„Valstiečių” paskutinė nesąmonė prieš galą – gelbėti bankrutavusį „Independence”

independence-sgd-krovinys-atvyks-vasario-16-aja

independence-sgd-krovinys-atvyks-vasario-16-aja

Seime svarstoma nauja „Valstiečių” iniciatyva paremti žlungantį „Independence” projektą – priversti visus vežėjus važinėti suskystintomis dujomis, ir net paskelbus, kad SGD dujos yra „ekologiška” energetika.

 

Apie tai buvo kalbama vyriausybės valandoje Seime:

A. SKARDŽIUS (MSNG)Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tu­riu klau­si­mą ener­ge­ti­kos mi­nist­rui. Sei­me svars­to­me Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pro­jek­tą – Al­ter­na­ty­vių de­ga­lų įsta­ty­mą. Įsta­ty­mas skel­bia, kad į LNG du­jas, į ter­mi­na­lo du­jas, įmai­šius 10 % bio­me­ta­no, jos jau tam­pa al­ter­na­ty­viais de­ga­lais. Kaip tai ga­li bū­ti, kad iš­kas­ti­nis ku­ras tam­pa al­ter­na­ty­viais de­ga­lais, kaip ir eta­no­lis, kaip ir iš rap­sų iš­spaus­tas alie­jus? Šiam tiks­lui yra ski­ria­ma 770 mln. sko­lin­tų pi­ni­gų, kad už juos pus­vel­čiui, už pu­sę kai­nos, bū­tų ga­li­ma nu­pirk­ti 10 tūkst. vil­ki­kų ir 2 tūkst. au­to­bu­sų. Ne­gi ne­už­ten­ka fan­ta­zi­jos, kaip iš­leis­ti sko­lin­tus pi­ni­gus, ger­bia­mas mi­nist­re?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Siū­ly­čiau ne­klai­din­ti ir Sei­mo na­rių, ir Vy­riau­sy­bės, ir vi­suo­me­nės. Įsta­ty­me nie­ko ne­kal­ba­ma apie jū­sų mi­ni­mus 770 mln. Yra iliust­ra­ci­nis pa­vyz­dys. Jei­gu bū­tų to­kiu bū­du, kaip siū­lo­ma įsta­ty­me, sie­kiant šių tiks­lų trans­for­muo­ja­mas trans­por­to sek­to­rius, tai to­kia pa­ra­ma ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma, bet dėl jos sky­ri­mo tu­ri bū­ti ap­si­spren­džia­ma at­ski­rai. Ši­tie pi­ni­gai tik­rai nė­ra įsta­ty­mo ob­jek­tas. Pir­mas da­ly­kas.

Ant­ras as­pek­tas. Kal­bant dėl jū­sų mi­nė­tų 10 %, tai bū­tent įsta­ty­me siū­lo­ma su­sie­ti, kad to­kiu at­ve­ju, jei­gu bū­tų re­mia­mas sun­ku­sis trans­por­tas, taip pat tu­ri bū­ti ska­ti­na­ma ir bio­me­ta­no ga­my­ba Lie­tu­vo­je. To­je var­to­ji­mo gran­dy­je taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mos pa­ska­tos.

Dėl jū­sų mi­nė­tų pro­cen­tų ga­li bū­ti dis­ku­si­ja ir tik­rai, ma­nau, mes pa­lai­ky­tu­me ir su­tik­tu­me, jei­gu tas pro­cen­tas ga­lė­tų bū­ti di­di­na­mas ir dau­giau ga­lė­tų bū­ti bio­me­ta­no, bet tu­ri­me su­pras­ti, kad bio­me­ta­nas taip pat tu­ri sa­vo kai­ną. Tam, kad tai bū­tų kon­ku­ren­cin­gas pro­duk­tas, toks siū­ly­mas ir bu­vo pa­teik­tas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));