Žemaitaičio sunaikinta partija „Tvarka ir teisingumas” bando atsigauti

2020 m. rugpjūčio 4 d. LR Seimo nario Petro Gražulio ir partijos Tvarka ir teisingumas laikinosios pirmininkės Rimos Petruškienės, partijos atsakingo sekretoriaus Ramojaus Girinsko ir partijos nario Dobilo Sinkevičiaus spaudos konferencija Seime „Partija Tvarka ir teisingumas dalyvaus LR Seimo rinkimuose 2020“.

Norime informuoti, kad partija Tvarka ir teisingumas sieks dalyvauti LR Seimo rinkimuose 2020 m. spalio 11 d.

Susiklosčiusi situacija reikalauja įnešti aiškumo, kai jos buvęs partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su buvusiu atsakingu sekretoriumi Almantu Petkumi, neteisėtais būdais siekė likviduoti partiją Tvarką ir teisingumas.

Viskas prasidėjo kuomet partija „Tvarka ir teisingumas” buvo bandoma likviduoti Vilniuje, 2020-06-06, šalia „Litexpo” parodų rūmų, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kai buvo imituojamas partijos Kongresas, kuris buvo sušauktas pažeidžiant įstatus ir sušaukimo tvarką. Pastebėtina, kad į partijos Tvarka ir teisingumas Kongresą (2020 06 06) skyriuose delegatai nebuvo renkami ir kvorumo nebuvo. Kaip yra žinoma  iki 2020 06 06 d., partijoje buvo apie 11 000  narių. Daugeliui partijos skyrių nebuvo nurodyta iš anksto, kad partija „Tvarka ir teisingumas” bus likviduojama. Tokiu būdu buvo pažeista partijos narių teisė žinoti ir būti supažindintais dėl susidariusios situacijos ir planuojamos likvidacijos, padarant jiems didelę moralinę žalą ir pažeisti jų teisėti lūkesčiai. Daugelis ne tik eilinių partijos narių, bet ir tarybos narių apie partijos likvidavimą, kaip įvykusį faktą sužinojo tik iš žiniasklaidos ir socialinių tinklų. Nesant jokio pagrindo likviduoti partijos „Tvarka ir teisingumas”, R. Žemaitaitis ir jo padėjėjai apgaulės būdu priėmė neteisėtus, nepagrįstus ir klastojo sprendimus likviduojant partiją. Juridiškai neišregistruotas iš partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkų ir narių Remigijus Žemaitaitis tą pačią dieną buvo išrinktas naujai kuriamos partijos Laisvė ir teisingumas pirmininku ir vadovaujantis partijos Tvarka ir teisingumas įstatais neteko visų savo įgaliojimų. Bet kokius įgaliojimus prarado ir valdyba.

Kadangi Kongresas sušauktas pažeidžiant partijos įstatus, tai bet kokie sprendimai priimti jame yra niekiniai. Faktas, kad Remigijus Žemaitaitis ir Almantas Petkus veikė savavališkai, neturėdami partijos narių palaikymo, tik piktnaudžiaudami savo padėtimi, matyti iš to, kad į naują darinį perėjo šiek tiek daugiau nei 200 asmenų iš 11 000 partijos Tvarka ir teisingumas narių.

Visi šie veiksmai yra apskųsti Lietuvos generalinei prokuratūrai ir prašoma pradėti ikiteisminius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalį ir dėl to kaltus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat sustabdyti partijos ,,Tvarka ir teisingumas”  likvidavimo procesą iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo iš esmės.

Tvarkos ir teisingumo partijos nariai vienareikšmiškai jaučiasi ne tik išduoti, bet ir konstatuoja, kad buvo apgauti, buvo pažeisti jų teisėti lūkesčiai.  Pažymėtina,  kad  partija yra  viešasis  juridinis  asmuo,  kurio  tikslas  – tenkinti  savo  narių  politinius interesus,  padėti  reikštis jų politinei  valiai,  siekti dalyvauti  įgyvendinant valstybės  valdžią  ir savivaldos  teisę  (Politinių  partijų  įstatymo  2 str.  5 d.).

Nesutikdami su tokiu akiplėšiškumu, neteisėtai ir sukčiavimo būdu bandant likviduoti partiją, laikantis visų partijos įstatuose įtvirtintų nuostatų, partijos Tvarka ir teisingumas nariai 2020 07 16 sušaukė tarybos posėdį, kuriame išsirinko laikinąjį pirmininką, pavaduotojus, atsakingą sekretorių, taip pat suteikė jiems įgaliojimus veikti partijos vardu ir registruoti partiją savarankišku politinės kampanijos dalyviu 2020 m. LR Seimo rinkimams, bei pateikti pakeitimus VĮ Registrų centrui ir Teisingumo ministerijai. Pabrėžtina, kad šiuo metu visi įpareigojimai įvykdyti, tačiau 2020 m. liepos 20 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliotas komisijos narys Tauras Rutkūnas priėmė sprendimą Nr.: 2-800(7.9), kuriuo atsisakė įregistruoti politinę partiją Tvarka ir teisingumas savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Šis sprendimas buvo apskųstas, ir VRK savo posėdyje 2020m. liepos 23 d. atsisakė nagrinėti skundą ir paliko galioti liepos 20 d. įgalioto komisijos nario Tauro Rutkūno sprendimą.

Šis VRK sprendimas buvo apskųstas Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, kuris nusprendė tenkinti  pareiškėjos partijos  Tvarka ir teisingumas skundą, pasirašytą laikinosios partijos pirmininkės Rimos Petruškienės. Pastaroji veikia kaip  laikinoji pirmininkė, paskirta  partijos  tarybos sprendimu,  kuri pagal partijos įstatus tarp kongresų yra aukščiausias partijos  organas. Priimdamas ir išnagrinėdamas skundą, teismas neginčija, kad partijos Tvarka ir teisingumas tarybos posėdis ir jame priimti sprendimai yra teisėti.

Teismas savo sprendimu panaikino Lietuvos  Respublikos vyriausiąja rinkimų  komisijos sprendimą atsisakyti nagrinėti  2020 m. liepos 21 d. skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įgalioto  komisijos nario Tauro Rutkūno sprendimo ir įpareigojo išnagrinėti  2020 m. liepos 21 d. partijos Tvarka ir teisingumas skundą. Skundo nagrinėjimas numatomas rugpjūčio 6 dieną, kurio metu tikimės teigiamo sprendimo.

Kaip paaiškėjo, anksčiau buvęs partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Remigijus Žemaitaitis viešai yra apsimelavęs, neva, jis yra naujos politinės partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas, tačiau tokios partijos nėra. Patikslintais duomenimis iki 2020 08 04 tokio juridinio asmens kaip partija Laisvė ir teisingumas nėra, ji niekur neregistruota, ir niekur ne konfigūruoja,  nors Remigijus Žemaitaitis skelbiasi jos pirmininku jau beveik du mėnesius. Dar daugiau, tokia partija net nedalyvauja rinkimuose,  o R. Žemaitaitis agituoja rinkėjus būtent neegzistuojančios partijos vardu. Beje, pats R. Žemaitaitis yra buvusio „abonento“ , Artūro Zuoko vadovaujamos partijos Lietuvos laisvės sąjunga rinkiminiame sąraše, kuri ir dalyvauja LR Seimo rinkimuose,  o kur yra Remigijaus  Žemaitaičio naujoji partija, išlieka neaišku.

Nuo R. Žemaitaičio melu neatsilieka ir buvęs partijos atsakingas sekretorius ir pirmininko pavaduotojas Almantas Petkus. Taip pat yra neaišku kur pastarasis melavo, ar VRK posėdyje prisistatęs partijos Tvarka ir teisingumas likvidatoriumi, kur teigė: jog partija Tvarka ir teisingumas likviduojama, jis yra likvidatorius, partija Tvarka ir teisingumas kaip likviduojama partija nuo 2020 06 06 negali priimti jokių sprendimų, susijusių su dalyvavimu politinėse kampanijose (https://www.youtube.com/watch?v=pM8ft5lrDfg).

Tačiau partija Tvarka ir teisingumas ir po 2020 06 06 dalyvavo rinkiminėje veikloje. Taip, pavyzdžiui 2020 m. liepos 8 d. VRK sprendimu Nr. Sp-96 “Dėl apygardų rinkimų komisijų 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams sudarymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ce92750c10e11eaae0db016672cba9c)” beveik visose apygardos buvo patvirtinti partijos Tvarka ir teisingumas deleguoti rinkimų komisijų nariai.

Pastebėtina, kad Almantas Petkus 2020 07 16 duodamas parodymus teisme dėl partijai Tvarka ir teisingumas pareikštų įtarimų viešai pareiškė, jog partija Tvarka ir teisingumas nėra likviduojama.

Kaip yra žinoma Vyriausioji rinkimų komisija 2020-04-07 sprendimu partijai Tvarkai ir teisingumas paskyrė 127 tūkst. 779 eurų dotaciją. Kyla klausimas kaip per tokį trumpą laiko tarpą, per du mėnesius, buvo panaudota dotacija. Taip pat inicijuojamas skundas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dotacijos panaudojimo teisėtumo ir galimo valstybės lėšų išvaistymo.

Taip pat norime pabrėžti, kad šiuo metu jau yra kreiptasi į Lietuvos generalinę prokuratūrą  dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl nusikalstamų veikų – dokumentų klastojimo likviduojant partiją „Tvarka ir teisingumas”- LR BK 300 str. 3 d. bei didelės vertės turto iššvaistymo – LR BK 184 str.2 d., Vilniaus apygardos administracinis teismą (VAAT) dėl Registrų centro įrašo dėl Tvarka ir teisingumas likviduojamos partijos statuso panaikinimo ir Vilniaus apygardos administracinis teismą (VAAT) dėl menamo 2020 06 06 partijos Tvarka ir teisingumas kongreso sprendimo likviduoti partiją.

Norime informuoti kad ruošiamas grupinis ieškinys buvusių partiečių dėl neteisėto išbraukimo iš partijos narių sąrašo ir jų teisėtų lūkesčių pažeidimo, kur pagal susidariusią praktiką vidutinė žala gali siekti 3000 eurų kiekvienam nukentėjusiam.

Norime pabrėžti, kad politinės partijos prisideda formuojant politinį sąmoningumą reiškiant piliečių valią. Todėl pareiškiame, kad partija Tvarka ir teisingumas tęsia veiklą, atstovaudama Lietuvos piliečių valią ir užtikrindama jų teisių gynimą visais lygmenimis, kviesdama piliečius dalyvauti politikos kūrime ir įgyvendinime.

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));