skip to Main Content
Test-page-007

STT nusikaltimams dirigavo „froilen“?

Nė viena žinisklaidos priemonė, cituodama STT agentų nutekėjusius susirašinėjimo duomenis, neatkreipia dėmesio į paslaptingąją „froilen“, kurią dažnai mini Socialinės rūpybos ir darbo viceministrė 

Pagaliau paaiškėjo, kodėl STT ir gen. prokuratūra taip greitai numarino STT korupcijos skandalą. Mat STT šefai atėmė kraujo plazmos verslą iš Lietuvos verslininko ir perdavė jį Latvijos KGBistui.

Iš STT pareigūno Martišiaus, kuris vadovavo visai šiai turto atėmimo operacijai,  susirašinėjimo su socialinės apsaugos ir darbo viceministre Radišauskiene,  aiškėja, kad pati Radišauskienė derino visus veiksmus su, kaip ji pati vadina „froilen“ Grybauskų Dalyte.

 Test page 007

Iš STT pareigūno Renato Martišiaus mobilaus telefono numerio buvo STT bylos įtariamajam Antanui Petrošiui buvo persiųsta jo susirašinėjimo viber programa duomenis.

Buvo derinama :

  1. Renato Martišiaus derinimas su teisėju dėl A.Petrošiaus suėmimo.
  2. Roberto Žilinsko prašymas Renatui Martišiui suderinti darbo leidimu užsieniečiams pratesima (UAB „Barta“, į/k 120359887, reg. Taikos g. 84-17, LT-05218 Vilnius) per:
  3. Eglę Radišauskienę (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viceministre);
  4. Ingą Balnanosienę (Užimtumo tarnyba prie SADM Vilniaus KAD direktorė).
  5. Bronislavą Sabiną Katinienę (Užimtumo tarnyba prie SADM Vilniaus KAD direktorės patarėja).
  • Tyrimas pradėtas pagal Aleksandr Cessas (buvęs Latvijos KGB darbuotojas, įmonių savininkas „Baltikas terapeutiskais serviss“, „Octapharma“) užsakymą. Nors neturėjo ir neturi frakcionuotojo licencijos, laimėjo NKC plazmos pirkimo konkursą.

 

 Beje, 04/06/2018 Radišauskienė praneša STT agentui Renatui Martišiui, kad „turėjau įdomų pokalbį su froilen“

Į ką šis atsako, kad „įdomūs pokalbiai, labai įdomūs. gal kas konkretaus jai ant širdelės guli?“. ir tada klausia, ar čia negali kyšoti banrkutavusio vijūnėls dvaro bajoro mero ausys?

Tačiau Radišauskienė atšauna, kad „nu labiau kyšo mūsų D ausys (matyt turima omenyje Dalytė – aut.pastaba)

 Kaip tik 2018 m. birželio pradžioje  Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad žemesnės instancijos teismas turi nagrinėti vadinamojo Vijūnėlės dvaro Druskininkuose savininkų prašymą dėl galimybės neteisėtu pripažintą statinį ne griauti, o perstatyti.  Vilniaus miesto apylinkės kovo pabaigoje atsisakė tokį prašymą priimti, tačiau apygardos teismas šį sprendimą sukritikavo ir panaikino. Klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. „Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjų prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo vertino kaip pakartotinį prašymą, kuris jau yra išnagrinėtas, dėl ko nepagrįstai atsisakė jį priimti“, – paskelbė apygardos teismas. Anot jo, prašymas negali būti vertinamas kaip pakartotinis, nes grindžiamas anksčiau teismų nenagrinėtomis aplinkybėmis. Vijūnėlės dvaras vaizdingoje Druskininkų vietoje Lietuvos teismų pripažintas nelegaliu, jį nurodyta nugriauti. Teismas buvo numatęs galutinį beveik 600 kvadratinių metrų gyvenamojo namo griovimo terminą – iki praėjusių metų gruodžio 22 dienos.
 

 

Advokatas Giedrius Danėlius
WINT Law firm
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkui Dariui Balčiūnui
A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius
PAREIŠKIMAS
dėl VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ 2019-02-11 vykdyto viešojo konkurso dėl šviežiai šaldytos plazmos
pardavimo
2019 m. gruodžio 23 d d.
Vilnius
1. Všj „Nacionalinis kraujo centras“ (toliau – NKC), kurio steigėjo ir dalininko teises bei pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra vienas iš valstybinės reikšmės ištekliumi (šviežiai šaldyta kraujo plazma) disponuojančiu subjektų, kuriam taikomi visiško veiklos skaidrumo bei racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo principai.
2. 2019 m. vasario 11 d. įvykdyto viešojo konkurso dėl šviežiai šaldytos plazmos pardavimo (toliau – Konkursas) aplinkybės, šio Konkurso komisijos veiksmai ir jų atitiktis viešiesiems konkursams taikytino skaidrumo principui, rodo galimą Konkurso komisijos narių neteisėtą veikimą, siekiant naudos sau ir (ar) Konkurso rezultatais suinteresuotiems asmenims (piktnaudžiavimą tarnyba), pripažįstant Latvijos įmones ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu, todėl kreipiuosi dėl proceso sprendimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
3. 2019 m. vasario 11 d. NKC įvykdė Konkursą, kurio nugalėtoja galimai nepagrįstai ir neteisėtai pripažino Latvijos įmonę ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“, neatitinkančią Konkurso minimalių kvalifikaciniu reikalavimų todėl apskritai negalėjusią dalyvauti Konkurse. Tai sudaro pagrindą teigti, jog Konkursas vyko neskaidriai ir tai turėjo įtakos Konkurso rezultatams.
4. Konkurse dalyvavo ir Human Biopharma Kfl., turinti perdirbėjo / gamintojo licenciją ir esanti atsakinga už šviežiai šaldytos plazmos (toliau – Plazma) pirkimą Kedrion grupėje (toliau – Kedrion) (46 procentai Kedrion akcijų priklauso Italijos valstybei). Kedrion yra tarptautinė kompanija, kuri renka ir frakdonuoja kraujo plazmą terapinių preparatų iš plazmos gamybai ir platinimui. Kedrion grupe veikia iš viso apie 100 šalių rinkose bei šios kompanijos vaistiniai preparatai yra registruoti 150 pasaulio šalių. Šios bendrovės pasiūlymas liko antras pagal pasiūlytą kainą už vieną iš Konkurso objektų vienetą.
5. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintą šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašą (toliau
– Panaudojimo tvarkos aprašas), NKC turi teisę NKC surinktą ir klinikiniams tikslams nepanaudotą šviežiai šaldytą kraujo plazmą (toliau – Plazma) perdirbti į kraujo vaistinius preparatus, išvežant Plazmą į kitas Europos ekonominės erdvės valstybes ir įsivežti į Lietuvos Respubliką registruotus kraujo vaistinius preparatus arba parduoti pagal sutartį, kai už pateiktą Plazmą atsiskaitoma piniginėmis lėšomis ar registruotais kraujo vaistiniais preparatais.
6. NKC, priėmęs sprendimą parduoti nepanaudotą gydymui Plazmą už pinigus, vadovaudamasis kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-02-20 įsakymu Nr. V-78 (toliau
– Išvežimo tvarkos aprašas) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-979 patvirtintu Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016 – 2020 metais strateginių krypčių aprašu, pradėjo NKC pagal geros gamybos praktikos reikalavimus paruoštos bei atitikinančios Europos Farmakopėjos 0853 monografijos “Human piasma for fractionation“ Plazmos viešojo pardavimo procedūras.
7. 2018 m. lapkričio 27 d. NKC savo internetiniame tinklalapyje patalpino informacinį pranešimą apie
8. Iš 2018 m. lapkričio 27 d. NKC intemetiniame tinklalapyje patalpino informacinio pranešimo turinio matyti, kad NKC nutarė parduoti NKC kraujo vaistinių preparatų gamybai tinkamą Plazmą Europos Sąjungos plazmos frakcionuotoĮams / kraujo vaistiniu preparatu gamintojams, turintiems galiojančius Geros gamybos praktikos pažymėjimus (toliau – GGP pažymėjimas) , viešojo konkurso būdu:
Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti viešame plazmos realizavimo konkurse ir susipažinti su detalia informacija apie realizuojamą gydymo tikslams nepanaudotą šviežiai šaldytą plazmą bei viešojo konkurso procedūrą, privalo turėti Europos Bendrijos 2001/83/EB reikalavimus atitinkančią gamybos licenciją ir galiojantį geros gamybos praktikos pažymėjimą ir juos pateikti elektorininiu paštu [email protected] donoryste.lt. Juridiniams asmenimis, pateikusiems minėtus dokumentus, bus išsiųsti gydymo tikslams nepanaudotos šviežiai šaldytos plazmos viešojo realizavimo procedūriniai dokumentai.

(skelbimas galioja iki 3019 m. sausio 31 d.)

9. Iš viešai SAM tinklapyje skelbiamos informacijos paaiškėjo (Priedas Nr. 2), jog Konkursą laimėjo Latvijos bendrovė ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss, turinti farmacinės veiklos gamybos licenciją (Priedas Nr. 3), kuri nesuteikia jai teisės frakcionuoti Plazmą ir gaminti iš jos kraujo vaistinius preparatus bei neturinti pagal Konkurso sąlygas būtino galiojančio Geros gamybos praktikos pažymėjimo (Priedas Nr. 4). Latvijos įmonė» kvalifikacija neatitinka Konkurso reikalavimu, nes minėta Latvijos bendrovė jau ne vienerius metus nevykdo kraujo vaistiniu preparatu iž Plazmos gamybos veiklos ir neturi galiojančio GGP pažvmėiimo. patvirtinančio gamybos licencijos turėtojo veiklos atitikima geros gamybos praktikos reikalavimams. Europos vaistų agentūros (EMA) tvarkomos EudraGMDP duomenų bazėje pateikiami duomenys patvirtina, jog ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ neturi galiojančio GGP pažymėjimo.
10. Taigi, NKC įgyvendindama Konkursą pripažino laimėjusiu pasiūlymą bei priėmė sprendimą sudarytį pirkimo – pardavimo sutartį su Latvijos bendrove SiA „Baltijas Terapeitiskais Serviss (toliau – Sutartis), nors ši bendrovė neatitiko paties NKC nustatytų tinkamumo dalyvauti Konkurse reikalavimų.
11. NKC, nepaisydama 2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 ir 2010 m. Birželio 1 d. Įsakymo Nr. V-491, reguliuojančių disponavimą krauju ir jo komponentais (Priedas Nr. 5), aiškiai nurodytų rekomendacijų, kad .<…>taio pat nustatvti reikalavimą, ioa visa informacija apie Šviežiai šaldytos plazmos pardavimo procesą <kaip pasirinkti galimi pirkėjai, pardavimo kaina, kitos sutarčių nuostatos) būtu skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos ir krauto donorystės ištaigu interneto svetainėse“, neskelbia informacijos apie viešo Konkurso komisijos nustatytą Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę ir Konkursą laimėjusį pasiūlymą bei taip užkerta galimybę visuomenei įsitikinti Konkurso rezultatų teisėtumu, paties Konkurso skaidrumu. Tikėtina, kad NKC neviešina informacijos apie Konkurso laimėtoja ir kitos su iovvendintu Konkursu susijusios informacijos būtent todėl, ioo NKC tikslingai ir sąmoningai laimėtoju pripažino dalyvi, neatitinkanti Konkurso reikalavimu.

12. Vien atsižvelgiant į faktą, kad buvo vykdomas viešasis konkursas dėl Plazmos pardavimo, jį organizavęs ir vykdęs NKC visose Konkurso procedūrose privalėjo užtikrinti nediskriminavimo, proporcingumo bei skaidrumo principų laikymąsi, kaip to reikalauja tiek pats Konkurso objektas, tiek pati Konkurso forma. Tačiau NKC šio Konkurso atveju elgiasi priešingai – neskelbia informacijos apie Konkursą laimėjusiu pripažintą dalyvį, taip paneigdamas ne tik minėtus principus, bet ir pačio Konkurso, kuris buvo paties NKC pavadintas viešu, esmę, nes iš viešo Konkursas tapo slaptu.

13. Atkreiptinas dėmesys, kad SIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ turima farmacinės veiklos gamybos
licencija yra išduota tik veiklos vietai Latvijos Respublikoje, tačiau SAM komisija pagal Sutartį išdavė leidimą išvežti Plazmą j Vokietijos Respubliką, o ne j licencijoje nurodytą vietą Latvijos Respublikoje, kas kelia abejonių Sutarties vykdymu pagal Konkurso sąlygas bei teises aktų reikalavimus bei patvirtina faktą, kad Konkurso laimėtoja nėra pajėgi ir kompetentinga įvykdyti Sutartį.
14. Nagrinėjamu atveju man susiformavo faktais pagrįsta nuomonė, kad Konkursą įgyvendinę asmenys, galimai siekdami naudos sau ir (ar) Konkurso rezultatais suinteresuotiems asmenims, veikdami priešingai NKC tikslams ir interesams, pažeidė ne tik anksčiau minėtus principus, bet ir savo paties patvirtintas Konkurso sąlygas, kuriomis privalėjo vadovautis, tuo padarydami didelę žalą viešajam interesui, kuriuo siekiama normalaus, efektyvaus, teisės aktams neprieštaraujančio juridinio asmens funkcionavimo, tinkamo savo pareigų atlikimo, visų priimamų sprendimų nešališkumo ir teisingumo, o būtent:
(i) laimėjusiu pasiūlymu dėl Plazmos įsigijimo nepagrįstai ir neteisėtai pripažino Latvijos įmonės ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ pateiktą pasiūlymą, nors ši Latvijos įmonė neatitinka Konkurso dalyviui keliamų minimalių tinkamumo reikalavimų, kadangi, ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ nėra Europos sąjungus frakcionuotoja / gamintoja bei neturi galiojančio GGP pažymėjimo, kaip tai yra nurodytą Konkurso sąlygose;
(ii) neužtikrino viešuosiuose pardavimuose privalomo laikytis skaidrumo principo tinkamo įgyvendinimo – neskelbia informacijos apie Konkurso komisijos nustatytą Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą, tuo apsaugodama Konkursą laimėjusią Latvijos įmonę ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ nuo aukščiau nurodytų aplinkybių atskleidimo, bet ir užkirsdamas galimybes apginti pažeistus visuomenės bei teisėto verslo interesus;
15. Taigi, NKC veikę asmenys tyčia, galimai sukurstyti Latvijos įmonės atstovų, Konkurso laimėtoju pripažino ir sudarė Sutarti su Konkurso sąlygų neatitinkančiu dalyviu, juridiniu asmeniu, neturinčiu teisės perdirbti Plazmą bei gaminti iš jos kraujo vaistinius preparatus ir neturinčiu galiojančio GGP pažymėjimo, ko pasėkoje konstatuotina, jog NKC pažeidė Konkurso sąlygas bei Konkursui taikytinus principus bei veikdami priešingai NKC tikslams ir interesams, padarė didelės žalos ne tik valstybės, bet ir Konkurse sąžiningai dalyvavusių bendrovių, interesams, diskreditavo kraujo donorystes idėją Ir tokiu būdu piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t. y. galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalyje.
Remdamasi šiame pareiškime nurodytomis aplinkybėmis bei argumentais, prašau Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybą ištirti bei įvertinti VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ 2019 m. vasario 11d. vykdyto viešojo konkurso dėl šviežiai šaldytos plazmos pardavimo aplinkybes; šio Konkurso komisijos veiksmus ir jų atitiktį viešiesiems konkursams taikytino skaidrumo principo atžvilgiu; galimą Konkurso komisijos narių neteisėtą veikimą, siekiant naudos sau Ir (ar) Konkurso rezultatais suinteresuotiems asmenims (piktnaudžiavimą tarnyba), pripažįstant Latvijos įmonės ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“, pateiktą pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu, dėl šio mano pareiškimo priimant proceso sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA:
1. 2018 m. lapkričio 27 d. informacinis pranešimas apie paruoštos gydymui nepanaudotos Plazmos pardavimą;
2. SAM komisijos siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti j Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo / atsisakymo išduoti rengti 2019-04-04 posėdžio protokolo Nr. LP-124 kopija;
3. 2015-06-08 Latvijos įmonei ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ išduota Gamybos Licencija R- 19/10;
4. 2014 m. birželio 30 d. Latvijos įmonei ŠIA „Baltijas Terapeitiskais Serviss“ išduotas GGP pažymėjimas Nr. ZVA/LV/2014/0010H;
5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. gegužės 13 d. Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Vasario 20 d. Įsakymo Nr. V- 78 ir 2010 m. Birželio 1 d. Įsakymo Nr. V-491, reguliuojančių disponavimą krauju ir jo komponentais.
Pažymiu, kad pageidauju gauti atsakymą dėl šio pareiškimo (iš)nagrinėjimo elektroniniu paštu [email protected]
Pagarbiai
Advokatas Giedrius Danelius

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));