išleido daugiau kaip 5 milijardus $);

aprūpinimą ginklais ir specialiąja žvalgybine aparatūra.

O tai įrodančių faktų ikiteisminėje byloje taip ir nesuradau. Telefoninių pokalbių paklausymo metu (kuris vyko kelis metus) taip pat nebuvo nustatytas nei vienas TSND priklausantis narys, nei vienas ryšio su užsienio valstybėmis ar organizacijomis faktas, taip pat nenustatytas nei vienas finansavimo, ar ginklų tiekimo šaltinis, revoliucijos planai taipogi nebuvo aptarinėjami.

 

 

 

 

Tai gal 2015.03.19d. masiniai „pogromai“ ir kratos davė kokių teigiamų rezultatų? Deja ne! Kratų metu nebuvo aptikta nei ginklų, nei pinigų, nei spec. aparatūros, nei slaptų TSND organizacijos sąrašų, nei organizacijos steigimo protokolų ar valstybės perversmo planų.

Tiesa, ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra 2015.01.30 d. Klaipėdos Apygardos Prokuratūros prašymas, dėl telefonų paklausymo, kuriame nurodoma, kad (…) buvo atliktas tyrimas informacijos apie ryšį tarp skrajučių platinimo ir asmenų, kurie administruoja internetinę svetainę nacionalistas.lt, kurioje yra patalpinti platinamų skrajučių vaizdiniai, kuriuos galima atsispausdinti.“

Toliau prašyme rašoma: – „Tyrimo metu (…) pavyko nustatyti tinklą asmenų Lietuvoje, kurie organizuoja ir agituoja jaunimą netiesiogiai palaikyti prorusiškas politines partijas bei judėjimus, organizuoja piketus prieš Lietuvos Respublikos teisėtai išrinktą valdžią, Lietuvos narystę NATO, ES ir piniginės valiutos EURO įvedimą bei kt. socialinius reiškinius, kelia visuomenėje sumaištį. Visa tai rodo į kai kurių užsienio valstybių interesus bei įtakos sferas Lietuvoje. Toliau įvardintų asmenų veikloje galima įžvelgti tam tikras sąsajas su tam tikromis interesų grupėmis, kurios galimai ne už „ačiū“, nori pasinaudoti jau sukurtu socialiniu radikaliu judėjimu ir nukreipti jų veikimą norima linkme, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos interesams.“

Šiam radikaliam judėjimui priklauso:

ŽILVINAS RAZMINAS;

OLEGAS TITORENKA;

KAZIMIERAS JURAITIS;

JARAS VALIUKĖNAS;

MILDA BARTAŠIŪNAITĖ;

GIEDRIUS GRABAUSKAS;

CHRISTOFERIS VOIŠKA;

VAIDAS LEKSTUTIS.“

 

 

 

 

Visas šias citatas prokurorės yra perrašytos 2015.02.25 VSD pažymos, tai yra labai rimtas dokumentas, kurio pagrindu buvo sukurpta ši byla, bet ir čia tik kalbama apie kažkokį judėjimą taip ir neįvardijant jo pavadinimo.

Jai tai, kas šiame rašte parašyta, yra tiesa, tai visa tai turėtų būti pagrysta ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Bet tokios faktinės medžiagos man nepavyko rasti.

P.S. Prisimenu kaip per 1991 Sausio 13 įvykius buvo iš visur vežami žmonės nemokamais autobusais ginti AT. Autobusai buvo pilni, bet toli gražu ne visi atvykę ėjo ginti AT, dalis jų tik pasinaudojo nemokamu transportu, kad nuvykti į Gariūnus. O šiandiena jie beveik visi gauna padidintas pensijas.

Panašiai ir su tuo, saugumiečių pateiktu sąrašu. Taip jie visi yra aktyvūs visuomenininkai, žurnalistai, politikai, patriotai, bet ar iš tiesu jie visi priklauso vienam judėjimui? Labai tuo abejoju, bet po teismo, manau, kad daugumas iš jų, po teismo neabejotinai taps NAUJO LIETUVOS IŠ SIVADAVIMO JUDĖJIMO NARIAIS, KURIE PO ES GRIŪTIES PERIMS LIETUVOS VAIRĄ! IR UŽ TAI ESU DĖKINGAS VSD IR PROKURORAMS!

 

SUSIMOVĖTE PONAI! SURASTI TAI KO NĖRA NEĮMANOMA!

O gal jūs manote, kad TSND išties yra tokia galinga ir taip giliai užsikonspiravusi? O gal VSD ir Gen. Prokuratūra yra visiškai nekompetentingos, nes nesugeba ar nenori surinkti ir teismui pateikti įrodymus apie tiek metų veikiančią “teroristinę” organizaciją. O gal jie yra “liaudies priešai” ir dirba išvien su manimi ir su TSND?

Aš dar kartą atsakingai pabrėžiu, kad realiai veikiančios organizacijos pavadinimu TAUTINIAI SOCIALISTAI-NACIONALDARBININKAI“ niekada nebuvo ir nėra!

O dabar gerbiamas Teisėjau, pasakykite, kaip aš kaltinamasis Ž. Razminas galėjau sukurti ir dalyvauti mistinės, neegzistuojančios

 

 

 

 

organizacijos „antikonstitucinėje“ veikloje, kuri neturėjo nei narių, nei finansavimo, nei revoliucijos planų, nei specialios aparatūros, nei ginklų? O gal vertėtų okupacinio režimo sargams pripažinti, kad jie mirtinai bijo ne ginkluotos revoliucijos ar mistinės organizacijos, o LIETUVOS IŠSIVADAVIMO IŠ JAV-NATO-ES OKUPACIJOS IR IŠNAUDOJIMO IDĖJOS platinamos šiuose lapeliuose!

 

1.1 neatsakyti klausimai

 

Kas yra svetainės ltnacionalistas administratorius?

Kas ir kur (skyrus mane) šiuo sąrašo asmenų platino skrajutes?

Kas iš šio sąrašo asmenų organizuoja ir agituoja jaunimą netiesiogiai palaikyti prorusiškas partijas bei judėjimus?

Kodėl nėra įvardinta nei viena prorusiška partija, ar organizacija?

Nuo kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje nebegalima organizuoti piketų, mitingų ir kt. akcijų? Argi Lietuvoje nebegalioja Lietuvos Respublikos Konstitucija, konkrečiai jos 33 str.?

Kas, kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje uždraudė rengti protesto akcijas:

prieš narystę okupacinėje NATO ir ES?

prieš okupacinės valiutos EURO įvedimą?

Kas, kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje uždraudė protestuoti prieš negatyvius socialinius reiškinius?

Nuo kada LR Konstitucijos 3 str.,7 str., 21 str., 25 str., 29 str., 33

 

 

 

 

str., 35 str., 36 str.,136 str., 137 str., 139 str. praktinis įgyvendinimas ĮVARDIJAMAS KAIP SUMAIŠTIES KĖLIMAS?

Kodėl nėra įvardinti nei konkretūs asmenys, nei konkrečios interesų grupės, nei konkrečios sąsajos tarp jų, kurias prokurorams įžvelgti primygtinai reikalavo VSD?

Kodėl iki šiol nėra įvardintas tas MISTINIS RADIKALUS JUDĖJIMAS kuris galimai ne už „AČIŪ“ buvo nukreiptas prieš Lietuvos Respublikos interesus?

2. dėl proklamacijų sukūrimo , laikymo ir platinimo

Kaltinimo medžiagoje teigiama, kad aš Ž. Razminas 2014.09.14d., 18d., 23d.,25d. ir 2014.10.02d. Panevėžio mieste bei 2015.01.07 Radviliškyje, mėtydamas į pašto dėžutes, klijuodamas ant pastatų, laiptinių ir vitrinų, platinau minėtus atsišaukimus.

Okupuotos Lietuvos Teisme, aš jums oficialiai pareiškiu, kad minėtomis dienomis Panevėžyje ir Radviliškyje nesilankiau ir lapelių neplatinau. Tai patvirtina ir ikiteisminio tyrimo medžiaga kurioje nėra jokių mano kaltės įrodymų. Ir tai aš sakau ne dėl to, kad vengčiau atsakomybės, bet todėl jog nenoriu prisiimti svetimų laurų, paprasčiausia čia ne mano stilius, aš savo lapelius dalinau, dalinu, ir dalinsiu, visur, bei visada tik atvirai ir tik žiūrėdamas žmonėms tiesiai į akis, kaip tai dariau įvairių miestų gatvėse per šventinius renginius, teismuose teisėjams ir prokurorams, bei policijos komisariatuose .VPK pareigūnės priverstinai tapusios šioje byloje kaltinimo liudytomis, tai patvirtino. Lietuvos nepriklausomybės šalininkai, patriotai, patys savo lėšomomis iš interneto išsitraukė, padaugino ir mano suredaguotus lapelius išplatino, kaip yra rašoma VSD pažymoje, beveik visuose Lietuvos miestuose. AČIŪ JUMS VISIEMS GERĖJI ŽMONĖS UŽ PATRIOTIZMĄ!

Pirštų antspaudus atsisakiau duoti ne vengdamas atsakomybės, bet

 

 

 

 

protestuodamas prieš okupacinio režimo patyčias šioje dirbtinai sufabrikuotoje politinėje byloje. Kita vertus, nemanau jog tai buvo kliūtis tyrimui, nes VRM ir VSD bazėje mano pirštų atspaudų yra daugiau nei reikia ir tai visiems yra gerai žinoma.

2.1 neatsakyti klausimai

Kodėl į apklausą nebuvo iškviestas nei vienas, pranešęs apie rastus lapelius, liudininkas, nors aš prašiau Teismo juos iškviesti?

Gal prokurorė ir Teismas išsigando, kad gali paaiškėti jog visi tie „liudininkai“, yra tik VSD samdyti skundikai, pasamdyti tam, kad atsirastų pagrindas ikiteisminiam tyrimui pradėti?

3.Dėl lapelių platinmo internetiniame tinklapyje

Dabar pažiūrėkime kaip ten yra su tais kaltinimais, dėl tų penkių mano sukurtų ir internete išplatintų atsišaukimų, kuriuose kreipiausi į LIETUVIUS,TAUTIEČIUS IR PILIEČIUS ir kuriuose VSD ir prokurorai įžiūrėjo nusikalstamas veikas numatytas LR BK 121,122 ir 170 str.

Minėtus penkių rūšių lapelius, skirtingu metu patalpinau į savo asmeninę bei viešo facebook-o paskyras, kurie sulaukė didžiulio palaikymo. Kai kurių svetainių administratoriai, tame tarpe ir prokurorų minimas www.ltnacionalistas.wordpress.com, paprašė leidimo šiuos lapelius paviešinti savo svetainėse. Aš tokį leidimą jiems daviau su sąlyga, kad jie paskelbs ir mano mob. telefono numerį, ką jie ir padarė. Štai ir visa istorija.

Facebook komentarai
});}(jQuery));