Skvernelis pribaigs profesionaliai

Skvernelis pribaigs profesionaliai

Saulius Skernelis gimė 1970 m. liepos 23 d. Kaune. Mėnu­lio 20-a naktis Erelis jam suteikia beribio pasitikėjimo savimi. Apie tokius sakoma kad jūra iki kelių. Jie ir mokosi iš kart gerai, nenorės pradėti viską iš naujo. Todėl tokie žmonės išlieka nuo jaunų dienų nepakitę. Jis nesupras kam daryti revoliucijas, jei galima gerai užbaigti kitų pradėtus darbus. Toksai buvo Vla­dimiras Iljičius Leninas, jis tik kitus ragino mokytis, mokytis, ir dar kartą mokytis. Kita įžimybė buvo Albertas Ainštainas, bet jis „užpatentavo“ savo pirmosios žmonos apsigimusios fizi­kės Milevos Marič naujovišką pasaulio supratimą, ir toliau jis tik tobulino savo pirmuosius darbus. Senatvėje toks žmogus tampa panašus į Althaimerio ligonius. Jis jau nepajėgus išorės pasaulį

priimti tokį koks jis yra. Šiuolaikinėje visuomenėje tokiems žmo­nėms geriausiai sekasi redaguoti kitų darbus. Ukmergėje tokie žmonės dirba elektrikais arba dažytojais. Elektrikas dirbdamas prie aukštos įtampos laidų negali „ekspermentuoti“. Prisimin­kime Cernobilio ištikusią avariją, kai prie valdymo pulto atėjo racionalizatoriai. Dažytojas vertinamas tik dėl jo darbo neprie­kaištingos išvaizdos. Ir aišku tokie žmonės nevengia buteliuko. Gal todėl, kad gyvenime jiems jau viskas aišku ir darosi nuo­bodu. Iš žymesnių vadų turėtume prisiminti maršalą .Juzefą Pil­sudskį. Atgimusiai Lietuvai lemtingas buvo Pilsudskio nenoras pripažinti pasikeitusio pasaulio, jis ir mirė su carinėje Rusijoje išugdytomis pažiūromis į lietuvį kaip lojalų Lenkijos pilietį.

Liepos 23 d. Saulė būna Vėžio žvaigždyne. Tokie žmonės visuomet būna kažko nepatenkinti. Geriausia proga jiems pasi­reikšti opozicijoje, arba kovoti prieš Tėvynės okupantus. Tie­siame kelyje jie praranda norą siekti sau iškeltų tikslų. Todėl aš juos daugiau vadinu filosofais.

Jupiterio 11-i metai Šuo suteikia rūpestį savam lizdui. Tai ypač pravartu šeimynikščiams. Taip pat tokį žmogų galima pa­skirti sandėlio vedėju. Turto gal ir ne daiktų kaupimas jam yra vienas iš svarbesnių gyvenimo tikslų.

Saturno 12-i metai Hagalaz (Širdis) suteikia žmogui laisvumą atitrūkti nuo gyvenimo rūpesčių. Kitiems tai gali atrodyti kaip draugiškumas kitiems. Bet tai tik nenoras leistis į ginčus, kaž­kaip taisyti pasaulį. Geriausiai tokiems sekasis teoriniuose moks­luose. Lietuva jau turėjo tokį ministrą Gediminą Vagnorių. Tik dabar gal jau visi spėjo užmiršti jo „reformas“. Jo laikais lietu­viai nustojo imtis smulkaus verslo, ir protingesni vėl grįžo prie valdiško lovio.

Skvernelis turi Erelio raudonos ugnies, Vėžio juodo vande­nėlio, Šuns ir Širdies mėlyno metalo. Nėra geltonos spalvos praktiškumui ir žalios spalvos pykčio ar kūrybiškumo. Žalia spalva verstų žmogų ryžtingiau siekti užsibrėžtų tikslų, o gel­tona spalva duotų nuojautą kokia iš tokios veiklos nauda. Daja mes to Skvernelio veikl9oje tikrai pasigendame.

Panašų žmogų aš užtikau tik matematikoje. Tai Sarlis P i ka­ras gimęs 1856 m. liepos 24 d. Pikardijoje prie Belgijos. Jis irgi Mėnulio 20-nakties Erelis ir Saulės 8-o mėnesio Vėžys. Tačiau Jupiterio žali 4-i metai Triušis jam leido sėkmingiau įsitraukti į mokslininko karjerą, o Saturno raudoni viduriniai 15-i metai Eivaz (Kirminas) suteikė gražią iškalbą. Visi dabar taiko Pikaro iteracijas kad parodytų diflygčių tikslių sprendinių buvimą.

Man norėtųsi užsiminti apie visai priešingą žmogų profesorių Vytautą Landsbergį. Jis ir Skvernelis priešingi pagal Mėnulį, nes yra gretimų naktų. Taigi būdai būtų nesuderinami.

Vytautas Landsbergis gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune. Mėnulio 18-a naktis padarė iš jo tobuliausią artistą, o gal šposi­ninką. Saulė Mergelės žvaigždyne jam suteikia atkaklaus darbš­tumo, tik Jupiterio 9-i metai Beždžionė rodo potraukį vadovauti. Saturno 4-i metai Fehu (Kiaulė) duoda beatodairų naudos sie­kimą. Net keista kad jis pradėjo savo karjerą kaip muzikos dės­tytojas. Studentai jam buvo neįdomūs, per peržiūras skaitė laik­raščius. Bet jo pašaukimas atsiskleidė Sąjūdžio metais. Ne iš karto, bet Sąjūdžio suvažiavime jis jau griežė pirmuoju smuiku. Dabar jau žvelgdami atgal į nuveiktus darbus galime matyti kad pagrindinis jo rūpestis, o gal ir uždavinys, buvo nustumti Sąjūdžio steigėjus į šalį, o pačią Lietuvą suvalgyti, kad dingtų bet kokios svajonės šiai valstybei tapti nauja Olandija. Prisi­minkime vardus mūsų pirmųjų šauklių į Laisvę, kiek purvo ant jų galvų buvo išpilta. Netgi pirmasis Lietuvos saugumo vadas Mečys Laurinkus tapo opozicijos valdžiai ruporu, atseit valdžiai jo patirtis dabar nereikalinga. Landsbergį paremia tik dova­nai atgavę senelių žemes, naujus butus, ar komputorius. Prisi­minkime Landsbergio kovą prieš kolūkius, o dabar džiaugiamės dar didesnėmis daniškų kiaulių fermomis. Koks valdžios priešas buvo gydytojai, kad reikėjo gydytojo algą padaryti menkesnę už valytojos. Mokslininkus valdžia leido atsisakyti savo profesijos ir eiti į Seimą ar pelningesnį verslą. Jau nekalbant apie nuo­lat reformuojamas mokyklas, kur vaikams nori įrodyti kad jie karaliai, bet jie stengiasi iš jų kuo greičiau ištrūkti. Už Lands­bergį balsuoja „patriotai“ kurie nenori žinoti kokia bus mūsų Tėvyne po metų, po kitų, Ir kaip mes toliau ją mylėsime. Par­davę paveldėtą tvartelį, paskiau nebereikalingą tėvų žemę, dar ką nors nusipirkę ateities skolon, mes norime jaustis kad gyve­name kaip niekad gerai. Bet kai žiūriu į griūvančias apleistas so­dybas, suprantu kad ne dabartiniams darbščiausiems lietuviams tokius namus pasistatyti, ir tik galime apgailestauti kad Lietu­voje lietuviai nebegali pragyventi, nors ir važinėja žvigančiais Mersedesais.

Landsbergio arkliukas kelti bet kokias krizes, o tada sėkmin- gai tautą iš jų išvesti. Aišku, visada daugiausiai laimi vadai. Mėnulis Landsbergiui nesuteikė jėgų pačiam ką nors nuveikti, tačiau jis viską padaro kitų rankomis. Tai nėra tokio žmogaus tik kuklumas. Panašias savybes Mėnulis teikia ir Skverneliui, jis savo nieko nesugeba sugalvoti. Tik jeigu Voras viską atlieka me­niškai ir kruopščiai, tai Erelis pakilėtas savo ugningos prigimties sėkmingai užbaigia kitų darbus. Mums tik telieka pažiūrėti ko­kioje aplinkoje Skvernelis subrendo. Sulaukęs 24 metų užbaigia Vilniaus inžinierinį institutą, ir tęsia mokslus asistentu Policijos Akademijoje. 2005 m. šalimais buvusiame Riomerio univer­sité dar gauna magistrą iš administracinės teisės. Tuo pat metu prižiūri kelių policininkus Trakuose, o vėliau net visoje Lietu­voje. Kaip jau minėjau, Erelis daugiau gyvenime nesikeis. Taigi Skvernelis ir liks tik policininku, šlovindamas Landsbergio su­kurtą valdžią, Landsbergio įkalbėtus idealus. Taigi Lietuva bus rojus didžiulėms svetimšalių įmonėms su našiai dirbančiais robo­tais, o lietuviai džiaugsis padidėjusiomis pensijomis, ir kaip tikri europiečiai galės pirkti bilietą šiukšlėms pro naujai pastatytus šiukšlių vartus. Tarp kitko buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir stengėsi panaikinti bet kokį smulkmenišką antrinių žaliavų supirkimą Lietuvoje, o visus gyventojus priverstinai ap­krauti šiukšlių išvežimo moksčiais. Nenuostabu, kad šiukšlių Lietuvoje pagaminame vis daugiau, nes reikia priverstinai pirk­tas paslaugas kuo daugiau išnaudoti. Taigi mes iš „tikro“ gyve­name ir gyvensime geriau.

Dar būtų įdomu kokia Ramūno Karbauskio vieta šiandie­niame valdžios olimpe. Ramūnas Karbauskis gimė 1969 m. gruodžio 5 d. Naisiuose prie Šiaulių. Mėnulio 26-a naktis Ru­pūžė apdovanojo Ramūną rūpestingumu, ir tikrai neperdėtu mandagumu. Tik bėda kad ir iš kitų reikalaujama to tikro san­tykių atsargumo ir pagarbos. Ši Mėnulio naktis vadinama sky­rybų diena. Jeigu jau norisi galutinai atsisveikinti su įgrisusiu pakeleiviu, tai rinkis kaip tik šią dieną. Politikai šie žmonės per daug rūpestingi. Nors Lietuvoje atsiranda ir tokių. Galiu pa­minėti Naglį Puteikį, Neringą Venskienę. Jupiterio 10-i metai Višta suteikia Ramūnui ramaus atkaklaus darbštumo, neveltui tokiems pasiseka iškapstyti ir aukso grūdą. O Saturno 12-i me­tai Hagalaz (Širdis) kaip ir Skverneliui suteikia laisvę išradinėti gal dviračius, o gal ir dar kai ką daugiau. Gal dėl to šie bend­raamžiai jaunuoliai ir surado bendrą kalbą. Dar turi ir daugiau

bendrų bruožų. Mėnulio Rupūžė panaši į Jupiterio Šunį, O Sau­lės Skorpionas pajėgus suprasti Vėžį. Tik jeigu Skerneliui visai nerasime naudos supratimo, tai Karbauskis apie tokius dalykus išmano geriau, jis jau įfeapsiriks suradęs aukso grūdą. Už tai Skvernelis apdovanotas ugnimi, ko nesimato pas Karbauskį.

Šiaip Erelis su Rupūže nesibičiuliauja. Aš jų santykiuose neieškočiau daug nuoširdumo, greičiau tai draugystė iš reikalo.

Abu vienas kitam reikalingi. O ko Lietuvai laukti iš tokios poros. Matyt ruoškimės naujiems dar neišbandytiems eksperimentams. Jau apgalvota kaip prašviesinti nuvargusios liaudies kasdienybę, bet neperspėjus kad rytojus bus dar sunkesnis.

Gintaras Valiukevičius

2019.02.26.

Facebook komentarai
});}(jQuery));