To nedrįso net D.Grybauskaitė – G.Nausėda siūlo leisti VSD-šnikams suiminėti žmones gatvėje „dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo”

To nedrįso net D.Grybauskaitė – G.Nausėda siūlo leisti VSD-šnikams suiminėti žmones gatvėje „dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo”

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui svarstyti Žvalgybos įstatymo, Kriminalinės žvalgybos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Pranešime teigiama, kad pataisomis siekiama sudaryti sąlygas žvalgybos institucijoms efektyviai veikti naujų ir kintančių grėsmių sąlygomis. Dabartiniame teisiniame reguliavime įtvirtintas žvalgybos institucijų veiklos tikslas siejamas ne tik su informacijos apie rizikas bei grėsmes rinkimu, bet ir su šių pavojų prevencija, tačiau žvalgybos institucijos neturi pakankamų teisinių įrankių tokiai prevencijai vykdyti. Žvalgybos įstatymo pataisos numato žvalgybos institucijoms suteikti teisę taikyti tokias priemones kaip prevencinis pokalbis, teisė patikrinti asmens dokumentus ir teisė atlikti administracinį sulaikymą. Šios priemonės jau yra taikomos kitų tarnybų veikloje.
Nauja Žvalgybos įstatymo redakcija taip pat numato drausti vizualiai fiksuoti žvalgybos institucijų objektus. Siekiama ištaisyti ir išryškėjusius dabartinio žvalgybos tarnybų personalo administravimo trūkumus. Kriminalinės žvalgybos ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siekiama inkorporuoti Žvalgybos įstatymo pataisas į teisinę sistemą.

Redakcijos komentaras – visuotinai žinoma, kad VSD yra teroristinė organizacija, organizavusi užsienio piliečių neteisėtą kankinimą slaptuose kalėjimuose Lietuvos teritorijoje – mainais už tai VSD vadovai gavo maišus dolerių, kaip nurodyta Europos žmogaus teisių teismo sprendime dėl Lietuvoje kankinto piliečio Abu Zubayda. Iki šio nė vienas VSD-šnikas nenukentėjo dėl šios teroristinės organizacijos veiklos, tėvynės išdavimo ir žmonių kankinimo – prokuratūra vilkina tyrimą jau dešimt metų.
Dar įdomiau pasidaro, kai paskaitai G.Nausėdos siūlomo įstatymo aiškinamąjį raštą :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f7f7e03232b11eab86ff95170e24944?jfwid=166ic8zjy0

jame sakoma, kad „ANK pakeitimo projektu taip pat siūloma suteikti teisę Valstybės saugumo departamentui pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus minėtų pažeidimų atveju bei atlikti administracinį sulaikymą. Asmens sulaikymas būtų taikomas tik kraštutiniu atveju, jeigu:
2) asmuo nevykdytų teisėtų žvalgybos pareigūnų nurodymų ir reikalavimų, taigi, toks asmuo galėtų būti sulaikomas, siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, nustatyti jo tapatybę ir atitinkamai surašyti administracinio nusižengimo protokolą.
Čia iš karto kyla klausimas, kas yra teisėto pareigūnų nurodymo nevykdymas.
Pvz., „Tiesos” ieškantys žmonės kiekvieno mėnesio 17 d. renkasi prie prezidentūros, klausdami ekscelencijos, ar dar gyva Deimantė? Policijos pareigūnai kas kartą atvyksta ir susirinkusius filmuoja, klausia, kas organizatorius, reikalauja pasitraukti.
Dabar bet kuris VSD „žvalgas”, kuriam nepatiks, pvz., „Laisvo laikraščio” straipsnis apie VSD nusikaltimus, gali reikalauti išduoti straipsnio šaltinius arba nustoti kenkti „valstybei”.
Neįvygčius „teisėtų” reikalavimų, policija arba „žvalgai” semia žmones arba tempia juos į areštines.
Toks precedentas jau buvo, kai žmonės Kaune stichiškai susirinko ginti pjaunamų liepų – žmonės tai bandė sustabdyti, ir policija juos sulaikė, nes jie nevykdė „teisėtų reikalavimų pasitraukti”.
Tačiau teisme advokatas Dambrauskas laimėjo bylą prieš polciją, nes nurodė, kad : „Pagal Policijos įstatymo 21 straipsnį, pareigūnas, įgyvendindamas policijos uždavinius, turi teisę duoti sau nepavaldiems asmenims teisėtus nurodymus ar pateikti reikalavimus. Tokiu būdu privalomi vykdyti policijos pareigūnų nurodymai yra determinuojami tokių nurodymų teisėtumu. Tai reiškia, kad privalomi vykdyti tik teisėti policijos pareigūnų nurodymai, o byloje tokie pareigūnai turėtų įrodyti, kad jų reikalavimai buvo pagrįsti ir teisėti.
Atstovo nuomone, policijos pareigūnų nurodymas pasišalinti iš ginčo vietos ir leisti žaloti miesto želdinius buvo neteisėtas, niekuo nepagrįstas ir pažeidė imperatyvaus pobūdžio teisės normas.
Atstovas nurodė, kad Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 32 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad kertami arba genimi medžiai turi būti pažymėti raudonais dažais; kertamas medis žymimas simboliu „x“, genimas – simboliu „Ÿ“, tačiau ketinami kirsti medžiai nebuvo privalomai pažymėti kaip šalintini (raudonais kryžiais). Tai yra fiksuota video medžiagoje ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Todėl ginčo medžiai negalėjo būti šalinami, o fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo neleisti šių medžių šalinti ar kitaip žaloti (Želdymų įstatymo 14 str. 2 dalis). Kauno miesto savivaldybės leidimas medžiams kirsti buvo išduotas konkrečiam šalintinų medžių skaičiui, t. y. 217 vnt. medžių, kurie A. S. alėjoje dar iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo pašalinti. Tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės pranešimas. Todėl ketinimas šalinti saugotinus miesto medžius, neturint leidimo, buvo neteisėtas. Be to, remiantis Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 43.2 punktu imperatyviai draudžiama šalinti miesto želdinius jų vegetacijos laikotarpiu, kuris baigiasi tik lapkričio mėnesį, taip pat Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-358 yra patvirtinta „Kauno miesto kaštonų 2016-2020 metų apsaugos programa”, kurioje nurodyta “išsaugoti kuo daugiau kaštonų miesto želdynuose”’ (3.3 p.). Tuo tarpu Lietuvos dendrologų draugijos sudarytos ekspertų komisijos 2017 m. rugpjūčio 18 d. protokolu A. S. alėjoje likę kaštonai buvo pripažinti sveikais želdiniais, kurie atitinka aukščiausią kategoriją pagal želdinių vertinimo skalę. Todėl A. S. alėjoje esantys kaštonai negalėjo būti žalojami, o V. J. pagrįstai ir teisėtai siekė neleisti žaloti miesto želdinių ir laikinai užkirsti kelią tokiems neteisėtiems veiksmams. Ši informacija buvo perduota pareigūnams įvykio vietoje, tačiau pareigūnai objektyviai neišsiaiškinę situacijos ėmėsi prievartinėmis priemonėmis operatyviai spręsti kilusį ginčą dėl teisės, aptvėrė „STOP POLICIJA“ juosta ir nurodė pasišalinti iš aptvertos teritorijos, o vėliau panaudojo fizinę prievartą. Tokie neteisėti pareigūnų veiksmai negali sukurti administracinio nusižengimo sudėties V. J. atžvilgiu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));