Stasys Jakeliūnas : „Tikrasis konservatorių kandidatas yra Gitanas Nausėda“

Kubilas

Kubilas

Balandžio 11 d. Seimui svarstant klausimą dėl pavedimo Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą kodėl Kubiliaus vyriausybė per krizę skolindamasi iš komercinių bankų už 10 proc. palūkanų, išleido 2 mlrd. eurų daugiau, nei reikėjo, vyko itin audringa diskusija.

S. JAKELIŪNAS : Iš­gir­do­me įvai­rių pa­si­sa­ky­mų, al­ter­na­ty­vių po­žiū­rių. Pra­džia bu­vo įspū­din­ga. An­driau Ku­bi­liau, jūs pa­tei­kė­te Eu­ros­ta­to gra­fi­ką, bet pa­rek­la­ma­vo­te G. Nau­sė­dą. Aš ne­ži­nau, ar čia ne rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis ir jūs dar kar­tą pri­pa­žįs­ta­te, kad G. Nau­sė­da tur­būt pa­grin­di­nis jū­sų kan­di­da­tas, bet aš tam ne­pri­eš­ta­rau­ju, nes tai yra aki­vaiz­di tie­sa ir in­for­ma­ci­ja. Kas pa­teks į an­trą tu­rą, abiem lin­kiu sėk­mės. G. Nau­sė­da tik­rai ver­tas da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, iš­sky­rus tai, kad jis 18 me­tų dir­bo ban­ke.
Jei­gu jau kal­ba­me apie ban­kus ir po­li­ti­ką, Šve­di­jo­je ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma ir aukš­tų Šve­di­jos pa­rei­gū­nų ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad ban­ko eko­no­mis­tas da­ly­vau­tų lai­do­se apie ku­li­na­ri­ją, apie is­to­ri­ją, apie dar ką nors, o tuo la­biau kan­di­da­tuo­tų į Pre­zi­den­to pos­tą. Čia jū­sų po­žiū­ris, čia jū­sų ly­gis ir čia jū­sų re­kla­ma. Su­pran­tu.
Da­bar dėl ter­mi­nų. Kai rug­sė­jo mė­ne­sį pa­aiš­kė­jo abu jū­sų kan­di­da­tai, pra­ėju­sių me­tų ko­vo mė­ne­sį dar ne­kve­pė­jo jais, bent jau ma­no ži­nio­mis, ir nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad čia ter­mi­nas ir klau­si­mai, ir vi­sa ki­ta. Na, ta­da pra­si­dė­jo rin­ki­mai, Pre­zi­den­to rin­ki­mai. Ba­lan­džio 15… kaip tik de­ba­tų pi­kas ir iš­ei­na su iš­va­do­mis S. Ja­ke­liū­nas, o ta­da jau S. Skver­ne­lis pa­si­i­ma tas iš­va­das ir pra­de­da rin­ki­mi­nę ata­ką prieš tuos du įžy­miuo­sius kan­di­da­tus, ar ne?

 

Kubilas
Tai da­bar pa­vie­šin­siu vie­ną po­kal­bį su Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­riu. La­bai svar­bi in­for­ma­ci­ja. Ma­nęs bu­vo pa­pra­šy­ta pri­myg­ti­nai, kad aš nu­kel­čiau tą ter­mi­ną. Ma­to­te, aš at­si­žvel­giu į Lie­tu­vos ban­ko pra­šy­mą ir ini­ci­juo­ju ter­mi­no pa­kei­ti­mą. Ir vie­naip, ir ki­taip blo­gai. Ta­da ar­tės Sei­mo rin­ki­mai – vėl blo­gai, nes ta in­for­ma­ci­ja, ži­no­ki­te, tik­rai su­dė­tin­ga ir svar­bi, apie tai jau kal­bė­jo­me.
Aš la­bai svei­ki­nu jus, kad jūs tu­ri­te al­ter­na­ty­vų po­žiū­rį, bet ne į kri­zės prie­žas­tis ir veiks­nius, į tai, kas su­for­mu­luo­ta Sei­mo nu­ta­ri­me, o į tai, kaip jūs su­val­dė­te kri­zę. Ži­no­te, nu­ei­ti į fi­nan­sų rin­ką ir pa­si­sko­lin­ti vals­ty­bei, ku­ri bet ka­da ga­li per­fi­nan­suo­ti sko­lą ma­žo­mis pa­lū­ka­no­mis iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, iš Va­liu­tos fon­do, o kaip Lat­vi­jos at­ve­ju pa­aiš­kė­jo, ir iš Šve­di­jos Vy­riau­sy­bės, yra juo­kų dar­bas. Dėl vals­ty­bės sko­los tur­būt bu­vo kon­ku­ruo­ja­ma, aš taip įsi­vaiz­duo­ju. Bet ži­no­te, kaip de­ra­si vy­riau­sy­bės su stam­biais ban­kais? Aš tu­riu in­for­ma­ci­jos iš vi­daus stam­biau­sių Eu­ro­pos ban­kų, kaip el­gė­si Lie­tu­va. Krei­pė­si, po tri­jų die­nų at­ėjo pa­siū­ly­mas, dar po tri­jų die­nų pri­im­tas spren­di­mas, o vie­nu at­ve­ju bu­vo pa­sa­ky­ta, na, čia rin­ko­je ga­li bū­ti ne­ra­mu­mų, tai mes jums siū­lo­me pa­si­sko­lin­ti ne mi­li­jar­dą, o du. Pa­si­sko­lin­ti du mi­li­jar­dai vie­toj vie­no už virš 7 %.
Nor­ma­lios vy­riau­sy­bės, An­driau Ku­bi­liau, de­ra­si tris ke­tu­ris mė­ne­sius ir de­ra­si su daug ban­kų, iš­si­de­ra ge­riau­sias įma­no­mas są­ly­gas ir pra­di­nės pa­lū­ka­nos, pa­ly­gin­ti su to­mis, ku­rio­mis pa­si­sko­li­na­ma ga­lų ga­le, yra su­ma­ži­na­mos nuo pu­sės iki vie­no pro­cen­ti­nio punk­to, bet čia jei­gu nor­ma­lios vals­ty­bės, kur pa­lū­ka­nos yra 4–5 %. Jau kai 10 %, čia bu­vo fi­nan­si­nė sa­vi­žu­dy­bė. Ge­rai, Lie­tu­va ne­žu­vo, bet ji iki šiol ken­čia ir dar ken­tės iki pat 2022 me­tų. Ir mo­ky­to­jai, ir vi­si ki­ti ne­gau­na pa­ža­dė­tų at­ly­gi­ni­mų dėl jū­sų pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ir šie­met 250 mln. mes per­mo­kė­si­me pa­lū­ka­nų. Čia yra fak­tas.
Da­bar sa­ko­te – mes kei­čia­me tai­syk­les. Mes tik­rai kei­čia­me tai­syk­les, mes tik­rai kei­čia­me po­žiū­rį. Jums at­ro­dė, kad „Sod­ra“ ne­svar­bu, kas bus su „Sod­ra“, kas bus su pen­si­nin­kais, ne­svar­bu. Pa­sko­li­no jū­sų Vy­riau­sy­bė „Sod­rai“ ke­lis mi­li­jar­dus ir at­ro­do, kad vis­kas ge­rai. Pa­sko­li­no pa­žeis­da­ma Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 20 straips­nį, ku­ris nu­sta­to im­pe­ra­ty­viai, kad jei­gu dėl Vy­riau­sy­bės ar Sei­mo spren­di­mo su­ma­žė­ja pa­ja­mos ar­ba pa­di­dė­ja iš­lai­dos, tai pri­va­lu teik­ti asig­na­vi­mus, ne­grą­ži­na­mus asig­na­vi­mus, o ne pa­sko­las už 8 %. Taip, mes kei­čia­me tai­syk­les, nes mes at­sa­kin­gai žiū­ri­me į vi­sas vals­ty­bės sis­te­mas, ne tik į vals­ty­bės biu­dže­tą, ku­rį jū­sų tik­rai pra­sko­li­nę lai­ko­te iki šiol.

Da­bar dėl mo­ra­lės, in­te­re­sų kon­flik­tų. Na, jū­sų in­te­re­sų kon­flik­tas vis dar ti­ria­mas. Aš pa­žiū­rė­siu, kaip jūs dis­ku­tuo­si­te ir kaip jūs bal­suo­si­te dėl dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Tie­sa, vie­nas yra nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl „Re­vo­lu­to“, o ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos, nes jū­sų sū­nus, pri­min­siu, vis dar va­do­vau­ja „Go­og­le Pa­y­ment Lie­tu­va“. Tai yra fi­nan­sų įmo­nė, ku­rios jūs už­si­i­ma­te par­la­men­ti­ne kon­tro­le. (Bal­sai sa­lė­je)

Ki­tas da­ly­kas. Te­gul žmo­gus, ku­ris čia ma­ne ban­do mo­ra­li­zuo­ti, ką aš kaž­kur ir su kaž­kuo kal­bė­jau, pa­tei­kia įra­šą, ką aš kal­bė­jau, ir ta­da mes dis­ku­tuo­si­me. Ir tas žmo­gus va­do­va­vo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai, nu­si­žen­gęs vi­siš­kai mo­ra­liai ir prie­ka­bia­vęs prie moks­lei­vių. Tai aš lin­kiu, kad ir to­liau jis elg­tų­si taip, kaip el­gė­si iki šiol, nes frak­ci­ja, lai­ky­da­ma ši­tą žmo­gų, pri­ly­gi­na sa­ve ši­to žmo­gaus mo­ra­lei. (Bal­sai sa­lė­je)

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Na, daug ar­gu­men­tų iš tie­sų bu­vo iš­sa­ky­ta, aš pa­ban­dy­siu su­sis­te­min­ti ir ke­lis jų pa­kar­to­siu. Pir­ma, pra­dė­siu nuo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­reiš­ki­mo čia, iš Sei­mo tri­bū­nos, kai jis Sei­mo par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, vie­ną di­džiau­sių po­li­ti­nių par­ti­jų Lie­tu­vo­je va­di­no de­bi­lų są­jun­ga. Ger­bia­mi vals­tie­čiai, na, aš ga­liu tu­rė­ti įvai­riau­sių nuo­mo­nių apie jus, bet nie­kuo­met nei jū­sų frak­ci­jos, nei jū­sų par­ti­jos, nei jū­sų ben­druo­me­nės ne­va­din­čiau de­bi­lų są­jun­ga, nes nuo­šir­džiai ti­kiu, kad tik­rai yra do­rų, są­ži­nin­gų, įdo­mių, da­ly­kiš­kų žmo­nių. Man at­ro­do, to­kie jū­sų frak­ci­jos na­rio pa­reiš­ki­mai yra tie­siog ne­ko­rek­tiš­ki. Ne­ži­nau, kaip toks as­muo ga­li ne­ša­liš­kai, ob­jek­ty­viai im­tis to­kio su­dė­tin­go ty­ri­mo.

An­tra, žmo­gus, mes ma­tė­me, tu­ri aiš­kią iš­anks­ti­nę nuo­sta­tą, kas kal­tas ir ką rei­kia da­ry­ti. Kal­tas Lie­tu­vos ban­kas ir rei­kia, kad Lie­tu­vos var­to­to­jams pa­da­ry­ta ža­la bū­tų kom­pen­suo­ta.

Tre­čias da­ly­kas, kaip ir gir­dė­jo­me, bu­vo po­kal­biai ir taip pat bu­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mai su Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ku dėl ban­dy­mo įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vos ban­ke, ne­pa­vy­ko. Tai­gi ša­lia to, kad yra…

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kas at­si­tin­ka, kai Lie­tu­vą iš­tin­ka A. Ku­bi­lius. Ta­da jo pa­ta­rė­jas po­nas M. Ma­jaus­kas pra­de­da sa­vo ke­lio­nes po Mer­ge­lių sa­las, pa­si­pi­la do­va­nos kom­pa­ni­joms „Wil­liams“, o re­zul­ta­tas – „Ma­žei­kių naf­ta“ at­si­du­ria vėl ru­sų glė­by­je „Ju­kos“ kom­pa­ni­jo­je. Stra­te­gi­niai ob­jek­tai, to­kie kaip „Klai­pė­dos naf­ta“ ati­duo­da­mi val­dy­ti ru­sų „Lu­koi­lo“ kom­pa­ni­jai „Li­tas­co“. Už „Sta­toi­lo“ du­jas pa­gal tas su­tar­tis ir su­da­ry­tas są­ly­gas po­no A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės, pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą mo­ka­me 34 % bran­giau už su­skys­tin­tas du­jas „Sta­toi­lui“. „Nu­ke­mui“ plau­na­mi pi­ni­gai iš už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės.

O iš es­mės kal­bant apie sko­lą, tai aš no­rė­čiau tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tų pa­si­sko­lin­tų 7,5 mlrd. eu­rų, ku­rie bu­vo pa­si­sko­lin­ti 2009–2012 me­tais, mak­si­ma­li pa­lū­ka­nų su­ma sie­kė 9,375 %. Di­dži­ą­ją da­lį teks grą­žin­ti 2020–2022 me­tais. Tai yra 5 mlrd. eu­rų. Lie­tu­va, be abe­jo, sko­lin­da­ma­si kur kas bran­giau, ne­gu sko­li­no­si Lat­vi­ja, tu­rės per­mo­kė­ti be­veik 2 mlrd. eu­rų vien pa­lū­ka­nų. Vals­ty­bės kon­tro­lė at­li­ku­si au­di­tą pa­žy­mė­jo, kad vi­daus rin­ko­je tuo lai­ko­tar­piu bu­vo su­da­ry­tos pa­lan­kios są­ly­gos ko­mer­ci­niams ban­kams ir fi­nan­si­nėms ins­ti­tu­ci­joms ne­vie­šu bū­du, pa­brė­žiu, įsi­gy­ti vals­ty­bės ver­ty­bi­nius po­pie­rius, ir kon­sta­tuo­ja, kad tam tik­rais at­ve­jais ne­bu­vo sko­li­na­ma­si ir ne­bu­vo po­rei­kio sko­lin­tis. Taip bu­vo še­ria­mi ban­kai ne­vie­šu bū­du ir…aš no­riu pa­sa­ky­ti dar, pir­mi­nin­ke, vie­ną žo­dį, kad Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių iš­lei­di­mo bū­das ne­už­tik­ri­no kon­ku­ren­ci­jos, pa­kan­ka­mo vie­šu­mo ir skaid­ru­mo. Tai yra nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir ją rei­kia to­liau tir­ti.
Tur­būt kai pa­mi­ni­mos mer­ge­lės, po­nui M. Ma­jaus­kui ne tik lū­pos pra­de­da vir­pė­ti.
S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ne­ži­nau, ar rei­kia daug ką kal­bė­ti, bet tik pri­min­siu, kad to­kie ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti dau­ge­ly­je vals­ty­bių. Ir net­gi ne­la­bai di­de­lė vals­ty­bė, bet la­bai mie­la, to­kia kaip Slo­vė­ni­ja, įvyk­dė to­kį ty­ri­mą, o ten jis tru­ko dau­giau kaip ket­ve­rius me­tus. To­dėl ter­mi­no pra­tę­si­mas, įver­ti­nus tas vi­sas ap­lin­ky­bes, in­for­ma­ci­ją ir kad mes ne­no­ri­me su ty­ri­mu da­ly­vau­ti, su jų iš­va­do­mis rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, ma­nau, yra pa­kan­ka­mi ar­gu­men­tai, kad tas dar­bas bū­tų at­lik­tas ko­ky­biš­kai ir iš­va­dos pa­teik­tos Sei­mui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­rė­čiau pra­tęs­ti po­no M. Ma­jaus­ko kal­bą. Vyks­ta rin­ki­mai, iš tik­rų­jų šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mas bu­vo la­bai skaus­min­gas kon­ser­va­to­riams. Ir to­dėl, kad S. Ja­ke­liū­nas yra pro­fe­sio­na­lus, į fi­nan­si­nius da­ly­kus įsi­gi­li­nęs pir­mi­nin­kas, dar jiems yra skau­džiau. Jie no­rė­tų pa­skir­ti gal­būt ši­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, ku­ris tu­rė­tų ma­žes­nę pa­tir­tį fi­nan­si­niuo­se da­ly­kuo­se ir tik­rai ne­at­sa­ky­tų į vi­sus už­duo­tus klau­si­mus. Bet iš es­mės aš pa­sa­ky­siu taip: 50 me­tų mes bu­vo­me oku­puo­ti so­vie­tų, 30 me­tų – Land­sber­gių ir kon­ser­va­to­rių kla­no. Ir jei­gu bus Pre­zi­den­to rin­ki­mai to­kie, kad ne­iš­rinks jų sta­ty­ti­nių į pre­zi­den­tus, baig­sis šios oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pis. Tą ma­to kon­ser­va­to­riai, kad pa­sek­mės jiems bus la­bai liūd­nos. Ka­dan­gi tik jų Pre­zi­den­tas, kaip da­bar D. Gry­baus­kai­tė, ar­ba ki­tas jų, jei­gu bus iš­rink­tas, pri­dengs vi­sas va­gys­tes, nes ski­ria STT Pre­zi­den­tas, sau­gu­mo va­do­vą, pro­ku­ro­rą, tei­sė­jus. Vi­sos šios ins­ti­tu­ci­jos pri­dengs kon­ser­va­to­rių dar­bus ir jie sė­dės čia, Sei­me, ir ga­lės teis­ti ki­tus. Bet jei­gu bus iš­rink­tas ki­tas, tei­sin­gas, Pre­zi­den­tas, ku­ris at­sto­vaus tau­tai, at­skleis­ti bus vi­si šie da­ly­kai ir už vi­sus nu­si­kal­ti­mus kon­ser­va­to­riai tu­rės at­sa­ky­ti. O tų nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos A. Skar­džius var­di­jo, yra ai­bė. Ir „Lie­tu­vos ku­ro“ sis­te­ma par­duo­ta už 1 li­tą, ne­bu­vo jo­kio ki­to ku­ro ko­lo­nė­lių tin­klo, tik „Lie­tu­vos ku­ras“, ir su­ge­bė­jo už vie­ną li­tą par­duo­ti. Pa­žiū­rė­ki­me, ir „Te­le­ko­mo“ pri­va­ti­za­vi­mas ir­gi už vie­ną cen­tą. Ir taip pri­va­ti­za­vo, dar pen­ke­riems me­tams su­kū­rė mo­no­po­lį. Va­gys pra­dė­jo se­ne­lius pjau­ti. Ne­iš­lai­kė te­le­fo­nų, ne­ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti už te­le­fo­nus, at­si­jun­gė te­le­fo­nus. Va­gys plė­ši­ka­vo, pjo­vė kai­mus.

Facebook komentarai
});}(jQuery));