VSD įvykdė hibridinę ataką prieš Lietuvą – prastūmė projektą “kišeninis prezidentas G.Nausėda”

dainius_gaizauskas

dainius_gaizauskas

VSD įvykdė hibridinę ataką prieš Lietuvą – prastūmė projektą “prezidentas G.Nausėda”

 Aurimas Drižius

Seimas nubalsavo už tai, kad VSD vadovas Darius Jauniškis būtų paskirtas antrai kadencijai vadovauti šiai teroristinei organizacijai. Kuri už didžiulius kyšius įteisino Lietuvos Respublikoje slaptus CŽV kalėjimus, kuriuose buvo kankinami užsienčio šalių piliečius – itin ironiška, kad nė vienas Seimo narys neišdrįso net užsiminti apie slaptą CŽV kalėjimą, įskaitant ir Seimo narį Naglį Puteikį, kuris buvo man pažadėjęs, kad užduos šį klausimą D.Jauniškiui.

 dainius gaizauskas

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas “valstietis” Dainius Gaižauskas mano, kad VSD, “tikrindamas” 80 tūkst. Lietuvos piliečių, nepadarė nusikaltimo, nes informaciją “tikrino”, o ne “rinko”.

D.Gaižauskas Seime aiškino, kad informacijos tikrinimas nėra “rinkimas”. Mat informacijos rinkimą apie privatų piliečių žmonių gyvenimą be teismo sankcijos draudžia įstatymas ir baudžiamasis kodeksas.

Pats D.Jauniškis viešai pripažino, kad “tikrino” 80 tūkst. Lietuvos piliečių.

Tačiau kaip jis galėjo “tikrinti”, jeigu apie šiuos piliečius VSD nebuvo jau anksčiau be teismo sankcijos jau surinkusi informacijos?

Neįtikėtina, kad tautos išrinktieji apsimetė, kad nesuprato, kad informacijos “tikrinimas” negali būti daromas, prieš tai jos nesurinkus, ir nubalsavo už tai, kad D.Jauniškis būtų antrai kadencijai paskirtas šios nusikalstamos organizacijos vadovu.

„Mus šiandien bando įtikinti VSD vadovas ir Gaižauskas, kuris taip ir nepaaiškino, už ką buvo tikrinamas Marijampolės policijoje, kad informacijos tikrinimas nėra jos rinkimas, -stebėjosi V.Bakas, – noriu pasakyti, kad pagal Žvalgybos įstatymą neįmanoma patikrinti nesurinktos informacijos. Infomacija, esanti žvalgybos duomenų bazėje, yra žvalgybos informacija, kuri surinkta naudojant žvalgybos priemones. Todėl nurodymas žodžiu be pagrindo rinkti šią informaciją buvo grubus įstatymo pažeidimas. Todėl aš negaliu pavadinti tai, kas vyksta šiandien, kaip tik hibridine operacija prieš mūsų visuomenę, kuria bandoma įtikinti visuomenę ir mus visus, kad rinkti informaciją apie privatų mūsų gyvenimą ir sekti yra normali praktika mums visiems. O aš manau, kad tai nenormali praktika, ir norėčiau kreiptis į visą žvalgybos benduomenę – nevykdykite nusikalstamų nurodymų, nepakluskite konformistams, stokite į Lietuvos žmonių pusę. Jeigu jūs tai darysite, tai mes dar grįšime prie šio klausimo. Ir tada paaiškės tikrieji šios oeparcijos veikėjų veidai – jie bando pripratinti žmones prie minties, kad žvalgyboms kištis į jų gyvenimą yra normalu. Aš su tuo sutikti negaliu”. 

„Šiuo su­dė­tin­gu mū­sų ša­liai lai­ko­tar­piu kal­ba­me klau­si­mais, ku­riuos tik­rai di­de­lei da­liai vi­suo­me­nės ne­ma­lo­nu gir­dė­ti, bet jie yra la­bai svar­būs il­guo­ju vals­ty­bės lai­ko­tar­piu. Jie bus svar­būs ta­da, kai mes įveik­si­me ši­tą kri­zę ir kai siek­si­me ir no­rė­si­me, kad ga­lė­tu­me gy­ven­ti ši­to­je ša­ly­je sau­giai, sau­giai da­ry­ti ver­slą, da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, ne­bi­jo­ti reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ne­bi­jo­ti da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je ir ne­bi­jo­ti sa­vo pa­čių žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų. To­dėl tu­riu apie tai kal­bė­ti, nes ki­tos pro­gos ne­bus, kalbėjo V.Bakas, – ke­le­tas žo­džių, ku­riais tie­siog no­rė­čiau pa­neig­ti da­lį šmei­ži­kiš­kos ir ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos, ku­riai šiuo at­ve­ju at­sto­vau­ja dau­giau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas D. Gai­žaus­kas, taip pat VSD di­rek­to­rius.

Ger­bia­mi ko­le­gos, maž­daug tuo me­tu, kai ko­vo mė­ne­sį pas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą at­vy­kęs VSD va­do­vas pa­reiš­kė, kad fik­suos vi­sus ga­li­mus, tai yra vi­sus nei­gia­mus pa­si­sa­ky­mus, ver­čian­čius abe­jo­ti val­džios pri­ima­mais spren­di­mais, ir, su­prask, val­džios kri­ti­kus ste­bės VSD… (Bal­sai sa­lė­je) Po­ne Anu­šaus­kai, jūs 2009–2012 me­tų lai­ko­tar­piu va­do­vau­da­mas ko­mi­te­tui ty­lė­jo­te, kai „MG Bal­tic“, ki­ti kon­cer­nai grobs­tė mū­sų ša­lį. Da­bar pa­klau­sy­ki­te, ge­rai? Bū­tent tuo me­tu, kai pas Pre­zi­den­tą po su­si­ti­ki­mo bu­vo pa­reikš­ta, kad VSD ste­bės vi­sus val­džios kri­ti­kus, Es­ti­jos Pre­zi­den­tė, su­rin­ku­si tarp­tau­ti­nę skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų ben­druo­me­nę, kvie­tė nu­ha­kin­ti kri­zę, ki­taip ta­riant, nu­lauž­ti kri­zę. Tai ro­do, koks at­stu­mas mus ski­ria, net žiū­rint į mū­sų ša­lių de­mo­kra­tiją, į mū­sų ša­lių pri­ori­te­tus.

Ko­le­gos, no­riu pa­sa­ky­ti la­bai aiš­kiai, kad VSD di­rek­to­rius šian­dien ban­do pri­si­deng­ti įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, ku­rios jam lei­džia ad­mi­nist­ruo­ti pro­ce­są, ban­do pri­deng­ti žo­di­nius nu­ro­dy­mus sa­vo pa­rei­gū­nams rink­ti in­for­ma­ci­ją apie po­li­ti­kus, ver­sli­nin­kus, ži­niask­lai­dos, kul­tū­ros vei­kė­jus.

Ko­le­gos, aš čia no­riu M. Ma­jaus­kui pa­sa­ky­ti: My­ko­lai, ne­rei­kia jo­kių pa­pil­do­mų įsta­ty­mų. Žval­gy­bos įsta­ty­mas drau­džia bet ko­kius žo­di­nius pa­ve­di­mus ir bet ko­kius ne­tei­sė­tus pa­ve­di­mus kiš­tis į žmo­nių pri­va­tų gy­ve­ni­mą. Ne­ga­li­ma to pa­kiš­ti po ad­mi­nist­ra­vi­mo spren­di­mais, tam yra la­bai aiš­kios pro­ce­dū­ros, la­bai kon­kre­tūs Žval­gy­bos įsta­ty­mo straips­niai, kur yra sa­ko­ma, kaip yra duo­da­mi pa­ve­di­mai kiš­tis į pri­va­tų gy­ve­ni­mą. Ki­ši­ma­sis į pri­va­tų gy­ve­ni­mą pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę yra ir tie at­ve­jai, kai iš vals­ty­bei pri­ei­na­mų duo­me­nų ba­zių ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie as­me­nis.

Ko­le­gos, fak­tas, kad tai bu­vo ki­ši­ma­sis, bu­vo pa­žeis­tas pri­va­tus gy­ve­ni­mas – ir dau­gy­bės vi­siš­kai su Ru­si­jos grės­mė­mis ne­su­si­ju­sių žmo­nių. Virš šim­to žmo­nių bu­vo pa­tik­rin­ta: ver­sli­nin­kų, po­li­to­lo­gų, žur­na­lis­tų, me­no, kul­tū­ros vei­kė­jų. Jie nė­ra su­si­ję su Ru­si­ja ir jie nė­ra plank­to­nas, VSD di­rek­to­riau. Ne­svar­bu, kad jie yra ša­lia Pre­zi­den­to ar­ba po­li­ti­ko. Jų rei­kia at­si­klaus­ti, ar jūs ga­li­te juos pa­tik­rin­ti. Jie, ne Pre­zi­den­tas, yra tik­ri­na­mi.

Dar dau­giau. VSD ne­si­aiš­ki­no… ne VSD, o ko­mi­te­tas šiuo at­ve­ju net ne­si­aiš­ki­no, kaip in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­nau­do­ta. De­šim­tys la­pų, de­šim­tys dos­jė, ku­rias mes iš­si­aiš­ki­no­me. Kaip ji bu­vo pa­nau­do­ta, kam per­duo­ta? Ko­mi­te­tas ne­drį­so to da­ry­ti. Jūs tą šian­dien tu­ri­te gir­dė­ti. Ma­no ver­si­ja, pra­ne­šė­jo ver­si­ja, kad šia in­for­ma­ci­ja bu­vo iš­skir­ti­nai ap­rū­pi­na­mas po­nas kan­di­da­tas G. Nau­sė­da. Da­lis tam, kad su­rink­tų in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ga­li­mus ver­slo rė­mė­jus. Da­lis žmo­nių ofi­cia­liai, ver­sli­nin­kų, stam­biau­sių įmo­nių, gar­siau­sių įmo­nių bu­vo tik­ri­na­mi žo­di­niais pa­ve­di­mais. Da­lis jų pa­rė­mė kan­di­da­tą į Pre­zi­den­tus ofi­cia­liai. Ki­ta da­lis, ne­aiš­ku, ar pa­rė­mė ofi­cia­liai, ar ne, bet skai­čiai įspū­din­gi. …dėl pra­ne­šė­jo. Dar vie­na me­lo do­zė, ku­rią sklei­džia D. Gai­žaus­kas ir VSD va­do­vy­bė vie­šo­jo­je erd­vė­je, ku­ria sie­kia­ma su­kom­pro­mi­tuo­ti pra­ne­šė­ją. Ko­le­gos, aš jums ne­ga­liu at­skleis­ti tos pa­var­dės, bet tas žmo­gus kar­tais tu­ri di­des­nę pa­tir­tį ne­gu šian­die­ni­nis VSD di­rek­to­rius ir jo pa­va­duo­to­jas, kar­tais, jis dau­gy­bę me­tų dir­ba VSD, jis ei­na la­bai rim­tas pa­rei­gas…ir ma­to vi­są pa­veiks­lą. Ir jis ma­to, kad taip elg­tis, kaip el­gia­si da­bar­ti­nė VSD va­do­vy­bė, ne­ga­li­ma. Aš tu­rė­jau pa­rei­gą tai pa­sa­ky­ti ir aš kvie­čiu jus pa­gal­vo­ti, ar mes bal­suo­da­mi ne­sank­cio­nuo­si­me to­kių žo­di­nių pa­ve­di­mų!

Kita vertus, paaiškėjo, kad VSD dar prieš rinkimus jau dirbo kandidatui Gitanui Nausėdai – tikrino info apie šios kandidato komandos narius, ir verslininkus, iš kurių kandidatas prašė pinigų.

Taip mano Seimo narys Vytautas Bakas : „mano versija ir pranešėjo versija – kad šita informacija buvo išskirtinai aprūpinamas ponas kandidatas Gitanas Nausėda“.

 „Iš dalies, tam, kad surinktų informaciją apie savo galimus verslo rėmėjus, dalis žmonių, žinomų verslininkų buvo tikrinami žodiniais pavedimais“, – tvirtino V. Bakas.

VSD

Bakas teigė esąs įsitikinęs, kad žvalgybos institucija, patikrindama per šimtą asmenų, kišosi į privatų žmonių gyvenimą. „Faktas, kad buvo kišimasis ir buvo pažeistas privatus gyvenimas. Ir daugybės su Rusija grėsmėmis nesusijusių žmonių, virš šimto žmonių buvo patikrinta: verslininkų, politologų, žurnalistų, meno, kultūros veikėjų. Jie nėra susiję su Rusija“, – kalbėjo V. Bakas.

„Jie nėra planktonas, VSD direktoriau. Nesvarbu, kad jie yra šalia prezidento arba politiko, jų reikia atsiklausti, ar jūs galite juos patikrinti. Jie, ne prezidentas, yra tikrinami“, – tvirtino Seimo narys. V. Bakas sakė, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, aiškindamasis situaciją, netyrė, kaip surinkta informacija buvo panaudota. „Komitetas net nesiaiškino, kaip informacija buvo panaudota. Dešimtys lapų, dešimtys dosjė… Kaip jie buvo panaudoti, kam perduoti? Komitetas nedrįso to daryti“, – teigė politikas.

Prezidentas G. Nausėda anksčiau yra paneigęs, kad prašė VSD patikrinti būsimus jo komandos narius ir rėmėjus. „Aš nesu jokių prašymų teikęs, pagaliau, kaip aš galėčiau“, – kovo pradžioje Seime žurnalistams sakė jis. „Ar jūs žinote, kas aš (tuo metu – BNS) buvau? 2018 metų vasarą aš buvau kuklus vyriausiasis ekonomistas SEB banke, rugsėjo mėnesį aš apskritai darbo neturėjau, buvau kandidatas į prezidentus“, – pridūrė šalies vadovas. VSD vadovas D. Jauniškis savo ruožtu yra teigęs, kad kandidatų į prezidentus aplinka tirta, aiškinantis, ar per juos negali būti daroma įtaka iš išorinės. Aukštas žvalgybos pareigūnas pernai balandį informavo tuometinį NSGK pirmininką V Baką apie galimą neteisėtą informacijos rinkimą VSD. Pareigūno duomenimis, VSD vadovybės nurodymu 2018–2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato į prezidentus G. Nausėdos aplinkos žmones ir diplomatą Vygaudą Ušacką.

Facebook komentarai
});}(jQuery));