Tikrinti leidimo bado akcijai policininkai atvažiavo ginkluoti automatais

Mentaikalasai

Mentaikalasai

Tikrinti leidimo bado akcijai policininkai atvažiavo ginkluoti automatais

 Akivaizdu, kad tai buvo bado akcijos dalyvių gąsdinimas, nes Policijos įstatymas aiškiai numato, kad negalima naudoti ginklų žmonių masinio susibūrimo vietose:

28 straipsnis. Specialiosios policijos priemonės – šaunamojo ginklo panaudojimas

1. Kai kita prievarta yra neveiksminga ar negalima ir yra šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, policijos pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą.

 

2. Pareigūnas, manydamas, kad gali tekti panaudoti šaunamąjį ginklą, turi teisę išimti šaunamąjį ginklą iš dėklo ir parengti jį panaudoti. Pareigūnas turi teisę iššauti iš šaunamojo ginklo, kai būtina duoti pavojaus signalą, išsikviesti pagalbą.

 

3. Draudžiama naudoti šaunamąjį ginklą žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys, prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie neįgalūs, prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius žinomas pareigūnui arba išvaizda atitinka amžių, išskyrus atvejus, kai jie priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei ar sveikatai būdu arba kai užpuola šių asmenų grupė ir (ar) šis užpuolimas kelia grėsmę pareigūno ar kito asmens gyvybei ar sveikatai.

 

 

Mentaikalasai

 

 

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORGANIZUOJAMOS BADO AKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪROS

 

 2017 m. liepos 28 d. Nr.  30-1854

Vilnius

 

 

 

1. S u d e r i n u  Scholestikos Katavičienės ir Donato Šulco nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros organizuojamos neterminuotos bado akcijos, skirtos pasiekti teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnų ir teisėjų personalinės atsakomybės įteisinimą (kuriame dalyvaus iki 100 žmonių), laiką, vietą ir formą.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. užtikrinti, kad akcijos dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos ir laikytųsi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką visos akcijos metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti akcijos metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. akciją organizuoti netrikdant transporto eismo;

2.4. užtikrinti, kad akcija vyktų ne arčiau kaip 75 metrai nuo Lietuvos Respublikos Prezidentūros pastato;

2.5. užtikrinti, kad akcijos metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai.

Šis įsakymas (leidimas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  (Žygimantų g. 2,  LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));