Teismas nagrinės „Laisvo laikraščio” skundą dėl neteisėtų prezidentūros veiksmų

Zabarausko1

Zabarausko1


Administracinė byla Nr. eI-1236-789/2020

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03686-2019-8

Procesinio sprendimo kategorija 55.2

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2020 m. sausio 21 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gediminas Užubalis, susipažinęs su pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundu,

 

Zabarausko1

n u s t a t ė:

 

Pareiškėjas 2019 m. spalio 28 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko  (nuotr. viršuje pirmas iš dešinės) nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose, skirti Aisčiui Zabarauskui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai pareiškėjui nebuvo suteikta akreditacija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, įpareigoti suteikti akreditaciją „Laisvam laikraščiui” Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir sustabdyti spaudos skirstymą į teisingą ir neteisingą.

Teismas 2019 m. lapkričio 5 d. nutartimi nustatė terminą pašalinti skundo trūkumus: 1) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą nurodyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu; 2) tikslinti reikalavimą dėl baudos skyrimo; 3) aiškiai nurodyti, kokį subjektą teismas turi įpareigoti atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus, suformuluoti atliktinus veiksmus pagal ABTĮ nuostatas; 4) pateikti ginčijamą administracinį aktą.

Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 22 d. pateikė teismui patikslintą skundą. Patikslintu skundu pareiškėjas reikalavo: 1) panaikinti Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti akreditaciją pareiškėjui Prezidentūros spaudos konferencijose; 2) įpareigoti suteikti akreditaciją Prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti taikyti laisvai spaudai cenzūrą; 3) patraukti Valstybės saugumo departamentą šioje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pripažinti, kad Valstybės saugumo departamento paskleista žinia, kad “Laisvas laikraštis” platina rusišką propagandą, ir yra rusų agentas, neatitinka tikrovės, žeidžia “Laisvo laikraščio” reputaciją, garbę ir orumą, o taip pat viešai paneigti šią informaciją; 4) įpareigoti Valstybės saugumo departamentą paskelbti tokio turinio paneigimą : „VSM parengta ataskaita „Apie grėsmes nacionaliniam saugumui“, ir ta jo dalis, kad savaitraštis „Laisvas laikraštis“ platina prorusišką propagandą, neatitinka tikrovės ir šmeižia „Laisvą laikraštį“.

Teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi nustatė terminą pašalinti šiuos skundo trūkumus: 1) tikslinti reikalavimą dėl garbės ir orumo pažeidimo; 2) nurodyti konkretų teisės aktą, kurį skundžia, jį pateikti (jeigu nėra pateikęs) ir nurodyti, kada jį gavo; 3) tikslinti reikalavimą dėl įpareigojimo suteikti akreditaciją; 4) tikslinti reikalavimus, kuriuose formuluojami abstraktūs reikalavimai (pvz., nustoti taikyti cenzūrą).

Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 27 d. šalindamas trūkumus pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė teismo: 1) panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti man akreditaciją prezidentūros spaudos konferencijose; 2) įpareigoti suteikti akreditaciją prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti taikyti laisvai spaudai cenzūrą; 3) trečiuoju asmeniu šioje byloje įtraukti ir jau minėtą Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, kurios išgalvotais sprendimais ir remiasi jau minėtas A. Zabarauskas; 4) patraukti Valstybės saugumo departamentą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, įspėti Valstybės apsaugos departamentą baigti persekioti laisvą spaudą; 5) priteisti iš Prezidento kanceliarijos turėtas teismo išlaidas ir įspėti valstybės tarnautoją A.Zabarauską nustoti diskriminuoti spaudos leidinius.

Teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi nustatė terminą (iki 2020 m. sausio 20 d.)  šiems trūkumams pašalinti: 1) nurodyti konkretų skundžiamą administracinį aktą; 2) tikslinti reikalavimą įpareigoti suteikti akreditaciją prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti taikyti laisvai spaudai; 3) tikslinti reikalavimą „įspėti Valstybės apsaugos departamentą baigti persekioti laisvą spaudą“ ir reikalavimą „įspėti valstybės tarnautoją A. Zabarauską nustoti diskriminuoti spaudos leidinius“ dėl pernelyg abstraktaus turinio.

Pareiškėjas, šalindamas trūkumus, 2020 m. sausio 20 d. pateikė teismui skundą, kuriuo reikalauja: 1) Panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimus atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją prezidentūros spaudos konferencijose – tiek 2019 m. liepos 19 d. sprendimą, tiek ir 2019 m. lapkričio  20 d. nutarimą Nr. (Nr. 1D-3839); 2) įpareigoti suteikti akreditaciją prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti taikyti laisvai spaudai cenzūrą; 3) trečiuoju asmeniu šioje byloje įtraukti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, kurios išgalvotais sprendimais ir remiasi skundžiami sprendimai; 4) Patraukti Valstybės saugumo departamentą šioje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu, įspėti Valstybės apsaugos departamentą baigti persekioti laisvą spaudą; 5) Priteisti iš Prezidento kanceliarijos turėtas teismo išlaidas ir atlyginti patirtą žalą.

Skundą dėl dalies reikalavimų priimti, dėl kitų – atsisakyti priimti

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad skunde turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Pažymėtina, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 20 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 17 straipsniai), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 straipsniai) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 99 straipsnis). ABTĮ nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 3 str. 1 d.), t. y. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, vertina ar šioje srityje viešojo administravimo subjektas atliko ar neatliko veiksmus, kuriais pažeidžiamos asmenų teisės.

Šalindamas trūkumus, pareiškėjas nurodė, kad reikalauja panaikinti Prezidentūros tarnautojo sprendimus – 2019 m. liepos 19 d. (kai kur nurodo birželio 19 d.) nutarimą ir 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1D-3839. Iš konteksto matyti, kad pareiškėjas kai kur tą patį skundžiamą sprendimą laiko 2019 m. birželio 19 d. arba liepos 19 d. Nors teismo nutartyse nurodyta pašalinti trūkumą ir pateikti skundžiamą dokumentą, pareiškėjas jo nepateikė. Laikytina, kad pareiškėjas visais atvejais kalba apie tą patį sprendimą, kurį gavo, kaip pats nurodo skunde, 2019 m. birželio 18 d. (2020 m. sausio 20 d. pateikto dokumento 3 lape teigia, kad 2019 m. birželio 18 d. jį informavo apie tai, kad nebus įleidžiamas į spaudos konferencijas). Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2019 m. birželio 18 d. Prezidento atstovas spaudai A. Zabarauskas informavo, kad pareiškėjas nebus įleidžiamas į spaudos konferencijas. Taigi laikytina, kad apie šį veiksmą pareiškėjas sužinojo 2019 m. birželio 18 d. Taigi terminas skundui paduoti pasibaigė 2019 m. liepos 18 d. Pareiškėjas svarbių skundo pateikimo termino praleidimo priežasčių nenurodo, neprašo jo atnaujinti, todėl laikytina, kad yra praleidęs terminą apskųsti 2019 m. birželio 19 d. (ar liepos 19 d.) sprendimą, taip pat nepašalino trūkumo ir nepateikė skundžiamo akto, dėl to teismas atsisako priimti pareiškėjo skundą (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 p., 33 straipsnio 1 dalis). Skundo reikalavimas panaikinti 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1D-3839 paduotas nustatytu terminus (pirminį skundą pareiškėjas pateikė 2019 m. spalio 28 d.), iš esmės atitinka skundui keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

Pareiškėjas reikalauja teismo įpareigoti suteikti akreditaciją prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti taikyti laisvai spaudai cenzūrą. Dėl šio reikalavimo teismas pasisakė tiek 2019 m. lapkričio 5 d., tiek 2019 m. gruodžio 5 d., tiek 2020 m. sausio 9 d. nutartyse, kad toks reikalavimas  neatitinka ABTĮ, nes teismai neįpareigoja priimti konkretaus turinio administracinių sprendimų. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas formuluoja reikalavimą ne savo atžvilgiu, o trečiojo asmens atžvilgiu („Laisvo laikraščio“ naudai). Be to, reikalavimo dalis „nustoti taikyti laisvai spaudai cenzūrą“ yra pernelyg abstraktaus turinio, teismui patenkinus tokį reikalavimą, subjektui liktų neaišku, ką konkrečiai ir per kiek laiko jis turi padaryti. Dėl to teismas atsisako priimti skundą šioje pastraipoje aptartų reikalavimų apimtyje kaip nenagrinėtinų administraciniuose teismuose (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

Pareiškėjas reikalauja įspėti Valstybės apsaugos departamentą baigti persekioti laisvą spaudą. Kaip ir buvo nurodyta teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartyje, reikalavimas „įspėti Valstybės apsaugos departamentą baigti persekioti laisvą spaudą“ nepatenka į ABTĮ 88 straipsnio apimtį, jo turinys (iš esmės – uždrausti taikyti cenzūrą) yra pernelyg abstraktaus turinio, todėl skundas su tokiu reikalavimu  nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai ir teismas atsisako priimti skundą dėl jo (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Procesinio pobūdžio reikalavimas įtraukti trečiuoju asmeniu Valstybės saugumo departamentą trečiuoju asmeniu šioje proceso stadijoje tenkinamas, be to, pareiškėjas yra nurodęs jį trečiuoju suinteresuotu asmeniu, taigi Valstybės saugumo departamentas laikytinas trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje. 

Pareiškėjas prašo trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje įtraukti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, kurios sprendimais, pareiškėjo  teigimu, ir remiasi skundžiamas sprendimas. Toks pareiškėjo procesinis reikalavimas iš esmės tenkintinas. Pažymėtina, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija neveikia nuo 2015 m., jos funkcijas pasikeitus Visuomenės informavimo įstatymui iš esmės perėmė Visuomenės informavimo etikos komisija. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 46-1 straipsnį, Visuomenės informavimo etikos komisija yra kolegialus Visuomenės informavimo etikos asociacijos organas. Taigi institucija, kurios vardu komisija priima sprendimus, yra Visuomenės informavimo etikos asociacija, ji ir laikytina trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje.  

Pareiškėjas prašo priteisti iš Prezidento kanceliarijos turėtas teismo išlaidas ir atlyginti patirtą žalą. Reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo susijęs su pagrindiniu reikalavimu dėl sprendimo panaikinimo, todėl priimtinas. Pareiškėjas kelią naują reikalavimą – atlyginti žalą, tačiau šio reikalavimo negrindžia jokiomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, nenurodo reikalaujamos atlyginti žalos dydžio. Skundo turinys šio reikalavimo atžvilgiu yra akivaizdžiai neatitinkantis ABTĮ 24 straipsnio skundui keliamų reikalavimų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šio skundo priėmimas jau yra užsitęsęs, pirminiame skunde pareiškėjas tokio reikalavimo neformulavo, siekdamas, kiek įmanoma, operatyvesnio ir labiau koncentruoto proceso, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad su reikalavimu dėl žalos atlyginimo pareiškėjas gali pateikti skundą atskirai, nenustato termino trūkumams pašalinti, o atsisako priimti skundo dalį dėl reikalavimo atlyginti žalą.     

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 67, 71, 107–108 straipsniais, teismas,

 

n u t a r i a :

 

Priimti pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundo (2020 m. sausio 20 d. pateiktas dokumentas) dalį dėl šių reikalavimų: 1) Panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko 2019 m. lapkričio  20 d. nutarimą Nr. (Nr. 1D-3839); 2) priteisti iš Prezidento kanceliarijos turėtas teismo išlaidas.

Likusią pareiškėjo skundo dalį (dėl kitų reikalavimų) atsisakyti priimti.

Įtraukti į bylos nagrinėjimą Visuomenės informavimo etikos asociaciją trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

Išsiųsti skundo (2020 m. sausio 20 d. pateiktas dokumentas) kopiją atsakovei Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir įpareigoti iki 2020 m. vasario 11 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą ir visą turimą su ginču susijusią medžiagą.

Išsiųsti skundo (2020 m. sausio 20 d. pateiktas dokumentas) kopiją tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės saugumo departamentui ir Visuomenės informavimo etikos asociacijai ir pasiūlyti iki 2020 m. vasario 11 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą

Dėl nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį, per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Kita nutarties dalis neskundžiama.

 

 

Teisėjas                                                                                                                                                    Gediminas Užubalis

Facebook komentarai
});}(jQuery));