VRM pensininkai Skverneliui – „tu melagis”

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PENSININKŲ SĄJUNGA

Pirmasis pirmininko pavad. Romualdas Mickevičius
mob. tek 868677544, el.p. Romuaidas.mickevicius@gmail.com
gyv. Didlaukio g. 42-27, LT-08330, Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gerb. Gitanui Nausėdai Daukanto a.3, LT-01122 Vilnius kan ce 1 i arij a@prezi dentas. lt

SKUNDAS

Dėl nusavintų pareigūnų ir karių pensijų negrąžinimo, vengiant pateikti įstatymo
projektą dėl gražinimo nusavintos pensijos dalies ir taip diskriminuojant
pareigūnus ir karius, pensijų gavėjus

2019-11-04

Vilniaus

Gerb. Prezidente, Vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjunga (toliau – VRSPS) informuoja Jus, kad buvusi, o ypač esama Vyriausybė, nuo 2010 m. iki šiolei vengia pateikti Seimui įstatymo projektą dėl nusavintų pareigūnų ir karių pensijų dalies grąžinimo ir spręsti klausimą dėl jų grąžinimo. Išėję į pensiją pareigūnai ir kariai iki šiolei yra „maitinami“ pažadais ir tuo pačiu diskriminuojami prieš senatvės pensininkų grupę ir taip jau 10 metų tenka kęsti valdžių melą ir pažadus. Kaip yra žinoma, kad senatvės pensijų nepriemokos buvo grąžintos, o apie nedirbusių valstybinių pensijų gavėjų pensijų nepriemokų grąžinimo mechanizmo priėmimą spendimų dar iki dabar nėra. Tuo būdu yra grubiai pažeidžiamos valstybinių pensijų gavėjų pensininkų teisės ir teisėti lūkesčiai bei taikomi dvigubi standartai tai pačiai socialinei gyventojų grupei (pensininkams). Gavę pirmą sumažintą pensiją (2010 m. vasario mėn.), minėti pareigūnų ir karių pensijos gavėjai tikėjo savo Seimu ir Vyriausybe, VRM, SADM, KAM ir turėjo teisėtus lūkesčius, kad bus greitai (pagal Laikinojo įstatymo 16 str. – 2010 m. liepos mėn.) po pirmos sumažintos pensijos gavimo nustatytas mechanizmas neišmokėtų pensijų dalies grąžinimui ir Vyriausybė, VRM, KAM, SADM savo pareigą įvykdys, kad parengs įstatymo projektą dėl pareigūnų ir karių pensijos grąžinimo dėl vykdomo Laikinojo įstatymo nuostatų ir tai nepadarytą iki šiolei, tačiau to nepadarė iki šiolei ir todėl šios kategorijos pensijų gavėjai yra diskriminuojami ir žeminami, o jiems jau 10 metų vis žadama. Teisinėje sistemoje yra žinoma, kad skolas yra privalomos gražinti.

Be to, drįstame Jums priminti, kad nuo sovietinių laikų yra išbujojusi ir klesti sistema, kai kreipiantis į valstybės pirmąjį asmenį (tas pats vyksta kreipiantis į premjerą, Seimo pirmininką) pateikiant skundą, prašymą, pareiškimą, jis kanclerio ar net pačios kanceliarijos, neįsigilinus į esmę, persiunčiamas pagal pavaldumą žemesnei institucijai parengti atsakymą. Šios struktūros vadovas vėl užrašęs vizą visą tai nukreipia dar žemiau – skyriui, pagal vykdomas procedūras, o pats kiša galvą į smėlį, kaip strutis. Kaip atsakys pareiškėjui, taip ir bus gerai, gal nesikabins daugiau. Si tvarka, kaip žaidimas su paklausėjų dokumentais vykdomas 10 metų, nors žinome iš teisinės ir konstitucinės pusės, kad skolas privalu grąžinti. Čia mes pas Tamstą kreipiamės tik dėl grąžinimo, o apie pareigūnų ir karių pensijų padidinimą nuo 2010 m. baisu Vyriausybei net užsiminti. Jei atvirai, tai mes Jums pasakysime, kad praeitais metais, buvęs kolega, buvęs Gen. komisaras, VRM ministras, o dabar premjeras vienoje situacijoje išsireiškė: „ko jie nori, jie juk gauna ir senatvės pensiją“. Taip, gauname, bet ne S. Skvernelio dėka, jos mums yra skirtos ir priklauso įstatymais nustatyta tvarka. Jums taip pat primename, kad mūsų sąjungos gretose yra pareigūnų, kurių ši valstybinė pensija sudaro 100 -120 -150 Eur. Be to, tenka Jums Gerb. prezidente priminti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius pateikė mums duomenis, kad nuo 2015-01-01 mirusių Vidaus reikalų sistemos pensininkų jau yra 1100, o jei įvertinsim tai nuo 2010 m., tai jų jau bus virš 2000. Kas šiai grupei grąžins skolas, kaip jų artimiesiems mes galime pažiūrėti į akis.

Mūsų VRSPS 2018 m. paminėjo 20 metų įkūrimo metines ir pastoviai kovojo dėl pareigūnų teisių gerinimo, o atskirais atvejais juos gynė teismuose. Žymiai vėliau kūrėsi atskiros šakinės struktūros.

Mūsų VRSPS, bendraudama su kitomis visuomeninėmis statutinėmis ar teisinėmis organizacijomis, labai nusivylėme, kad tokie „žaidimai“, atsirašymai vyksta valstybinėse įstaigose Lietuvoje, o Jūs, kaip valstybės vadovas, Gerb. ekscelencija, tų pačių struktūrų (ministerijų, departamentų, Seimo) esate taip pat „mulkinamas“, kaip ir mes. Atsakovai ramūs, supranta, kad pensininkai juos į teismą nepaduos, o kontrolės dėl jų atsakymų nėra, o jei kur dar pasiskųs, tai gaus panašius atsakymus. Deja, drįstame pasakyti, kad mes, valstybės žmones ir valdžios atstovus („profesionalus“) kontroliuoja ir pažadus seka ir jų atsakymus prakeikia vis garsiau, tie patys buvę pareigūnai ir kariai – dabartiniai pensininkai, kurie 1989-1999 m.m. kovojo ir gynėjuos pačius ir Nepriklausomybę prie Seimo, televizijos bokšto ir pan. Todėl, tikėtis kažko gero ar teisybės, persiunčiant pensininkų, gyventojų nusiskundimus tiems patiems vykdytojams yra beprasmis reikalas. Geriau Jūs mums grąžintumėte tuos skundus, prašymus, nes mes per tuos 10 metų išmokome S. Skvernelio, D. Grybauskaitės, A. Butkevičiaus, V. Pranskiečio atsakymų esmę, jie tušti, pilni melo ir neteisybės.

Gerb. Prezidente, mūsų sąjunga konstatuoja, kad esant tokiems LR Vyriausybės, VRM, KAM, SADM, Seimo veiksmams ir socialinių reikalų supratimui, kurie stengiasi, kad būtų daugiau diskriminacijos pareigūnų ir karių pensijos gavėjų atžvilgiu ir todėl minėti pensijų gavėjai nesijaučia laimingi ir negali gyventi oriai ir negali jaustis socialiai saugūs. Minėtos institucijos gali be jų žinios vėl tą patį padaryti ir vėl nusavinti be jų žinios pareigūnų ir karių pensijos dalį, nes Vyriausybė, KAM, VRM, SADM ir VSDFV prie SADM žino, bet apsimeta nežinančios ir vengia parengti įstatymo projektą dėl nusavintų pareigūnų ir karių pensijos dalies grąžinimo, t.y. nuo 2010 metų, nevykdant Laikinojo įstatymo nuostatų. VRSPS mano, kad minėtos institucijos nežino, kas yra diskriminacija (lot, discriminare, discriminatio – atskirti, atskyrimas) – teisiu suvaržymas arba atėmimas asmeniui ar asmenų kategorijai dėl rasiniu požymių, turtinės ar socialinės padėties ir kt. Tai taip pat priemonės t.y. vengimas parengti ir priimti įstatymą dėl grąžinimo pareigūnų ir karių pensijos dalies per 10 metų ir taip šios valstybinės institucijos vengia tai daryti. Jos apribojo dalį Lietuvos piliečių t.y. pareigūnų ir karių pensijų teises. Pareigūnų ir karių pensijų gavėjų diskriminacija yra tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė diskriminacija pasireiškė šiems pensijų gavėjams, kai dėl jų, kad jie yra pareigūnai ir kariai pensijų gavėjai ir 2010 metais pagal amžių gaudavo pensijas ir kiekvieną Vyriausybė, ministerija, Seimas ir Prezidentai stengiasi atitolinti pavogtų pensijų grąžinimą, o šios institucijos elgiasi priešingai, kaip su kitu tokioje pačioje situacijoje senatvės pensijos gavėjais.

Pareigūnai ir kariai tikisi, kad galbūt Jūs, Gerb. Prezidente ginsite juos dėl šios tęsiamos diskriminacijos ir įpareigosite Vyriausybę ir kitas institucijas parengti įstatymo projektą dėl pareigūnų ir karių pensijos grąžinimo dėl vykdomo Laikinojo įstatymo nuostatų, nes vengimas parengti įstatymo projektą dėl pareigūnų ir karių pensijos grąžinimo dėl vykdomo Laikinojo įstatymo nuostatų ir tai nepadaryta iki šiolei ir maitinami mes pažadais. Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. (2011-12-20 ir 2012-12-20 redakcijos) teisinis reguliavimas yra netolygus, nustato diskriminacinį pensijų mažinimo mąstą ir suvaržo Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. nurodytoms socialines išmokas gaunančioms kategorijos priklausantiems asmenims teises ir laisves akivaizdžiai labiau, negu reikia pasiekti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą asmens ir visuomenės interesų pusiausvyrą, t. y. konstitucinį proporcingumo principą bei konstitucinius teisinės valstybės, teisingumo, lygiateisiškumo, taip pat socialinio solidarumo imperatyvus, nes nebuvo parengtas įstatymo projektas dėl pareigūnų ir karių pensijos dalies grąžinimo, nors Laikinasis įstatymas to reikalauja ir tai nebuvo vykdoma ir visi užmiršo, kad jį reikia įvykdyti, o dabar minėta Vyriausybė maitina juos tiktai pažadais.

KT yra pažymėjęs, kad, jei dėl valstybės ekonominės situacijos pensijų teisinis reguliavimas yra pakeičiamas, turi būti nustatytas teisingas susidariusių praradimų kompensavimas. Šiuo atveju, dirbantys valstybinių pensijų gavėjai negavo dalies valstybinės pensijos, kuri jiems teisėtai priklausė, valstybei taip ir nenustačius šių praradimų kompensavimo mechanizmo, tačiau Vyriausybė, VRM, KAM, SADM ir buvusi Prezidentė į tai neragavo, o tik atsirašinėjo. 2012-02-06 KT nutarimas, pripažinęs prieštaraujančiu Konstitucijai dvigubą dirbančių pensininkų gaunamų pensijų sumažinimą politikams ir teisininkams neturėjo būti netikėtas, nes ankstesnės finansinės krizės metu priimtas įstatymas beveik analogiškais pagrindais buvo pripažintas antikonstituciniu dar 2003 m., tačiau į šias pamokas jie išvis nesureagavo. Tačiau tai nesutrukdė Vyriausybei, VRM. KAM, SADM dar kartą pabandyti „taupyti“ antikonstituciniu būdu ir jie negalvoja ir vengia parengti įstatymo projektą dėl pareigūnu ir karių pensijos gražinimo dėl vykdomo Laikinojo įstatymo nuostatų ir tai nepadarytą iki šiolei.

Gerb. Prezidente, mūsų sąjungai aišku, kad negali būti atliekamas pensijų grąžinimas vienai socialinei grupei, o kitai ne ir tai yra vadinama diskriminacija, nes ji pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą asmens ir visuomenės interesų pusiausvyrą, t. y. konstitucinį lygiateisiškumo, proporcingumo principus (KT 2002-11-25, 2003-07-04, 2003-12-03, 2004-12-13, 2008-12-24 nutarimus, 2010-04-20 sprendimas),tačiau šių institucijų vadovai to nepastebi ir daug beria pažadus. Įstatymo leidėjas nekūrė pensijų grąžinimo įstatymo projektas, kuris turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, jis turi būti būtinas minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, o ypač konstitucinis lygiateisiškumo principas. KT 2010-04-20 sprendimas konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, taip pat socialinio solidarumo imperatyvai interalia reiškia, kad ekonomikos, finansų krizės naštą tolygiai ir proporcingai turėtų dalytis visa visuomenė t.y. senatvės ir valstybinių pensijų gavėjai, o ne atskirai kiekvienai soc. grupei (KT 2012-02-06 nutarimas). Be to, tokia socialine nelygybe buvo supriešintos dvi pažeidžiamiausios socialinės grupės: senatvės ir pareigūnu bei kariu pensijų gavėjai.

Mūsų sąjunga, gerbdama Prezidento instituciją ir Jus Gerb. G. Nausėda, manome, kad atėjo laikas trinktelėti tvirtu vyrišku kumščiu į stalą pasikvietus ant raudono kilimo šių problemų nesprendžiančius ar neįgalius asmenis. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė

  1. Šalaševičiutė ir jos ponaitis T. Tomilinas musų problemas iš viso nesprendžia, o atsakymus rengia praskiesdami vandenėliu.

Esant tokiai situacijai, mūsų sąjunga ir jos nariai prašo Gerb. Prezidento, kad:

  1. Šis mūsų šauksmas į Jus, įgautų sąžiningumo ir teisybės valstybėje statusą;
  2. Negautos ir nusavintos pareigūnų ir karių pensijos būtų įteisintos teisės aktuose, 2020 m. biudžete ir kitų metų bėgyje bent pradėtos grąžinti.

Pagarbiai,

 

 

 

       
   

Romualdas Mickevičius

 

 

VRSPS pirmasis pirmininko pavaduotojas

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));