www.laisvaslaikrastis.lt blokuojamas jau daugiau nei metai, nes tokia Alionuškos valia

zeit

zeit

Kovo 18 d. suėjo vieneri metai, kai blokuojamas portalas www.laisvaslaikrastis.lt

Primenu, kad dar pernai kovo 18 d. taip vadinama Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) išplatino pranešimą visiems interneto paslaugų tiekėjams, kad mūsų portalas „platina dezinformaciją”, todėl jį būtina uždaryti:

alionos

Tai sužinoję, nedelsiant kreipėmės į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėtų ŽEIT veiksmų. Teismas, gavęs skundą kovo mėnesį, jį išnagrinėjo gruodžio pabaigoje ir nurodė, kad minėtą ŽEIT raštą naikina kaip neteisėtą.

Teismas nustatė, kad www.laisvaslaikrastis.lt uždarytas neteisėtai

Tačiau teismas nieko nesprendė dėl portalui padarytos žalos – jis buvo uždarytas dešimt mėnesių, ir apie 100 tūkst. jo skaitytojų neteko galimybės jo skaityti. Teismas gražino mums 30 eurų žyminio mokesčio, tačiau atsisakė nagrinėti ieškinį dėl padarytos žalos.

Tada kreipiausi į Vyriausiąjį administracinį teismą skundu, prašiau iš ŽEIT priteisti po 3 tūkst. eurų už kiekvieną dieną, kai portalas buvo neteisėtai blokuojamas.

VAT iki šiol šio skundo nepradėjo nagrinėti, taigi portalas iki šiol blokuojamas, nes ŽEIT, gavusi šaukimą į teismą, dar kartą jį uždarė. Kreipėsi į teismą dėl tariamos „dezinformacijos”, ir tas pats Vilniaus apygardos administracinis teismas šį skundą jau išnagrinėjo už akių, nieko atsakovams nepranešęs. VAAT patenkino antrą ŽEIT skundą dėl portalo uždarymo, nieko mums nepranešęs ir neleidęs dalyvauti byloje ir gintis.

Žodžiu, ieškinys iki šiol VAT, ir neaišku, kada bus pradėtas nagrinėti.

Kovo 28 d. surašiau šiam teismui dar vieną raštą, atsiliepimą į ŽEIT atsiliepimą.

Kaip žinia, VAAT šia nutartimi administracinėje byloje Nr. 12-3911-535/2022 patenkino ieškovo uAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui” ieškinį ir panaikino atsakovo ŽEIT 2022-03-18 sprendimą Nr. 288 „Dėl neskelbtinos informacijos“.

Kaip žinia, ŽEIT minėtu sprendimu buvo paskelbusi, kad www.laisvaslaikrastis.lt platina dezinformaciją : „žemiau nurodytose interneto tinklalapiuose skelbiama dezinformacija – tyčia skleidžiama melaginga informacija apie Rusijos ir Baltarusijos agresiją prieš Ukrainą, atspindimas Rusijos kuriamas ir propaguojamas naratyvas apie karines agresijos priežastis, karinių veiksmų eigą, neva Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atliekamus nusikaltimus”.

Kaip dezinformacijos įrodymą ŽEIT nurodė britų portale www.off-quardian paskelbus du straipsnius, kuriuos į lietuvių kalbą išvertė ir paviešino www.laisvaslaikrastis.lt, o taip pat ŽEIT ekspertės Alionos Gaidarovič patikrinimo aktą ST-3, kuriame nurodyta, neva minėtų straipsnių „publikacijų tonas, dėstomi faktai ir aprašomos aplinkybės skirtos tam, kad diskredituotų įvykius Ukrainoje, nurodant, kad jie yra arba netikri, arba išgalvoti, arba jų pavaizdavimui panaudoti vaizdo įrašai iš kitų konfliktų zonų ir kitu, nei vykstantis karinis konfliktas, metu darytos nuotraukos”:

7 FAKE NEWS stories coming out of Ukraine

 

ŽEIT ekspertė A.Galidarovič turėjo suvokti, kad jos ekspertinė išvada – „publikacijų tonas” – niekaip neatitinka dezinformacijos apibrėžimo.

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas[1] dezinformaciją apibrėžia kaip tyčia viešai paskleistą melagingą informaciją.

Tačiau minėtuose britų portalo straipsniuose niekur nebuvo tyčia viešai paskleistos melagingos informacijos. Priešingai – minėtame portale buvo aprašomi įvykiai ir pateikiami įrodymai, kaip vaizdo įrašai iš kitų šalių ir kitų karų, arba net vaizdo įrašai iš kompiuterinių žaidimų buvo pateikiami kaip karo Ukrainoje pavyzdžiai.

Visi šie pavyzdžiai buvo pateikiami su aiškiomis nuorodomis, todėl ŽEIT ir nenurodė jų kaip „dezinformacijos”, tačiau tik parašė, kad jiems nepatinka „publikacijų tonas”. Mes neprivalome savo publikacijomis arba jų tonu patikti ŽEIT. Priešingai, Visuomenės informavimo įstatymas aiškiai sako, kad : 9 straipsnis. Teisė viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką.

Šiuo atveju ŽEIT ekspertė savo išvadoje parašo, kad jai nepatiko „publikacijų tonas”, tačiau ji nepateikia nė vieno dezinfomacijos pavyzdžio, nes tokių dalykų minėtuose straipsniuose tiesiog nėra. Kiekvienas teiginys paremtas šaltiniu ir nurodo, iš kur jis paimtas, jokio melo arba dezinformacijos nėra.
Tas pats pasakyta ir apie straipsnį „Neskraidymo zona virš Ukrainos reiškia karą”. Jokio melo arba dezinformacijos minėtame straipsnyje nėra, yra tik autorės pasvarstymai apie tai, kad neskraidymo zona virš Ukrainos neišvengiamai reikš branduolinį karą.

Atsakovas puikiai supranta, kad ekspertizės aktas, kuriuo buvo remtasi uždarant ieškovo redaguojamą portalą, yra klastotė, nes jame nėra pateiktas nė vienas dezinformacijos pavyzdys.

CPK 216 straipsnis. Eksperto išvada nurodo, kad :

1. Eksperto išvada pateikiama ir išdėstoma raštu ekspertizės akte. Ekspertizės akte turi būti smulkiai aprašomi atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados ir pagrįsti atsakymai į teismo iškeltus klausimus.

Šiuo atveju ŽEIT nurodo, kad ištirti straipsniai nepatiko ekspertei – nepatiko „publikacijų tonas”. Todėl, kad ekspertei nepatiko publikacijų tonas, ji padarė melagingą išvadą, kad „platinama dezinformacija”.

Čia pat ekspertė padarė išvadą, kad „nepritarimo provikavimas” buvo ta priežastis, dėl ko ji uždarė portalą. Primenu, kad nepritarimo provokavimas niekaip nepatenka į dezinformacijos apibrėžimą.

Suprasdamas, kad ekspertizės aktas yra suklastotas ir melagingas, atsakovas pilnai sutiko su VAAT nutartimi ir jo neskundė.
ŽEIT atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovas patikslintame skunde nekėlė žalos atlyginimo klausimo. Yra kaip tik priešingai – nuo pat pirmos skundo pateikimo dienos aš kėliau šį klausimą ir nurodžiau, kad viena portalo uždarymo diena mums daro 3000 ruų žalą, tiek turtinę, tiek ir neturtinę, nes beveik 100 tūkst. portalo skaitytojų negali jo skaityti.

Todėl nenuostabu, kad žala daroma kasdien, ir tos žalos dydis nuolat kinta. Atsakovas nurodo, kad žala nebuvo paremta dokumentais ar įrodymais, tačiau kaip tik google analytics pateikti duomenis ir įrodo, kad skaitytojų skaičius dėl blokavimo sumažėjo nuo 100 tūkst. iki maždaug 10 tūkst.

Dar keisčiau atrodo, kad ŽETI, nurodžiusi blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt, atsiliepime rašo, kad ji dėl žalos padarymo nieko dėta.
Nesutiktina ir su atsakovo argumentais, kad dėl ŽEIT saviveiklos portalas nebuvo visiškai blokuotas. Taip, prieiga prie portalo išjungė tik Lietuvoje veikiantys interneto operatoriai, nes ŽEIT sunku nurodyti ES šalyse veikiantiems ryšio operatoriams, kuriuos valdžią kritikuojančius portalus reikia uždaryti. Tačiau tai nesumažina žalos dydžio, nes 80 proc. portalo skaiytojų, kaip rodo google ananlytics lentelė, kaip tik ir yra Lietuvos gyventojai.

Faktą, kad ŽEIT sąmoningai veikė žlugdydamas portalą laisvaslaikrastis.lt, įrodo ir ta aplinkybė, kad ŽEIT rašte, nurodančiame uždaryti portalą, nebuvo nurodyta, kad jis galioja tik 48 valandas.
Todėl visi operatoriai ir toliau blokuoja prieigą prie portalo, nes ŽEIT sąmoningai ir tyčia atsisakė išsiųsti jiems raštą, kad ŽEIT nurodyta „prieigos blokavimas” jau seniai nebegalioja.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad ŽEIt atstovė Gaidarovič buvo pirmos instancijos teismo įpareigota pateikti įrodymus, kad ji išsiuntė operatoriams laiškus su nurodymu nutraukti blokavimą, tačiau jokių įrodymų Gaidarovič nepateikė, nes jų paprasčiausiai nėra.

Atkreipiamas teismo dėmesys, kad ŽEIT, vos gavusi ieškovo ieškinį teismui dėl neteisėtų veiksmų, toliau juos tęsė ir iš karo po skundo gavimo surašė dar vieną „ekspertizės aktą”, kuriuo dar kartą „nustatė”, kad laisvaslaikrastis.lt neva platina dezinformaciją.
ŽEIT kreipėsi į teismą, ir teismas išnagrinėjo šį ŽEIT skundą mums už akių, neleidęs pateikti atsiliepimo ir dalyvauti byloje. Beje, Lietuvos Vyriausias administracinis teismas jau net du kartus atsisakė pateikti mums minėtos nutarties skopiją, nurodydamas, kad laisvaslaikrastis.lt negali žinoti, kodėl buvo uždarytas laisvaslaikrastis.lt

Viešojo administracimo įstatymo 3 str. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

1) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, vykdydamas administracinį reglamentavimą ar priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už administracinio reglamentavimo ar priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius;

2) draudimo keisti į blogąją pusę (non reformatio in peius). Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinės procedūros sprendimą, negali pabloginti asmens, dėl kurio kreipimosi pradėta administracinė procedūra, padėties;

Šiuo atveju atsakovas ŽEIT ir jo ekspertė A.Gaidarovič, parašiusi tikrovės neatitinkančią ekspertizės aktą ir taip jį suklastojusi, perdavė savo vadovei ŽEIT vadovai savo melagingą ekspertinę išvadą, dėl ko buvo uždarytas visuomenės informavimo prieomonė laisvaslaikrastis.lt.
Gavusi skundą teismui, ŽEIT surašė dar vieną raštą, tuo smarkiai pablogindama ieškovo padėtį, ir keršydama už paduotą ieškinį teismui.

Apibendrinant galima pasakyti, kad net gudžiu sovietmečiu laisva spauda nebuvo taip persekiojama, kaip 33-ais Lietuvos Nepriklausomybės metais.
Atsakovė taip pat meluoja ir dėl sutarties su „CSC Telekom” nutraukimo apinkybių. Ši bendrovė nutarė nutraukti paslaugų sutartį su ieškovu, gavusi skundžiama ŽEIT raštą. Byla dėl sutarties neteisėti nutarukimo nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme.

Atkreipiamas teismo dėmesys, kad laisvaslaikrastis.lt blokuojamas dėl neteisėtų ir nepagrįstu atsakovės veiksmų nuo 2022 m. kovo 18 d. iki šiandien, tai yra 2023 m. kovo 27 d. Tai yra portalas blokuojamas jau daugiau nei metai, tai yra 365 dienas. Todėl remdamiesi CPK 141 str. ieškinį papildome ir reikalaujame atlyginti iš atsakovo turtinę ir neturtinę žalą už kiekvieną dieną, kai neteisėtai uždarytas portalas laisvaslaikrastis.lt, viso 1 095 000 eurų.
Jeigu teismas mano, kad bylas išnagrinėti už akių, atsakovams nieko nežinant, yra teisėta ir nomali praktika, tada prašau skaičuoti žalą nuo 2022 m. kovo 18 d. iki 2022 m. rugsėjo 22 d., kai teismo buvo išduotas dar vienas nurodymas uždaryti portalą, tai yra žala turi būti atlyginta už 184 dienas, arba žala yra 552 tūkst. eurų.

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));