Ž.Šilgalis : „Baimė prarasti bendrininką verčia merą R.Šimašių pažeidinėti įstatymus”

DSC_3510-960x640-1

DSC_3510-960x640-1

,,BAIMĖ PRARASTI BENDRININKĄ VERČIA MERĄ ŠIMAŠIŲ PAŽEIDINĖTI ĮSTATYMUS“

 

Pareiskimas

Pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymą, Tarybos veiklos reglamentą sprendimo projektas  dėl nepasitikėjimo administracijos direktoriumi P. Poderskiu neįtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

,,Baimė prarasti bendrininką verčia Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių pažeidinėti įstatymus. Administracijos direktorius Povilas Poderskis nuo atsakomybės slepiamas kaip nuotaka prieš vestuves. Vestuves – turime omenyje būsimus rinkimus ir baimę atsiskaityti vilniečiams, nes atsakymų nėra, todėl tokia situacija gresią politinėmis skyrybomis ir administracijos direktoriaus atšaukimu praradus pasitikėjimą. Net autoritariniame režime opozicija turėjo teisę užduoti klausimus blogai dirbančiam kolūkio pirmininkui. Interpeliacijos klausimai yra tikrai skandalingi, o atsakymų nesame gavę iki šiol: specialusis liudytojas dėl COVID-19 pirkimų, teismų priteista žala dėl Profsąjungų rūmų griovimo, neįgyvendinti strateginiai projektai, nekokybiška ir gyventojams labai pabranginta atliekų tvarkymo sistema, auksiniai remontai, manipuliacijos  Bendrojo planu sustabdžiusios procesą ir t.t. Dėl neteisėtų Mero veiksmų ir opozicijos teisių pažeidimo kreipsimės į teismą“– teigė Tarybos narys Žilvinas Šilgalis.

,,Skandalinga ir precedento neturinti situacija: meras R. Šimašius dangsto administracijos direktorių P. Poderskį nuo atsiskaitymo miesto Tarybai. Susidaro įspūdis, kad R. Šimašiui galimai galioja ne Lietuvos Respublikos teisė, o teisės mokslų daktaro R. Šimašiaus teisė KITAIP arba „Facebooko“ teisė. Teigiame tai atsakingai, nes R. Šimašius  nepagrįstai neįtraukė interpeliacijos klausimo į šiandieninį Tarybos posėdį, taip pasityčiodamas iš demokratijos, atskaitomybės rinkėjams ir galų gale normalios vakarietiškos praktikos atsakyti už veiksmus. LR Vyriausybės atstovas aiškiai nurodė, kad teisė reikšti nepasitikėjimo procedūrą tarybos skiriamu administracijos direktoriumi turi kiekvienas tarybos narys ir tam nereikalinga surinkti 17 tarybos narių parašų, taigi, įstatymų priežiūrą atliekantis subjektas, aiškiai pasakė, Remigijau Šimašiau, esate neteisusteigė Tarybos narys Vydūnas Sadauskas.

Primename, kad Laisvė ir teisingumas kreipėsi į Vilniaus miesto koaliciją sudarančių partijų lyderius su klausimu ar toks administracijos direktorius, jų nuomone, gali eiti tokias atsakingas pareigas, tačiau reakcijos nesulaukta ir tai rodo, kad šios partijos taiko dvigubus standartus ir vienaip atsakomybės reikalauja LR Seime, bet visiškai kitaip elgiasi Vilniaus mieste bijodamos prarasti vadovaujamus postus.

Nors teisybė kainuoja ir pastangų ir laiko, tikimės, kad teismai užkirs kelią šitai saviveiklai. Laisvė ir teisingumas frakcija kovos už vilniečių interesus turėti skaidrią bei teisėtą savivaldą.

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

PAREIŠKIMAS

dėl nepasitikėjimo administracijos direktoriumi Povilu Poderskiu ir jo atleidimo iš pareigų

2020-06-16

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 38 straipsnio 1 dalimi, 40 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 47 straipsnio 6 dalimi, 52 straipsnio 9 dalimi, reiškiame nepasitikėjimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Povilu Poderskiu.

Pirma, Vilniaus miesto savivaldybės 2019-04-24 Taryba sprendimu Nr. 1-3 „Dėl Povilo Poderskio skyrimo į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ nusprendė paskirti Povilą Poderskj į administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) pareigas nuo 2019-04-25 nustatant jam 18,5 pareiginės algos koeficientą bei skyrė 40 procentų pareiginės algos dydžio priemoką nustatytą laikotarpį.

Vietos savivaldos įstatymo 29 str., nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai, atsako tiesiogiai ir asmeniškai už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, organizuoja savivaldybės administracijos darbą, administruoja asignavimus, taip pat savivaldybės biudžeto asignavimus, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje, atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, koordinuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises ir pareigas, teikia tvirtinti tarybai savivaldybės bendrąjį planą ir atlieka kitas funkcijas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų priskyrimas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybėms lemia jo atleidimo iš šių pareigų nepasibaigus savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui ypatumus. Nepasitikėjimo pareiškimas valstybės tarnautojui, kuris į pareigas skiriamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, yra jį priėmusio į pareigas valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos diskrecijos teisė. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų nepasibaigus jo paskyrimo į pareigas terminui lemia politinė politikų valia, todėl administracinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų jam praradus į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą, vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi nustatyti tik tai, ar sprendžiant atleidimo klausimą buvo laikomasi teisės aktų nustatytų esminių procedūrų ir taisyklių, ar nebuvo viršyta įstatymų nustatyta kompetencija (žr., pvz., 2007 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-216/2007; 2009 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-451/2009; 2010 m. birželio 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A143-873/2010; 2010 m. liepos 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-868/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. Al 46-837/2010; 2014 rn. birželio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1416/2014).

Antra, Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio netinkamai ir neteisėtai vykdo jam priskirtas administracijos direktoriaus pareigas, o jam suteiktas specialiojo liudytojo statusas

 

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliekamame ikiteisminiame tyrime, diskredituoja savivaldybės administraciją kaip instituciją, pažeidžia Vietos savivaldos įstatymo principus. Asmuo, kuris atsakingas už savivaldos biudžetą ir jo įgyvendinimą ir kuriam suteiktas specialiojo liudytojo statusas, negali tinkamai vykdyti savo pareigų bei sudaro galimybes veikti savivaldybės darbuotojus, galimai siekiant nuslėpti padarytus pažeidimus.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba informavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Poderskiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Tai reiškia, kad yra tani tikrų duomenų, rodančių, jog asmuo padarė vieną ar kitą nusikaltimą, bet duomenų yra mažai. Specialusis liudytojas, be abejo, turi asmeninį suinteresuotumą ikiteisminiu tyrimu, kadangi pastarasis apklausiamas būtent apie savo paties (o ne kito asmens) galimai padarytą nusikalstamą veiką. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarny ba kartu nurodė, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas ir dėl galimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų asmenų galimo piktnaudžiavimo ir turto išvaistymo.

Baudžiamojo kodekso 228 str. „Piktnaudžiavimas“ priskiriamas prie nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, tuo tarpu Baudžiamojo kodekso 184 str. „Turto ¡švaistymas“ priskiriamas prie nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Vietos savivaldos įstatymo 4 str. nurodyta, vietos savivalda grindžiama tame tarpe ir veiklos skaidrumo, teisėtumo, savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės tarybai, veiklos planingumo principais.

Povilas Poderskis jam suteikus specialiojo liudytojo statusą prarado politinį (asmeninį) pasitikėjimą taryboje.

Trečia, Administracijos direktorius Povilas Poderskis 2020-03-30 sudarė Pirkimo sutartį Nr. A68-30/20 su UAB „Andrikus“ dėl 10 vnt. stacionarių kvėpavimo aparatų ICU SI 100 (pagaminta Kinijoje) įsigijimo, sutarties kaina – 278 300 su PVM. Tiekėjas aparato kaina pasiūlė už 27 830 Eur, sutarties 9 punkte numatė sąlygą: „atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, Salys sutaria, kad už prekes Užsakovas moka Tiekėjui 100 % avansiniu mokėjimu“. Administracijos direktorius Povilas Poderskis sudarydama sutartį su įmone „Andrikus“ dirbtinių plaučių ventiliavimo aparatų įsigijimui turėjo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakyme Nr. V- 18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 13-523) nustatytų reikalavimų; apie savo veiklos vykdymą Tiekėjas turėjo pranešti įgaliotai institucijai ir nurodyti: veiklos vietos adresą bei medicinos prietaisų aprašymą. Taip pat LR Sveikatos apsaugos ministerija savivaldybėms teikė sąrašą, kokių dirbtinių plaučių ventiliavimo aparatų nejsigyti. nes jie yra nepatikimi, bet į tai Administracijos direktorius vienasmeniškai neatsižvelgė. Sudarytos sutarties pirkimas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Sveikatos apsaugos ministerija buvo įspėjusi, kad plaučių vėdinimo aparatai „ICU SI 100“ yra netinkami, todėl Povilas Poderskis vykdydamas Administracijos direktoriaus pareigas, sudarė visas prielaidas galimai korupcijai.

Vadovaujantis tuo, mokesčių mokėtojų pinigai panaudoti neteisėtai, o pats pirkimas buvo beprasmis ir nereikalingas, t. y. konstatuotinas sąmoningas žalos padarymas mokesčių mokėtojų lėšoms. Pirkimo būdas, kuomet sumokamas avansas ir prekė perkama 5 kartus brangiau, yra neskaidrus ir nelogiškas, rodantis, kad Administracijos direktorius Povilas Poderskis nekompetentingas vykdyti elementarias pareigas, o jo veiksmai sukelia tiesioginę žalą mokesčių mokėtojams bei sudaromos tiesioginės prielaidos korupcijai.

Ketvirta, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo procesas yra tinkamai nesutvarkytas bei parodo akivaizdžią Administracijos direktoriaus nekompetenciją atliekų tvarkymo srityje. Primintina, kad atliekų tvarkymo kainos Vilniaus miesto gyventojams 2019 m. padidėjo net 38 procentais, tačiau paslaugų kokybė ir toliau yra kritiškos būklės, nors reformos metu

 

administracijos direktorius žadėjo, kad paslaugų kokybė bus užtikrinta iir atliekų tvarkymo kainos gyventojams nedidės. Gyventojai ir įmonės negauna kokybiškos atliekų tvarkymo paslaugos, nesilaikoma atliekų išvežimo grafikų, nors atliekų išvežimo tarifas padidėjo net 2,5 karto, į gyventojų skundus didžia dalimi tinkamai nereaguojama. Primintina ir tai, kad:

  • Administracijos direktorius, sudarė galimybę atliekų vežėjams dirbti padidintais įkainiais dar iki Vilniaus miesto savivaldybės tarybai priimant tam būtinus sprendimus, t. y. 2019 m. balandžio-rugsėjo mėnesiais Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos sutartis, kurias pasirašė administracijos direktorius, kas leido vežėjams nepagrįstai padidinti atliekų išvežimo paslaugų įkainius, nors vietines rinkliavos dydis prieš tai turėjo būti (bet nebuvo) nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir tik po to pasirašomos sutartys;
  • dėl savalaikio sprendimų atliekų tvarkymo srityje nepriėmimo, Vilniaus miesto gyventojai turi mokėti ir papildomą 13.43 Eur/t. sąnaudų išlyginimo mokestį, t. y. dengti papildomą nuostolį dėl sprendimų nepriėmimo laiku net tris metus;
  • SJ „VASA“ steigimas, kuri iš esmės atlieka tik atliekų vežėjų kontrolės ir sąskaitų išrašymo funkcijas, nepasiteisino, o Sj „VASA” išlaikymas kainuoja netoli 3 mln. Eur., kas sudaro apie 15 % surenkamų rinkliavos pajamų už atliekų sutvarkymą. Dėl minėtų priežasčių visa atliekų tvarkymo sistema ir jos išlaikymas neracionaliai brangiai kainuoja Vilniaus m. gyventojams. To pasekmėje Vilniaus miestas turi brangią ir nekokybiškai bei neefektyviai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.

Penkta, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ vykdė mažos vertės viešuosius pirkimus dėl pastato, esančio Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 19-20 aukšto remonto ir baldų pirkimo. Nustatyta, kad už vieno aukšto ir balkono remontą Vilniaus miesto savivaldybė sumokėjo daugiau nei 300 tūkst. Eur, už dalį darbų ir prekių savivaldybė sumokėjo kur kas daugiau nei įprasta rinkoje. Nepriklausomas ekspertas nustatė, kad remonto įkainiai yra nepagrįsti, o vietomis darbų kainos 10 kartų didesnės nei rinkoje galima įsigyti.

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2020-04-14 pažyma „Dėl pareiškimo nagrinėjimo“ konstatavo, kad nurodytas viešasis pirkimas vykdytas neteisėtai, t. y. pirkimai buvo dirbtinai suskaidyti į dalis, kad kiekvienos dalies pirkimo vertė būtų mažesnė, kaip 10 000 Eur be PVM ir, kad būtų galima pritaikyti neskelbiamos apklausos mažos vertės pirkimo būdą. Baldų pirkimui turėjo būti taikomas kitas mažos vertės pirkimo būdas, numatytas Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame Mažos vertės pirkimų apraše, pavyzdžiui, skelbiama apklausa. Administracijos direktorius asmeniškai kuravo aptariamą viešąjį pirkimą, įsigijo ženkliai didesnėmis kainomis įrangą, tuo neefektyviai panaudojo mokesčių mokėtojų pinigus bei sudarė prielaidas galimiems korupciniams susitarimams.

Šešta, Lietuvos apeliacinis teismas 2020-02-05 civilinėje byloje Nr. e2A-625-381/2020 įsiteisėjusia nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, kuriame teismas pripažino, kad atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2019 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. 10-BP-(l71.8) išdėstytu sprendimu tiekėjų grupė UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaidva“ nepagrįstai pripažinta supaprastinto pirkimo „Profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, griovimo darbai“ laimėtoja ir skyrė atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 55 284,90 Eur bauda.

Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto savivaldybė vykdė neskaidrų konkursą, sudarė sąlygas tiekėjų grupei UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaidva“ neteisėtai laimėti viešąjį pirkimą ir iš konkurso pašalino kitus dalyvius, todėl teismas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skyrė 55 284,90 Eur baudą. Organizuojant šį viešąjį pirkimą buvo dirbtinai ribojama konkurencija su tikslu galimai proteguoti UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaidva“. UAB „Vilniaus betono demontavimo technikos“ pasiūlymas buvo 523 tūkst. Eur pigesnis nei neteisėtai nustatytų konkurso laimėtojų. 1,84 mln. Eur vertės rūmų griovimo darbus atliko UAB „Statybų kodas“, UAE1 „Vaidva“. Pavyzdžiui, ta pati įmonė „Vaidva“ Vilniaus pataisos namų gamybos bazę Drujos g. 39 nugriovė nemokamai. Dar daugiau,

 

Teisingumo ministro patarėja Rita Grumadaitė patvirtino, kad griovėjai dar sumokėjo 13 000 Eur. Aptariamas neskaidrus ir neteisėtas viešasis pirkimas sudaro akivaizdžias prielaidas korupcijai kilti.

Administracijos vadovas Povilas Poderskis kaip perkančiosios organizacijos vadovas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą, todėl savo veiksmais sukėlė žalą biudžetui bei netinkamai vykdė įstatymais deleguotas pareigas. Tokie veiksmai turi akivaizdžių turto iššvaistymo požymių bei rodo visiškai neatsakingą mokesčių mokėtojų piniginių lėšų panaudojimą ir prielaidas korupciniams susitarimams.

Septinta, Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis pažeidė tarnybinę etiką, panaikinimo, atmetė skundą kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šį administracinį ginčą, padarė išvadą, kad VTEK. atlikto tyrimo metu surinktų duomenų visuma patvirtina, jog P. Poderskis 2018 m. rugsėjo 18 ir 19 d. naudojosi savivaldybės tarnybiniu automobiliu ne tarnybinėms pareigoms atlikti. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (3 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Pažeidimas nustatytas pagal žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią informaciją, kad 2019- 09-18 Povilas Poderskis tarnybiniu automobiliu „Opel Corsa“ iš Vilniaus miesto savivaldybės išvyko 18.02 vai., o 19.28 vai. atvyko į Kauną. Ten ši tarnybinio transporto priemonė stovėjo iki rugsėjo 19 d. 6.32 vai. Iš Vilniaus miesto savivaldybės pateiktų navigacinės sistemos duomenų matyti, kad ši automobilio laikymo vieta žemėlapyje iš esmės sutampa su Povilo Poderskio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis neteisėtai naudojasi tarnybiniu turtu asmeninei naudai gauti, taip diskredituoja savivaldybės administraciją kaip instituciją, daro tiesioginę žalą savo veiksmais. Toks elgesys neatitinka nepriekaištingo elgesio standartų, pažeidžia vietos savivaldos skaidrumo, teisėtumo principus.

Aštunta, Administracijos direktorius Povilas Poderskis nesugeba vykdyti strateginę reikšmę turinčių projektų. Tik 51 proc. ES lėšų skirtų strateginiams projektams įgyvendinti yra panaudoti Vilniuje. Administracijos direktorius Povilas Poderskis yra UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narys. Lazdynų baseino statybos sutartis tarp UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir konkurso laimėtojo konsorciumo, kurio pagrindinis rangovas buvo UAB „Irdaiva“ (pakeistas pavadinimas UAB „Active Construction Management“) pasirašyta 2017 m., sutarties suma -21,8 mln. Eur, papildomi mokėjimai sudarė dar 1 mln. Eur. Lazdynų baseiną planuota atidaryti 2018 m. pabaigoje. Lazdynų baseino statybos rangos darbai nevykdomi bei planuojama skelbti naują konkursą. Skaičiuojama, kad rangos darbai pabrangs apie 5 mln. Eur, t. y. iki 28-29 mln. Eur. Lazdynų baseino statybos rangos sutartyje buvo numatyti mokėjimai ne pagal realiai atliktus ir aktuotus darbus, o pagal projekto įgyvendinimo procentus. Šio projekto vykdymo metu nebuvo nustatytu laiku pratęsta garantija rangovo padarytiems nuostoliams padengti, todėl perkančioj i organizacija neturi galimybės padengti nuostolius, t. y. padaryta tiesioginė žala miestui dėl garantijos nepanaudojimo ir jos termino nepratęsimo nustatytu laiku. Dėl nurodyto iki šiol nėra aišku, kiek realiai atlikta darbų pagal apmokėtas sumas. Teismo eksperto teigimu, apmokėta 10 procentų daugiau nei realiai atlikta darbų. Šiuo metu prokuratūra atlieka tyrimą ir turi nustatyti, kiek darbų permokėta ir kas yra atsakingas.

Panaši situacija ir su visais kitais strateginiais Vilniaus miesto savivaldybės projektais: teritorijos tvarkymo prie Baltojo tilto, kurios darbai vėluoja ir bus reikalingos papildomos lėšos; prarastas 17 mln. Eur ES finansavimas kelių ir inžinerinei infrastruktūrai ant Šeškinės kalno, nes laiku nebuvo parengti projektai; neteisėta pripažinta koncesija „Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“.

 

{vertinus tai, konstatuotina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis akivaizdžiai prarado Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių pasitikėjimą, aukščiau nurodytais atvejais neteisėtai vykdė savo tiesiogines pareigas, nesugebėjo užtikrinti sklandaus ir teisėto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo, neskaidriai disponavo mokesčių mokėtojų pinigais, nesugebėjo vykdyti teisėto administracijos vidaus administravimo, ūkinės ir finansinės veiklos, neteisėtai naudojosi savivaldybės turtu, netinkamai koordinavo viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, netinkamai įgyvendino juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises ir pareigas, todėl turi tiesiogiai ir asmeniškai atsakyti už nurodytus pažeidimus (Vietos savivaldos įstatymo 29 str.). Dauguma pažeidimų sudaro prielaidas korupcijai ir nesąžiningiems susitarimams, dėl kurių nukenčia Vilniaus miesto gyventojų interesai.

Mes, žemiau pasirašę Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, inicijuojame Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio atleidimo iš pareigų procedūrą praradus pasitikėjimą ir siūlome Povilą Poderskį atleisti iš administracijos direktoriaus pareigų artimiausiame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

 

 

 

 

Daugiau informacijos:

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

Tarybos narys

Žilvinas Šilgalis

Tel. 8 698 21 483

  1. Paštas: zilvinas.silgalis@vilnius.lt

 

Vilniaus miesto savivaldybės

Tarybos narys

Vydūnas Sadauskas

Tel. 8 677 73 923

  1. Paštas: vydunas.sadauskas@vilnius.lt
Facebook komentarai
});}(jQuery));