In Memoriam Aleksandrui Bendinskui (1920.02.23 – 2015.09.25)

In Memoriam  Aleksandrui Bendinskui (1920.02.23 – 2015.09.25)

 

 Disidentas Stasys Stungurys: „Išėjo Amžinatvėn vienas aktyviausių kovotojų dėl 

 

Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės Aleksandras Bendinskas“

 

Eidamas 96-uosius metus rugsėjo 25 d. Vilniuje mirė aktyvus kovotojas dėl Lietuvos laisvės ir 

 

nepriklausomybės, 1992–1996 metų kadencijos Seimo narys, politinis bei visuomenės veikėjas, 

 

antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis Aleksandras BENDINSKAS.

 

Velionis gimė 1920 m. vasario 23 d. Skersabalio km., Šilavoto valsčiuje. 

 

Jau 1940 m. įsitraukė į kovą prieš okupantus. 1940-1941 m. buvo LAF karys, koordinatorius. Aktyviai 

 

reiškėsi 1941 m. Birželio sukilime. Buvo Kauno štabo politinis administratorius, vėliau štabo viršininkas. 

 

1940-1943 m. kooperatinės bendrovės „Parama“ techninis direktorius, materialiai rėmė antinacistinę 

 

spaudą („Į laisvę“, „Nepriklausomą Lietuvą“, „Lietuvos judą“, „Laisvės kovotoją“). 

 

1943 m. buvo nacių suimtas. Pabėgo. Buvo kaltinamas karinės valdžios. 

 

1944 m. baigė VDU Chemijos technologijos fakultetą (sovietinė valdžia to diplomo nepripažino). 

 

1944-1945 m. dėstė aukštesniojoje prekybos mokykloje. 

 

1945 m. sausio 31 d. dėl antisovietinės veiklos NKVD buvo suimtas, nuteistas. Iki 1954 m. kalintas 

 

Pečioros, Vorkutos, Intos konclageriuose, vėliau buvo tremtyje Komijoje. 

 

1956-1978 m. Lietuvoje dirbo lengvosios pramonės gamyklose, nuo 1981 m. dėstė Vilniaus 

 

pedagoginiame institute. 

 

1960 m. baigė Maskvos universiteto Tekstilės ir lengvosios pramonės fakultetą. 

 

Daugino ir platino nelegalius leidinius: „LKBK“, „Aušrą“, „Pastogę“, „Alma Mater“. Su kitais 

 

kopijavo, daugino, platino Lietuvos archyvą, Molotovo-Ribentropo pakto dokumentų kopijas, A. Maceinos, J. 

 

Brazaičio, S. Raštikio, K. Škirpos, J. Urbšio knygas. 

 

1989-1990 m. pirmosios atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas. 1991 m. Lietuvos ateities 

 

forumo koalicinės tarybos narys ir koordinatorius. 

 

1992-1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Nuo 1998 m. Lietuvos Techninio sporto draugijos 

 

vicepirmininkas. 

 

Gerai suprasdamas, kad negausios tautos išlikimą lemia socialinis teisingumas, gyvenime 

 

A.Bendinskas vadovavosi socialdemokratinėmis pažiūromis…

 

Velionis Aleksandras Bendinskas buvo aplankytas ir palydėtas Amžinatvėn idėjos bendraminčių, dar 

 

likusių gyvų negausaus disidentų būrelio. Palydėjo jį buvęs premjeras Adolfas Šleževičius, vidaus 

 

reikalų ministras Romasis Vaitekūnas, iškilesni socialdemokratai, gerbiantys jo įnašą į Lietuvos laisvės 

 

kovą. Palaidotas 2015.09.27 Prienuose.

 

Pasišventusio kovotojo už Lietuvos laisvę nepriklausomybę Aleksandro Bendinsko pažiūras ir mintis 

 

nuosekliau galėtų pailiustruoti kelios ištraukos iš jo išleistos knygos „Dekalogas ir gyvenimas“: 

 

„<…> 1990 m. kovo 13 d. pasirodo Arvydo Juozaičio straipsnis „Istorinė klaida“, kuriame rašoma: 

 

„Didžiojoje politikoje, kai į istorijos vyksmą įsijungia visa tauta ir absoliuti gyventojų dauguma, negalima 

 

nepaisyti paprastų žmonių valios <…..> be jos nebūtų įvykęs svarbiausias istorinis įvykis. Tačiau mums 

 

reikia laimėti kovą, o ne vieną mūšį, ir žvelgiant į mūšio lauką nedovanotina paskęsti kunigaikščių 

 

sapnuose ir pamoksluose. <…..> reikia paisyti ir gerbti tų pačių žmonių, kurie savo balsu padėjo įvykdyti 

 

istoriją, valią. Nestumdyti tos valios ir nefalsifikuoti jos. Tai būtina ne vien dėl žmogiškumo ir krikščionybės 

 

<…..> ne Sąjūdis ir ne pirmininkai atvedė Lietuvą prie Nepriklausomybės slenksčio. Ir ne jie vieni, o mes 

 

visi tą slenkstį peržengėme“. 

 

1990 m. liepos 31 d. laikraštis „Respublika“ paskelbė žinomų intelektualų, mokslo ir meno žmonių (J. 

 

Marcinkevičiaus, A. Juozaičio, E. Vilko, V. Statulevičiaus, Č. Kudabos, A. Maldonio, M. Visakavičiaus, M. 

 

Martinaičio, A. Šliogerio, B. Genzelio, J. Minkevičiaus, J. Bulavo, N. Medvedevo, K. Antanavičiaus, I. 

 

Kostkevičiūtės, M. Mickio, S. Razmos, M. Aškelovičiūtės, A. Marcinkevičiaus, J. Kubiliaus, R. Pavilionio ir 

 

kitų) KREIPIMĄSI. Pasirašiusiųjų mintys tikrai sutapo su Tautos, valstybės piliečių siekiu santarvės, kuri 

 

žmonėms buvo reikalinga jau kaip oras.“ 

 

A.Bendinskas: „Mus atvedė susirūpinimą ir nerimą kelianti Lietuvos situacija”

 

 Aš, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovas, buvau tarp tų, kuriuos 1990 m. gruodžio 30 d. priėmė 

 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. 

 

Lietuvos Ateities forumo ir Kultūros kongreso įgalioti atstovai filosofai Krescencijus Stoškus, Justinas 

 

Karosas, rašytojas Marcelijus Martinaitis, menotyrininkė Irena Kostkevičiūtė, profesorius Vytautas Liutikas, 

 

Žemdirbių sąjungos atstovai Albinas Albertynas ir Rimantas Karazija, ekonomistai Julius Veselka, Kęstutis 

 

Jaskelevičius ir Augustinas Bitlierius didžiai susirūpinę kalbėjo apie tuo metu Lietuvoje susidariusią situaciją. 

 

Perklausau diktofono juostelę ir vėl grįžtu į tą dieną. 

 

Irena Kostkevičiūtė pristatė, kad susirinkę žmonės atstovauja tai visuomeninio judėjimo krypčiai, 

 

kuri siekia tęsti konsoliduojančią Sąjūdžio dvasią, bando puoselėti mūsų gyvenime konstruktyvią mintį, 

 

kompetentingų specialistų požiūrį. Ji sakė: „Žvelgiant į dabartinę padėtį ryškūs du momentai. Yra problemų, 

 

susijusių su išoriniais veiksmais, apsunkinančiais Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą, problemų, 

 

atsirandančių dėl santykių su kitomis valstybėmis. Tuo pat metu nemažiau dideli pavojai slypi ir vis 

 

didėjančiame mūsų pačių politiniame, ekonominiame ir dvasiniame susiskaldyme. Ryškėja krizės požymiai. 

 

Mums atrodo, kad daugelis valdžios struktūrų sprendimų nejungia įvairių sluoksnių žmonių, net priešingai. 

 

Bręsta sprogimas iš vidaus. Nieko nenorime kaltinti, priekaištauti, imtis didaktikos. Norim ieškoti išeities. 

 

Atėjome čia vedami savo pilietinės atsakomybės, noro pagalvoti bendrai apie tam tikrą valstybės politikos 

 

organizavimą, neatidėliotiną pozityvių naujos situacijos diktuojamų sprendimų ieškojimą“. I. Kostkevičiūtė 

 

pastebėjo, kad mūsų politikų, Vyriausybės pareiga siekti tam tikro balanso, ieškoti būdų, kaip pašalinti 

 

dvasinio susiskaldymo įtampą. Ji priminė neseniai įvykusią Sąjūdžio konferenciją, kurioje „atsiskleidė 

 

destabilizuojančios prieš Vyriausybę nukreiptos jėgos. Mūsų dabarties situacijoje tos jėgos labai pavojingos 

 

ir gaila, kad jos nesusilaukė reikiamo įvertinimo, lyg būtų remiamos iš viršaus“. 

 

Krescencijus Stoškus atkreipė dėmesį į žmonių padėties nestabilumą, nesaugumą, netikrumą, 

 

beviltiškumą: „Žmonės aiškiai nežino, kokie procesai vyksta, tik žino, kad daug kas vyksta negerai. Štai 

 

politinė situacija, kurios įtampos viršūnė buvo tam tikra prasme keisti sprendimai, pareiškimai, kad mums 

 

reikia ruoštis kraujo praliejimui. Šiuos pareiškimus lydėjo demonstracijos, išprovokavusios TSRS 

 

kariuomenės agresyvius veiksmus. Ar daug trūko, kad prasidėtų įvykių sprogimas?“ 

 

Rimantas Karazija kalbėjo bijąs, kad sprogimo pradžia gali būti ir kaime, neapdairiai priėmus 

 

agrarinės reformos įstatymą. „Kaimas dabar nepaprastai suklusęs“, – sakė jis. 

 

Albinas Albertynas kaip visada drožė be užuolankų: „Aukščiausioje Taryboje nėra kompetentingo 

 

žmogaus, kuris išmanytų žemės ūkio reikalus. Ant tautinio atgimimo bangos į AT buvo išrinkta nemažai 

 

nekompetentingų žmonių, ir juos reikia pakeisti“. Jam pritarė R. Karazija: „Žvelgiant iš šono, labai aiškiai 

 

matyti, kad žmonių patriotizmas dažnai nustelbia jų profesionalumą. Norėtųsi matyti ne vien tik deputatų 

 

patriotizmą. Juk reikia dėti konkrečius Lietuvos ekonomikos pagrindus. Dabar ekonomika eina į vieną 

 

pusę, o politiniai reikalai krypsta į kitą“. 

 

A. Albertyno nuomone, priimtu nuosavybės teisės tęstinumo įstatymu paskelbtas pilietinis karas. 

 

„Jis vyks tarp lietuvių, tarp brolių ir seserų. Štai mums su seserimis reikia pasidalinti 12 hektarų ir 90 arų. O 

 

kaip mes pasidalinsim? Ir jau prasideda artimųjų pjudymas. Jis prasidėjo jau tada, kai imta mokėti 

 

tremtiniams kompensacijas už turtą. Paskui tas pats taikyta politiniams kaliniams. Aš pats gavau 

 

kompensaciją. Mums, politiniams kaliniams, buvo reikalinga reabilitacija, dokumentai, kad mes nekaltai 

 

sėdėjome. Pinigų mes nereikalavome. Žemdirbiui reikia pasakyti tiesiai, kam priklausys žemė, kam priklausys 

 

turtas. O kaip yra pasakyta apie žemę? Grąžiname ją buvusiems savininkams. Liudininkais to įrodyti 

 

negalima, archyvinių dokumentų dažnai nėra. Kieno dokumentai bus, tas gaus. Likusią žemę išparduosim. 

 

Kam? Tiems, kas turi pinigų? O kas turi pinigų? Žinoma, spekuliantai ir mafija. Eilinis kolūkietis pinigų 

 

neturi. Vadinasi, žemdirbius norime padaryti kumečiais, bernais, tarnaitėmis. Dabar pažiūrėkime, ką norim 

 

padaryti su turtu. Mums į galvą net neateina tokia mintis, kad kolūkiuose sukurtas turtas yra valstybės. Net 

 

senoji vyriausybė nedrįso imti iš kolūkių žemės be jų sutikimo. Perskaičiau žemės ūkio įmonių turto 

 

privatizavimo įstatymą, pasirodo, kad iš mūsų norima atimti turtą, primesti mums čekį, prie kurio aš pridėsiu 

 

pinigų, kad galėčiau vėl nusipirkti savo turtą. Juk lygiai taip pat buvo ir po karo. Atėjo, pasakė, kad tu buožė, 

 

mes atimame tavo turtą, nes jį tau sukrovė samdiniai. O kas mums dabar tą turtą sukūrė? Penkiolika – 

 

dvidešimt metų kolūkiečiai dirbo pusvelčiui ar net visai jokio atlyginimo negaudami. Dabar mums sako, kad 

 

jūs gausite kompensacinius čekius lygiai tokio pat dydžio, kaip ir gyvenantieji mieste. Bet juk mieste gavo 

 

palyginti normalius atlyginimus, už kuriuos galėjo pragyventi. O žemdirbys tik vogdamas maitino savo šeimą 

 

ir šiaip taip stūmė tuos penkiolika – dvidešimt metų, kol 1966 metais buvo įvestas garantuotas atlyginimas“. 

 

Labai gerai įsidėmėjau šiuos A. Albertyno žodžius, nes jie sutapo ir su mano mintimis: „Visi čia 

 

atėjusieji esame už nepriklausomą Lietuvą. Tie, kurie perėjome kalėjimus, turėjome svajonę – 

 

nepriklausomą Lietuvą. O ką mes matome dabar, po Kovo 11 dieną paskelbtos Nepriklausomybės? Ji ne 

 

artėja, o tolsta nuo mūsų diena po dienos!.. Turime kalbėti apie tai, kaip priartinti realią Lietuvos 

 

nepriklausomybę, o ne tik deklaruoti Kovo 11-ąją“. 

 

J. Karosas situaciją apibūdino kaip apibrėžtą dviejų komponentu. „Yra objektyvi pusė – griūvanti 

 

imperija. Viena vertus, tai mūsų išsigelbėjimas, kadangi susidaro tam tikros sąlygos išsprūsti iš jos. Antra 

 

vertus, skeveldros, lekiančios nuo griūvančios imperijos, neišvengiamai lekia ir mus. Mąstau apie koncepciją, 

 

kurią vienaip ar kitaip išsakė čia kalbėjusieji. Yra dvi alternatyvos: dainuojanti revoliucija (gal kiek 

 

vulgarizuoju), ar nuosekli, racionaliai apmąstyta evoliucija? Kokį šiuo atveju renkamės kelią? Jeigu 

 

blaiviai pažvelgsime į mūsų politiką per pastaruosius mėnesius, rasime pakankamai daug įrodymų, kad 

 

esame dainuojančios revoliucijos šalininkai. O visų dainuojančių revoliucijų bėda buvo ta, kad jos nepaisė 

 

realios padėties, faktiškai esančių materialinių ir dvasinių struktūrų. Todėl, manyčiau, jeigu parlamente 

 

įsivyrautų apgalvotos ir racionalios evoliucijos nuostata, tai reikalai pagerėtų. Negatyvų praeities palikimą 

 

reikia griauti, bet šitai daryti reikia ne nutrūktgalviškai, o vadovaujantis sveiku protu“. 

 

K. Stoškus pastebėjo, kad mūsų politikos bėda yra ta, jog supainiojome savo norus su realia padėtimi. 

 

„Kovo 11-osios aktą reikėtų panaudoti tik kaip priemonę nepriklausomybei pasiekti. Jis negali būti 

 

kliuvinys žengti į priekį. O kai mes imame ginti principą prieš realybės keitimą, tai, man rodos, išduodame 

 

švenčiausią dalyką. Giname principą, laikydami jį nepriklausomybe. Sakome, kad mes laisvi, bet čia pat 

 

reikia pripažinti, kad negalime realizuoti savo valdžios… Principas negali būti sau tikslas. Dabar atrodo, 

 

kad užtenka tik auklėjimo. O reikia ne auklėjimo, bet padėties keitimo. Mūsų politika, man rodos, yra 

 

auklėjamoji arba ideologinė politika. Mums reikia veikiančios politikos. Jeigu rytoj laimėsime vieną 

 

žingsnelį į nepriklausomybę, tai bus daugiau už šimtus deklaracijų. Užbėgę į priekį su tuščiais principais, 

 

turėsime apologetinę politiką. Prisimenu Makiavelį. Jis sakė, kad pavojinga valdovui žadėti, o paskui palikti 

 

nepadaryta“. 

 

Julius Veselka tvirtino, kad reikia pagaliau įsisąmoninti, jog Lietuvos nepriklausomybė negalės būti 

 

įtvirtinta nei per vienerius, nei per dvejus metus. Svarbu formuoti ilgalaikę nepriklausomybės įtvirtinimo 

 

strategiją ir taktiką. Jis sakė, kad reikia surasti ryžto pakeisti komisijos deryboms su TSRS sudėtį, nes 

 

skausmingiausia problema – tai Lietuvos santykių normalizavimas su reformuojama TSRS. „Nuo to priklauso 

 

ir realus tarptautinis Lietuvos pripažinimas, ir – patinka mums tai ar nepatinka – normalus mūsų ekonomikos 

 

funkcionavimas. Dar daugiau – greičiausio, palankiausio ir mažiausiai skausmingo Lietuvos integravimosi į 

 

Europos ir pasaulio rinką kelias irgi eina per glaudžius, draugiškus ir nevaržomus santykius su TSRS. Norint, 

 

kad mūsų verslininkai konkuruotų Sąjungos rinkoje, būtina sąlyga – normalūs ir draugiški politiniai santykiai. 

 

Lietuva negali izoliuotis nuo kovos, kuri vyksta tarp demokratinių ir konservatyvių jėgų, o įvairiomis formomis 

 

ir būdais dalyvauti toje kritinėje kovoje“. Julius Veselka sakė norįs tikėti, kad šis pokalbis padės 

 

Aukščiausiajai Tarybai pakeisti dabar vykdomą politiką, pasukti jai iš destrukcinio į kuriamąjį kelią. 

 

„Priešingu atveju šiandieninė Aukščiausioji Taryba ir ypač jos vadovybė bus atsakinga už tuos įvykius, kurie 

 

gali įgauti sunkiai kontroliuojamą pobūdį“, – tąkart teigė J. Veselka. 

 

Čia I.Kostkevičiūtė pastebėjo, jog „turime tiesiog alergiją santykiuose su Tarybų Sąjunga. Bet šitą 

 

alergiją, ypač politikoje, privalome nugalėti“. 

 

Paminėjau, mano nuomone, pagrindines mintis, išsakytas tą 1990 metų žiemą… 

 

Vytautas Landsbergis, apibendrindamas mūsų pokalbį, pavartojo diplomatišką sakinį: „Susitikimas 

 

buvo labai reikalingas“. Jis tvirtino, jog „nėra blogos valios, nėra noro padaryti kam nors blogai, o 

 

padaryti, kad visiems būtų gerai, sutikite, yra labai sunku. Yra didelis sunkumų laikotarpis, sunkumų, 

 

kuriuos išgyvena daug laisvesnės šalys, kurios krenta, turėdamos didesnį ekonominį potencialą“. Ir čia pat 

 

pasakė žodžius, kurie tapo konservatorių kone pagrindine politine korta: „Šalia mūsų yra kita valstybė, 

 

kuri nepripažįsta mūsų teisės savarankiškai tvarkytis, tai yra jėga, kuri kiekvienu momentu mus gali 

 

sutriuškinti fiziškai“. Tada jis kalbėjo apie TSRS, vėliau konservatoriai taip pat kalbės ir apie Rusiją. 

 

V. Landsbergio nuomone, susitikime buvo išsakytas idėjų ir susirūpinimo mišinys. „Jūs turite idėjų, 

 

turi ir kiti. Tai, kam jūs atstovaujate, aš įsivaizduoju, kaip reikalingą formą idėjoms sukaupti ir jomis 

 

pasidalinti. Tokia konsultacinė išgvildentų idėjų parama gali būti ir tam tikra konstruktyvi opozicija. 

 

Sąjūdis buvo tokia opozicija. Aš čia matau iš dalies tokią opoziciją, kuri net formuluoja tam tikrus 

 

kaltinimus ir reikalavimus, tarkime, keisti tarptautinę politiką, derybų delegaciją. Tai opoziciniai 

 

reikalavimai“, – tvirtino V. Landsbergis.

 

 Reikėtų suprasti: kas ne su mumis, tas prieš mus? Panašu, kad taip, nes V.Landsbergis ištars 

 

atvykusiems ir tokius žodžius: „Tai galbūt paskutinis bandymas patarti ir ta tiesa, kuri kalba jūsų lūpomis, 

 

– tai kovo 10-oji…“. Ir kelintą kartą – mūsų susirūpinimą paversdamas kažkokiu įtartinu noru – 

 

pakartojo: „Ar mes norėtumėm atgal?..“. 

 

Tada aš pasakiau: ,,Gerbiamas Pirmininke, tai išankstinis nusiteikimas, kad mes norime grįžti į kovo 

 

10-ąją. O taip žiūrint, mūsų dialogas netenka prasmės. Atseit, čia atėjo žmonės, norį grįžti į kovo 10-ąją. To 

 

tikrai nenorime. O pasiūlymus Jūs išnagrinėkite ir tada suprasite. Kitaip nebus dialogo. Žiūrėkim reikalo, 

 

Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo. Tik tada mes galėsime susikalbėti… Jūs, Pirmininke, esate 

 

atsakingas už visos Aukščiausiosios Tarybos darbą. Kada V. Čepaitis kuria naują struktūrą, naują praktiką, 

 

tai negi kitos jėgos lauks, kol jis pradės diktuoti. Jums ar kam kitam… Kuriasi viena jėga, sakysime, 

 

dešinioji, tai negi kairieji stovės vietoje. Bursis ir kairiosios jėgos. O būtent ši konfrontacija mums 

 

nereikalinga. Dažnai prisimenu E. Galvanauską, J. Ambrazevičių-Brazaitį… Kai 1940 metais sukūrėme 

 

Lietuvos pasipriešinimo sąjūdį, tuomet viso šito nebuvo. Sakėme: „Einam, vyrai, darom, o po to kalbėsime“. 

 

O dabar, kad užvirė košė. Niekas nežiūri tikslo, o kad tik kaip nors pasirodyti. Štai, žiūrėkite, jis Lietuvą 

 

išgelbėjo, padarė jai tiek daug gero. Ir nežiūri pagrindinio tikslo, nemato, kaip įtvirtinti nepriklausomybę. 

 

Tai Jums, mums visiems istorijos uždėta našta. Ir nė vienas negalim nuo to nusišalinti“. 

 

V. Landsbergis, kaip visada, kreivai šyptelėjo ir atsisveikino: „Aš labai patenkintas, kad galėjome 

 

pasikalbėti. Nežinau, ar jūs patenkinti. Nesitikėjau, kad mes čia kažką nutarsime ar išspręsime valstybės 

 

klausimus, bet pasikalbėti buvo naudinga“. 

 

  Taigi, taip ir pasikalbėjome. Panašiai, kaip kurčias su nebyliu.

 

——————————————————————————————————————————-

 

  Buvęs politinis kalinys Aleksandras BENDINSKAS, ne kartą savo kailiu  patyręs kokiais metodais 

 

veikia prolandsberginės klikos ideologai, nusprendė nebetylėti  ir paaiškinti ponui Arvydui Anušauskui,  

 

straipsnio „Homo sovieticus“ šokiai ant kapų“ autoriui, kad jis, švelniai tariant, klysta arba tiesiog 

 

sąmoningai falsifikuoja istorines faktines aplinkybes pokario Lietuvoje: 

 

„Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje Genocido ir rezistencijos tyrimo centras jau yra išleidęs ne vieną 

 

solidžią knygą, kuriose – sąrašai mūsų šalies piliečių, nužudytų tarybinės valdžios jėgos struktūrų ar 

 

mirusių tremtyje bei KGB kalėjimuose. Deja, per daugiau kaip dvidešimtį atkurtos nepriklausomybės metų 

 

šis valstybės finansuojamas Centras net nebandė išleisti pokario partizanų nužudytų kaimo žmonių sąrašų. 

 

Jei mes iš tiesų netrokštame klastoti istorijos, jei mes iš tiesų norime santarvės tarp Lietuvos žmonių, 

 

panašios knygos yra tiesiog būtinos“, – pabrėžia A.Bendinskas.

 

„Bet sugrįžkime vėl prie pono Anušausko naudojamo propagandinio štampo – „homo sovieticus šokiai 

 

ant kapų“. Šokite ant kapų, pone Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininke, jei 

 

nesugebate blaiviai įvertinti istorinių įvykių! Visos pokario metų aukos, nesvarbu – kieno rankomis buvo 

 

pasiųstos į nebūtį, yra Lietuvos kančia. Tad pašokite ant Lietuvos kančios, pone Anušauskai! Tiktai, 

 

žiūrėkite, nesusitepkite savo „lakierkų“!..

 

2008-ųjų metų pabaigoje po savo prisiminimų ir pamąstymų knygos „Be pagražinimų“ buvo išleista antroji 

 

mano tokio pobūdžio knyga „Kodėl?“ Joje aš ieškojau atsakymų į daugelį praeities ir dabarties klausimų. 

 

Vienas iš svarbesniųjų „kodėl“  – apie pokario partizaninio judėjimo aukas. 

 

… Beginklių civilių žmonių žudymas – didžiulis nusikaltimas Tautai. Apie tai reikia rašyti, tų nusikaltimų 

 

negalima slėpti. Jų vykdytojus būtina įvardinti ir pasmerkti. Beje, tai pripažįstama ir 1990 m. gegužės 2 d. 

 

priimtame bei V. Landsbergio pasirašytame Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įstatyme „Dėl 

 

asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“. 

 

Deja, Seimo NSGK pirmininkui ponui A.Anušauskui atrodo kiek kitaip: vienintelis prolandsberginio 

 

„istoriko“ argumentas, kodėl reikia pasmerkti „Partizanų teroro aukų atminimo knygos“ leidėjus, su didžia 

 

pagarba prisiminusius pokario aukas Lietuvoje, yra tas, kad šios knygos sudarytojas P.Masilionis, prieš 

 

trisdešimt  metų dirbęs LKP CK Agitacijos ir propagandos skyriaus Spaudos sektoriaus instruktoriumi. 

 

Todėl tenka konstatuoti: būtent toks šiuo metu – landsberginis mūsų valstybės istorijos supratimas, 

 

būdingas anušauskams!..“, – reziumavo A.Bendinskas poleminiame straipsnyje „Pono A.Anušausko 

 

šokis ant kapų, pasibalnojus propagandinį „homo sovieticus“ arkliuką“.

 

                                                                                                                           Parengė Juozas IVANAUSKAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));