Dėl beatodairiško valdžios bandymo sukelti karą Lietuvoje

atsisiusti

atsisiusti

Šiandien, kada visiškai nebepasitikime Lietuvos valdžia, keliančia grėsmę valstybės ir Tautos išlikimui, matome jos akivaizdų siekį sukelti karą mūsų žemėje, beatodairiškai ir ciniškai baigiančia iššvaistyti mūsų valstybei priklausantį turtą ir nuskurdinti Lietuvos piliečius, privalome ne ieškoti tai, kas mus skiria ir VEIKTI DRAUGE. Jei mūsų tikslas – Lietuvos ir Tautos išlikimas.

Istorinė Lietuvos Atgimimo patirtis, kurią valdžia trina iš mūsų atminties, patvirtina Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo ir jo veiklos drauge su Lietuvos žmonėmis poveikio galią tuometei valdžiai, kurią privertėme priiminėti įstatymus, būtinus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui.

Todėl ir šiandien būtina neatidėliotinai piliečių susirinkimuose rinkimų apygardose išrinkti Tautos susirinkimo narius, kurių bendra veikla, nesidalinant vadovaujančių postų, priverstų formalią Lietuvos valdžią suvokti, kad įstatymus priiminėti gali tik Tautos pasitikėjimą turinti valdžia, atsižvelgianti į piliečių nuomonę.

Bendram veikimui kviečiame drauge imtis referendumo iniciatyvos, kurios sėkmė priverstų Seimą, kuriuo nebepasitikime, pradėti gerbti ir vykdyti Lietuvos piliečių nuomonę.

Kviečiame drauge inicijuoti referendumo iniciatyvą. Jei ne šią iniciatyvą – tai kokią siūlytumėte Jūs…
Spaudos konferencija numatoma 2023-02-21 arba 2023-02-22 (patikslinsim)

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai

Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

Pagarbiai,

Tauras Jakelaitis

 

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė

 

2023 m. vasario 16 diena Vilnius

 

2022-06-23 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas konstitucinis referendumo įstatymas – dar vienas Seimo veiksmas, kuriuo Tautos teisė į referendumą daroma neveiksnia – net surinkus 300000 referendumo iniciavimui būtinų rinkimų teisę turinčių piliečių parašų, Seimas nusprendė, kad gali vilkinti referendumo dienos paskelbimą net iki 12 mėnesių. Tokiu būdu piliečių nuomonli būtiė dėl referendumo būtinumo gali tapti dirbtini ignoruojama, siekiant Seimo sprendimais per 12 mėnesių pasikeisti padėtį valstybėje, padaryti galimo referendumo sprendimą faktiškai neveiksniu.

Tautos sprendimas referendumu būtinas tuomet, kada jis inicijuojamas.

LRT suteikta teisė 6 mėnesius trunkančios referendumo iniciatyvos pristatymą vilkinti net iki 3 mėnesių, tokiu būdu pusę parašų rinkimo laiko neleidžiant pristatyti referendumo iniciatyvos.

Sprendimas dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

Šiuo konstituciniu referendumo įstatymu įteisinta teisė priimti sprendimus dėl esminių valstybės suverenitetą ginančių Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo paprasta referendume balsavusių piliečių dauguma balsų, nors 1991 m. vasario 11 d. konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ ir 1992 m. birželio 8 d. konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ reikalauja, kad tam pritartų ne mažiau kaip 3/4 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

Tai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir nesuderinama su reikalavimais teisinei demokratinei valstybei, konstitucinės Tautos teisės į referendumą įgyvendinimu.

Siekiant užtikrinti tikrą, bet ne formalią ir deklaratyvią Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtintą piliečių teisę į referendumų inicijavimą ir dalyvavimą referendumuose, jų priėmimą laiku, šios konstitucinės piliečių teisės faktinį veikimą, taip pat siekiant pašalinti kliūtis dėl referendumo iniciatyvos ir referendumo sprendimų įgyvendinimo bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos prieštaravimus dalyse dėl referendumo, remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu ir 69 straipsniu prašome įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimo dėl referendumo inicijavimo bei referendumu priimamų įstatymų, aktų ir nutarimų ir 9 straipsnio pakeitimo nuostatų suderinimo su kitais Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniais.

Teikiame referendumui siūlomo su Lietuvos Respublikos Konstitucija suderinto įstatymo projekto galutinį tekstą:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO NUOSTATŲ SUDERINIMO SU KITAIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS STRAIPSNIAIS

 

1straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, kurių priimti įstatymai, aktai ir nutarimai yra privalomi vykdyti. Referendumai vyksta padieniui dvi dienas – šeštadienį ir sekmadienį. Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato Konstitucinis referendumo įstatymas, kurio nuostatos negali prieštarauti Konstitucijai.

Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja per šešis mėnesius šią valią savo parašais pareiškę piliečiai, turintys rinkimų teisę:

1) 125 tūkstančiai piliečių – dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“, valstybės sienų keitimo, naujos Konstitucijos priėmimo;

2) 100 tūkstančių piliečių – dėl Konstitucijos kitų skirsnių keitimo, Konstitucinio įstatymo, Konstitucinio akto priėmimo, pirmalaikių Respublikos Prezidento ir pirmalaikių Seimo rinkimų,  Konstitucinio Teismo teisėjų įgaliojimų nutrūkimo;

3) 75 tūkstančiai piliečių – dėl nepasitikėjimo Vyriausybe pareiškimo ir kitų svarbiausių Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimų.

Per 15 dienų nuo referendumo inicijavimui būtino piliečių skaičiaus surinkimo patvirtinimo Seimas paskelbia referendumo datą, kuri negali būti ankstesnė kaip 3 mėnesiai ir vėlesnė kaip 4 mėnesiai nuo piliečių parašų surinkimo patvirtinimo. Nustatytu laiku Seimui nepaskelbus referendumo datos, Respublikos Prezidentas per 5 dienas skelbia referendumo datą ir pirmalaikius Seimo rinkimus. Respublikos Prezidentui per 5 dienas nepaskelbus referendumo datos ir pirmalaikių Seimo rinkimų, Vyriausioji rinkimų komisija per 5 dienas skelbia referendumo datą – pirmąjį savaitgalį po 3 mėnesių, taip pat pirmalaikius Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimus, kurie vyksta antrąją paskelbto referendumo dieną.

Valstybė užtikrina Vyriausiosios rinkimų komisijos įregistruotų referendumo iniciatorių ir referendumo iniciatyvos oponentų Lietuvos radijo ir televizijos nemokamų pusės valandos trukmės savaitinių laidų, o paskelbto referendumo metu – kasdienių programų transliavimą.

Referendumas pripažįstamas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė balsavimo teisę turinčių piliečių. Referendumo sprendimas priimamas, jei įvykusio referendumo metu už referendumo sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė referendume dalyvavusių piliečių.

Sprendimas dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“, taip pat ir 1991 m. vasario 11 d. konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, taip pat dėl 1992 m. birželio 8 d. konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip 3/4 piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Sprendimas dėl kitų Konstitucijos nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 straipsnio antros dalies pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 straipsnio antrą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja ar denonsuoja 4/5 už tai balsavusių įvykusio referendumo piliečių.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58 straipsnį penkta dalimi ir išdėstyti ją taip:

„Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir įvykęs referendumas, kurio metu daugiau kaip pusė referendume dalyvavusių piliečių pasisako už pirmalaikius Seimo rinkimus. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne anksčiau kaip per 3 mėnesius ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo referendumo akto dėl pirmalaikių Seimo rinkimų priėmimo.“

 

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, referendumų priimtais įstatymais, aktais ir nutarimais, valstybės nacionaliniais interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip:

„Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą, trukdymą vykdyti referendumo iniciatyvą ar referendumą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja teismine tvarka.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„Įstatymai Seime priimami laikantis Konstitucijos, referendumų ir įstatymų nustatytos procedūros.

Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje, išskyrus įstatymus, aktus ir nutarimus, kuriuos pagal Konstituciją priima referendumas.

Lietuvos Respublikos Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas, tačiau be referendumo sprendimo Seimas negali iš Konstitucinių įstatymų sąrašo išbraukti bet kurio Konstitucinio įstatymo.“

 

 1. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipnį ketvirta dalimi ir išdėstyti ją taip:

„Jeigu nurodytu laiku referendumu priimto įstatymo, akto ar nutarimo nepasirašo ir oficialiai nepaskelbia Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas, referendumu priimtas įstatymas, aktas ar nutarimas įsigalioja automatiškai pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos referendumo rezultatų patvirtinimą. Per penkias dienas Vyriausioji rinkimų komisija skelbia pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus, jei referendumu priimto įstatymo, akto ar nutarimo nepasirašo ir oficialiai nepaskelbia Respublikos Prezidentas, taip pat pirmalaikius Seimo rinkimus, jei referendumu priimto įstatymo, akto ar nutarimo nepasirašo ir Seimo Pirmininkas. Šie pirmalaikiai rinkimai vyksta pirmąjį sekmadienį po 3 mėnesių nuo referendumu priimto įstatymo, akto ar nutarimo įsiteisėjimo.“

 

 1. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio pirmos dalies antrą punktą ir išdėstyti jį taip:

„2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui arba referendumui, jei tarptautinė sutartis atitinka Konstitucijos 10 straipsnio antros dalies reikalavimus;“

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio pirmos dalies dvidešimtą punktą ir išdėstyti jį taip:

„20) skelbia eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 9 straipsnio šeštoje dalyje, 58 straipsnio antroje dalyje ir 71 straipsnio ketvirtoje dalyje numatytais atvejais – pirmalaikius Seimo rinkimus;“

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio pirmą dalį dvidešimt penktu ir išdėstyti jį taip:

„25) pasirašo ir skelbia referendumu priimtus įstatymus, aktus ir nutarimus.“

 

 1. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 88 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 88 straipsnio pirmą dalį septintu punktu ir  išdėstyti jį taip:

„7) Prezidentas nepasirašo referendumu priimto įstatymo, akto ar nutarimo. Nuo šio momento iki kito Respublikos Prezidento išrinkimo Respublikos Prezidento pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas. Šiuo atveju Seimo Pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų referendumo aktu ar apkaltos proceso tvarka, taip pat tada, kai Seimas nutaria, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas. Šiuo atveju Seimo Pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Šio straipsnio pirmoje ir antroje dalyse išvardytais atvejais Seimas ne vėliau kaip per 10 dienų privalo paskirti Respublikos Prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per du mėnesius. Seimui negalint susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimus skelbia Vyriausybė.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 101 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 101 straipsnio trečią dalį penktu punktu ir išdėstyti jį taip:

„5) įvykusio referendumo akto priėmimo dėl nepasitikėjimo Vyriausybe pareiškimo.“

 

 1. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, referendumu priimtiems įstatymams, aktams ir nutarimams, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai, referendumu priimtiems įstatymams, aktams ir nutarimams, Seimo priimtiems įstatymams.“

 

 1. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio pirmą dalį bei antros dalies preambulę ir išdėstyti jas taip:

„Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir referendumu priimtiems Lietuvos Respublikos įstatymams, aktams ar nutarimams, Seimo priimtiems Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems aktams.

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir referendumu priimtiems įstatymams, aktams ar nutarimams, Seimo priimtiems įstatymams: “

 

 1. 14. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio antrą, trečią ir ketvirtą dalis, bei išdėstyti jas taip:

„Dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija, referendumu priimtais įstatymais, aktais ir nutarimais, Seimo priimtais įstatymais į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai.

Dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija, referendumu priimtais įstatymais, aktais ir nutarimais, Seimo priimtais įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos Prezidentas.

Respublikos Prezidento teikimas Konstituciniam Teismui ištirti, ar Seimo nutarimas ar aktas sutinka su Konstitucija, referendumu priimtais įstatymais, aktais ir nutarimais, Seimo priimtais įstatymais sustabdo šio akto galiojimą.“

 

 1. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar referendumu priimtiems įstatymams, aktams ar nutarimams, ar Seimo priimtiems įstatymams.“

 

 1. 16. straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 108 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 108 straipsnio pirmą dalį šeštu punktu ir išdėstyti jį taip:

„6) įvykusiu referendumu nutraukiami jo įgaliojimai.“

 

 1. 17. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai ar referendumu priimtiems įstatymams, aktams ar nutarimams.

Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar referendumu priimtiems įstatymams, aktams ar nutarimams, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją, referendumu priimtus įstatymus, aktus ar nutarimus.“

 

 1. 18. straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio antrą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų, taip pat referendumu priimtų įstatymų, aktų bei nutarimų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai.“

 

 1. 19.straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekus galios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio pirmos dalies pirmą punktą: „1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo;“

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio antrą ir trečią dalis ir išdėstyti jas taip:

„Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas ar referendumas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.“

Įstatymuose, taip pat tarptautinėse sutartyse gali būti numatyti ir kiti atvejai, kai Seimas ar referendumas ratifikuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

 

 1. 20.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba piliečiai:

1) 125 tūkstančiai piliečių – dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“, valstybės sienų keitimo, pakeitimo, naujos Konstitucijos priėmimo;

2) 100 tūkstančių piliečių – dėl Konstitucijos kitų skirsnių keitimo, Konstitucinio įstatymo, Konstitucinio akto priėmimo, pirmalaikių Respublikos Prezidento ir pirmalaikių Seimo rinkimų,  Konstitucinio Teismo teisėjų įgaliojimų nutrūkimo;

 

 1. 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 148 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 148 straipsnio antrą dalį ir išdėstyti ją taip:

„Tik referendumu keičiama Konstitucija ar priimama nauja Konstitucija, Konstituciniai įstatymai ir Konstituciniai aktai. Konstituciniai įstatymai ir Konstituciniai aktai negali prieštarauti Konstitucijai.“

Pripažinti netekus galios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 148 straipsnio trečią ir ketvirtą dalis.

 

 1. 22.straipsnis.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 149 straipsnio pakeitimas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 149 straipsnio pirmą ir antrą dalis ir išdėstyti jas taip:

„Referendume priimtą įstatymą ar aktą dėl Konstitucijos keitimo pasirašo Respublikos Prezidentas ir ne vėliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia.

Jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo ar akto Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, šis įstatymas įsigalioja, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. Jei tokio įstatymo per 5 dienas oficialiai nepasirašo ir nepaskelbia Seimo Pirmininkas, šis įstatymas įsigalioja pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintus įvykusio referendumo rezultatus.“

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Vilnius, 2023 m. ________________ d.

 

Grupės koordinatoriai:

 

 

 

 

 

 

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė:

Facebook komentarai
});}(jQuery));