G.Nausėdos patarėjas : „Niekas neprieštarauja, kad „būtų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės rinkimų apygardos ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą”

Vakar, sausio 14 d. Seime per posėdį  prezidento patarėjas Mačiulis pareiškė, kad niekas neprieštarauja, kad „būtų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės rinkimų apygardos ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą”.

 

  1. GLAVECKAS(LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­ro Pre­zi­den­to ve­to yra la­bai lai­ku, la­bai reikš­min­gas ir rei­ka­lin­gas, bet, aš ma­nau, klau­si­mas yra ne vien kar­te­lės ko­rek­ci­ja, tai Pre­zi­den­tas ir­gi pa­žy­mi. Yra vi­sos rin­ki­mų sis­te­mos ko­rek­ci­ja, ku­rios tiks­las tu­rė­tų bū­ti, ma­no su­pra­ti­mu, kur kas la­biau per rin­ki­mų sis­te­mą kon­kre­ti­zuo­tas. Kal­bu apie tai, kad re­for­mų da­ry­mas esant da­bar­ti­nei vien­man­da­tei ir dau­gia­man­da­tei sis­te­mai Lie­tu­vo­je… iš prin­ci­po už­ker­ta da­ry­ti re­for­mas, nes Sei­me daug Sei­mo na­rių, iš­rink­tų vien­man­da­tė­se, na­tū­ra­lu prieš at­ski­ras ko­rek­ci­jas, reikš­min­gas ir su­dė­tin­gas. Sa­ky­ki­te, ar Pre­zi­den­tas at­ei­ty­je ne­pla­nuo­ja da­ry­ti, ini­ci­juo­ti kon­sti­tu­ci­nių pa­tai­sų, ku­rio­mis bū­tų per­ei­ta, kaip ir dau­ge­lio Eu­ro­pos vals­ty­bių, į dau­gia­par­ti­nę sis­te­mą, kur bū­tų stip­ri par­ti­nė sis­te­ma su stip­ria at­sa­ko­my­be už vi­są vals­ty­bę, už vi­sus veiks­mus, ku­rie at­lie­ka­mi. Ko­kie pla­nai šiuo at­žvil­giu yra jū­sų ir ger­bia­mo Pre­zi­den­to, gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai in­for­muo­ti? Ačiū.
  2. MAČIULIS.Jū­sų mi­ni­mi po­ky­čiai bū­tų la­bai di­de­li ir Pre­zi­den­tas to ne­da­ry­tų be dis­ku­si­jos, pir­miau­sia be dis­ku­si­jos su Sei­mo na­riais, su vi­suo­me­ne, su po­li­to­lo­gais. Va­kar kaip tik tu­rė­jo­me gal­būt ne to­kią pla­čią dis­ku­si­ją, jo­je da­ly­va­vo dau­gu­mos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai, taip pat po­li­to­lo­gai, vi­suo­me­nės at­sto­vai. Ten bu­vo E. Ja­ke­lai­čio mo­de­liuo­ja­ma dis­ku­si­ja, iš­kel­tas klau­si­mas, ar sa­lė­je esan­tys at­sto­vai prieš­ta­rau­tų tam, kad bū­tų ra­di­ka­lūs po­ky­čiai, o ne tik kar­te­lės stum­dy­mas. Bet tuo me­tu bu­vo E. Ja­ke­lai­čio klau­si­mas apie tai, ar su­tik­tų, kad bū­tų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą. Tik at­krei­piu dė­me­sį, aiš­ku, gal­būt tai ne­vi­sa­pu­siš­ka dis­ku­si­ja, bet to­je dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad taip tu­rė­tų keis­tis sis­te­ma.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));