APTEMUSIO PROTO TRADICIJOS

KARIAI

KARIAI

Alvydas VEBERIS

 

 APTEMUSIO PROTO TRADICIJOS

 

 

 

 KARIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryžių kalne sąjungininkų kariai, tarnaujantys NATO priešakiniame batalione, pastatė kryžių. Užsieniečiai sako taip pagerbę mūsų šalies tradicijas.

Ar pastatytas NATO karių kryžius Daumantų piliakalnyje atneš Lietuvai ir kariams sėkmę? Ar tai dar vienas nelaimės ženklas naikinant LIETUVĄ?

Dievas yra meilės šaltinis, todėl trokšta būti pažintas. Tikėjimas ir protas – tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos pažinimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdyje troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti Jį patį, idant žmogus, pažindamas ir mylėdamas Dievą, pasiektų pilnutinę tiesą  apie save ( Iš 33, 18; Ps 27, 8–9; 63, 2–3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2). Nesilaikydamas  taisyklių, žmogus rizikuoja suklupti ir atsidurti „kvailio“ padėtyje.

 

 

Žiūriu ir stebiuosi išmesto iš dangaus šio pasaulio kunigaikščio (Liuciferiaus) ir jo talkininkų veikla. Ar jiems aptemo akys, trūksta išmanymo, nesuvokia ir neskaito Biblijos-Švento Rašto, o gal vietoje smegenų barškančios puodynės?

XX amžius paliudijo dvi – nacizmo ir komunizmo tironijas. Vienu ir kitu atveju buvo reikalaujama visiškai paklusti žmonių sukurtai ideologijai. Neklusniuosius negailestingai naikino tam tikslui sukurtose dujų kamerose, konclageriuose ir Gulago pragare. Visa tai jau yra tarsi praeityje, apie kurią jaunimas nenoromis mokosi iš istorijos vadovėlių. Tačiau ši praeitis nedingo negrįžtamai ir kvėpuoja mums už nugaros. Tai, ką mes išgyvenome netolimoje praeityje, yra skausminga milijonų žmonių dabartis Šiaurės Korėjoje, Tibete, Afrikoje ir kt. Tai, ko mes nenorime net prisiminti, mūsų kaimynams yra dabarties tikrovė.

Daug buvo ir yra mokslininkų, kurie bandė paneigti Dievą, Jo  Žodį, kuris surašytas Šventame Rašte-Biblijoje. Deja, niekam to įgyvendinti nepavyko.  Galiausiai patys aršiausi šios ideologijos šalininkai pripažino, kad Kūrėjas (Dievas) iš tiesų egzistuoja.  Biblija yra viena skaitomiausių pasaulyje knygų. Jo Žodis perteikiamas iki pasaulio pakraščių. Tai daryti įpareigojo žemėje būdamas Dievo Sūnus Kristus. Šį darbą puikiai atlieka Dievo tarnai – misionieriai. Tačiau nei kiek nenusileidžia, išmestas iš dangaus į žemę, antikristas su savo pavaldiniais. Jis suvedžioja visą pasaulį. 

 NATO kariai pastatė dar vieną kryžių Daumantų piliakalnyje. Jį ,,šventino‘‘ karo kapelionas, nepamirštamas pasakyti, kad būtent kariai daugiausia trokšta taikos ir laisvės, nes jie geriausiai  supranta gyvybės kainą. Jei žmogus nors kiek turi smegenų, tai jam  nesunku suvokti  tai, kad ką kalba kapelionas nėra TIESA. Argi užsikabinęs žudymo įrankį ant peties gali išsaugoti taiką? Juk su ginklu į karą eina vieni kitų žudyti. Politikai sugalvoja priešus, o nemąstantys vieni kitus žudo. Ką sako tuo klausimu  Dievas? Mylėkite priešus.  Dekaloge vienas iš svarbiausių įsakymų – NEŽUDYK. Ar tie žodžiai neįkandami? Nemąstantiems ir užvaldytiems piktojo dvasia-taip. Tačiau Dievo vaikai vedini Šventosios dvasios visa tai lengvai suvokia ir neina kariauti ginklu. Jų ginklas – Dievo Žodis – dviašmenis kalavijas. Parašyta: ,, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų …“(Heb 4,12)

Kodėl karo kapelionai nesinaudoja jiems skirtu ginklu, o ,,šventina“ žudymo ginklus ir ,,laimina“ karius  einančius žudyti? Ar jie vykdo Dievo ar Velnio tarnystę? Pasikartosiu,- nejaugi tai sunku suvokti? Juk tai ką parašiau ant tiek paprasta. Nereikia jokių postringavimų ir savo proto vingrybių tam prieštaraujant.

Jeigu nors dalį laiko skirtume Švento Rašto studijoms, o ne tuščio laiko švaistymui piligriminėms kelionėms, tuščioms maldoms rankų darbo pastatytose ,,šventovėse“ garbinant paveikslus, drožinius, skulptūras, stabus… suvoktume, kad Dievo šventovė tai jūsų širdis.  Jis  mus lydi kiekviename žingsnyje. Jam melstis galime užsidarę kambarėlyje, gamtoje… ir visiškai nereikia blaškytis ieškant Jo Daumantų piliakalnyje (Kryžių kalne, paverstu dirbtinu  kapinynu), Egipte, Vatikane, Šiluvoje, Aušros vartuose, ar titanų ,,dievaičio“ Povilo Žėko Merkinės piramidėje. Šėtono sugalvotose neva tai sakralinėse irštvose Dievo nerasite. Ten gyvena antikristas ir klaidina jus su aukso, sidabro liejiniais, paveikslais, muzikos garsais, spektakliais. Tai piktosios dvasios užvaldytos oazės.  Ne veltui 10 Dievo įsakymų  tai velniui dūris tiesiai į širdį. Antrą įsakymą jie išvis panaikino, nes jų melui jis pragaištingas. Jame parašyta: ,, Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme.  Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta,  bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“ (Iš 20,4-6) Ar šitaip elgiasi Romos katalikų bažnyčia? Todėl jie juos iškraipė ir pakeitė, kad galėtų klaidinti tikinčiuosius. Jie mėgaujasi Dievo uždraustais vaisiais. Kryžių kalnas, pakelės, Bažnyčios, kapinės nusagstytos kryžiais, drožiniais, garbinamais stabais, paveikslais…

Stabmeldystė vadinamas žmogaus rankomis sukurtų stabų garbinimas. … Biblijoje stabmeldystė uždrausta daugelyje vietų: Išėjimo 20:4-6 Nedaryk sau jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai … Jie turi burnas, bet nekalba; turi akis, bet nemato; turi ausis, tačiau negirdi; turi nosį, bet nesuuodžia …ko prašysite, to negausite… 

Ar ne dėl šios priežasties pasaulis skendi tamsoje? Ar nejuokinga, kai ,,patys aukščiausi šalies vadovai, Dievo tarnai (antikristai) neša  drožinius, stato juos kabinetuose, dalyvauja ir eina su miniomis juos garbindami? Jie tik patys save kvailina ir bus sugėdinti.

 Parašyta: ,,Niekingi tie visi, kurie daro stabų statulas, – jų branginamieji negali jiems nieko padėti. Jų garbintojai yra akli, stinga jiems išmanymo, – tik patys save kvailina.  Kas dievą daro ar liedina stabą nenorėdamas užsidirbti?  Stebėk, kaip jo garbintojai bus sugėdinti, nes jų meistrai tik marūs žmonės! Kai jie visi susirinks ir stosis prieš mane teismui, juos pagaus ir baimė, ir gėda apims.“ (Iz 44, 9-11)

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));