Bandžiau ginti valstybę, tačiau finansų ministrė I. Šimonytė tiesiogiai pareiškė „o kam to tau reikia, esi pensininkas gauni pensija ir taškas“

Bandžiau ginti valstybę, tačiau finansų ministrė I. Šimonytė tiesiogiai pareiškė „o kam to tau reikia, esi pensininkas gauni pensija ir taškas“

 

Algirdas Kazys Čeliauskas

Dėl ginčo ne su „žulikais“ , tačiau su Lietuvos visų lygių teisėjais (?), kurie juos tiesiogiai atstovauja

Ne kartą esu įvardijęs , kad Lietuvos teisėjai yra korumpuoti ir tai informavau ir Teisėjų tarybą , STT, Seimą (A.Širinskienę, NSGK), Saugumo komitetą, Generalinę prokuratūrą, asmeniškai Algimantą Valantiną ir kt.

Reakcija viena, teismai nepriklausomi ir taškas, nebaudė, matomai, bijojo viešumo.

LR Konstitucijoje aiškiai išreikšta , teismai nepriklausomi yra ne absoliučiai , o tik vienu atveju, kai vykdo teisingumą, vadovaujasi Įstatymu, mokslo žiniomis.

UAB Čelta (A.K.Čeliauskas) sutarė su banku Snoras dėl 2,0mln.Lt kredito, įsigyti žemės sklypą už 2,4mln.Lt kainą , Šiaulių mieste.

Kreditas buvo suteiktas , tačiau praėjus pusmečiui po kredito suteikimo ir išaiškėjo, kad kreditas suteiktas pakeistais duomenimis , kurių kredito gavėjas nei žinojo, nei galėjo žinoti.

Kredito sutartyje aiškiai sutarta , kad kreditas teikiamas įsigyti žemės sklypą , kurio rinkos vertė 3,0mln.Lt nustatyta atestuotų vertintojų LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir tokį įvertinimą žino abi sutarties šalys ir sutinka, būtent su tokiu įvertinimu. Aišku, esmė yra vertinimo ataskaita, kai rinkos vertės dydis be nustatymo dokumentų yra bevertis dydis, tai būtų kaip vertė nustatyta iš „akies“.

Tiek bankas , tiek ir kredito gavėjas vadovavosi tokia vertinimo ataskaita , kuri ir sudaryta įstatymu , tačiau rinkos vertės dydis buvo ženkliai padidintas ir to nesuprato kredito gavėjas, o bankas tokiu vertinimu negalėjo suteikti 2,0mln.Lt kredito dėl griežtų reikalavimų paskolai už įkeičiamą turtą.

Bankas kartu su pardavėjais susiorganizavo naują vertinimą su ta pačia rinkos verte 3 000 000 Lt, tačiau, kad žemės sklypas yra jau įrengtas, sudalintas sklypeliais, įrengti privažiavimo keliai, įrengta infrastruktūra kai iš tikrųjų yra plynas laukas ir dalinti sklypeliais nėra jokios galimybės , reikia vystyti vientisą pastatant mažaaukščių (iki 5 aukštų) gyvenamųjų namų kvartalą su įrengta visuomenine infrastruktūra (mokymo, sveikatos, kultūros , sporto ir kiti objektai) tai būtų kaip savarankiškas rajonas (mikro).

Bankas tokį vertinimą panaudojo , kai kredito sutarčiai galiojo įstatyminė sutarčių sudarymo norma/ sąlyga apsakyta CK 6.183 straipsniu Sutarties pakeitimo išlyga , kad pakeitimai ar papildymai galimi tik raštu sutikus abiem šalims, tai būtų, šalims nėra nežinomų duomenų ar informacijos.

Bankas tokį vertinimą panaudojo , tam padėjo notaras, kad kredito gavėjas nesužinotų, jog kredituojama būtent kitu vertinimu.

Taigi būta dviejų vertinimų tam pačiam realiam sklypui su ta pačia nustatyta rinkos verte 3 000 000Lt , tik vienu atveju vertintas plynas laukas , o kitu atveju vertintas irgi plynas laukas, tačiau rinkos vertė 3 000 000 Lt nustatyta tokios būklės , kokios nėra ir būt negali. Taigi, stebuklas tas pats realus daiktas tuo pačiu metu yra dviejų priešingų savybių : ir plynas laukas ir įrengtas.

Prasidėjo teisiniai ginčai nuo 2008 metų pabaigos , deja , dar neužbaigėme , bandome įnirtingai priešintis, tačiau jėgos yra nelygios

Viena pusė : bankas Snoras , konkrečiai banko Mažmeninių paskolų komitetas (pirminikas Aidas Rinkūnas ) , „kyšo ausys“ ir Romasio Vaitiekūno; Tauragės filialo direktorius R.Šniepis ( turėjo banko viceprezidento statusą) ; turto vertintojai (UAB Verslavita – Grąžina Garuolienė ), turi tvirtą užnugarį prezidentūroje ir seime ( Rima Baškienė) ; PZU draudimas , kurie yra apdraudę vertintojus 1,0mln.Lt sumai (yra pareiškę, A.K.Čeliauskai, nevark, paaukosime 0,5mln.Lt , kitą dalį sutaupysime) ; Tauragės nekilnojamojo turto agentūros savininkai , kurie ir suorganizavo vertinimą kartu su banku, kurie ir yra tiesiogiai naudos gavėjai, uždirbo apie 1,0 mln.Lt , tačiau apgavo ir Valstybę , nesumokėjo mokesčių už parduodamą sklypą irgi apie 1,0 mln.Lt.

Ginčų metu ir išaiškėjo , kad apgauta Valstybė ir yra galimybės Valstybei atgauti , tačiau teismai „guldo galvą“ , kad Valstybė neatgautų, o atgavimo atveju keičiasi ir mūsų padėtis. Lietuvos Vyriausias administracinis teismas net įžūliai ignoruoja Europs Teisingumo Teismo suformuotą praktiką , sukuria teorija , kad PVM samprata priklauso nuo bylos tipo, ar yra mokestinė , ar administracinė, vienaip įstatymas traktuojamas vienoje byloje , o kitoje jau kitaip.

Bandžiau ginti Valstybę , tamsta finansų ministrė( I. Š.) tiesiogiai pareiškė ,“ o kam to tau reikia, esi pensininkas gauni pensija ir taškas“

Ginčo metu ir išaiškėjo, prokurorai tyrė daug metų , tačiau konstravo, jog teismai priėmė sprendimą ir jie negali nieko padaryti.

2010m birželio 29d Klaipėdos apygardos teismas (teisėjas Audrius Saulėnas, vėliau atleistas iš teismo už kažkokius korupcinius veiksmus , ne dėl mūsų atvejo) išnagrinėjo bylą , absoliučiai neatsakęs nė vieną klausimą itin operatyviai per keletą valandų.

2012 m lapkričio 27d Lietuvos apeliacinis teismas ( Virginija Čekanauskaitė , Rimvydas Norkus, Nijolė Piškinaitė), paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, įteisino stebuklus, išsityčiojo iš įstatymų, teismų praktikos , fundamentalių mokslo žinių, sukūrė net norminių aktų pakeitimas, nustatė, praeities faktai yra kintami priklauso nuo šios dienos aplinkybių ir t.t.

Atsitiko taip, pakliuvome pas R. Norkų (LAT pirmininką į priėmimą) , buvo pasiruošęs kalbėti dėl kito, tačiau kai pradėjome dėstyti apie stebuklus ir pasisakėme, kad jų priėmime dalyvavo, kažkoks Norkus, neįvardijome , kad jis yra tas asmuo, tačiau jis pats pareiškė , kad jis dalyvavo apeliacinėje instancijoje. Pripažino, kad esate teisūs , tačiau jis negalįs dabar kištis į teisėjų darbą ir staiga atsirado priežastis baigti pokalbį, turįs kažkur eiti.

Teikėme prašymą atnaujinti bylą ir dėl suklaidinimo , prasidėjo ginčas Vilniaus apygardos teisme.

Prašymą surašė advokatas Gintaras Balčiūnas (tikrai nevertas advokato ir tam turime pagrindą), bylą išnagrinėjo teisėja Eglė Surgailienė , kuri ir sufabrikavo bylą.

Lietuvos apeliacinis teismas ( Antanas Rudzinskas , Egidija Tamošiūnienė, Egidijus Žironas) 2016m spalio 27d apeliacine tvarka išnagrinėjo bylą , paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Įdomu abu teismai dėl esminių kredito sutarties sąlygų net nepasisakė , kurios ne tik , kad nebuvo įvykdytos , tačiau tokių ir įvykdyti nebuvo įmanoma, o kredito sutartis pripažinta galiojanti. Remtasi aukščiau buvusiomis nutartimis , tačiau ir patys sukūrė naujų stebuklų , kad UAB Čelta buvo supažindinta su tokiu dokumentu, kai kitas teismas

neskundžiama nutartimi buvo įtvirtinęs, kad tokio dokumento tikrai A.K. Čeliauskas nebuvo matęs, sukūrė ir įteisino naują turto įvertinimo būdą , kai tas pats teisėjas E.Žironas yra konstravęs grynai priešingai.

Teikėme kasacinius skundus , tačiau atsisakė priimti, kadangi apeliacinė instancija tvirtina faktus ir jų pakeisti kasacinė instancija neturi galimybių. Teikėme jau virš 60 prašymų atnaujinti procesą , tačiau Vilniaus apygardos teismas atmeta prašymus , kadangi teismai daug kartų yra pasisakę . Paprašius nurodyti konkrečiai, nubaudė 2500Eur bauda (du kartus), kaip drįstame nesutikti

Pridedame prašymą , kad prašome panaikinti baudą , kad paskirta nepagrįstai , nesižeminame , kad sunki padėtis ar panašiai.

Gal išdėstėme mintis padrikai, prašome priimti, tikrai turime visą medžiagą, jei būtume kalti, tai seniai būtų išsprendę reikalą, nesiterliotų taip ilgai. Manytina nenori viešumo, laukia senaties , kuri pasibaigtų 2020m spalio 27d.

Norėtume pateikti medžiagą, paaiškintume esminius dalykus, juk teismas netvirtina , kad įtvirtina stebuklus , tačiau iš priimto sprendimo kitokios išvados ir būt negali, juk dėl to ir nepasisako. Ginčas juk vyksta kaip „aklojo su kurčnebyliu“, mes teikiame vieną, o teismai ką kitą ir tai jog viskas išspręsta , o kas tas viskas yra „valstybinė paslaptis“ . Nurodėme , kad pardavėjai sumokėjo per du kartus bankui 80 000Lt ir 40 000Lt ir tai galima įrodyti, visi asmenys žinomi ir realūs , tačiau jokia teisingumą vykdanti instancija tai nesidomėjo, kaip ir nesidomėjo ir dėl Valstybei padarytos žalos.

Pastaba , tikrai nereikia jokių aukštosios matematikos ( funkcinės) žinių , pakanka elementarios.

Skaičius 2 170 000 nepagrindžia skaičiaus 3 000 000 , santykinis skirtumas ( 38%), o matematikoje (mokslas be išimčių) , skaičiai su tokiu santykinis skirtumu nelaikomi artimais; skaičiai 100 000 ir 3 000

  1. kurie skiriasi 30 kartų (3 000%) teismų yra laikomi analogiški , daiktai kurie yra su diametraliai priešingomis savybėmis ir pagrindiniu parametru skiriasi daugiau nei 43 kartus (4 300%) yra panašūs ir t.t.

Pridedame :

  1. Raštą teiktą teisinėms institucijoms, atsakymai standartiniai -teismai savarankiški ir jų sprendimas galutinis ir taškas ( panašiai, kaip ir Jums yra atsakoma) -2283A;
  2. Prašymą dėl baudos panaikinimo 2314;

Manome pateikti nutartis, apklausų protokolus , prokurorų nutarimus ir kitą nėra jokios problemos , tačiau jų yra daugybė, manytume būtų tikslinga pateikti po susitikimo, nenorime Jus užkrauti bereikalingu darbu, tikrai žinome situaciją, padėtume operatyviai įsigilinti. Demagogija neužsiimame, kas jau nustatyta, tai ir nustatyta, tokia informacija ir vadovaujamės, o ne tai, kaip mes norėtume matyti.

Algirdas Kazys Čeliauskas

(pensininkas, išsilavinimas aukštasis, 1968m Kauno politechnikos institutas (stacionaras), inžinierius mechanikas)

Facebook komentarai
});}(jQuery));