Ką žino apie kovidoaferą pasaulio lyderiai ir ko nežinome mes? Ir kodėl reikia padėkoti Vytautui Landsbergiui?

senis

senis


Ką žino apie kovidoaferą pasaulio lyderiai ir ko nežinome mes? Ir kodėl reikia padėkoti Vytautui Landsbergiui?

 

Skaitydamas Šv. Raštą negalėjau suprasti Pranašo Jeremijo raudos:

„Aš galvojau: „Nebeminėsiu Jo ir nebekalbėsiu Jo vardu“. Tačiau Jo žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau.  Aš girdėjau daugelį šnibždant: „Įskųskime jį!“ Visi mano artimi draugai laukia mano suklupimo: „Gal jis leisis suviliojamas, tada jį nugalėsime ir jam atkeršysime!“ Bet Viešpats yra su manimi kaip galingas karžygys! Todėl mano persekiotojai suklups ir nieko nelaimės. Jie bus labai sugėdinti ir jiems nepavyks, jų gėda nebus pamiršta per amžius. Kareivijų Viešpatie, kuris mėgini teisųjį, matai jo inkstus ir širdį, leisk man matyti Tavo kerštą jiems, nes aš Tau patikėjau savo bylą!” (Jer 20.9-12).(Jeremijas buvo išgirstas ir pamatė kerštą visiems savo skriaudėjams, niekintojams ir kankintojams, kuomet Babilono karalius užėmė Jeruzalę… Pav. Pranašo neklausiusio ir jį kankinti įsakiusio Judo karaliaus Zedekijo (kituose vertimuose Sedekijo) akivaizdoje buvo nužudyti jo vaikai, o jam pačiam išluptos akys, kad mirštančių vaikų siaubas liktu paskutinis vaizdas kurį jis prisimintų iki savo mirties) 

 

  Žmogiškai galvojau, na nueik pasislėpk kur nors ir tylėk, vien problemos ir smarvė kyla po to kai atveri tą pūliuojančią visuomenės degradavimo žaizdą. Bet vėliau įsitikinau, kad jei esi Visagaliu Dangaus ir žemės Sutverėju tikintis žmogus, tu tiesiog negali tylėti, kai matai tokį nepridengtą ir akivaizdų melą, kuris veda tiesiogiai prie tau brangių žmonių įverginimo ir sunaikinimo.

Žingsnis po žingsnio, bet nuosekliai ir negailestingai. Panašiai kaip ir didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje Imperijoje 1917 metu. Kuomet apkvailintiems žmonėms (visų pirmą to meto pagrindiniam smogiamajam aferos įrankiui – žydams)  taip pat pradžioje buvo žadama viskas – laisvė, žemė, gamyklos, lygybė, brolybė ir pan. GEROVĖS VALSTYBĖS kliedesiai. Tuomet irgi „laisvos” universitutkos su universitutais nuogi marširavo paraduose su šūkiais „долой стыд”(šalin gėdą), „tradicinė šeima tai atgyvena”, „seksualiai patenkinti tovariščių turi būti taip pat paprasta kaip išgerti stiklinę šalto vandens” (šiuolaikiniai universitetai išleidžia būtent šios krypties profesionales ir profesionalus). O žurnalistinės šliundros, kas už pinigus, kas iš kvailumo, nenuilstamai šlovino naująją PROGRESYVIĄJĄ tvarką ir reikalavo griežtumo prieš to meto „tamsius” pažangos ir mokslo pasiekimų priešininkus. Visi kas bandydavo kalbėti ar rašyti kitaip, būdavo marginalizuojami ir apšaukiami tamsiais progreso priešininkais ir sąmokslo teorijų platintojais.

Tuo metu melais ir prievartą pavykus indoktrinuoti didžiąją dalį visuomenės (suformavus bandos imunitetą) vėliau prasidėjo GEROVĖS VALSTYBĖS pažadų įgyvendinimas – karantinai konclageriuose, skerdynės, bado mirtys (kaimo žmonių holodomorai), vaikų atiminėjimas ir jų perdavimas teisingiems globėjams į vaiknamius, laisvas ir visuotinis kūdikių žudymas pavadinus tai medicininiu abortu, visuotinis apiplėšimas ir privalomumas už tai dėkoti, marširuojant paraduose ir skanduojant visokias negudrias dainiuškas.

Visa tai tiesiog akivaizdžiai įgyvendinama vėl, naudojantis naujais šūkiais. Tik visiškai aklas ir bukas gali nematyti to, kur link veda naujoji pasaulinė revoliucija – NAUJOJI REALYBĖ.

Matydamas visa tai, tiesiog žmogiškai buvo pikta, kad daugelio pasaulio bendruomenių lyderiai, lyg sutartinai pritaria visam šiam ateinančiam siaubui. Pradžioje galvojau, kad gal jie nemato arba sąmoningai dalyvauja visoje toje bakchanalijoje, nesuvokdami, kad būtent juos, kaip „seno pasaulio atgyvenas” ir nušluos naujoji realybė. Lygiai tas pats su „progresyviaisiais” buvo ir Rusijoje 1917 metais. To meto didžiajai plėšikavimo aferai įgyvendinti, Kerinskio „profesionalai” ir tariamos pažangos apkvailinti kilmingieji, buvo reikalingi tik kaip taranas sugriauti senąja tvarką. Kai tik to meto universitetiniai distrofikai su infantilais tai atliko, tuoj pat patys buvo negailestingai sunaikinti, kaip atidirbta žmogiška medžiaga. Tas pats bus ir su tais visais Švabais, Mikronais, Šimonėlėmis, Čmil, Gabriukais ir kitais aklais naujosios pasaulinės koronaaferos stūmėjais, įskaitant ir teisėsaugos pareigūnus, kurie neabejotinai bus sunaikinti ir į jų vieta bus paskirtos kriminalinės atmatos, labiau tinkamos „permanentinio chaoso” tvarkai palaikyti (panašiai kaip tai buvo senojoje žydų sovietijoje). Jie įsivaizduoja jog yra labai protingi ir patys kuria „naująjį pasaulį”, nors realybėje tėra gudrios manipuliacijos vienkartiniai įrankiai.

Bet skaitydamas Šv.Raštą radau būtent tokį patį, išmintingo tautos lyderio, elgesį. Kuomet tu nors ir matai jog bus tragedija, bet būdamas atsakingas už visą bendruomenę, negali elgtis kitaip, nes bus dar blogiau.

Biblijos Makabėjų knygoje yra pasakojimas apie žydų tautos vadą Simoną Makabiejų ir jo sunkų apsisprendimą elgtis blogai, nes kitu atveju būtų dar blogiau. (beje, abi Makabiejų knygas, žydų tautą valdantys Gibeoniečiai, sukūrę Masoretų ordiną kovai su Mesijo/Kristaus mokymu, išmetė iš TaNaK’o – Biblijos senojo testamento. Todėl žydai jau du tūkstantmečius Ješivose tik prabėgomis supažindinami su šia knyga, kaip ne kanonine ir dažniausiai tik komentarų pavidalu. Abi Makabiejų knygos yra likusios tik Kafolikos – visuotinės Jėzaus Kristaus Bažnyčios – Biblijose. Pas protestantus jų taip pat nėra. Tai atlikta labai gerai universitete išdresiruoto profesionalo profesoriaus Liuterio pastangomis. Jis išmetė Septuagintos tekstą ir į protestantų senajį testamentą įdėjo Kristaus priešų Masoretų kruopščiai suredaguotą klastotę) 

Makabėjų istorija:

Tais laikais žydų tautą valdantys pagonys buvo beveik sunaikinę Viešpaties tikėjimą ir tradicijas. Antai dvi moterys, suimtos už tai, kad apipjaustė savo vaikus, buvo vedžiojamos viešai po miestą su mažyliais, pakartais ant krūtinės, ir nustumtos stačia galva nuo miesto sienų. Viešpaties Šventykla buvo apleista. Žydų tautoje buvę progresyvūs „protestantai” skatino visus atsisakyti tradicinės religijos ir gyventi „tyliu asmeniniu tikėjimu”, nerodant jo viešai. Bet tautoje liko ištikimieji, kurie savo kankinyste paskatino Viešpatį suteikti galią žydų Makabejų giminei. Būtent šios giminės sūnūs išlaisvino tautą ir atstatė tikėjimo tradiciją. Visiems aplinkinių pagonių tautų valdovams teko sukandus dantis susitaikyti ir suteikti laisvę Makabiejų valdomam Izraeliui išpažinti Viešpaties mokymą pagal Jo, TAM LAIKOTARPIUI duotą tradiciją.

Šioje ilgoje ir kruvinoje kovoje buvo toks epizodas, kuomet „kažkoks” Trifonas (būtent taip jį įvardina Biblija be jokių titulų ir regalijų) panorėjęs tapti Azijos karaliumi sukūrė visą intrigų raizginį. Šiame jo genialiame plane, Jonatano Makabiejaus valdoma galinga žydų kariuomenė buvo kliuvinys, nes buvo jaunojo karaliaus Antiocho šalininkai. Todėl gudrus to meto „prasčiokas profesionalas” klasta įviliojo Jonataną pas save ir surakino jį kaip belaisvį. Trifono planas buvo paprastas – „ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys” (dabartiniai koronaaferos stūmėjai taip pat stengiasi eliminuoti tikrus bendruomenių lyderius, pakeičiant juos „profesionaliais” universitetuose dresiruotais Tunderberg tipo distrofikais, kruopščiai atrenkant juos kvotų pagalba). Jonataną tuojau pat pakeitė jo brolis Simonas Makabiejus. Trifonas tai numatė, todėl pagal iš anksto numatytą plano algoritmą nusiuntė Simonui laišką:

„Tavo brolis Jonatanas buvo skolingas karaliaus iždui už turėtas tarnybas. Užtat mes jį ir laikome nelaisvėje. Atsiųsk tad šimtą sidabrinių talentų ir du jo sūnus įkaitais, kad paleistas prieš mus nesukiltų, ir mes jį paleisime“.

Šios žingsnio tikslas buvo paprastas. Simonas supras jog tai apgaulė ir nieko ne siųs, todėl žydų tautoje ir kariuomenėje prasidės pasipiktinimas ir nusivylimas nauju lyderiu, kuris dėl garbėtroškos atsisakė išpirkti savo brolį Izraelio Didvyrį. Natūraliai kils kaltinimai ir aiškinimasis. Simonui teks įtikinėti visus dėl savo sprendimo pagrįstumo ir tai tik dar labiau įneš sumaištį į jų gretas. Kol jie ten tarpusavyje aiškinsis ir kovos, Trifonas sunaikins Izraelį ir atliks tai ką suplanavo.

Bet Simonas buvo protingas vyras, todėl puikiai suvokdamas kas vyksta, priėmė skaudų ir tragišką sprendimą. Jis nusiuntė pinigus ir abu savo sūnėnus į neišvengiamą mirtį. Jonatanas buvo nužudytas, bet Trifonui nepavyko įnešti sumaištį į Izraelio valdymą ir po kiek laiko Trifonui teko gėdingai bėgti praradus viską.

Panašią dilemą, pasaulio bendruomenių lyderių sprendimuose, mes matome ir dabar. Pasaulinė koronoafera yra kruopščiai suplanuota, jos veikimo algoritmai buvo nuosekliai išbandyti kitų feikinių pandemijų (paukščių, sliekų, kiaulių ir pan.) sąlygomis. Žingsnis po žingsnio visuotinai buvo paruošta įstatyminė bazė. Jai skirtas kolosalus finansavimas. „Nepriklausoma” žiniasklaida dieną naktį plauna vargšių blondinių smegenis įvesdama jas į nuolatinio siaubo būseną, kurioje jos turi tik vieną mintį „REIKIA KAŽKĄ DARYT!!!”. Įvertinti visi interesai (bent jau planuotojai taip įsivaizdavo) ir žmonių baimių ir ydų ypatumai. Visos aferos sėkmingo įgyvendinimo įrankiai nukreipti į žemiausius žmogaus instinktus – baimę, godumą, garbėtrošką.

Pats pasaulinės koronoaferos mechanizmas senas kaip pasaulis, tiesiog pirmą kartą pasauliniai žulikai pasiekė tą finansinį ir įtakos lygį, kuomet sugebėjo nuvalkiotą kriminalinių padugnių metodą panaudoti tokiu globaliu mastu ir pastatyti tuos kas supranta įvykių procesus į padėtį, kuomet bet koks jų sprendimas yra aferistams tinkamas. Veiksi kaip jie sako, gerai, iki to laiko kol bus valanda X tu vadovausi, o toliau tave kartu su tavo artimaisiais utilizuos (kaip Rusijos aukštuomenę praeitame amžiuje). Pabandysi pasipriešinti, dar geriau, tada baimės prieš „siaubingą virusą” apakinti, snargliuotais antsnukiais kaip abrozdėliais pasidabinę zombiai tave sudraskys, nes atsisakai juos „gelbėti”  ir paskandins valstybę chaose. Matėme tai Baltarusijoje.

Dabar kodėl reikia padėkoti Vytautui Landsbergiui?

Aš vis dar esu įsitikinęs, kad Vytautas savo galimybių ribose vis dėl to veikia būtent Lietuvių bendruomenės labui ir pasaulio kovidoaferistų iniciatyvas visais būdais sabotuoja.  Kodėl turiu tokią nuomonę? Apie tai išsamiai paaiškinsiu kitame savo straipsnyje.

p.s. O Lietuvos viešosios erdvės valatkoms ir kitiems Jorkšyro Terjerams noriu pasakyti:

„Keiskite plokštelę ir pradėkite loti į kitą pusę. Valdžia keičiasi, t.y. ne valdžia, bet tų kas priima sprendimus naratyvas. Jau dabar Bloombergo imperijos pagrindinės smegenų plovyklos, keičia toną ir vedamosiose pradeda kalbėti kaip tikri antivakseriai. Aš suprantu, kad senam komunistui valatkai yra neįkandama imperialistų anglų kalba, bet jaunesnesnės žurnalistinės šliundros galėtų išversti ir pateikti labiau padėvėtoms kolegoms trumpus naujosios pasaulinės minties apmatus.” …

Su broliška meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));