Kaip Kaunui vadovauja korumpuoti miesto oligarchai pagal visokius tecnikos mokslo daktarų ir ekspertų skleidžiamus gandus?

Siluma

Siluma

 

 

  

 

 

 

 

1) Kauno miesto savivaldybė – ne viešas juridinis asmuo, bet privati,fiktyvių monopolinių akcinių bendrovių (AB,UAB) juridinė gauja. 

2) Politikai renkami formuoti politiką,o ne valdyti fiktyvias savivaldybės  akcines (AB,UAB) bendroves.

3) Jeigu Lietuva nori įstoti į Pasaulinę ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO),fiktyvios ir korumpuotos monopolinės savivaldybės akcinės bendrovės (AB) privalo tapti savivaldybės įmonėmis (SĮ) ir veikti pagal Valstybės ir savivaldybių  įmonių įstatymą (SĮ),o ne pagal akcinių bendrovių (AB,UAB) įstatymą.

4) Savivaldybės fiktyvios ir korumpuotos monopolinės akcinės bendrovės šiuo metu sudaro korumpuotą savivaldybės administraciją ir departamentus ,nedalyvaujančius konkurencinėje rinkoje.

 5) Kauno miesto verslininkų korumpuota savivalda iki šiol nežino ką reiškia žodžiai autonomija, pažanga ir kad savo nuosavybę valdyti žmogus turi teisę autonomiškai ir pažangiai, be verslininkų diktatūros.

 

 Siluma

    KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS FIKTYVIOS

      AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKUI                     

                                           V I S V A L D U I   M A T I J O Š A I Č I U I .

 

      KAUNO  MIESTO   SAVIVALDYBĖS  NUOSAVOS FIKTYVIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS 

        „KAUNO ENERGIJA“ GENERALINIAM DIREKTORIUI  R I M A N T U I  B A K U I    

 

           

 

 

                                                    P  R  A  N  E  Š  I  M  A  S .

 

  Žmogus gali daug iškęsti kai jaučia, kad jo auka reikalinga miestui kuriame gyvena. Tačiau negali pakęsti kai tokie patys tautiečiai apspangę nuo godumo, piktnaudžiaudami įstatymais trypia jo prigimtines laisves, teises ir orumą, kad patenkintų savo sužvėrėjusį godumą pinigams.

 

  Tvarus ekonomikos augimas – tai vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų. Visame pasaulyje trūksta gamtos išteklių, todėl dabar gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sanaudomis gauti daugiau naudos. Tam, kad būtų galima įveikti šį uždavinį, ES numatė daugybę įvairių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginių veiksmingumą per visą jų gyvenimo ciklą, skatinti geresnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos (žiūr. Interneto „Europos parlamentas Jūsų paslaugoms“ svetainę).

  Todėl šiuo požiūriu neaišku kas yra hibridinis viešas juridinis asmuo Kauno m. savivaldybė ir jos  ekonominis „partneris“ fiktyvi nuosavybė  – ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo „Kauno energija“ (miesto šilumos kvaziūkis), kurio teisinė forma – akcinė bendrovė (AB)? Kieno interesus šis viešas ir privatus dvilypis organas (miesto šilumos ūkis) atsovauja ir gina?

  Privačios ir viešosios organizacijos iš esmės skiriasi savo prigimtimi ir pagrindiniu tikslu, dėl kurio egzistuoja ir veikia. Privačiųjų savivaldybės organizacijų (AB ir UAB) pagrindinis siekis komercinis – pelno siekimas, tuo tarpu viešųjų savivaldybės įmonių (SĮ ir KĮ) tikslas tenkinti viešuosius visuomenės poreikius vadovaujantis LR Konstitucijos 46 str. nuorodomis. Esant tų organizacijų skirtingiems tikslams tos  organizacijos privalo veikti pagal skirtingus veiklos modelius bei normas. Pagrindiniai  fiktyviai įsisteigtos „Kauno energijos“ bendrovės (savivaldybės šilumos ūkio) veiklos tikslai – racionaliai naudojant bendrovės lėšas, turtą (?) bei kitus išteklius siekti pelno ir užtikrinti turtinius savo  akcininkų interesus. Bendrovės veiklos objektas – šilumos gamyba, šilumos tiekimas vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis (žiūr. Bendrovės įstatus). Tačiau tikrasis bendrovės veiklos tikslas ir objektas yra   perkamą pagrindinį šilumos energijos kiekį (daugiau kaip 80 proc.) iš UAB „Kauno elektrofikacinė elektrinė“ perparduoti kvazivartotojams pagal buvusios LTSR prekybos taisykles be pirkimo-pardavimo sutarčių, kad užsitikrintų garantuotą pelną, premijas ir labai geras algas,  o nedalyvaujant rinkoje apsisaugotu nuo bankroto. Pasikeitus Lietuvoje politinei santvarkai ir ekonominei sistemai savivaldybei priklausomų privačių monopolinių akcinių bendrovių (AB) steigimas vietoj savivaldybės įmonių (SĮ), kad vietiniai oligarchai patenkintų savo korumpuotus savanaudiškus interesus, naudodami visai visuomenei priklausantį turtą kaip nuosavą, yra grubus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. pažeidimas, savivaldybės kontrolės institucijoms ir vyriausybės atstovei to nematant.

  Sutartys yra juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta civiliniai santykiai.  Sutartinių santykių pradžia siejama su šalių valios išraiška, todėl tik esant suderintai šalių valiai, turint pirkimo – pardavimo sutartį galima tolimesnė sutartinių santykių tąsa. Šiuo atveju šilumos energijos pirkimo, tiekimo, taupymo, renovavimo – neonacionalizavimo, tąsa pagal šilumos ūkį reglamentuojančius įstatymus ir taisykles, skirtus savivaldybės šilumos ūkiui, būtų teisėta. Neturint sutarties, nesant teisėtu pirkėju (vartotoju) jam jokia tąsa pagal šilumos ūkio įstatyma negalioja, o šilumos tiekimas be pirkimo-pardavimo sutarties yra neteisėtas ir niekinis. Kadangi Kauno m. savivaldybėje šilumos perpardavimui privačių daugiabučių namų sektoriui, pastatytam pagal sovietmečio statybines normas ir taisykles,   vadovauja korumpuoti miesto oligarchai pagal visokius tecnikos mokslo daktarų ir ekspertų skleidžiamus gandus: kad jie kiauri, kad jų neįmanoma šildyti individualiai pasitelkus pažangią buitinę tecniką, kad vienam atsijungus nuo oligarchinės šildymo sistemos „grius“ visa daugiabučio pastato  chruščiovinė šildymo sistema, kad jie labai teršia aplinką, todėl juos reika renovuoti net kvartalais,  jie šildomi prievarta be pirkimo-pardavimo sutarčių. O tai nei daug, nei mažai, mieste negalioja visas Konstitucijos 46 straipsnis, kiti straipniai suvaržantys žmogaus teises ir laisves, kėsinamasi į jo nuosavybę. Kaip nekeista, bet visa tai vyksta stebint Vyriausybės skirtam stebėtojui.

 Lietuvoje sutarčių laisvės principą įtvirtina aukščiausios teisinės galios teisės aktas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos 46 straipsnyje nurodoma, kad „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise , asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva“. Šios trys vertybės – privačios nuosavybės teisė, asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, apibrėžia Lietuvos ūkio pagrindą tuo požiūriu, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, suponuojanti sutarčių sudarymo laisvę galimybes nekliudomai pertvarkyti ūkio subjektus, keisti jų veiklos pobūdį, pasirinkti efektyviausią savo nuosavybės valdymo būdą, be dirbtinų kliučių patekti į rinką ir be dirbtinų kliučių iš jos pasitraukti. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad sutarčių sudarymo laisvė – tai sukonkretinta išraiška tokių Konstitucijoje įtvirtintų vertybių, kaip asmens laisvė (21 str.), nuosavybės 

neliečiamumas (23 str.), asmens ūkinė laisvė (46 str.). Taigi, sutarčių sudarymo laisvė gali būti vertinama kaip konstitucinio lygmens garantija. Būtina pažymėti, kad sutarties sudarymo laisvės įtvirtinimas pagrindiniame valstybės įstatyme orientuoja valstybės teisinę sistemą taip, kad šią garantiją užtikrintų ir žemesnės teisinės galios teisės aktai bei būtų sudaromos visos galimybės asmenims šia garantiją pasinaudoti. Taigi CK 1.2 str. įtvirtina sutarties laisvės principą kaip vieną iš  civilinių teisinių santykių reglamentavimo principų. Šio principo esmė atskleidžiama CK 6.156 ir CK 6.384 straipsniuose. 

  Todėl, nusibodus tris metus tąsytis su korumpuotais savivaldybės oligarchais ir biurokratais, įrodinėjant savo konstitucines teises, remdamasis Konstitucija, Kauno m. savivaldybės oligarchų bendrovės įstatais, įpareigojančiais bendrovės administraciją šilumą tiekti vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis ir savo  2016 m. gegužės mėn. 16 d. įteiktu Jums, visiems, Įspėjimu, pranešu, kad siunčiamų mano nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto adresu sąskaitas už neužsakytą šildymą nuo 2016 m. gruodžio mėn. 01 dienos neapmoku ir neapmokėsiu pagal LR CK „Prekių ir paslaugų teikimas be vartotojo užsakymo“  6.288-16 straipsnį. 

  Prašau LR Vyriausybės  prižiūrėtojos, Inesos Klimaitės – Mašalienės, prižiūrinčios ar Kauno m. korumpuota savivaldybė laikosi Konstitucijos ir įstatymų ar vykdo Vyriausybės sprendimus, kad pasitelkusi savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, tarybos Antikorupcijos tarybą, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą bei Kauno savivaldybės – „Kauno energijos“ samdomą advokatų profesinę bendriją SKGA Legal bei teisminio skolų išieškotojus ir teisinių paslaugų teikimo tikslu, UAB „Creditinfo Lietuva“ ,išsiaiškinti kas užsakė mano adresu šilumą ir jam siųsti ateityje sąskaitas: tegu užmoka tas, kas užsakė.

    Taip pat prašau išsiaiškinti ar toks miesto šilumos ūkio aligarchų  diktatoriškas režimas, sąskaitų siuntinėjimas be užsakymo 115 tūkstančiui „Kauno energijos“ kvazivartotojams, yra konstitucinio pobūdžio? Ar tokia buklė mieste neardo pačius teisinės santvarkos pagrindus, valstybės konstitucinę santvarką ir neiškraipo miesto ekonominius rodiklius, ruošiantis stoti  į Tarptautinę ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO)? Ar pajėgsite tai padaryti viena, ar man reiks paprašyti, kad Jums padėtų centrinė teisinė valdžia, nes norisi savo nuosavybę, nefiktyvią nuosavybę (!), valdyti autonomiškai-ekonomiškai-pažangiai-demokratiškai-nevaržomai, mažesnėmis sanaudomis gauti daugiau naudos!

 

             Pridedama:     1) „Valstybės ir savivaldybės įmonėms-griežtesni skaidrumo filtrai“. Kiek Kauno m. savivaldybėje yra įmonių veikiančių pagal Valstybės ir savivaldybės įmonės įstatymą? Savivaldybės įmonė negali dalyvauti kitų juridinių asmenų veikloje, o fiktyvi akcinės bendrovės įmonė gali!

                        2) Pora nuotraukų kaip efektyvus savivaldybės šilumos ūkis efektyviai  šildo savivaldybės žemę ir vandenį. Kad tas efektyvus šildymas sumažėtų, pagal korumpuotų oligarchų nurodymus vyksta ir vyks Kauno m. daugiau kaip 5000 daugiabučių namų šiltinimas už kvazivartotojų lėšas. Taip sužvėrėję oligarchai nacionalizuoja kvazivartotojų kapitalą,  

 

 

 

                                       

                              Pagarbiai                                                             Vytautas Rygertas.

 

 

 

 

2017 vasario 27 d.

      

      

   

  

     

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));