Teismas : “Respublikos” leidėjas Vitas Tomkus matyt rašė apie mirusį KGB agentą Aurimą Drižių

Tomkus1

Tomkus1

Teismas : “Respublikos” leidėjas Vitas Tomkus matyt rašė apie mirusį KGB agentą Aurimą Drižių

Aurimas Drižius

Neįtikėtina, tačiau tiek prokurorai, tiek ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski gelbėja legendinį kovotoją su mafija, „Respublikos“ leidėją Vitą Tomkų nuo atsakomybės už šmeižtą.

Nors jeigu V.Tomkus tikrai būtų toks kovotojas su sistema, kokiu prisistato, tai ta sistema labai lengvai V.Tomkų suvirškintų, pasinaudojusi  kad ir mano skundu dėl V.Tomkaus paskleisto šmeižto.

Tomkus1

Tačiau minėta V.Tomkaus keikiama prokuratūra visomis išgalėmis gina ir gelbėja savo kritiką nuo atsakomybės. Todėl aš esu labai sutrikęs ir nebesuprantu, kas darosi. Jeigu aš ką nors būčiau be jokių įrodymų apkaltinęs bendradarbiavimu su KGB, jau seniai sėdėčiau teisme.

Kaip žinia, V.Tomkus savo „Respublikoje“ mane įtraukė į „įtariamų KGB agentų sąrašą“, ir tai viešai paskelbė šimtams tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prokuratūra nusprendė, kad tai ne šmeižtas, nes V.Tomkus šį terminą „įtariamų KGB agentų sąrašas“ parašė kabutėse, o teisėjas Barkovski nusprendė, kad tokių aurimų drižių gali būti ir daugiau, jie gali būti gyvi arba mirę, todėl nebeaišku, ar čia kalbama apie mane. 

Tomkaus

Kadangi puikiai žinau, kad jokių santykių su KGB nesu gyvenime turėjęs, parašiau pareiškimą prokuratūrai, kuriame nurodžiau, kad manau, kad V.Tomkus taip elgiasi, nes nebegali kitaip sukompromituoti savo konkurento „Laisvo laikraščio“. 

Savo pareiškime prokuratūrai nurodžiau, kad šių metų  kovo 2 d. laikraštyje „Respublika“ buvo paskelbtas „Įtariamų KGB bendradarbių sąrašas“. Jame esu įrašytas ir aš – Aurimas Drižius. „Respublikos“ vyr. redaktorius V.Tomkus mano pavarde kažkodėl išspausdino didžiosiomis raidėmis, kai kitos pavardės – mažosiomis. 

Nurodžiau, kad tai sąmomingas šmeižtas ir melas, kurį sugalvojo „Respublikos“ leidėjas Vitas Tomkus.  Jis bandė uždaryti „Respublikos“  konkurentą – „Laisvą laikraštį“, tačiau nepavykus ėmėsi banalaus šmeižto – paskelbė savo konkurentą, t.y. mane, KGB agentu. Niekada tokiu nebuvau, nei buvau įtariamas KGB agentas, net vidurinę mokyklą baigiau 1988 m., kai Lietuvoje jau buvo pasirengusi skelbti nepriklausomybę. Todėl pasikartosiu – tai sąmoningas ir nieko nepagrįstas V.Tomkaus šmeižtas. Jis gali sakyti, kad yra dar keli „Aurimai Drižiai“, tačiau to nėra – visoje Lietuvos Respublikoje aš esu toks vienas ir nepakartojamas. Kaip žinia, KGB yra pripažinta teroristine ir nusikalstama organizacija, taigi V.Tomkus apkaltino mane priklausius teroristinei organizacijai. Tai sąmoningas šmeižtas, paskleistas tam, kad mane sukompromituoti. Niekas kitas negalėjo sugalvoti tokio šmeižto, tuo labiau, kad minėtame tekste yra parašyta, kad jame yra V.Tomkaus pastabos. 

Todėl prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo straipsnio 154 straipsnį. Šmeižimas (Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo). Šioje situacijoje V.Tomkus tyčia paskleidė apie mane melą, turėdamas tikslą pažeminti ir diskredituoti mane, todėl prašau pradėti ikiteisminį tyrimą ir pripažinti mane nukentėjusiuoju. Jam tai pavyko, kadangi net mano redaguojamo portalo www.laisvaslaikrastis.lt komentaruose esu ne karta išvadintas KGB-istu.

Prokuroras Leišys atsisakė pradėti tyrimą tuo pagrindu, nors ir pirpažino, kad KGB agentų sąraše esu įrašytas ir aš. 

„Publikacijoje yra pateikta tik pareiškėjo pavardė ir vardas, daugiau galimai šmeižiančio pobūdžio ar kitokios informacijos apie minėtą asmenį nėra, – teigia Leišys, – vertinant publikacijos pavadinimą, matyti, kad jame yra nurodytas žodis ,.įtariamų“. Žodžio ..įtarti“ prasmė Lietuvių kalbos žodyne pateikiama kaip manymas esant nusikaltusiam, blogą padariusiam. Tai rodo, kad publikacijos pavadinimas suprantamas ne kaip kategoriškas jo autoriaus teiginys ar išvada, bet kaip galima jo prielaida, spėjimas ar nuomonė, taip pat atkreiptinas dėmesys, jog publikacijos tekstas „KGB bendradarbių sąrašas“ nurodomas kabutėse. Teksto rašyba kabutėse suprantama kaip netiesiogine ironiška reikšme pavartoti žodžiai arba žodžiai, nuo kurių autorius nori atsiriboti, pateikti kaip svetimus. Šiame kontekste pažymėtina ir tai. kad pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jis niekada su KGB nebendravo. Tačiau vertinant visus šiuos aptartus pareiškimo patikslinimo metu surinktus duomenis, ir tai. kad laikraščio „Respublika“ publikacijoje apie pareiškėją Aurimą Drižių pateikiama tik: minimali jo asmeninė informacija, nurodomas jo vardas ir pavardė, nepateikiama jokių konkrečių faktų apie jo galima bendradarbiavimą su KGB, neįžvelgiamas toks šios informacijos pavojingumo laipsnis, kad būtų tikslinga publikaciją „įtariamų „KGB bendradarbių sąrašas“ parašiusį asmenį traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl pareiškėjo šmeižimo“.

 

Savo skunde teismui nurodžiau, kad toks prokuroro Leišio sprendimas nepagrįstas ir nemotyvuotas. Vien faktas, kad aš buvau įtrauktas į KGB agentų sąrašą, mane šmeižia, nes toks niekada nebuvau. V.Tomkus tai puikiai žino, tačiau toks šmeižtas yra paskleistas norint sukompromituoti mane, V.Tomkaus konkurentą, „Laisvo laikraščio“ leidėją. Žmonės, kurie perskaitė „Respubliką“, vienareikšmiškai suprato, kad Aurimas Drižius yra KGB agentas, ir dirba svetimai ir priešiškai Lietuvai valstybei. Tai, kad straipsnio pavadinimas pateiktas kabutėse, nieko nereiškia, ir tai tikrai nereiškia, kad V.Tomkus nori atsiriboti nuo savo sudaryto KGB agentų sąrašo. Priešingai – netyrėdamas tam jokio pagrindo, jis mane apšaukė KGB-istu, ir šis šmeižtas privalo būti įvertintas. Įstatymas aiškiai apibrėžia, kad už „šmeižtą“ atsako tas, „kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo“. Paskelbęs mane KGB agentu, V.Tomkus siekė pakirsti pasitikėjimą manimi, savo konkurentu, ir jam tai iš dalies pavyko – dabar visur internete esu vadinamas KGB-istu, ir tokios etiketės nenusiplausiu visą gyvenimą.

Nurodžiau, kad Aukščiausias teismas yra išaiškinęs, kad Teisės doktrinoje laikoma, kad paskleista informacija yra konkreti, o jos turiniu turi būti faktai, kuriuos galima patikrinti“ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-96/2012)

„Tikrovės neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informacija – tai žmogų diskredituojančios prasimanytos ar klaidingos žinios. Žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis – reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Melagingos žinios yra tos, kurios neatitinka tikrovės, yra prasimanytos, t.y. skleidimas to, kas teigiama esant buvę, bet nėra ir nebuvo, arba faktai iškreipiami“ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-300-190/2012)

T.y. V.Tomkus paskelbė žinią, kad aš esu KGB agentas, ir tą savo paskleistą žinią jis turi įrodyti. Arba atsakyti už šmeižtą. Tai, kad aš esu KGB agentas, V.Tomkus turi įrodyti pateikdamas įrodymus – kad aš bendradarbiavau su KGB arba buvau jos agentas. Tai yra labai lengva patikrinti, ir jeigu Tomkus turi tokias žinias, privalo jas pateikti ir pagrįsti. Kadangi žinau, kad toks niekada nebuvau, žinau, kad tokių įrodymų jis neturi, todėl sąmoningai mane šmeižia.

Nurodžiau, kad V.Tomkus pareiškia ne savo nuomonę, kad aš negeras ar blogas, bet paskleidžia faktą – aš esu įtariamas KGB  agentas. Tai mane įžeidžia ir žemina, pakerta pasitikėjimą, todėl už šį šmeižtą V.Tomkus privalo atsakyti.

 teisejas pavel borkovski 58625eb2da7a7

Tačiau mano skundą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski (nuotr. viršuje) nusprendė, kad aš aš esu teisingai įvardintas KGB agentu. Be to, tas mano įvardijimas nėra labai konkretus, ir neaišku, ar Aurimas Drižius ir jo klonai „yra gyvi ar mirę asmenys“.

  

Teisėjas Barkovski man nurodė, kad  “Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas. Iš publikacijos turinio akivaizdu, kad ja yra skleidžiama žinia – kad asmuo, vardu Aurimas Drižius, tapatinamas su tam tikros asmens grupės nariais – Sorošo sąrašiniais, tačiau šio asmens tapatinimas su KGB bendradarbiais nėra kategoriškas ir aiškus, pastaroji galimybė tik miglotai preziumuojama teiginiu „Antra vertus, beveik šimtas procentų Sorošo išlaikytinių patenka ir į įtariamų KGB bendradarbių sąrašą“, paliekant galimybę, jog bet kuri pavardė iš po šiuo teiginiu pateikto sąrašo gali ir nepatekti į KGB agentų sąrašą, t.y. būti jo išimtis. Atitinkamai skaitytojas, priešingai nei teigia pareiškėjas, negali vienareikšmiškai suprasti, jog asmuo, vardu Aurimas Drižius, yra KGB agentas, dirbęs svetimai ir priešiškai Lietuvai valstybei. Be to, kaip teisingai nurodo prokuroras, šalia asmenų pavardžių nėra jokios papildomos informacijos, galinčios identifikuoti konkretų asmenį, jo amžių, gyvenamąją vietą, profesiją ir t.t., t.y. nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad minėta žinia yra paskleista būtent apie „Laisvo laikraščio“ leidėją – Aurimą Drižių. A.Drižius teigia, kad šiuo metu jis tėra vienintelis asmuo Lietuvoje tokiu vardu ir pavarde, tačiau iš minėto sąrašo nežinoma, ar tai gyvi, ar jau mirę asmenys. Pats pareiškėjas teigia, kad pagal savo amžiaus grupę jis iš principo negali priklausyti KGB bendradarbių sąrašui (1988 metais tik baigė vidurinę mokyklą). Vardo ir pavardės įrašymo nepakanka teigti, jog šiuo įrašu apgalvotai ir tendencingai, siekiant pakenkti tiek asmeninei, tiek profesinei reputacijai buvo skleidžiama tikrovės neatitinkanti žinia būtent apie „Laisvo laikraščio“ leidėją Aurimą Drižių. Atitinkamai teismas sutinka, jog paskleistos informacijos pavojingumo laipsnis nėra pakankamas publikacijos autorių traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl pareiškėjo šmeižimo”.

borkovski 3 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));