Vytautas Jurevičius: „Esu tikras, kad Laima Andrikienė toliau vykdys KGB užduotis“

Vytautas Jurevičius: „Esu tikras, kad Laima Andrikienė toliau vykdys KGB užduotis“

Lietuvos Respublikos Ministru Tarybos Pirmininkui ponui Gediminui Vagnoriui

Gerb. Premjere,

Kreipiuosi į Jus dėl Laimos Andrikienės negarbingo ir nedoro elgesio, Ji padarė man didelę moralinę ir fizinę žalą. Ji padare didelę žalą ” Tėvynės sąjungai” ir mūsų valstybei.

1992 ir 1994 metais įteikiau prof. Landsbergiui laiškus dėl Andrikienės žalingos veiklos vykdant KGB užduotį. Profesorius tylėjo. Neabejoju, kad L. Andrikienė ir toliau vykdys svetimos valstybės slaptų tarnybų užduotis – Ji pririšta virvute. Visom išgalėm ji skaldys „Tėvynes sąjungą”, kas sutinka su jos asmeninėm ambicijom. L. Andrikienė, vykdydama KGB užduotį, diskreditavo mane kaip,visuo¬menini ir politinį veikėją. 1990 m sugrįžus man po 44 metų lagerių ir tremties į Lietuvą, ji pusės milijono tiražu paskleidė melagingą informaciją. Atgimimo metais nuo 1987 iki 1990 m. gyvendamas Magileve, pasiunčiau apie 30 straipsnių ir laiškų į Maskvos, Minsko ir Vilniaus laikraščius, aštriai kritikuodamas KGB veiklą prieš besikeliančią iš pelenų Lietuvą. L. Andrikienės šmeižtas nutildė mane — to laukiau aš iš KGB. Paskutinis mano laiškas buvo į „Gimtąjį kraštą”, pasiųstas 3 balandžio 1990m.

Tame laiške perspėjau Lietuvos žmones apie KGB susidorojimo su Lietuvą planus: 1/totalinė blokada; 2/ 2000 smogikų būrio formavimas; 3/ A. T. užpuolimas, su kariuomenės pagelba valdžios įstaigų užval¬dymas; 4/ TSRS prezidento valdymo įvedimas.

Šio laiško gavimą patvirtino R. Valatka. Tada matyt pasirodžiau KGB per daug įžūlūs ir jie nusprendė panaudoti agentą ” Mariją „, kad nutildytų mane. Andrikienė tam labai tiko , nes jos tėvas buvo vienoj byloj su manimi. Palangos LLA kuopoje buvo 32 kariai. Remiantis KGB suklastotais protokolais trys kariai buvo suimti, bet TSRS karinis tribunolas, ištyręs bylą, pripažino tardymo protokolus suklastotais ir visus tris iš Palangos išteisino. Paskutiniame žodyje M. Galdikas /Andrikienės tėvas/ norėjo pasigirti filosofijos žiniom, už ką tribunolas jam atseikėjo septynis /!/ metus už antitarybinę agitaciją.

L. Andrikienė žurnale „Moteris” Nr. 6, 1990 metų paskelbė:

” Mano tėtis gavo 10 metų lagerio. Jį suėmė už tai, kad mokydamasis Palangos gimnazijoje, įstojo į klasės auklėtojo vadovaudama LLA.

Tas auklėtojas ir išdavė visus. ” 

Tai niekšiškiausias melas.

Kad įvyktų teisingumas,  iškėliau Andrikienei civilinį ieškinį dėl garbes ir orumo gynimo. Keturi metai tęsiasi teismo procesas. Teisėjai daro viską, kad išgelbėtų L. Andrikienę. Kada tai davę priesaiką okupantui, tris kart KGB prašviesti „rentgenu”, partijos išauklėti ir palaiminti , jie niekad nenuteis nei skribo, nei KGB bendradarbių.

Kreipiuosi į Teisingumo ministrą, kad ištirtų teisėjų, už tęsusių mano ieškinio sprendimą, nusižengimus Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams. Kol teisingumą vykdys okupantui prisiekę teisėjai, teisinės valstybės nesukursime. Prašau gerb. Premjerą susipažinti su medžiaga.

_ Palanga , ~—

Žvejų 32 – 1 su pagarba Vytautas Jurevičius

09.02.1999 

 

P o n u i Teisingumo ministrui

 Ministrui

Gerb. Ministre,

Lietuvos teisėsauga rimtai šlubuoja, nes daugelis teisėjų., prisiekė okupantui, iki šiol nesugebėjo Įveikti tarybinio mentaliteto, Visai pakrinka politiniai procesai, kai tiriami KGB , ar kiti? represi¬nių struktūrų nusikaltimai, Stebina, kad laisva Lietuva per aštuonis metus, nesugebėjo apsivalyti nuo tarybinių teisėjų, kurių sąmonėje ir pasąmonėje skribai ir KGB tebėra tėvynės gynėjai, o ne nusikaltėliai, Kovojusieji už Lietuvos laisve supranta, kad tarybiniai teisėjai daug kart KGB prasijoti, partijos atrinkti ir patepti, niekada neįvykdys Lietuvoje teisingumo, Jie šiandien sudaro lyg valstybę valstybėje, lyg raudonąją gildiją, Mano nuomone, tai viena iš KGB struktūrų, ginanti tarybinius nusikaltėlius, daranti neigiamą Įtaką jauniems teisėjams, Tai tvirtinu, nes įsitikinau keturių metų teismų veiklos, liečiančios mano asmenį, analize,

Dėlto prašau gerb., Ministrą, analizuoti LIETUVOS teismų veiklą, tame skaičiuje ir mano civilinio ieškinio procesą ir daryti išvadas.

1990 m, žurnale Moteris”1′ Nr. 5  Laima Andrikiene pusės milijono tiražu paskleidė melagingą informaciją, kuri padarė man didelę moralinę žalą, diskreditavo mane kaip visuomeninį ir politinį veikėją.

L, Andrikienė rašė; ””Mano tėtis gavo 10 metų lagerio. Ji suėmė už tai, kad. mokydamasis Palangos gimnazijoje įstojo į klasės auklėtojo vadovaujamą Lietuvos laisvės armiją, Tas auklėtojas ir išdavė visus“.

 Tai įžūlūs melas, inspiruotas KGB , kad nutildytų mane kaip poli¬tinį veikėją, Visą savo gyvenimo 50 metų pašvenčiau kovai su K G B – Keletas mano kovos su KGB duomenų, 1940 metais pradėjau aktyvią veiklą prieš okupantus, Kauno VD Universiteto studentai įkūrėme pogrindžio karinę organizaciją ? Šarūnas/THE/, Buvau vyr. štabo nariu org. skyriaus viršininku, 1941 metu birželio 23- 24«l-vadovavau sukilėlių būriui, ginančiam Kauną nuo puolančių iš Aleksoto per žaliąjį tilta ir laivais priešo dalinių, Kautynės ėjo 7 valandas, 1943- 1944 metais

mokytojaudamas Skuodo gimnazijoje suformavau tris LLA partizanų būrius 1945-1946 metais dirbdamas Palangos gimnazijoje organizavau Palangos LLA kuopą, 1946 metų vasario 24 suimtas, 19 metų atbuvau Magadano lageriuose ir tremtyje, Išvažiavau į Lietuvą, bet Lietuvoje neprirašė, Apsigyvenau Magileve.

Prasidėjus ”Atgimimui” aktyviai įsijungiau į Lietuvos atkūrimo darbą, Tuo laiku sustiprėjo tarybinės spaudos išpuoliai prieš Lietuvą, Sekdamas Maskvos ir Minsko spaudą supratau, kad atkurti nepriklausomybę, maža vien tik Lietuvos entuziazmo. Labai svarbi Maskvos, Minsko ir visgi s Tarybų sąjungos viešoji nuomonė, Dėlto vienas iš svarbiausių uždavinių, sušvelninti Maskvos ir Minsko propagandą prieš Lietuvą, Minskui KGB skyrė ypatingą rolę, Gudų rankomis jie

Galdikas nuteistas 7 metam lagerio už antitarybines kalbas teisme,

Antras sakinys: ”’‘Ji suėmė už tai, kad. , , įstojo į klasės auklėjo vadovaujamą LLA? Čia tik dalis sakinio. Kad suklaidinti? skaitytojus, Andrikienė nutylėjo už ką nuteisė tėvą. Paleiskim L, Andrikiene sako tiesa: Mano tėtis gavo 7 metus lagerio, Jį suėmė už tai, kad įstojo

į klasės auklėtojo vadovaujamą LLA, bet karinio tribunolo išvadose pasakytas ”Teismo tyrimo medžiaga nenustatyta jo priklausomybė kontrrevoliucinei organizacijai LLA, Jis nuteistas už antitarybines kalbas teisme? Tokia yra tiesa, Tokia turi būti ir paskelbta. Čia nėra kur prikergti trečią sakinį ”’tas auklėtojas ir išdavė visus“

Panagrinėsime trečią sakinį: ‘•’ Tas auklėtojas išdavė visus“. Palangos LLA kuopoj tuo laiku buvo 32 kariai, ką patvirtino liudytojas Adolfas Preibys teisme. Tuo laiku jis buvo Palangos gimnazijos būrio karys, Vėliau pasitraukė į mišką ir palaikė ryšį tarp Kardo Rinktinės ir Palangos kuopos,

Kad patvirtintą savo teiginį L, Andrikiene turi pateigti teismui 32 Palangos LLA kuopos kariu karinio tribunolo nuosprendžius,

L. Andrikienė per keturis metus nepateikė teismui nei vieno nuosprendžio už dalyvavimą LLA organizacijoje nei vienam Palangos LLA kariui, Tad, kalbėti apie išdavystę* 3.b Ei U.T-“d.S.£9.

Ir teismas, nesulaukęs jokiu Andrikienės paskelbtos informacijos įrodymu, ir siekdamas teisingumo, turėjo galimybe priimti tik vieną sprendimą: ‘•’• Laima Andrikienė paskelbė netiesą.

Bet teismui nerūpėjo tiesa, Jis darė viską, kad L. Andrikienė išvengtą atsakomybės, Teisėjai nusižengė pagrindiniam Lietuvos Konstitucijos straipsniui: VISi ŽMONĖS PRIEŠ ĮSTATYMUS LYGUS Mane teisėjai tardė lyg nusikaltėlį, tuo tarpu L, Andrikiernės teisėjai neapklausinėjo, Jai nebuvo pateikti’ net esminiai klausimai: “Kiek Palangos LLA dalinyje buvo karią? Kiek iš jų nuteistą 7 2/ Teisėjai nusižengė įstatymui 1-2477 priimtam 9 balandžio 1992 m, Visi aštuoni teisėjai skaitė posėdyje KGB protokolus ir stengėsi įtikinti mane , kad protokolai teisingi, kad jie neklystantis lyg Šventas raštas. Nejau teisėjai nežino Lietuvos įstatymu? Siame įstatyme pasakyta, kad okupaciniu armijų represiniai organai- Gestapo ir K G B vykdė genocidą prieš lietuviu tautą ir nusikalto prieš Tautą žmoniją ir žmoniškumą, Argi teisėjai nežino, kad KGB išžudė 10. 000 mūsų mokytoją, profesorių, rašytoju: nužudė 30,000 Lietuvos jaunimo- studentų, moksleivių, skautu, jaunalietuvių, ateitininku? išvežė į Sibirą bado mirčiai pusę milijono mūsų žmonių, Tad ar gali nusikaltėliai nusikalstamais metodais -klasta ir smurtu sukurti teisingus dokumentus. AR GALI NETEISE PAGIMDYTI TEISĘ 7

Mūsų teisėjai niekaip negali užmiršti priesaiką duotą okupantui, KGB jiems tebėra teisėta organizacija, rašiusi teisingus dokumentus, Jei jie pokario metais būtų. sėdėję už karinio tribunolo stalų, pusė Lietuvos gyventojų būtų atsidūrę Sibire,

31 Teisėjai nusikalto teisingumo esmei, Mano  civi1iniame i e š k i n yi e yra du paketai dokumentų? 1/ KGB tardymų protokolai ir 2/ Karinio tribūno?o tyrimo išvados ir sprendimai, Šie dokumentai prieštarauja vieni kitiems, TSRS Karinio tribūnolo išvadose ir sprendimuose visi KGB protokolai su mano parašais pripažinti suklastotais niekiniais, Visi trys suimtieji iš Palangos išteisinti kaip LLA organizacijos nariai, 

Lietuvos teisėjai ignoravo karinio tribunolo išvadas ir sprendimus, Jie ignoravo Lietuvos Konstituciją ir įstatymą Nr, 1-2477 /09. 04, 1992/ Jie ignoravo liudininku parodymus, Adolfas preibys teisme parodė, kad jis 1946 metais, mokydamasis Palangos gimnazijoje, priklau.se Palangos LLA kuopai,kurioje buvo 32 kariai. Jis tai žinojo, nes pavasarį pasitraukęs Į mišką, buvo Palangos LLA kuopos ryšininku su Kardo rinktinės štabu. Lietuvos teisėjai savo išvadas ir sprendimus pagrindė tik KGB protokolais, taip pačiais protokolais, kuriuos karinis tribunolas pripažino niekiniais ir atmetė. Tačiau Lietuvos teisėjai stengėsi būti labiau sovietiniais, negu TSRS karinio tribunolo teisėjai. Ar jie turi teisę vilkėti teisėjų mantijas?

Lietuvos teisėjai reikalavo iš manęs įrodyti, kad šie šie KGB protokolai suklastoti, Mano teiginys – juos pripažino suklastotais TSRS karinis tribunolas. Ar to maža? 35 teisiamieji teisme kaltino KGB smurtu, prievarta, kankinimais, bet karinis tribunolas į tai nereagavo, Jis išteisino tik tada, kai įsitikino, kad kaltinamojo protokolai suklastoti, Tokių buvo 7.

Manau, kad karinis tribunolas rėmėsi šiais argumentais :

1/. Pagrindinis tardymo protokolas 12, 03, 1946 m, surašytas violetiniu rašalu, o mano parašas- mėlynu rašalu,

2/ Kad protokolas suklastotas tribunolą. įtikino ir tai, kad po jo pasirašymo nebuvo priimta jokia akcija, Nei vienas trijų išvardintu asmenų nebuvo suimtas nei kovo, nei balandžio, nei gegužės mėnesį, 3/ Kad mano tardymo protokolai suklastoti, karinis tribunolas įsitikino dėl mano per menko rusų kalbos žinojimo, ir nemokėjimo nei skaityti nei rašyti kirilica.

Laisvos Lietuvos teisėjai buvo kurti mano argumentam, Jie pastoviai kartojo, ten parašas jūsų’’. Sakau, parašas apgaulės būdu išgautas, sakykite ponai teisėjai, o kas įrodė, kad KGB neklaštojo dokumentų ir, kad šitie nesuklastoti ,

 

Su pagarba Vytautas Jurevičius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));