VADOVAVO, BET KANKINTI LEIDO?..

013

013

Nuomonė. VADOVAVO, BET KANKINTI LEIDO?..
Kaip Emanueliui Zingeriui būdinga, jis eilinį kartą išaukštino Vytautą Landsbergį kaip didžiausią karo vadą… JIs vadovavęs 1991 m.sausio 13-ąją, bet visi žinome, kad tuo vadovu jis tapęs 1990 m. kovo 13-ąją. Viskas būtų lyg ir taip, kol Telšiuose nepraeini pro vieną dabartinę statybos aikštelę. Dabar čia prie buvusio milicijos, paskui policijos pastato lipdomas priestatas, kurį baigus po vienu stogu visi jaunieji telšiškiai mokysis visų menų. Prie to seno pastato, kurio duris varstė milicininkai ir policininkai, o su pirmaisiais kartu ir anų laikų saugumiečiai, didelėm baltom raidėm  memorialinė lenta rėkte išrėkia žinią, jog čia kelis dešimtmečius  laisvės gynėjus kalino, tardė ir kankino. Taigi už tų sienų kraujo prilaistyta… Ir ar labai čia tiks menų mokyklos muzikos akordai?  Bet svarbiausia, kad tai buvę ir 1990  bei  1991-aisiais metais, kai E. Zingerio pasiklausius Lietuvai vadovavo toks didis vadas kaip Vytautas Landsbergis… Į galvą šauna mintis, kad Telšiai yra Žemaitijoje, o Vytautas Didysis ne kartą Žemaitiją buvo pardavęs kryžiuočiams. Gal ir Vytautui Dideliausiam kitos išeities nebuvo? Tik kur jis kryžiuočių galėjo rasti?  Artimiausia buvusi  lietuviškos kilmės vokiečių žemė Rytpūsiai dabar Kaliningrado srities žemėlapyje. Ar tik ne su ja Vytautas Dideliausias bus „gešeftą“ padaręs?… Bet tos lentos faktai rėkia, kad 1991 m. V. Landsbergis visos Lietuvos nevaldė, jeigu tokie dalykai tais metais Žemaitijos sostinėje dėjosi? Pagaliau galima pridurti, kad tokių lentų kaip dvynių ar trynių mūsų dienomis gali pamatyti ne viename Lietuvos mieste.
Viename Telšių laikraštyje iš Plungės pasamdytas vienas buvęs komunistas, o dabar antikomunistas, pirma savo rajone išgliaudęs visas KGB nuodėmes,suskaičiavo jas ir pas kaimynus, bet nė akies krašteliu nežvilgtelėjo į memorialinės lentos kankinius. Negalėjo gi visus prieš 30 metų kankintus imti ir nugalabyti ir ten pat užkasti. Turėjo gi kas nors ir į laisvę pasprukti, kad dabar apie tas kančias papasakotų. Tuo labiau, kad ir laikraštis į informacijos badą patekęs- nebeturi apie ką rašyti. Rajono žmonės taip skersai ir išilgai aprašyti, kad korespondentas net iki  Rokiškio rajono nusibaladoja parašyti apie žmones, laikančius karvių ir pieną parduodančius… Tegu telšiškiams tai visai neįdomu, bet vietinį turizmą juk reikia skatinti…
O visa tiesa su tais 1990-1991 metų kalinimais, tardymais ir kankinimais buvo labai paprasta. Prie anos santvarkos rajonų milicijos skyriai ir Valstybės saugumo komiteto rajonų poskyriai, jeigu rašytume lietuviškai, arba , kaip dabar pamėgta rusiškai- KGB poskyriai, tilpdavo po vienu stogu. Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, buvę anos valdžios saugumiečiai liko  sėdėti savo kabinetuose. Ir išsėdėjo iki pat 1991 m. rugpjūčio pučo. Iki tol , kol lietuviška landsberginė valdžia iš jų  visus popierius paėmė. O iki tol gi Maskva jiems atlyginimus mokėjo. Ir kodėl nesėdėti, jeigu ir be darbo pavalgę…
 O tas lentas prie  saugumiečių buvusių  būstinių  Lietuvos patriotai savo naujiems visokių iškabų gamintojams- verslininkams užsakė. Kuo daugiau prigamino,tuo daugiau prikabino. Ir kuo jų daugiau, tuo jos labiau kompromituoja Emanuelio Zingerio  liaupsinamą Vytautą Dideliauską. Nors šis ir iš ilgaamžių giminės, bet vis tiek mirtingas. Kol kas Lukiškių aikštėje išsaugota V. Lenino paminklo vieta kitam V.L. (suprask V. Landsbergiui). Bet ponui Dievui  prie savo dešinio šono pasišaukus Vytautą Dideliauską, anūkas Gabrielius turėtų painiavos, kur senelio palaikus padėti: ar pas  į kelias eiles dėliojamus signatarus, ar tarp Prezidentu  buvusio Algirdo Brazausko ir  tarp valstybės vadovu pavadinto Adolfo Ramanausko- Vanago? Aišku, kad naujasis Lietuvos rašytojų  sąjungos narys Vytautas Landsbergis nenorės  į Menininkų kalnelį… O kad herojus nebejaunas, o ir Emanueliui Zingeriui nebe jaunystė, amžinasis parlamentaras skubinasi savo dievaitį  pašlovinti…
                                                                            Telšiškis nuo gimimo
Facebook komentarai
});}(jQuery));