Prokurorė V. Bracevičienė teisėjui R.Adamoniui : „Tai jūs patingėjote perklausyti garso įrašą”

Valantino bendražygė prokurorė V. Bracevičienė užklupta reiškiant nepagarbą teisėjui

  

Viena bėda – ne bėda. Prokurorė Vida Bracevičienė, 2014 metais neteisėtai iškėlusi baudžiamąją bylą žmogaus teisių aktyvistui Zigmantui Šegždai, šiemet antrą kartą pakliuvo į teisėsaugos akiratį. „Laisvas laikraštis“ jau rašė, kad Prokurorų etikos komisijos komisija 2019-01-07 posėdyje išnagrinėjusi aktyvisto  skundą padarė išvadą, kad prokurorė Vida Bracevičienė pažeidė Prokurorų etikos kodekso normas.

 

2019-03-22 d. Z.Šegžda gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Reginos Gudienės 2019-03-14 d. nutartį. Nutartyje nurodoma, kad baudžiamosios bylos Nr. 1-7-517/218 nagrinėjimo metu Vilniaus regiono apylinkės teisme, 2018-10-03 apklausos metu, prokurorė Vida Bracevičienė išsakė frazę, reiškiančią nepagarbą teisėjui Rinaldui Adamoniui dėl jo veiklos, užgauliai pavadinusi teisėją asmeniu neatliekančiu savo pareigų teisme. Pareiškėjo Z.Šegždos teigimu, teismo posėdžio garso įraše užfiksuotas V. Bracevičienės pasisakymas: „Tai esant tokiom aplinkybėm, aš tiesiog rašydama suklydau ir parašiau „kaltę pripažįstu“, o turėjo būt „ne prisipažįstu“, nes Šegžda aiškiai garso įraše pasako kaltu neprisi… aš sakau: ..kaltu neprisipažįsti? Žinoma, kaltu neprisipažįstu. Taip yra garso įraše, kurį Jūs patys patingėjote perklausyti.”

 

Aktyvistas skunde  nurodė, kad teisėjas Rinaldas Adamonis dėl prokurorės nurodytos frazės reagavo taip: „Ne tai, prokurore, teismas netingėjo perklausyti, mes tą padarysime teismo posėdžio metu, bet kadangi procesas numato tam tikrom aplinkybėm pasiaiškinti, gali būti, kad tokį veiksmą atlikęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas, tai vat, todėl aš jus betarpiškai iškviečiau, kad paaiškintumėt šitas aplinkybes. Mes perklausysim ir peržiūrėsim šitą įrašą.“

 

Teisėjos R.Gudienės nuomone, norint įvertinti ar tokiu elgesiu prokurorė V. Bracevičienė neatliko veiksmų, kurie gali būti vertinami kaip nusikalstama veika ar administracinis nusižengimas, būtina išaiškinti teisiniam jos veiksmų vertinimui reikšmingas aplinkybes – sužinoti motyvus ir priežastis, paskatinusias prokurorę taip pasielgti bei sužinoti pačio teisėjo nuomonę dėl šių aplinkybių.

 

Primenu, kad Algimantas Valantinas, 2015 metais dirbdamas Vilniaus apygardos teismo teisėju ir būdamas asmeniškai suinteresuotas susidoroti su Zigmantu Šegžda, 2015 metais teismo nutartimi neteisėtai atnaujino jam iškeltą baudžiamąją bylą. Paaiškinu, kad baudžiamojo proceso įstatymas nenumato galimybės atnaujinti nutrūkusią baudžiamąją bylą. Šią bylą aktyvistui iškėlė prokurorė Vida Bracevičienė pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės Sigitos Jurgelevičienės užsakymą.

 

Prašau „Laisvo laikraščio“ redakciją paskelbti teisėjos R.Gudienės 2019-03-14 d. nutartį, kuri detaliai atskleidžia kaip giliai šį kartą įklimpo prokurorė.

Zigmantas Šegžda

Priedų sritis

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKES TEISMAS
NUTARTIS
2019-03-14
Vilniaus miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja Regina Gudiene, išnagrinejusi Zigmo
Šegždos (toliau – pareiškejas) skunda del Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores
Vidos Dautartienes (toliau prokurore) 2019-02-14 nutarimo ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. M-
2-02-00133-19 kuriuo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima pagal pareiškejo pareiškima,
n u s t a t e :
2019-02-07 Vilniaus apygardos prokuraturoje gautas Zigmanto Šegždos pareiškimas del Vilniaus
apygardos prokuraturos Vilniaus apylinkes prokuraturos 6-ojo skyriaus prokurores Vidos
Bracevicienes veiksmu, kuriame nurodoma, kad prokurore, siekdama turtines arba kitos naudos,
užgauliai pažemino teisinguma vykdanti teiseja del jo veiklos, tuo padarydama nusikaltima
teisingumui, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 232
straipsnyje. Pareiškime nurodoma, kad baudžiamosios bylos Nr. 1-7-517/218 nagrinejimo metu
Vilniaus regiono apylinkes teisme, 2018-10-03 apklausos metu, prokurore Vida Braceviciene išsake
fraze, reiškiancia nepagarba teisejui Rinaldui Adamoniui del jo veiklos, užgauliai pavadinusi teiseja
asmeniu neatliekanciu savo pareigu teisme. Pareiškejo teigimu, teismo posedžio garso iraše
(1:04:32-1:08:16 val.) užfiksuotas V. Bracevicienes pasisakymas: „Tai esant tokiom aplinkybem, aš
tiesiog rašydama suklydau ir parašiau „kalte pripažistu“, o turejo but „ne prisipažistu“, nes Šegžda
aiškiai garso iraše pasako kaltu neprisi… aš sakau: ..kaltu neprisipažisti? Žinoma, kaltu
neprisipažistu. Taip yra garso iraše, kuri Jus patys patingejote perklausyti.” Pareiškime nurodoma,
kad teisejas Rinaldas Adamonis del prokurores nurodytos frazes reagavo taip (garso irašo 1:08:16-
1.08.37 val.). „Ne tai, prokurore, teismas netingejo perklausyti, mes ta padarysime teismo posedžio
metu, bet kadangi procesas numato tam tikrom aplinkybem pasiaiškinti, gali buti, kad toki veiksma
atlikes ikiteisminio tyrimo pareigunas, tai vat, todel aš jus betarpiškai iškvieciau, kad paaiškintumet
šitas aplinkybes. Mes perklausysim ir peržiuresim šita iraša.“ Pareiškejo teigimu, nurodyta užgauli,
nepagarbi fraze taip pat yra užfiksuota Prokuroru etikos komisijos 2019 m. sausio 18 d. Nr. 1.6-3
išvadoje „Del prokurores V. Bracevicienes veiksmu.“ Pareiškejas praše Vilniaus apygardos
prokuraturos Vilniaus apylinkes prokuraturos 6-ojo skyriaus prokurores Vidos Bracevicienes
atžvilgiu pradeti ikiteismini tyrima pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 232
straipsnyje.
Vilniaus apygardos prokuraturos prokurore Vidos Dautartienes 2019-02-14 nutarimu del pareiškejo
nurodytu aplinkybiu atsisake pradeti ikiteismini tyrima, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
2008-08-11 isakymu Nr. I-110 patvirtintu Rekomendaciju del ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos
registravimo tvarkos (2014-06-30 redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
isakymu Nr. I-133) 47 punktu, motyvuodama, kad pareiškejas, manydamas kad yra padaryta
nusikalstama veika, klaidingai vertina jo pareiškime nurodomas aplinkybes kaip turincias
nusikalstamos veikos požymius. Pažymejo, kad LR BK 232 straipsnyje itvirtintu nuostatu paskirtis
– saugoti teismu ir teiseju garbe, oruma, ginti juos nuo viešo pažeminimo, niekinimo del ju veiklos
vykdant teisinguma, taip pat saugoti apskritai visa teisingumo sistema nuo jos diskreditavimo
(kasacine nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K- 476/2014). Nutarime aptare teismu praktika del
nusikalstamos veikos, numatytos BK 232 str. sudeties ir nurode, kad nors prokurore V. Braceviciene
galimai netaktiškai ir nepagarbiai kreipesi i teisma, pagrindo teigti, kad minetas jos pasisakymas
galetu buti vertintinas kaip toks užgaulus ir išreikštas šiurkšcia menkinancia ir žeminancia forma,
kad atitiktu 232 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudeties objektyvuji požymi, nera.
Pažymejo, kad teisejas procesiškai i prokurores V. Bracevicienes išsakyta fraze nereagavo, ir
atsižvelgiant i tokia teismo reakcija, nera pagrindo teigti, kad tokie prokurores V. Bracevicienes
veiksmai šiurkšciai pažeide teismo ar teisejo R. Adamonio garbe ir oruma ir del to jam galejo
atsirasti žala, o jos veiksmai siekia toki pavojingumo laipsni, jog yra pagrindas taikyti baudžiamaja
atsakomybe. Padare išvada, kad išanalizavus pareiškime nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad
Vilniaus apygardos prokuraturos Vilniaus apylinkes prokuraturos prokurores V. Bracevicienes
veiksmuose nera nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 232 straipsnyje, ar kokios nors kitos
nusikalstamos veikos požymiu, o pareiškejo pateikti argumentai yra paremti jo subjektyviu
vertinimu.
Pareiškejas skundžia prokurores nutarima ikiteisminio tyrimo teisejui. Skunde nurodo, kad
istatymas ipareigoja prokurora nagrinejant bylos aplinkybes vadovautis faktais, bet ne subjektyviais
spejimais, taciau prokurore Vida Dautartiene savo išvada grindžia tik prielaidomis, asmenine
subjektyvia nuomone ir tikroves neatitinkanciais teiginiais. Prokurores reiškiamas nepasitenkinimas
del pareiškejo neparankaus skundo nera pagrindas atmesti pareiškejo skunda ir atsisakyti pradeti
ikiteismini tyrima. Mano, kad kadangi prokurore Vida Dautartiene netinkamai atliko pareiškejo
pateiktu faktu vertinima; skundžiamame nutarime padaryta išvada yra formali, skubota ir
paviršutiniška; nutarimo teksto argumentai nera priežastiniu ryšiu susije su pareiškejo pateikta
teisine argumentacija ir pateiktais irodymais, prokurores nutarimas naikintinas kaip akivaizdžiai
nepagristas. Mano, jog neatitinka tikroves prokurores V.Dautartienes teiginys, kad V.Bracevicienes
pareikšta nepagarba teismui nepasieke visuomenes. Pirma, apie tai sužinojo Prokuroru etikos
komisija, svarsciusi šiuos užgaulius žodžius ir priemusi 2019 m. sausio 18 d. Nr. 1.6-3 išvada „Del
prokurores V.Bracevicienes veiksmu.“ Antra, V.Bracevicienes išsakyta nepagarbi fraze teismui
pasieke itin dideli pavojingumo laipsni – pasieke visuomene per žiniasklaida: 2019-02-07
internetiniame portale „Laisvas laikraštis“ yra patalpinta publikacija, kurioje paskelbta ir išnagrineta
mineta Prokuroru etikos komisijos išvada, kurioje cituojama V.Bracevicienes išsakyta fraze: „Taip
yra garso iraše, kuri Jus patys patingejote perklausyti.“ Šiais motyvais pareiškejas prašo panaikinti
2019-02-14 Vilniaus apygardos prokuraturos prokurores Vidos Dautartienes nutarima Nr. IBPS-V-
30810 atmesti 2019-02-06 Zigmanto Šegždos pareiškima ir atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima
ikiteisminio tyrimo byloje Nr. M-2-02-00133-19.
Pareiškejo skundas tenkinamas.
Pradedant baudžiamaji procesa, turi buti isitikinama, jog nera priežasciu, del kuriu procesas negali
buti vykdomas. Pagal BPK 168 str. 1 d. nuostatas, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigunas gali
atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima tik esant vienai iš dvieju istatymo leidejo numatytu alternatyviu
salygu – kai skunde, pareiškime ar pranešime apie nusikalstama veika nurodyti faktai yra
akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybes.
Tuo atveju, kai iš gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo nera galimybes patikimai nuspresti, ar
nusikalstama veika iš tikruju buvo padaryta, ikiteisminis tyrimas turi buti pradetas. BPK 168 str. 1
d. leidžia atlikti pirminius pareiškime nurodytu aplinkybiu patikrinimo veiksmus ir nepradejus
ikiteisminio tyrimo.
Susipažinusi su skundo nagrinejimui pateikta medžiaga, pareiškejo skundu, teiseja daro išvada, kad
pareiškejo skunda nagrinejusi prokurore, pilnai nenustaciusi visu pagristam ir teisetam sprendimui
priimti butinu reikšmingu aplinkybiu, prieme sprendima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima del
pareiškejo pareiškime prokuraturai nurodytu aplinkybiu. Prokurores nutarimo pagrindiniai
argumentai siejami su teoriniu, paremtu teismu praktika, nusikalstamos veikos, numatyto BK 232
straipsnyje vertinimu. Be to prokurore savo sprendima nepradeti ikiteisminio tyrimo grinde ir
Prokuroru etikos komisijos 2019 m. sausio 18 d. išvados Nr. 1.6-3 argumentais, kad komisija,
ivertinusi prokurores V. Bracevicienes veiksmus del išsakytos pastabos teisejui teismo posedžio
metu, padare išvada, kad šiuo atveju nebuvo pažeisti Prokuroru etikos kodekso reikalavimai.
Atkreiptinas demesys, kad ši išvada yra prokuroru darbo vidine tvarka reguliuojantis norminis aktas
ir nera privaloma faktines aplinkybes vertinant baudžiamojo proceso ar baudžiamojo istatymu
prasme. Šios komisijos išvados 10.1.3 punkte nurodyta, kad komisija tas aplinkybes, jog teisejas,
kurio atžvilgiu buvo pasakyta nekorektiška prokurores, apklausiamos liudytoja, pastaba, kad
teisejas patingejo perklausyti garso iraša, vertina neigiamai, taciau mano, jog prokurore šiuo atveju
nepažeide Prokuroru etikos kodekso reikalavimu. Tos pacios komisijos rezoliucineje dalyje
nurodyta, kad tas aplinkybes, jog ta pati prokurore nesusilaikydamas nuo nepagristu ir viešu
komentaru apie prokuroru darba, bei teismo posedžio metu viešai komentuodama pagrista
aukštesniojo prokuroro sprendima, pažeide Prokuroru etikos kodekso reikalavimus. Tokios šios
tarnybines komisijos išvados leidžia abejoti šios komisijos sprendimo objektyvumu, nes išvados
padarytos neišklausius asmens, kurio garbe ir orumas galimai buvo pažeisti, tai yra teisejo Rinaldo
Adamonio nuomones. Šiuo aspektu nagrinejama Prokuroru etikos komisijos išvada negali buti
vertinama, kaip suteikianti duomenu apie galimai padaryta nusikalstama veika.
Baudžiamajame istatyme itvirtintas absoliutus draudimas reikšti nepagarba teismui ar teisejui del ju
veiklos vykdant teisinguma, ir jokios teises normos neiteisina asmens teises užgauliai viešai žeminti
teisinguma vykdanti teiseja, ji ižeidineti, menkinti teisejo autoriteta, žeminti jo garbe ir oruma.
Teismu praktikoje laikomasi nuomones, kad teismo ar teisejo pažeminimas nepateisinamas ir tais
atvejais, kai teismas ar teisejas netinkamai vykde savo pareigas. Nagrinejamu atveju, prokurore,
kuriai pagal užimamas pareigas privalu žinoti baudžiamojo proceso normas, reguliuojancias bylu
nagrinejimo teisme taisykles, tame tarpe ir irodymu tyrimo tvarka, apklausiama liudytoja, teisejui
padare pastaba, kurios prasme akivaizdžiai buvo atkreipti proceso dalyviu demesi i tai, kad teisejas
Rinaldas Adamonis netinkamai atliko savo pareigas. Ši fraze buvo pasakyta kaip jau ivykusio fakto,
butent teisejo aplaidumo darbe patingejus susipažinti su bylos medžiaga, konstatavimas. Šiuo atveju
ikiteisminio tyrimo teisejos nuomone, norint ivertinti ar tokiu elgesiu prokurore V. Braceviciene
neatliko veiksmu, kurie gali buti vertinami kaip nusikalstama veika ar administracinis
nusižengimas, butina išaiškinti teisiniam jos veiksmu vertinimui reikšmingas aplinkybes – sužinoti
motyvus ir priežastis, paskatinusias prokurore taip pasielgti bei sužinoti pacio teisejo nuomone del
šiu aplinkybiu. Nagrinejant pareiškejo pareiškima to nebuvo padaryta. BPK 168 str. leidžia
prokurorui, gavusiam skunda del galimai padarytos nusikalstamos veikos, gauto skundo ar
pareiškimo duomenu patikslinimui atlikti veiksmus, kurie nesusije su procesiniu prievartos
priemoniu taikymu, tame tarpe ir atlikti asmens, kurio interesais pateiktas skundas, apklausa (paimti
paaiškinimus). Šiuo atveju kaip nepagristi atmestini prokurores nutarimo argumentai, kad tolesnis
teisejo elgesys teismo posedžio metu rodo, kad šio teisejo garbe ir orumas nebuvo ižeisti, nes
teisejas toliau tese posedi, i liudytojos pastabas nesureagavo, posedžio metu neakcentavo, kad šiuos
žodžius reikia irašyti i teismo posedžio protokola. Pažymetina, kad šiuo metu yra daromi teisiamojo
posedžio garso irašai del ko teisejas neprivalo kiekvienu atveju akcentuoti ka butina irašyti i teismo
posedžio protokola, nes faktines aplinkybes gali buti sužinomos išklausius posedžio garso iraša, o
del ko teisejas neatliko prokurores nutarime nurodyto procesinio veiksmo, galima sužinoti
apklausus teiseja. Toks teisejo elgesys vertinamas kaip tinkamas pareigu atlikimas siekiant
netrukdyti proceso dalyviu, o kuomet vienas iš proceso dalyviu (pareiškejas) kreipesi i prokuratura
del tokio liudytojos elgesio ivertinimo, faktines ivykio aplinkybes turi buti tinkamai ištirtos.
Pritartina pareiškejo skundo argumentui, kad nepagristi prokurores nutarimo motyvai, jog
V.Bracevicienes pareikšta nepagarba teismui nepasieke visuomenes. Ta aplinkybe, kad teismo
posedžio, kuriame buvo pasakyta prokurores, apklausiamos liudytoja, fraze, galimai ižeidusi
teisinguma vykdanti teiseja, dalyvis buvo pareiškejas ir jis del šiu aplinkybiu kreipesi i prokurora,
manydamas, kad tokiu elgesiu buvo parodyta nepagarba teismui, rodo, kad šis prokurores,
apklausiamos liudytoja, elgesys sukele proceso dalyviu nepasitenkinima šios liudytojos elgesiu, šis
liudytojos elgesys buvo suprastas kaip valstybes pareigunes parodyta nepagarba
teismui.
Esant tokioms aplinkybems, ivertinus tai, kad atsisakant pradeti ikiteismini tyrima nebuvo pilnai
išaiškintos visos aplinkybes, turincios reikšme patikimai nuspresti ar buvo padaryta baudžiamojo
istatymo uždrausta veika, ikiteisminio tyrimo teiseja prokurores nutarima del atsisakymo pradeti
ikiteismini tyrima laiko nepagristu ir ji naikina.
Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 str.,
n u t a r e :
Pareiškejo skunda tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores Vidos Dautartienes 2019-02-14
nutarima ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. M-2-02-00133-19 kuriuo atsisakyta pradeti ikiteismini
tyrima ir pareiškejo 2019-02-06 pareiškima perduoti nagrineti iš naujo.
Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama Vilniaus apygardos
teismui per Vilniaus miesto apylinkes teisma.
Teisejas (-a) Regina Gudiene

Facebook komentarai
});}(jQuery));