Šiandien gavau VAAT nutartį.

Absurdo teatras. Vyrui siųsdami mokestinius reikalavimus, kad mokėtų už neteikiamas kaimo sodybai (bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė) šiukšlių biznierių paslaugas, nepripažįsta sutuoktinio proceso dalyviu, teisiasi su jo sutuoktine, kai į žaidimą įsijungia sutuoktinis, teisėjas Bronius Januška pareikalauja, kad proceso šalis pateiktų žmonos atstovavimo sutartį, sumokėtų žyminį mokestį ir eliminuotų teismui bei šiukšlių biznieriams nepatinkančius Apeliantės reikalavimus. Teigia, kad tai apeliacinio skundo trūkumai. Nutartis neskundžiama.

Kaip sakoma: NO COMMENT.

 

 

       Administracinė byla Nr. eI-1545-208/2019

    Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04436-2018-1

        Procesinio sprendimo kategorija 55.2

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. gegužės 13 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su atsakovės Vidos Bartusevičienės apeliaciniu skundu,

 

nustatė:

 

Teisme 2019 m. gegužės 9 d. gautas atsakovės Vidos Bartusevičienės atstovo advokato Antano Bartusevičiaus apeliacinis skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 18 d. sprendimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti; 2) įpareigoti pareiškėją UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą sudaryti sutartį su pareiškėjo sutuoktiniu Antanu Bartusevičiumi dėl personalinės šiukšliadėžės (individualaus konteinerio) pastatymo su juo suderintoje vietoje Užukalnio kaimo sodybos teritorijoje ir mokėjimo pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį; 3) UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui Algirdui Reipui skirti 600 Eur baudą; 4) UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro padalinio vadovui Povilui Turčinavičiui skirti 600 Eur baudą; 5) visiems kitiems UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojams siuntusiems neatitinkančius tikrovės lupikiškus mokėjimo pranešimus taip pat teismo nuožiūra skirti baudas; 6) kreiptis į prokuratūrą ir inicijuoti ikiteisminį tyrimą UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojams bei Alytaus regiono savivaldybių tarnautojams nurodytais apeliacinio skundo pagrindais.

Pareiškėjos apeliacinis skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimų, todėl nustatytinas terminas trūkumams šalinti.

ABTĮ 34 straipsnyje nustatyta, kad, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus, skundai administraciniuose teismuose priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatyme nustatytas žyminis mokestis. ABTĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 15 Eur žyminis mokestis. Skundus paduodant tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t. y. 11,25 Eur (ABTĮ 35 straipsnio 3 dalis). ABTĮ 134 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis.

Apeliacinis skundas nepriskirtinas neapmokestinamųjų skundų kategorijai (ABTĮ 36 straipsnio 3 dalis), todėl teikiant apeliacinį skundą turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis. Šių dokumentų apeliantė nepateikė, todėl turi būti šalintinas šis nustatytas apeliacinio skundo trūkumas.

ABTĮ 134 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą pasirašo apeliantas arba jo atstovas. Pateikiant apeliacinį skundą teismui elektroninių ryšių priemonėmis šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, laikoma, kad apeliacinis skundas yra pasirašytas. Kai apeliacinį skundą paduoda atstovas, prie jo turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

Apeliacinį skundą apeliantės vardu pasirašė advokatas dr. Antanas Bartusevičius, tačiau prie apeliacinio skundo teismui nėra pateikta atstovavimo sutartis, pagrindžianti apeliantės atstovo teisę atstovauti apeliantės interesus (tame tarpe ir pasirašyti kliento vardu skundą). Atsižvelgiant į tai, turi būti šalintinas šis nustatytas apeliacinio skundo trūkumas.

ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad apeliaciniame skunde nurodomas skundžiamas sprendimas ir teismas, priėmęs tą sprendimą. ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad apeliaciniame skunde turi būti apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas). Pagal ABTĮ 134 straipsnio 6 dalies nuostatas apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais.

ABTĮ 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę: 1) pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; 2) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą; 3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą; 4) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 5) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti arba skundą (prašymą, pareiškimą) palikti nenagrinėtą, jeigu nustatomos šio įstatymo 103 ir 105 straipsniuose nurodytos aplinkybės.

Apeliaciniame skunde pirmu reikalavimu prašoma panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 18 d. sprendimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti ir toks reikalavimas atitinka ABTĮ 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų apeliacinės instancijos teismo galimų priimti procesinių sprendimų rūšis. Tačiau kiti apeliantė apeliacinio skundo reikalavimai (įpareigoti pareiškėją UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą sudaryti sutartį su pareiškėjo sutuoktiniu Antanu Bartusevičiumi dėl personalinės šiukšliadėžės (individualaus konteinerio) pastatymo su juo suderintoje vietoje Užukalnio kaimo sodybos teritorijoje ir mokėjimo pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį; UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui Algirdui Reipui skirti 600 Eur baudą; UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro padalinio vadovui Povilui Turčinavičiui skirti 600 Eur baudą; visiems kitiems UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojams siuntusiems neatitinkančius tikrovės lupikiškus mokėjimo pranešimus taip pat teismo nuožiūra skirti baudas; kreiptis į prokuratūrą ir inicijuoti ikiteisminį tyrimą UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojams bei Alytaus regiono savivaldybių tarnautojams nurodytais apeliacinio skundo pagrindais) neatitinka ABTĮ 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų apeliacinės instancijos teismo galimų priimti procesinių sprendimų rūšių, todėl apeliantas turi suformuluoti aiškų ir konkretų apeliacinio skundo dalyką, atitinkantį teismo galimas priimti sprendimų rūšis arba atsisakyti šių reikalavimų.

Pažymėtina, kad ABTĮ nenumato atsakovui teisės reikšti savarankiškus reikalavimus nei bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme. Be to, pagal ABTĮ 134 straipsnio 6 dalies nuostatas apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Jei vis tik asmuo mano, kad yra pažeidžiamos jo teisės, tuomet jis turi teisė inicijuoti naują ginčą teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliantei nustatomas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 138 straipsnio 2 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Nustatyti apeliantei Vidai Bartusevičienei terminą iki 2019 m. gegužės 20 d. apeliacinio skundo trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti, t. y. pateikti duomenys, kad už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis, pateikti atstovavimo sutartį, pagrindžiančią apeliantės atstovo teisę atstovauti apeliantės interesus (tame tarpe ir pasirašyti kliento vardu skundą), patikslinti apeliacinio skundo reikalavimus, kurie ABTĮ 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų apeliacinės instancijos teismo galimų priimti procesinių sprendimų rūšis.

Nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas apeliantui.

Nutartis neskundžiama.

 

 

 

Teisėjas                                                                                                                                                                                                                 Bronius Januška

Facebook komentarai
});}(jQuery));