Teismas dar kartą pabrėžė, kad www.laisvaslaikrastis.lt negali žinoti, kodėl jis turi būti uždarytas

rasiukeviciene

rasiukeviciene

Aurimas Drižius
Skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismų praktikos išnagrinėti bylas nedalyvaujant atsakovams ir nieko jiems apie tai nepranešus
Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) teisėja Jolita Rasiukevičienė (nuotr.) spalio 19 d. nutartimi atsisakė pateikti šio taip vadinamo teismo nutartį, kuriuo mano atstovaujamas portalas www.laisvaslaikrastis.lt yra VAAT pripažintas pažeidęs LR įstatymus. Tai jau bene penktas kartas, kai teismas atsisako pasakyti, kuo mes kaltinami.
minėta teisėjos Rasiukevičienės išmintis:
2022-10-19 nutartis (1)
Lygiai tokį patį sprendimą jau yra priėmęs ir taip vadinamas Vyriausias administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. eAS-659-520/2022. Šioje byloje aš taip pat prašiau teismo pateikti nutartį, kuriuo laisvaslaikrastis.lt buvo pripažinęs pažeidęs LR įstatymus, tačiau teismas taip pat nusprendė, kad aš neturiu tam teisės.
Kitaip sakant, net Stalino laikais teisiamieji bent jau žinojo, kuo yra kaltinami, tačiau demokratinėje ir teisinėje Lietuvos Respublikoje tokia teisė atimama – bylos nagrinėjamas ir nutartys priimamos nieko apie tai nežinant teisiamiesiems. Dar juokingiau, kad „teismai” atsisako net pateikti savo priimtas nutartis suinteresuotiems asmenims. Teisinis banditizmas pasiekė tokį lygį, kad visą laiką aš atsimušinėju nuo teismų banditizmo, praktiškai daugiau nieko neveikiu. Juk teismai nepriklausomi nuo įstatymų, ir gali daryti bet kokius nusikaltimus „Lietuvos Respublikos vardu”.
Penkis kartus įrodinėju, kad ne aš, o pats VAAT ir LVAT nuolat pažeidinėja įstatymus ir vykdo sunkius nusikaltimus, užuot vykdę teisingumą.
Minėta VAAt teisėjos Rasiukevičienės nutartis taip pat yra neteisėta ir naikintina dėl sekančių priežasčių:
1. 2022-10-14 kreipiausi į taip vadinamą VAAT dėl nusikalstamos Vilniaus apygardos administracinio teismo praktikos išnagrinėti administracines bylas nieko apie jas nepranešus atsakovams.
Nurodžiau tokias aplinkybes : 2022-10-04 gavau įmonės „Hostex”, kuri yra įregistravusi domeną www.laisvaslaikrastis.lt, pranešimą apie tai, kad mes neva pažeidžiame LR įstatymus ir kad ji bus priversta nutraukti sutartį dėl domeno registracijos:
hostex
hostex
2. Žinia apie tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas jau išnagrinėjo kažkokią administracinę bylą NR. eI2-6259-596/2022, kurioje nusprendė, kad mes pažeidėme LR įstatymus, nėra visiška naujiena, nes jau iš trečiųjų šalių girdėjome apie tokią nutartį. Tačiau nei teismas, nei pareiškėjas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) nieko apie šią bylą mums nėra pranešę. Buvome girdėję, kad minėtas VAAT pripažino, kad mes neva pažeidėme įstatymus, tačiau minėtas taip vadinamas teismas kategoriškai atsisakydavo pateikti mums minėtą nutartį, nes „mes nesame bylos šalis”.
3. Todėl tenka galvoti, kad Vilniaus apygardos administracinis teisme, kuris nuolat nagrinėja administracines bylas už akių, atsakovams nieko apie tai nežinant, tokia praktika jau tapo tradicija ir nuolatine nusikalstama veikla. Negana to, Vilniaus apygardos administracinio teismo vadovai slepia tokias galimai nusikalstamas nutartis. Kai kreipiausi į minėtą teismą, prašydamas pateikti šios bylos nutartį, gavau atsakymą, kad nesu šios bylos dalis.
4. Pranešiau teismui, kad minėta administracinė byla Nr. eI2-6259-596/2022, kurioje teismas pripažino, kad www.laisvaslaikrastis.lt tariamai pažeidė LR įstatymus, buvo išnagrinėta mums apie tai nieko nepranešus ir nežinant.
Dar anksčiau Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė pateikti minėtą nutartį, kuriuo pripažįstama, kad mes neva pažeidėme įstatymus, net po to, kai raštu į juos kreipėmės.
einikienes 1 page 0001
Tokiu būdu Vilniaus apygardos administracinis teismas ir jo neįvardijami teisėjai padarė nusikaltimą – piktnaudžiavo tarnyba, klastojo dokumentus, viršijo tarnybos įgaliojimus.
5. Teisėja Rasiukevičienė skundžiama nutartimi pripažino, kad „spalio 4 d. buvo gautas elektronis laiškas, kuriame buvo nurodyta, kad „prašau atsiųsti minėtą teismo nutartį, nes mes jos negavome ir procese nedalyvavome”. Teisėja Rasiukevičienė šio prašymo netenkino, nes „iš elektroniniu paštu pateikto prašymo nėra galimybės identifikuoti jį pateikusio asmens”.
6. Po to, kad ši nutartis buvos apskųsta LVAT, ta pati Rasiukevičienė atsisakė priimti skundą, ir nurodė, kad „ABTĮ nėra įteisinta teisė skųsti rezoliucijas”, ir dar kartą mums priminė, kad minėtos nutarties neduos, nes „pareiškėjas nėra proceso dalis”.
7. Labai keista, kad teismas nurodo, kad bylos nagrinėjimo subjektas neturi teisės žinoti, kuo yra kaltinamas. Visi ši nusikalstama veikla daro mums didelę žalą, kadangi domenų registratorius nurodė nutraukti sutartį dėl domeno registravimo, ir taip yra bandoma apskritai pripažinti, kad domenas laisvaslaikrastis.lt yra neteisėtas. Tai dvigubas absurdas, nes Administracinių bylų teisėjos įstatymo 46 straipsnis. Ginčo šalys, proceso šalys ir dalyviai nurodo:
1. Administracinio ginčo šalys yra pareiškėjas ir atsakovas.
2. Administracinės bylos proceso šalys yra pareiškėjas (skundą (prašymą, pareiškimą) padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (viešojo administravimo subjektas ar kitas asmuo, kurio teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (tai yra tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos).
3. Administracinės bylos proceso dalyviai yra proceso šalys ir jų atstovai, taip pat prokuroras, viešojo administravimo subjektai, organizacijos ir fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 55 straipsnyje nurodytais pagrindais.
Teismas nutarė, kad mes pažeidėme LT įstatymus, mums nieko apie tai nepranešus ir mums nedalyvaujant. Nors įstatymas aiškiai nurodo, kad turėjome būti traukiami bylon, nes esame tie, kurių „teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos”.
Be to, ABTĮ 49 str. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla
1. Proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas (skaitmenines kopijas) bei išrašus.
2. Proceso šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagą, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti.
Dėl to teismas priima nutartį.
3. Teismas turi teisę nuspręsti neleisti proceso dalyviams susipažinti su bylos medžiaga, kurioje yra asmens, kurio konfidencialumas užtikrintas Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, asmens duomenų.
52 straipsnis. Kitos proceso šalių teisės ir pareigos
1. Proceso šalių procesinės teisės yra lygios. Proceso šalių procesinių teisių ypatumus atskirų kategorijų bylose nustato specialūs įstatymai.
2. Proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, pageidavimus gauti procesinius dokumentus elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų ar nutarčių, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus (skaitmenines kopijas), apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ir naudotis kitomis šio įstatymo suteiktomis teisėmis.
3. Proceso šalims jų procesinės (išskyrus teismus, advokatus ir prokurorus) teisės išaiškinamos įteikiant ar išsiunčiant kartu su šaukimu į teismą jų teisių išaiškinimą.
Proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.
67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo, kad :
1. Teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą, pareiškimą), prireikus išsprendžia šiuos būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus:
1) imasi priemonių reikalavimui užtikrinti;
2) įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (kai skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas elektroninių ryšių priemonėmis) dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
3) išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašus (skaitmenines kopijas) paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą, paprastai ne trumpesnį kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašo (skaitmeninės kopijos) gavimo dienos, pateikti teismui atsiliepimą;
8. Primenu, kad taip vadinamas Vilniaus apygardos administracinis teismas pažeidė visus šio įstatymo straipsnius – nepranešė apie bylą, neleido susipažinti, neleido žinoti, sprendimą priėmė už akių, mums nedalyvaujant ir neleidus pateikti atsiliepimo. Be to, paprašius pateikti nutartį, kuria pripažįstama, kad mes pažeidėme įstatymus, atsisako tai padaryti.
Tai ne pirmas kartas, kai teismas priima nutartis už akių, nieko apie tai nepranešęs atsakovui.
Lygiai taip pat Vilniaus apygardos administracinis teismas pasielgė ir nagrinėdamas administracinę bylą Nr. eI2-4913-983/2022.
Šioje byloje ta pati ŽEIt kreipėsi dėl www.laisvaslaikrastis.lt, teismas dar kartą išnagrinėjo bylą mums apie tai nepranešęs. Negana to, Vilniaus apygardos administracinis teismas (kopija pridedama) pranešė, kad ir nereikėjo mūsų informuoti, kadangi mes nesame proceso šalis. Lygiai ta pat pasakė ir Vyriausias administracinis teismas (Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (Iveta Pelienė, Beata Martišienė, Veslava Ruskan man rugpjūčio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-599-602/2022 išaiškino, kad nuo šiol bet kokia žiniasklaidos priemonė, kritikuojanti valdžią, turi būti nedelsiant uždaroma, jai apie tai nieko nežinant ir jos neišklausius ar neįspėjus.
ABTĮ 17 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai nurodo:
1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl:
1) valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (toliau – vilkinimas atlikti veiksmus);
Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI2-6259-596/2022 išnagrinėjo bylą dėl tariamo įstatymų pažeidimų portale www.laisvaslaikrastis.lt, kurio redaktorius aš esu, mūsų neinformavęs ir neleidęs pateikti atsiliepimo. Teismas išnagrinėjo bylą už akių, ir taip padarė esminius ABTĮ reikalvimo pažeidimus.
Lygiai taip pat neteisėtas ir šio teismo atsisakymas pateikti mums nutartį šioje byloje. Lygiai taip pat neteisėtas ir atsisakymas pripažinti mus šalimi šioje byloje.
Remdamasis išdėstytu, prašau pripažinti neteisėta ir panaikinti skundžiamą VAAT nutartį. Taip pat prašau panaikinti ir pripažinti neteisėtais bet kokias Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis byloje Nr. eI2-6259-596/2022, leisti susipažinti ir pateikti atsiliepimą šioje byloje, tai yra nagrinėti bylą kaip numato įstatymai.
Aurimas Drižius
Facebook komentarai
});}(jQuery));