TEISMŲ SPRENDIMAI IR VALDININKŲ VEIKSMAI GRIAUNA PASITIKĖJIMĄ VALSTYBE

TEISMŲ SPRENDIMAI IR VALDININKŲ VEIKSMAI GRIAUNA PASITIKĖJIMĄ VALSTYBE

 

1972 m. buvau pakviesta dirbti į Kauną persikėlimo tvarka į Mokslinį Institutą. 1973 m. atvykau dirbti ir keitimosi būdu iš Klaipėdos pasikeičiau butą į Kauną ir dar teko nemažą sumą primokėti. Namas dviejų butų.

2007 m.  tame pačiame name nusipirko butą ir V.Matusevičius, buvęs nusikalstamo pasaulio atstovas pravarde Matas.  Pareikalavo sutikimo į jam priklausantį butą įsivesti dujinį šildymą. Jis šiame bute negyveno ir negyvens, nes yra verslininkas ir užsiima nekilnojamo turto verslu, turintis didžiulį namą su baseinais ir dar daugiau prisipirkęs butų. Sutikimo nesirašiau. V.Matusevičiui paaiškinau, kad jis atsijungimą nuo centralizuoto šildymo privalo vykdyti pagal LR Šilumos ūkio įstatymą. Kauno m. savivaldybės 2010-02-20 rašte Nr. 42-246 rašoma: “Jei Jūsų kaimynas nustatyta tvarka atsijungs jam priklausančią namo dalį nuo centralizuotų šilumos tinklų, Jums šilumą šilumos tiekėjas AB “Kauno energija” ir toliau tieks į Jums priklausančias patalpas”.

2011-07-19 rašte Nr. 42-2-349 Kauno m. savivaldybė Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritoriniam skyriui rašo, kad vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2009-05-21 sprendimu Nr. T-320 patvirtintu atnaujintu Kauno m. mikrorajonų šilumos tiekimo specialiuoju planu pastatas žinomas Kaune, įeina į centralizuoto šilumos tiekimo zoną, kurioje aprūpinimas šiluma vykdomas iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Šilumos ir karšto vandens tiekimą į minėtą pastatą turi užtikrinti šilumos tiekėjas AB “Kauno energija”.

2009-06-25, kadangi nesirašiau sutikimo, V.Matusevičius padavė ieškinį Kauno m.  apylinkės teismui, kad teismas įpareigotų mane pasirašyti sutikimą.

2009-12-24 įvyksta tariama avarija, kurios pasekmės tęsiasi iki dabar. Mano butas nešildomas, vanduo ir elektra atjungta, turtas ir butas suniokoti. Priversta valkatauti, turėdama butą. Pavargau nuo melo, patyčių ir neteisybės, sušlubavo sveikata.

Prasidėjo manęs terorizavimas ir turto prievartavimas, kitaip pavadinti negaliu. UAB “Pastatų priežiūros paslaugos”, toliau UAB “PPP”, vis reikalavo manęs sudaryti sąlygas patekti į namo palėpę ir į jiems reikalingas patalpas. Netgi pasitelkė antstolį R.Budreiką, kuris privertė mane atidaryti V.Matusevičiui priklausančias duris. Man nesutikus atidaryti, pagrasino, kad daugiau aš neprisišauksiu pagalbos. Kažkodėl tik iš manęs reikalaujama sudaryti sąlygas įeiti į reikalingas patalpas. UAB “PPP” paprašiau konkrečiai nurodyti į kokias patalpas aš privalau įleisti. Iš UAB “PPP” 2010-01-14 raštu Nr. S-4-12 gavau atsakymą, kad V.Matusevičius neįleidžia darbuotojų į savo butą. 2010-02-05 rašte Nr. S-4-34 UAB “PPP” rašo, atsakomybė už pasekmes tenka 2-ro buto savininkui. 2010-01-28 Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus pareigūnai atliko neeilinį namo šiluminio ūkio patikrinimą, dalyvaujant UAB “PPP” atsakingiems darbuotojams, ir 2010-01-28 raštu Nr. 13-31 apie susidėvėjusias armatūras ir vamzdynus, netinkamus naudoti, apie išlaužtas šiluminio punkto duris, neužsiminė nei žodžiu. Aktas kiek suprantu nebuvo surašytas. UAB “PPP” darbuotojai nustatė, kad palėpėje išorinės korozijos pažeistas ir prakiuręs nuorinimo vamzdelis.

2010-02-06 Valstybinės energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos, toliau VEI prie EM,  atvykęs atstovas ir visa komisija susirinkę sprendė ir siūlė įvairius variantus, kaip išeiti iš “sudėtingos” situacijos. Apie nuorinimo vamzdelio remontą ir kalbos nebuvo. Atrodė, kad XXI amžiaus neįveikiama mįslė.

2010-03-18 rašte Nr. 2R-(07)-119 VEI prie EM nurodymai, kad V.Matusevičius turi laikytis LR Civilinio kodekso 4.83 str. 5 d. ir šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 240.8p. reikalavimų. Atstatyti šildymą iki 2010-03-31. Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą ir skirti administracinę nuobaudą V.Matusevičiui. Vykdymai surašyti tik popieriuje, o realybėje niekas nieko nevykdė. Toliau dar gražiau.

2010-01-22 AB “Kauno energija” V.Matusevičiui išduoda projektavimo sąlygas šiluminių įrenginių projektavimui  Nr. 1/3782 be mano sutikimo ir žinios . V.Matusevičius Projektavimo sąlygas ir kartu Techninį projektą Nr. 2010-01 su 6 lapais schemų pateikia Kauno m. apylinkės teismui, patikslindamas ieškinį, pripažinti teisę pateikti Kauno m. savivaldybės administracijai prašymą dėl techninių sąlygų jam priklausančios namo dalies atjungimo nuo bendros pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos. Mano butui atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo problemų nebuvo, V.Matusevičiui atsijungti jau reikia mano sutikimo.

2010-03-02 atėjusi į savo butą, pamačiau kieme rūką. Suradau po namo terasa  trūkusį termofikacinį vamzdyną. Iškviesta Panemunės butų ūkio tarnybos avarinė nustatė, kad vidaus šildymo sistemos sklendė užsukta ir reikalinga kviesti AB “Kauno energija” termofikacinius vamzdynus prižiūrinčią avarinę tarnybą. Paskambinus atvykęs darbuotojas užsuko sklendę, esančia kitoje teritorijoje. 2010-03-03 atvykęs AB “Kauno energija” darbuotojas apžiūrėjo avarijos vietą ir sutarėme, kad rytoj t.y. 2010-03-04 atvyks komisija. Tačiau nei 2010-03-04 ir iki 2010-03-31 niekas nesirodė. 2010-03-31 pakartotinai kreipiausi, parašiau raštą AB “Kauno energija” dėl termofikacinio vamzdyno remonto.

2010-04-29 AB “Kauno energija” rašte Nr. 20-20-67 informavo, kad avarija termofikaciniame vamzdyne likviduota, šilumos tiekimas gali būti pradėtas bet kada.

Mano butas ir jame esantis turtas nukentėjo jau antrą kartą. Rūsys ir šilumos punktas verdančiu vandeniu buvo šutinamas apie mėnesį, kadangi po terasa į termofikacinę tranšėją buvo išplauta didžiulė duobė, terasos siena trūko, namo pamatas sugadintas. Namo vidaus sienos šlapios. Bute tvyrojo didžiulė drėgmė, sienos ir daiktai ėmė pelėti.

2010-10-26 VEI Kauno teritorinis skyrius rašte Nr. 13-4-OV-322 įpareigojo AB “Kauno energija” sustabdyti projektavimo sąlygas šildymo sistemos rekonstrukcijai Nr. 1/3782, išduotas 2010-01-22. Pats projektavimo sąlygų gavėjas, kuris pateikė Kauno m. apylinkės teismui apie projektavimo sąlygų sustabdymą nebuvo įspėtas, taip pat ir Kauno m. apylinkės teismas.

AB “Kauno energija” projektavimo sąlygas sustabdė 2011-07-09, V.Matusevičius įspėtas tik 2011-11-15. Byla Kauno m. apylinkės teisme išspręsta  2011-06-06. Sunku suprasti žmogui papuolusiam į paprastą nepaprastą situaciją. Viskas juda kažkam reikiama linkme.

2010-07-02 raštu Nr. 20-3074 AB “Kauno energija” nutraukia šildymo sistemos priežiūros sutartį. Kauno m. savivaldybės administracijos Energetikos skyrius 2018-07-30 raštu Nr. 42-2-368 aiškina: Bandymai nutraukti šilumos tiekimo sutartį buvo sustabdyti, vykdant VEI nurodymus. Šilumos tiekimas sustabdytas užsukant sklendes dėl dalinai demontuotos sistemos pastate.

LR Šilumos įstatymas aiškina: savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

2010-10-26 VEI Kauno teritorinis skyrius rašte Nr. 13-4-OV-322 įpareigojo UAB “PPP” vykdyti šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūrą, Kauno m. savivaldybės administraciją išspręsti butų ir kitų patalpų bendros nuosavybės administravimo klausimus, Miesto ūkio departamento Energetikos skyrių organizuoti šilumos tiekimą.

2010-10-26 VEI Kauno teritorinio skyriaus rašte Nr. 13-04-OV-322 kas liečia termofikacinį vamzdyną – netiesa.  AB “Kauno energija” meluoja, nes vidaus šildymo sistema buvo atjungta ir negalėjo trūkti ir netrūko, o trūko termofikacinis vamzdynas ir apgadino namo pamatą, vanduo tekėjo į rūsį. VEI nedalyvavo komisijoje ir nematė.  Antrą kartą  įspėjus AB “Kauno energija” apie avarijos likvidavimą kažkas pajudėjo, bet ar viskas  buvo padaryta.

2010 vasarą pakartotinai iš termofikacinio vamzdyno tekėjo vanduo į rūsį, vėl užpiltas rūsys ir šildymo sistema, vėl bute drėgmė ir vėl reikėjo kviesti avarinę. Bute toliau gyventi neįmanoma. Atėjus vasarai, džiovinau butą, tvarkiausi, remontavausi. 2011-01-23 užėjusi į savo nešildomą butą, išvydau siaubingą vaizdą. Mano viso gyvenimo uždirbtas turtas skendėjo vandenyje. Nuo lubų ir sienų tekėjo vanduo srove, ant grindų telkšojo vandens klanas ir vanduo veržėsi pro duris laukan. Vanduo tekėjo ir per namo sienas iš gatvės pusės. Sienos ir terasa apledėję. Rūsys, nespėjęs išdžiūti, vėl pilnas vandens. Apsemtas šiluminis punktas ir visa šildymo sistema žiemą ir vandenyje skendintis butas.

VEI nurodymai nebuvo vykdomi ir niekas vykdymo nekontroliavo. Niekas nebuvo suinteresuotas tiekti šilumą mano butui. Visos institucijos, kurios privalėjo organizuoti šilumą mano butui tik atsirašinėjo ir nieko daugiau.

2010-10-20 Kauno m. savivaldybės administracijos miesto ūkio Departamento Energetikos skyriaus rašte Nr. 42-4-334 rašoma: Nuo 2009 m. tarp namo bendraturčių vyksta teisminiai ginčai, todėl  AB “Kauno energija”  ir savivaldybė negali ir neturi jokio pagrindo kištis į privačių asmenų konfliktą.

Tai tuomet klausimas, o kodėl  AB “Kauno energija” dalyvaudama byloje Kauno m. apylinkės teisme trečiuoju asmeniu uoliai kišosi, o dabar tiek AB “Kauno energija”, tiek Kauno m. savivaldybė neturi reikalo kištis, nes tikslas, kur reikėjo kištis, pasiektas.

2009-07-27 rašte AB “Kauno energija” neprieštarauja, kad būtų atjungtas V.Matusevičiui priklausantis butas nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. AB “Kauno energija” neprieštarauja, kad rūsio naudojimosi tvarka būtų nustatyta pagal ieškovo prašymą.

2010-01-22 AB “Kauno energija” neteisėtai išduoda   V.Matusevičiui  projektavimo sąlygas šilumos įrenginių projektavimui Nr. 1/3782 be mano sutikimo ir žinios mano butui ir pristato Kauno m. apylinkės teismui kartu su techniniu projektu Nr. 2010-01 su 6 lapais schemų,  ir jis tikslina ieškinį, pripažinti teisę pateikti prašymą Kauno m. savivaldybei dėl techninių sąlygų jam priklausančio buto atjungimui nuo centralizuotų šilumos tinklų.

2010-07-02 raštu Nr. 20-2067 AB “Kauno energija”  neteisėtai nutraukia  pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Kauno m. savivaldybė pripažino, kad bandė nutraukti šildymą mano butui, bet įpareigota VEI sustabdė, bet sklendę vistiek užsuko.

Savo raštuose nei Kauno m. savivaldybė nei VEI nenurodo kokie konkrečiai nesutarimai tarp bendraturčių neleidžia įjungti šildymą mano butui, įvykus tariamai avarijai teisminio proceso metu išjungia šildymą, o atstatyti teisminiam procesui toliau tęsiantis, jau reiškia kišimąsi į teisminį procesą. Tikriausiai nesutarimai vyksta tarp AB “Kauno energija”, Kauno m. savivaldybės ir VEI, todėl šildymas mano bute neatstatytas. Tikriausiai to ir siekiama, kažkam tai naudinga. AB “Kauno energija”, Kauno m. savivaldybė ir VEI įvairiais būdais manipuliuoja, kad kaip galima daugiau ir ilgiau niokoti mano turtą ir priversti kuo ilgiau mane valkatauti.

20-11-08-25 raštu Nr. (03)2R-891 VEI prie EM praneša man, kad priėmė sprendimą, kuriuo administracinę procedūrą nutraukė. Kokie ginčai ir kokie įstatymai neleidžia tiekti šilumą mano butui? Aš noriu žinoti, įvykus, tariamai avarijai, bylos nagrinėjimo metu dėl V.Matusevičiaus bute šildymo būdo keitimo be mano sutikimo metu. Aš paaiškinau, kad šildymas būtų keičiamas pagal LR Šilumos ūkio įstatymą ir, kad matyčiau kaip paveiks mano buto šildymą. Ar aš turiu teisę ginti savo  teises, ar ne? Viskas turi būti sprendžiama įstatymų nustatyta tvarka, o ne taikoma prievarta mano atžvilgiu.

2011-08-25 rašte Nr. (03) 2R-893 VEI prie EM Kauno apygardos teismui rašo, kad inspekcija nagrinėja ginčus dėl energijos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimo, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, stabdymo ir ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos iš neveikimo. Nagrinėti privalėjo, bet nutraukė administracinę procedūrą.

Aš neradau nei LR Civiliam kodekse, nei LR Šilumos ūkio įstatyme, kad vykstant teisminiam procesui dėl šildymo būdo keitimo, prievarta būtų nutrauktas šildymas kitam butui dėl tariamos avarijos, o šildymo atstatymas jau kišimasis į teisminį procesą.

VEI prie EM informuoja Kauno m. apygardos teismą apie administracinės procedūros stabdymą, kai tuo tarpu apie neteisėtą projektavimo sąlygų išdavimo sustabdymą  nepraneša, taip pat ir rašte 2010-10-26 Nr. 13-4-OV-322 nutyli.

Aš nei viename VEI prie EM, Kauno m. savivaldybės ar AB “Kauno energija” rašte neradau paaiškinimo, kokie ginčai tarp pareiškėjų vyko, kad netgi VEI sustabdė administracinę procedūrą, kurios ji ir nevykdė. Aš jokių pretenzijų dėl šildymo iš V.Matuseviaus neturiu. Gyniau savo teises į šilumos tiekimo atstatymą mano butui, kai jis buvo neteisėtai nutrauktas. Aš neturiu jokių įrodymų, komisijų surašytų aktų ar kitų dokumentų, kad tikrai šildymo sistema tuo metu buvo susidėvėjusi. Aš gyvenau tame bute nuo 1973 iki 2010 m., kai buvau prievarta išmesta. 2010 m. žiemą per šalčius, užsukus šildymą, atjungus vandenį, įvykus tariamai nuorinimo vamzdelio avarijai, teko palikti savo butą ir iki šiol jame negaliu gyventi.

2014-11-03 rašte Nr. 2R-318 VEI rašo, kad Kauno m. savivaldybės administracija jau yra priėmusi sprendimą dėl mano skundo. Manęs savivaldybė nėra informavusi, koks yra priimtas sprendimas.

Kauno m. apylinkės teismo teisėja Žibutė Budžienė pripažino ieškovui V.Matusevičiui teisę derinti gyvenamo namo rekonstrukcijos projektą Nr. 2010-01 su AB “Kauno energija” ir vykdyti namo šildymo sistemos rekonstrukcijos darbus be mano sutikimo. Kauno apygardos teismas, susidedantis iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino ir Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka apeliacinį skundą atmetė, paliko galioti Kauno m. apylinkės teismo sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, susidedantis iš teisėjų Virgilijaus Grabinsko, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Sigitos Rudinaitės, kolegija peržiūrėjusi pateikto kasacinio skundo turinį ir bylą nagrinėjusių teismų argumentus, sprendžia, kad pateiktame kasaciniame skunde nekeliama teisės klausimų, kurie būtų pagrindas pripažinti jog yra CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai t.y. kad kasaciniame skunde nurodoma problematika aktuali formuojamai teismų praktikai arba įvardijami teisės pažeidimai turėtų esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui.  Kasacinį skundą atsisakyta priimti.

Nesulaukiau pagalbos nei iš J.e. Prezidentės, prokuratūros, Seimo pirmininkės, įvairių seimo komitetų, Lietuvos Respublikos vyriausybės. Tik vienintelis Seimo kontrolierius Raimondas Šukys rekomendavo Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriui išspręsti šilumos tiekimo butui klausimą.

Visi šie gedimai, avarijos, buto ir turto niokojimai buvo vykdomi išgyvendinti mane iš buto. Institucijos, kurios turėtų laikytis įstatymų ir vykdyti teisingumą ir joms priklausančias pareigas, jų nevykdė galimai dėl korupcinių priežasčių.

Kadangi įvykdytas brutalus šildymo sistemos atjungimas nuo šiluminių tinklų, nesilaikant jokių įstatymų ir Šilumos tiekimo taisyklių, įvairiais būdais, vengiant atstatyti šildymą, tik niokojant šildymo sistemą, namą mano butą ir turtą, tai nėra atsitiktiniai gedimai. Kauno m. apylinkės teismas V.Matusevičiui pripažįsta teisę derinti namo šildymo rekonstrukcijos projektą Nr. 2010-01, kuris suprojektuotas pagal projektavimo sąlygas Nr. 1/3782, kurios pagal  2010-10-26 VEI raštą Nr. 13-4-OV-322 yra sustabdytos.

Mano gyvenimas, kaip ir mano butas ir turtas – suniokotas, todėl aš manau, kad esu terorizuojama, o mano turtas prievartaujamas. Aš nerandu įstatymų ir paaiškinimų, kurie leistų taip sutrypti ir laužyti žmogaus gyvenimą. Jaučiuosi lyg gyvenčiau Stalino valdymo represijos metais, kai nekaltus žmonės trėmė į Sibirą, o dabar laisvoje, demokratinėje, save vadinančia teisine Lietuvoje, per pačius žiemos šalčius išmeta žmogų į gatvę. Žmogų, kurį gina LR Konstitucija ir Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja, pasirašyta 1948-12-18, Lietuvoje įsigaliojusi 1991-03-31. Lietuvoje, jei nesi valdžioje, niekas negina, jokia institucija, jokie įstatymai. Patekai į teismų akiratį, tai tavo gyvenimas ir likimas sutraiškyti, o valdžios atstovai į teismų sprendimus nesikiša. Teismai vykdo teisingumą – tai girdėjau visose valstybės institucijose.

LR konstitucijos 18 str. Rašo, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, 21 str. Rašo, kad žmogaus orumą gina įstatymas, 22 str. – įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savanaudiško ir neteisėto kišimosi į asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į garbę ir orumą, 23 str. – nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai, 28 str. – įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis laikytis LR Konstitucijos ir įstatymų, nevaržant kitų žmonių teisių ir laisvių.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Deklaracijoje kviečia valstybes paisyti žmogaus teisių ir laisvių. Deklaracijoje 1 str. Skelbia – visi žmonės gimsta lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.

Noriu surasti teisingumą, noriu grįžti į savo namus po daugelio valkatavimo metų. Prašau Aukščiausiojo teismo išnagrinėti atmestą mano skundą, Lietuvos visuomenės tarybos teisingumo grupę, vadovaujamą Kęstučio Eivos, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę ištirti ir teisiškai pagrįsti, kad pirmos instancijos teismo teisėja Ž.Budžienė turėjo tokią teisę ir įgaliojimus, viršyti Lietuvos įstatymus, teismų praktiką, pažeidžiant mano teises bei turtinius interesus dėl šilumos sistemos rekontrukcijos ir atjungimo nuo centralizuoto šildymo be mano sutikimo, prievartine tvarka, teismui įpareigojus, aukštesniam teismui pritarus, aukščiausiam teismui atmetus skundus.

 

 

 

 

Irena Giedrienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));