Žemės ūkio ministerija tapo „žaliųjų valstiečių“ lyderių šėrykla

zalieji161011

zalieji161011

Žemės ūkio ministerija tapo „žaliųjų valstiečių“ lyderių šėrykla

 zalieji161011

 

Žemės ūkio ministras „valstietis“ Bronius Markauskas buvo išprievartautas pakeisti ministerijos taisykles taip, kad didžioji dalis ES paramos kaimui atitektų Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio valdomo „Agrokoncerno“ įmonėms.

 

Mat pagal ministerijos parengtą taisyklių projektą numatoma, kad ūkininkai gautų paramą iki 50 tūkst. eurų, o „juridiniai asmenys“ – iki 1 mln. eurų.

 

Toks sprendimas yra idealiai „subalansuotas“ Ramūno Karbausko valdomam „Agrokoncernui“, kuris valdo 50 žemės ūkio srityje dirbančių įmonių. Kiekviena jų pagal naujas taisykles gautų ES paramą iki 1 mln. eurų. Ministerijoje kalbama, kad po tokio taisyklių pakeitimo ministras vaikščiojo nudelbęs akis.

Pats R.Karbauskis taip prisistato : „Savo veiklą kompanija pradėjo 1990 metais, kaip nedidelė, konsultavimo paslaugas teikianti, prekybos įmonė. Šiuo metu Agrokoncerno įmonių grupė yra išaugusi į 50 dinamiškai besiplečiančių įmonių susivienijimą, galintį Lietuvos žemdirbiams konkurencingomis kainomis pasiūlyti geriausias paslaugas, pažangiausias technologijas ir kokybiškiausius produktus. Per 2015-2016 m. sezoną Agrokoncerno įmonių grupė pardavė prekių ir suteikė paslaugų daugiau kaip už 413,5 mln. eurų“.

Deja, bet Seimo dauguma buvo reikalinga R.Karbauskiui tik todėl, kad galėtų susišluoti ES paramą – tokia banali tiesa išlindo pro lozungus apie tautinius kostiumus, tautos išblaivinimą ir sukultūrinimą.

„Iš esmės žemės ūkio rėmimo programa yra tokia – ES duoda pinigus ir leidžia pačioms šalims spręsti, kaip tuos pinigus panaudoti, – sakė LL šaltiniai, – todėl Žemės ūkio ministerija dažnai kaitalioja savo prioritetus – vienais metais remia tą sritį, kitais metais – kitą. Iš esmės šiame procese turėtų dalyvauti ūkininkai arba paramos gavėjai, tačiau viską sprendžia ministerija, arba tiksliau – politikai. Turi būti dialogas su ūkininkais, tačiau tokio dialogo nėra. Man teko dalyvauti keliuose ministerijos posėdžiuose – juose vėl formaliai deklaruojama, kad bus pagalba vidutiniams ir smulkiems ūkiams, nes tai efektyvu, tačiau ŽŪM taisyklėse atsiranda visai kitokios nuostatos, kad visą ES paramą pasiims keli dideli latifundiniai ūkiai. Pvz., 2018 m. programoje aptarinėjama ūkio valdų modernizavimas, tam tikslui randama 50 mln. eurų, ir nors tokia suma turi būti skiriama smulkiems ūkininkams, tačiau jiems skiriama tik 15 mln. eurų, o dideliems – 50 mln. eurų. Diskusijose aiškiai sakoma, kad ūkininkams parama sieks iki 50 tūkst. eurų, dideliems – iki 400 tūkst. eurų, o juridiniai asmenys gaus parama iki 1 mln. eurų. Tai baisiai pavojinga, nes vienas juridinis asmuo turi penkias arba dešimt įmonių, ir visos jos gali gauti po vieną milijoną eurų. Akivaizdu, kad tokius kriterijus atitinka tik R.Karbausko „Agrokoncernas“. 

 

Laisvas laikraštis paprašė minėto dokumento kopijos, gavo ministerijos atsakymą, kad jis dar „svarstymo stadijoje”:

 

Nesnaudžia ir pats ministras

 

Pastaruoju metu viešai daug kalbama apie Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko galimus interesų konfliktus. Akivaizdu, kad B. Markauskas negali būti objektyvus sprendžiant pieno sektoriaus reikalus, nes yra glaudžiai susijęs su vienu rinkos dalyvių – kooperatyvu „Pienas LT“, dalyvavo dar kuriant patį kooperatyvą 2009 metais, o iki praėjusių metų lapkričio buvo ir vienas jo valdybos narių. Iki tos pačios datos jis darbavosi ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos valdyboje.

Praėjusių metų gruodį ministras B. Markauskas, deklaruodamas ryšius su fiziniais asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, nurodė ūkį turinčią savo motiną. Tačiau savo deklaracijose detaliai neatskleidė motinos valdomo ūkio ryšių su kooperatyvu.

Pagal „Pieno LT“ nuostatus, į valdybą gali būti renkamas tik kooperatyvo narys. O juo tampama tik sumokėjus pajinį įnašą. Tačiau B.Markauskas, atrodo, sugebėjo būti valdybos nariu ir neturėdamas pajaus.

Be to, žemės ūkio ministerijos tinklapyje savo gyvenimo aprašyme jis nurodo, kad 1990-

2016 metais jis ūkininkavo (Trušelių k., Klaipėdos raj.). Taigi jo ūkio adresas sutampa su motinos Sofijos Markauskienės ūkininkavimo vietove.

2017 m. rugsėjo 25 d. Žemės ūkio ministras B. Markauskas pats pasirašė įsakymą Nr. 3D-602 „Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“, kuriame nustatė, kad 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydis – 101,94 Eurų už pieninę karvę. Tai tik vienas iš daugelio jo pačio pasirašytų įsakymų, tiesiogiai įtakojančių ir motinos ūkį. Pats Ministras B. Markauskas pripažįsta, kad jam išvengti interesų konflikto yra praktiškai neįmanoma (spalio 3 d. Lietuvos ryto straipsnis „Bronius Markauskas, visiškai nusišalinti nuo pieno reikalų neįmanoma.“) Todėl kyla klausimas, kodėl vieniems privaloma vengti interesų konflikto ir už supainiotus interesus yra baudžiami nušalinimu/atleidimu, kitu atveju nuolatinio interesų konflikto situacija yra toleruojama.

 

Veterinarija

 

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas dar pirmoje metų pusėje į Valstybinės maisto i veterinarijos tarnybos viršininko postą pasiūlė savo pavaduotoją, žemės ūkio viceministrą Darių Remeiką, kuris tuo metu kuravo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą. 2017 sausio 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu N r. 3D-9 patvirtintos viceministro Dariaus Rimeikos kuruojamos sritys – žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės, maisto saugos, tiesioginės ES paramos ir rinkos reguliavimo priemonių, augalų apsaugos ir veterinarijos.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnyje nurodoma, kad asmuo, nustojęs

vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės

vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo,

finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar j< kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus £ finansinę paramą.

Tuo tarpu 2 straipsnio 7 punkte aiškiai apibrėžiama, kad įmonė – visų rūšių ūkinės,

komercinės, kredito ir finansinės įmonės, bendrovės, bendrijos, asociacijos,

susivienijimai ir organizacijos.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija turėtų įvertinti ar dabartinis Valstybinės maisto ir veterinarijos direktorius D. Rimeika nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnio. Taip pat turėtų būti įvertinta ir Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko elgesys, nes jis pateikė D. Rimeikos kandidatūrą į minėtą postą galimai pažeisdamas Įstatymą. O dabar dar valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bus pavaldi Žemės ūkio ministerijai, tam jau rugsėjo mėn. pritarė ir Seimas kaip sakoma ministerijos  tinklapyje.

 

Viceministras pažeidęs įstatymą

 

Trečiadienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija VIENBALSIAI pripažino, kad Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo

valstybinėje tarnyboje {STATYMO reikalavimus. Tačiau Žemės ūkio ministras B. Markauskas ne tik nesiskubina nuimti Įstatymą pažeidusį Viceministrą A. Bogdanovą nuo srities, kurioje yra nuolatinio interesų konflikto situacija, bet ir nesiruošia jo atleisti iš Viceministro pareigų bei palieka jam visus skirtus paskatinimus-priedus. įstatymą pažeidė Viceministras sėkmingai ir toliau kuruoja žemės klausimus (savaitę po VTEK išvados nebuvo [pakeistas kuravimo sritis paskirstantis Ministro įsakymas), akivaizdu, tą praktišk£ darys ir formaliai nuimtas nuo šios srities kuravimo. Visai nesenai rugpjūčio pabaigoje Ministras B. Markauskas po VTEK išvados didžiuodamasis sekančią dieną atleido Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM direktorių D. Kuprį, nors jis nepripažintas pažeidę įstatymą, tik identifikuota nuolatinio konflikto situacija. Daugeliui kyla klausimas, ar nebus Ministras B. Markauskas ir Viceministras A. Bogdanovas galimai susiję kokiais abipusiai naudingais ryšiais, įsipareigojimais atitinkamoms grupėms, asmenims, kad Ministrui B Markauskui nerūpi nei jo, nei visos Vyriausybės reputacija ir Įstatymus pažeidžiantys politinio pasitikėjimo valdininkai, kurie toliau sėkmingai dirba

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nurodoma, kad šiuo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

 

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio Vyriausybė, akcentuojanti profesionalumo ir skaidrumo svarbą, parengtoje Septynioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu N r. XIII-82, numatė, kad darnus valstybės valdymas – tai atsakingas politiku ir valstybės tarnautoju darbas, vadovaujantis aukščiausiais etikos ir veiksmingumo standartais. Darnus valstybės valdymas reikalauja išrinktų tautos atstovų – politikų ir valstybės tarnautojų – atskaitomybės už veiklos rezultatus visuomenei, visu valstybės valdymo grandžių priimamu sprendimu skaidrumo ir atvirumo, valstybės subsidiarumo ir piliečių solidarumo.

 

Tuo pačiu metu tą pati Vyriausybė – Ministras B. Markauskas – šios Vyriausybės narys  taiko skirtingus standartus Etikos reikalavimų nepaisantiems tarnautojams – įstatymą pažeidęs Viceministras A. Bogdanovas paliekamas dirbti, kai kiti žemesnio rango tarnautojai, net nepažeidę įstatymo, tik esant galimo interesų konflikto situacijai, šalinami iš pareigų. Natūralu, kad kyla klausimas kurioje vietoje čia paisoma Etikos standartų.

Vyriausybės programos 225 punkte rašoma „Viešojo administravimo, kaip ir visos viešosios politikos, kokybė yra horizontalusis šios programos prioritetas. Mes siekiame, kad mokesčių mokėtojai iš valstybės gautų tinkamos kokybės, paslaugas, kurių organizavimo ir teikimo netemdytų šešėliai dėl galimo neskaidrumo, asmeninių valstybės tarnautojų interesų tenkinimo ar korupcijos. “

 

Vyriausybės programos 249 punkte nurodoma „Sukursime skaidrią lobistinės veiklos priežiūros sistemą. Europos Sąjungos institucijų ir kai kurių pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių narių pavyzdžiu įdiegsime privalomą visuomenės informavimo apie susitikimus su lobistais sistemą, plėsime interesų deklaravimo ir deklaracijų priežiūros metodiką“.

 

Žemės ūkio B. Markausko meilė viceministrui A. Bogdanovui nestebina, nes kaip ministrą citavo 10 06 Kauno diena straipsnyje „Tarnybinę etiką pažeidęs viceministras nebekuruos žemėtvarkos“ : „aš tikrai nežadu žmogaus, daro gerus darbus…“

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));