Teisėjų gauja vėl išsuko Rasą Juknevičienę nuo atsakomybės už nusikaltimą

Teisėjų gauja vėl išsuko Rasą Juknevičienę nuo atsakomybės už nusikaltimą

Vilniaus apygardos teismo teisėjas, buvęs prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas Rimšelis nusprendė, kad Rasos Juknevičienės Seimo posėdyje, kai buvo svarstoma – ar reikia išviešinti KGB-istus,  pasakyta tyrada, kurio esmė tokia : Seimo balkone sėdintis Kazimieras Juraitis yra FSB agentas”.

Jeigu pažodžiui, tai Rasa Juknevičienė pasakė taip : „Gerbiami kolegos, labai protingas tikrai Šeinio daugumos sprendimas ir žmonės supranta, ką daro, džiaugiuosi, sveikinu ir… tiktai noriu atkreipti dėmesį, kad čia labai įdomi pono Jedinskio buvo palaikymo komanda. Balkone tokiam šešėlyje, užkulisiuose yra atstovai iš tos politinės partijos, kurią VSD visose savo ataskaitose įvardija kaip Kremliui dirbančią, tą Liaudies Partiją su Kazimieru Juraičių priešaky. Tai daug ką pasako, šitas faktas. Ir šiandien mes jau turim kalbėti ne apie KGB žmones, kurie buvo pakliuvę į tą tinklą, bet turim kalbėt apie FSB agentus, tuos, kurie siūlo šitokius projektus. Ačiū”).

https://www.dailymotion.com/video/x61i2jw

K.Juraitis kreipėsi į teismą, nurodė, kad jis niekada nebuvo nei KGB, nei FSB agentas, tačiau prokuratūra nusprendė, kad  “R. Juknevičienė išsakydama tokio pobūdžio pastebėjimus apie Lietuvos Liaudies Partiją (toliau – LLP), rėmėsi Valstybės saugumo departamento {toliau – VSD) ataskaita apie grėsmes nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant ji išsakė neišgalvotus, o viešai prieinamus, VSD tinklalapyje pateiktus teiginius apie LLP. Teiginys, kad K. Juraitis yra LLP atstovas nėra pramanytas: iš viešai prieinamų kandidatų į 2016 m. spalio 9 u. Seimo rinkimą sąrašų, matyti, kad į juos yra Įtrauktas K. Juraitis, kuri iškėlė LLP. Taigi  Rasa Juknevičienė nepateikė tikrovės neatitinkančios informacijos“.

Teismas patvirtino prokurorų išvadą,  jog pareiškėjas nėra tik žurnalistas – tyrimo metu buvo nustatyta, jog jis buvo įtrauktas į Seimo rinkimų sąrašus ir jo kandidatūra buvo iškelta vienmandatėje apygardoje būtent LLP, todėl jis turi būti pakantus kritikai.

Pareiškėjas skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkes teismo nutartį – K. Juraičio įsitikinimu, prokuratūra ir apylinkės  teismas visiškai nevertino aplinkybių apie tai. kad jis nedirbo Kremliaus naudai ir nėra įrašytas jokiose VSD ataskaitose bei nėra Rusijos Federalinės Saugumo tarnybos (toliau – FSB) agentas. 

 

Pasak pareiškėjo, liko neįvertinta ir tai, kad, net jei remtis grėsmių vertinimu, šiame  dokumente nėra nurodyta tai, ką viešai paskelbė R. Juknevičienė – kad jis ar minėta LLP šiame dokumente nėra įvardinti kaip dirbantys Kremliui, o jis pats šiame dokumente apskritai nepaminėtas. 

 

Neapklausus R. Juknevičienės, nebuvo nustatyta, kuo remdamasi ji jį apšmeižė; K. Juraitį  pripažinus nukentėjusiuoju. R. Juknevičienę buvo privalu apklausti, o tO nepadarius baudžiamojo persekiojimo institucijos ir ikiteisminio tyrimo teisėjas rėmėsi prielaidomis.

 

 Taip pat liko neįvertina ir nepasisakyta ir dėl kito Z. Vaišvilos inicijuoto ikiteisminio tyrimo rezultatų – nes po to, kai pastarasis kreipėsi į prokuratūrą dėl antivalstybinės veiklos ištyrimo, prokuratūra 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu nutraukdama ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-48216- 15, nustatė, kad 2015 m. rugpjūčio 3 d. portale www. 15min.lt paskelbta informacija apie tariamai antivalstybinę veikią buto šmeižikiška. 

 

Teismas neįvertino ir jo skundo argumento, kad jis nebuvo ir nėra LLP priešakyje – jis nėra nei šios partijos vadovas, nei rinkiminio sąraše priekyje, o šios partijos  lyderis yra Rolandas Paulauskas.

 

2018 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas K. Juraičio prašymas dėl bylą ir jo skundą nagrinėjančio teisėjo nušalinimo. Prašyme nurodyta, kad teisėjas E. Rimšelis nuo 2009 iki 201-r m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju teisės klausimais, todėl galėjo turėti Įtakos piliečių teisėms į nuomonę ir laisvių suvaržymą, nes 2014 m VSD veikios ataskaitos skyriuje apie Ekstremizmą ir terorizmą neteisėtai buvo patalpinta Kazimiero Juraičio nuotrauka, nurodant, kad antivakarietiŠkas ir prorusiškas idėjas internete aktyviai skleidė signataro  Rolando Paulausko organizacija „Mūsų gretos”. 

 

E.Rimšelis atsisakė nusišalinti ir atmetė K.Juraičio skundą, nes :

 

2014 m. „Mūsų gretos“ pradėjo laidos „Naktigonė kitaip” tiesiogines transliacijas intemetinėse svetainėse Youtube ir .,sauksmas.lt“. O šiuos VSD  sąrašus vėliau neteisėtais paske’bė Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas (toliau – JTŽTK). Atitinkamai prašyme nurodyta, kad R, Juknevičienė išsakydama savo pastebėjimus rėmėsi VSD,  kad Lietuvoje veikia gausi „nesisteminė opozicija”, kuri nesutinka su Lietuvos pasirinka vakarietiška orientacija ir vykdoma užsienio politika (ikiteisminio tyrimo medžiagos l. 89). Šių duomenų kontekste pabrėžtina, kad ir pats pareiškėjas nurodo, jog jį sieja tam tikri santykiai su „ekspertai.eu”, kurios direktoriumi yru A. Nakas (ikiteisminio tyrimo medžiagos 1. 41), Taigi akivaizdu, kad K.  Juraitis, kaip  LLP narys ir kaip susijęs su minėtais asmenimis bei  yra siejamas su LLP veikia, todėl aplinkybė, jos jis nėra tiesiogiai Įvardintas VSD ataskaitoje, nekeičia išvadų dėl Seimo posėdyje, kuriame buvo svarstomas, klausimas dėl  „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusių apsaugos įstatomo pakeitimo’1, išakytų teiginių vertinimo.

 

Be to, sprendžiant iš minėtame Seimo posėdyje Seimo narės R. Juknevičienės išsakytos kalbos turinio akivaizdu, jog K. Juraitis nebuvo Įvardijimas FSB agentu, ar tuo labiau, kad jis konkrečiai dirba Kremliui. 

 

R. Juknevičienė pastebėjo, jog klausimo nagrinėjimo metu Seime dalyvavo ir LLP atstovai, t. y. K. Juraitis. Kitu vertus paskutiniai Seimo narės kalbos sakiniai, įvertinus svarstomo klausimo kontekstą, apskritai vertinti kaip bendrinio pobūdžio, skatinant įvertinti naujai kylančias grėsmes Lietuvos saugumui (ikiteisminio tyrimo medžiagos 1. 5). Įvertinus tai. kati R. Juknevičienės išsakyta informacija tyrimo melu iš esmės pasitvirtino, būtinybės ją apklausti ar pagrindo spręsti galimą jos atsakomybės klausimą šioje byloje nėra.

 

E.Rimšelis „iš dalies sutiko“  su tuo. jog ikiteisminio tyrimo teisėjas nepasisakė dėl kito ikiteisminio tyrimo – Nr. 01 1 -48216-15 rezultatų įtakos šio ikiteisminio tyrimo eigai (skundo medžiagos i. 11). Visgi apygardos teismas pabrėžia, kad Zigmo Vaišvilos inicijuoto ikiteisminio tyrimo rezultatai nebuvo tokie, kokius nurodo pareiškėjas, t. y. jog prokuratūra nustatė, kad 2015 m. rugpjūčio 7 d. portale www.15min.lt paskelbta informacija apie tariamai antivalstybinę veiklą buvo šmeižikiška. 

 

Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas Nr. CI -1-48216-15 buvo pradėtas pagal Z. Vaišvilos pareiškimą dėl minėtame portale publikuoto straipsnio apie 10-ties interneto portalų veiklą; kad neva šie portalai vykdo veiklą nukreiptą prieš Lietuvos valstybingumą. 

 

2015 m. gruodžio 17 d. prokuratūros nutarime dėl  ikiteisminio tyrimo pagal šį pareiškimą nutraukimo, skirtingai nei teigia pareiškėjas, nebuvo konstatuota, jog žurnalisto straipsnyje buvo pateiktas šmeižtas (skundo medžiagos 1. 11-14) – tokiu atveju tyrimas būtų tęsiamas atitinkamų asmenų atžvilgiu. Bet kuriuo atveju, neįžvelgiama jokia aptariamo sprendimo įtaka nutarimui dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00715-17 nutraukimo priimti – kitaip tariant šios bylos nagrinėjimo dalykas yra visai kitas nei ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1- 48216-15, t. y. ne  tai kokia informacija buvo pateikta žiniasklaidos priemonėse, tačiau ar R. Juknevičienės pateikta informacija apie LLP narius yra pagrįsta objektyviais duomenimis, kas tyrimo metu būtent ir pasitvirtino.

 

Atsižvelgiant į minėtų argumentų visumą, aukštesnysis teismas daro išvadą, jog pareiškėjo nurodomos R. Juknevičienės apklausos atlikti nėra tikslinga – byloje esantys duomenys neabejotinai patvirtina, kad nusikalstama veika nebuvo padaryta (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taigi skundžiama Vilniaus miesto apylinkes teismo 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

Ernestas Rimšelis

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ei2Og7iFiWE

Pats Kazimieras Juraitis nepraranda optimizmo ir ketina skųstis į Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetą, kuris jau buvo pripažinęs, kad VSD sudaromi „liaudies priešų“ sąrašai yra neteisėti.

 

Be to, Rasa Juknevičienė dirbo ir Seimo NSGK pirmininke, o šis komitetas ir formuoja praktiką, – sakė K.Juraitis, – ji net nebuvo apklausta dėl šmeižto. O teismas viską suvėlė į vieną balą, ir tuo remdamasis, mano prašymą atmetė“.

 

K.Juraitis mano, kad greitai bus nutildytas – jam jau paskirta psichiatrinė ekspertizė. „Mane apkaltins, kad aš esu koks nors impulsyvus arba destruktorius, ir tada man užkirs kelią viešinti savo reportažus, o paskui man reikės bylinėtis ilgus metus“, – mano K.Juraitis.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));