Šiukšlių tvarkymas sodininkų bendrijose įgyvendinami baudžiaviniais metodais

                       

     Valstybės deklaruojami buitinių atliekų tvarkymo principai Jonavos savivaldybėje sodininkų bendrijose įgyvendinami  baudžiaviniais metodais.   

                                 

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad savivaldybių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš gyventojų ir atliekų tvarkymo nuostatai tiek, kiek jie nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsniui. Nežiūrint į tai, vis labiau tolstama nuo apmokėjimo pagal faktinį iš gyventojų surenkamų ir tvarkomų atliekų kiekį, pereinant prie mafijinio tipo apmokestinimo pagal turto vienetus ar m2 plotą.

Visi Aplinkos ministrai, viceministrai ir jiems pavaldūs „specialistai“, plyšauja apie teisingumą, kad mokėti privalo teršėjas, kad sistema turi skatinti rūšiuoti ir racionaliai tvarkyti atliekas, tačiau kaip paprastai gaunasi priešingai. Pats paprasčiausias ir teisingiausias metodas įgyvendinti principą „teršėjas moka“ apmokestinimas pagal suteiktą paslaugos dydį t. y. išvežtą buitinių atliekų kiekį. Šis metodas nesudėtingai kontroliuojamas ir neleidžia dešimteriopai apgaudinėti vartotojų. Ar ne dėl to, bet Aplinkos ministrų, viceministrų ir jų profesionalių specialistų pastangomis per du dešimtmečius gimsta vis sudėtingesnė, neskaidresnė, nieko bendro neturinti su proporcingumu suteiktam paslaugos dydžiui ar kiekiui, atliekų tvarkymo apmokestinimo sistema.

 Rezultate, šiukšlių verslo baronų pelnai grindžiami lupikavimu skaičiuojant rinkliavas nuo turto vienetų ar grindų ploto, o palikta simbolinė kainos dedamoji už suteiktą paslaugą (faktiškai išvežtą atliekų kiekį) skaičiuojama ne pagal surinktą atliekų kiekį ar svorį, bet pagal siurrealistiniais skaičiavimais samdytų „specialistų“ nustatytą normatyvą. Ar gali tokia tvarka skatinti racionaliai tvarkyti ir rūšiuoti atliekas, ar ji socialiai teisinga, ir ar ne be pagrindo daugumos nusivylusių gyventojų vadindama atvirai korupcine metodika?

 

         Kas Lietuviško atliekų tvarkymo monopolio gimdytojas?

 

Prieš šimtą metų Sicilijos mafija padarė labai teisingą sprendimą. Šiukšlių tvarkymas pelningas, su neribota perspektyva verslas. Šiandien visose didžiosiose Europos valstybėse, JAV ir kitur atliekų tvarkymo versle vyrauja Itališkas kraujas. Kol mūsų miestuose ir miesteliuose buitines ir kitas atliekas tvarkė vietinės savivaldos valdomos įmonės be „europinės patirties ir investuotojų“, didelių problemų nebuvo. Tačiau, Vilniaus miesto monopolį perėmė į savo rankas 11 koncernui “Rubicon group” priklausančių kompanijų. Vokietijos įmonių grupė “Tonsmeier” 1992 metais privatizavo Alytaus spec. ATĮ ir pagimdė UAB “Dzūtrą”. Stebuklingai greitai UAB “Dzūtra” perėmė buitinių atliekų bei antrinių žaliavų tvarkymą Alytaus, Prienų, Daugų, Šakių, Kaišiadorių, Lazdijų, dalį Kauno rajone ir t. t.. 

Kodėl Vokiečių investuotojai taip susirūpino Lietuvos šiukšlėmis ir kokie aitvarai į UAB “Dzūtra” glėbį atidavė vieną po kito rajoną? Labai trumpai bet taikliai į šį klausimą 2009 metais atsakė tuometinė “Dzūtros” administracijos direktorė Kristina Motiejūnaitė. “Tonsmeier” įvertino pono Jovito Mališausko (“Dzūtros” direktoriaus, visų “Tonsmeier” įmonių Lietuvoje strategijos ir plėtros konsultanto) sugebėjimą dirbti atliekų tvarkymo srityje, mokėjimą bendrauti su vietos valdžia, nes tai labai svarbu mūsų darbe. Jam patikėtos iš tikrųjų svarbios pareigos formuojant visų mūsų įmonių strategiją bei plėtrą”. Štai kur auksinis šiukšlių tvarkymo raktas – mokėjimas bendrauti su vietos valdžia.

2012 metais „Tonsmeier“ valdytos keturios atliekų tvarkymo bendrovės, kurių geografija jau buvo išsiplėtusi nuo Vilniaus iki pat Klaipėdos, su apyvarta 2010 m. sudarančia 28,6 mln. Lt., perima investicijų bendrovė „Avestis“. Gimdoma nauja įmonė UAB „Ekonovus“, kurios apyvarta 2011 m. kyla iki 45 mln. Lt. Ir t. t..              

Auksinis verslas niekada nemiršta; „Po vienuolikos sėkmingų metų Baltijos šalyse ateityje savo veiklą Rytų Europoje mes pirmiausia koncentruosime Lenkijoje“, – taip Jurgeną Balgą, Tonsmeier“ grupės vadovą, citavo „recyclingmagazin.de“. Ir t. t..

 

                  Jonavą valdančių socialdemokratų išradingumas?

 

Jonavos rajono savivaldybės Taryba pasielgė logiškai ir auksinį verslą perdavė į 1999 m. savo įsteigtos UAB „Jonavos paslaugos“, kurios visas akcijas valdo pati Taryba. Daugumoje savivaldybių atliekų tvarkytojams nekvestionuojama prievolė patiems administruoti t. y. susirinkti mokesčius, išsiieškoti skolas iš tų, kuriems teikiamos paslaugos. Jonavos socialdemokratiška savivaldybės Taryba savo įmone nutarė pasirūpinti tėviškai.

 Pirma – savivaldybės UABas ir iki šiol dirbo pelningai teikdamas paslaugą už išvežamo atliekų kiekio mokestį, kurio užteko infrastruktūrai sukurti, tačiau Taryba nepasikuklino patvirtindama naujai įvestą pastoviosios dalies rinkliavos dydį tokį, kad prie iki šiol mokamos sumos už išvežtą atliekų kiekį sodininkų bendrijoms prisidėjo papildoma pastoviosios dalies rinkliavos suma 4-5 kartus viršijanti iki šiol mokėtą. Jei tikėti išvedžiojimais, tai ji būtina infrastruktūros išlaikymui. Klausimėlis, o kas tą infrastruktūrą iki šiol tiek metų išlaikė?!

Antra – kadangi šios rinkliavos mokėjimo prievolė tenka kiekvienam sodininkui turimo privataus turto pasekoje, jos administravimo kaštai dėl šimteriopai padidėjusio mokėtojų skaičiaus tampa dideli ir neparankūs UABui. Jonavos Taryba nusispjaudama į Civilinio kodekso, Lietuvos Konstitucijos nuostatas ir elementarų padorumą ar sąžiningumą, nutarė ne tik papildomai apmokestinti sodininkus, bet ir uždėti papildomą prievolę sodininkų ir garažų bendrijoms, pačioms organizuoti rinkliavų surinkimą iš savo narių, bet ir prievolė teismų pagalba prievartauti net ne bendrijos narius mokėti mokesčius per bendrijos kasą, bendrijai vesti papildomą apskaitą, kompensuoti už nemokančius  ir kaip sakydavo Ostapas Benderis surinktus mokesčius atnešti bosui ant „lėkštutės su žaliais pakraštėliais“ , pagal klasikinius mafijos papročius.

Nei Jonavos savivaldybės Tarybos, nei Jonavos naujai išrinkto Mero, nedomina Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje Irenos Ričkuvienės jiems 2018-01-30 raštu Nr.10-16 teiktas Atliekų tvarkymo įstatymo rengėjo išaiškinimas. „LR Aplinkos ministerija 2018-01-24 raštu Nr.(17-2)-D8-514 „Dėl LR Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų“, išaiškino, kad Aplinkos ministerijos nuomone, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo prievolė turi būti siejama su nekilnojamojo turto objekto savininku, atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas, savininko įgaliotu asmeniu ar turto savininko ir nuomininko sudarytoje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Manytina, jeigu LR Atliekų tvarkymo įstatymo 301  str. 1 d. nurodytos prievolės (savivaldybės nustatytos rinkliavos mokėjimas, o jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta – komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties sudarymas) sodų ar garažų bendrijos nariai nepavedė sodų ar garažų bendrijai, ši prievolė turėtų būti siejama su nekilnojamojo turto savininku.“ 

 Jonavos savivaldybė atsakymuose sodininkų bendrijoms, Vyriausybės atstovei Kauno apskrityje, Aplinkos ministerijai maloniai teikia savo išaiškinimus, kad Jonavos kunigaikštystėje vadovaujamasi kitokiomis nuostatomis. Papildomai savivaldybės Tarybos primesta prievolė administruoti (surinkti) rinkliavą sodininkų bendrijoms atsiranda ne dėl to kad bendrija turi ar neturi turto, kurio turėjimo pasekoje atsiranda prievolė mokėti rinkliavą turto savininkams, bet ši „prievolė turėtų būti suprantama bendrine prasme“. Bendrinės prasmės pagrindais, 9 dešimtmečio pradžioje treninguotų vyrukų praktikuotas rinkliavų rinkimo iš verslininkų metodas pasirodo dar nemirė. 

Sodininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 ir 2 dalys nustato, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas, vadovaujantis solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, tik susijusias su mėgėjų sodo teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu , priežiūra ir naudojimu. Ir net nėra užuominos apie galimybę administruoti pinigines bendrijos narių prievoles tretiesiems asmenims.

 Jonavos savivaldybė šias įstatymo nuostatas atsakyme sodininkams išaiškina dvasiniais principais – „Remiantis šiais principais, sureguliuojami bendrijos ir jos narių tarpusavio atsiskaitymo klausimai, kurie negali pakeisti kitų viešosios teisės normų, būtent normų dėl nustatytos įmokos už atliekų tvarkymą“ t. y. savivaldybės nustatytos normos (prievolės) rinkti rinkliavas UABui negali pakeisti jokios įstatymo nuostatos. Apie kokius tarpusavio atsiskaitymo sureguliavimus dėsto Jonavos savivaldybė? Sodininkams savaime kyla klausimas dėl suprimityvinto prievolių apmokėjimo pareigos išaiškinimo – kodėl bendrijos privalo administruoti tik už atliekų tvarkymo apmokėjimą, o kodėl šie principai negalioja bendrijos narių alimentų vaikams apmokėjimui, o kodėl negalioja bendrijos narių baudų už greičio viršijimą apmokėjimui arba paskolų bankams gražinimą ir kitų mokestinių prievolių solidarizavimui. Argi negražu būtų, jei ir šias prievoles bendrijas įpareigotų spręsti policija ar kita instancija, vadovaujantis bendrinio susipratimo prasme? 

 

         UAB Jonavos paslaugos veiksmų teisiniai aspektai.

 

Eilę metų Jonavos rajono sodininkų bendrijos su UAB „Jonavos paslaugos“ buvo sudariusios  Sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo ir sąžiningai mokėjo už suteiktas paslaugas pagal surinktų ir išvežtų iš bendrijos teritorijos atliekų kiekį.

2017m. rugpjūčio mėn. sodininkų bendrijos be jokio įspėjimo  gavo UAB Jonavos paslaugos išrašytas sąskaitas-faktūras, kuriose atbuline tvarka nuo 2017 sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., nepateikus paskaičiavimų ir pagrindimo, nieko bendro neturinčios su iki tol galiojusia sutartimi priskaičiuotas sumas naujai įvestos rinkliavos, skirtos ne sodininkų bendrijai priklausančios infrastruktūros išlaikymo kaštams kompensuoti. Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad rinkliava infrastruktūros išlaikymui nėra siejama su atlygiu už paslaugas ir negali būti vertinama kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą teisės prasme. Vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) ir civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Jonavos savivaldybės įvestos rinkliavos mokėjimo prievolė kyla privataus turto turėjimo pasekmėje jo valdytojui. Vadinasi, sodininkų bendrija nepateikus naujos sutarties ar senosios sutarties papildymo su suderintu apmokestinamų objektų sąrašu, ir be visuotinio narių susirinkimo sprendimo, negalėjo rinkti visuotinio narių susirinkimo nepatvirtinto ir neplanuoto mokesčio. 

Sodininkų bendrijos įsteigtos ir veikia vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymu. Kiti bendrijos narių tarpusavio santykiai, esant būtinumui, reglamentuojami įstatuose. Tiek Civiliniame kodekse, tiek sodininkų bendrijų Registre registruotuose  įstatuose imperatyviai akcentuojama, kad bendrija neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už bendrijos prievoles. Taigi, nei Sodininkų bendrijų įstatymas, nei įstatai nesuteikia bendrijoms įgaliojimų atstovauti savo narių mokestinių prievolių mokėjimui tretiesiems asmenims, susijusių su jų asmeniniu turtu, be jų įgaliojimo. Tokius įgaliojimus galėtų suteikti tik patys turto savininkai. Atstovavimo pagrindai yra išdėstyti CK.

           Be to, Jonavos rajono savivaldybės  Tarybos sprendimuose yra nuostata,  kad kintamosios DVĮ dedamosios mokėjimas vykdomas sudarius sutartį su NT objekto savininku. Iki 2017-11-30 daugelis sodininkų bendrijų, buvo sudariusios sutartis su UAB „Jonavos paslaugos“, mokėjo ir toliau moka naujai pervardintą kintamąją dalį mokesčio  už suteiktą paslaugą – už bendro naudojimo konteineriuose surinktų ir išvežtų buitinių atliekų kiekį, vadovaujantis nepakeista sutartimi.  

         Dalis nuolatinai gyvenančių bendrijoje buvo ir yra sudarę tiesiogines sutartis su UAB „Jonavos paslaugos“, turi savo individualius konteinerius. Kaip atsiskaitydavo ir atsiskaitys bendrijos nariai, kurie yra sudarę tiesiogines sutartis su UAB „Jonavos paslaugos“ , iš bendrijos išstoję asmenys ar kaip privačias gyvenamąsias valdas bendrijų teritorijoje įteisinę asmenys, sodininkų bendrijos kontroliuoti neturėjo ir neturi galimybės.

Visiškas teisinis nonsensas yra tame, kad ar iš pastoviai sodininkų bendrijose gyvenančių bendrijų narių, kurie buvo sudarę individualias sutartis su UAB „Jonavos paslaugos“ ir pagal jas atsiskaitę su UAB „Jonavos paslaugos“, ar iš apleistų sklypų neturinčių aiškių valdytojų, atbuline tvarka priskaičiuotas rinkliavas išreikalauti primetama sodininkų bendrijai. Aiškaus atsakymo, ar ir toliau UAB „Jonavos paslaugos“, apeinant sodininkų bendriją, pačios rinks rinkliavas iš dalies sklypų valdytojų, su kuriais sudarytos individualios sutartys, ar kaip teigia Jonavos rajono savivaldybė bendrija privalės rinkti iš visų bendrijos teritorijoje esančių sklypų valdytojų, nėra

                              Jonavos Tarybos sprendimo esmė lingvistiniu požiūriu

 

Jonavos rajono savivaldybės  Tarybos 2016-12-22 d. sprendime Nr. 1TS-322 aiškiai parašyta IV str. 19 ir 20 punktuose, kad rinkliavos mokėtojai yra sodų valdų savininkai su kuriais atliekų tvarkymo administratorius privalo sudaryti viešąsias sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas. UAB Jonavos paslaugos nesivargindamas, atbuline tvarka už visus 2017 metus rugpjūčio mėn. išrašė sąskaitas ne turto savininkams, bet sodininkų bendrijoms. Bendrijoms atsisakius jas besąlygiškai apmokėti kilo skandalas – baudžiauninkai išdrįso priešintis. Tada, kad administratorius liktų teisus ir jam nereiktų vargintis renkant rinkliavas, Jonavos Taryba koregavo savo sprendimo redakciją.

                   Jonavos rajono savivaldybė  Tarybos 2017-11-30 d. sprendime Nr. 1TS-265, siekiant sudaryti sąlygas UABui manipuliuoti išvedžiojimais, pakeitė 35.1 punkto buvusią redakciją į poleminę; „ Pastoviąją DVĮ dedamąją moka visi atliekų turėtojai: nekilnojamojo turto objektų savininkai, nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, ……… , arba  sodininkų bendrija, ……“. Deja, ir iš antro karto nesugebėta suformuluoti besąlygiškos prievolės.  Nei šiame Tarybos sprendime, nei jokiame kitame teisės akte nėra imperatyvios nuostatos, kad tik sodininkų bendrija besąlygiškai turi teisę ar yra įgaliota atstovauti mokestines prievoles tretiesiems asmenims dėl sodininkų privataus turto be jų sutikimo? Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnyje irgi aiškiai išvardinta visa eilė galimų rinkliavos mokėjimo būdų: „…mokant savivaldybės nustatytą rinkliavą, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba …….sodininkų bendrija……….“. Kuri tokios redakcijos įstatymo straipsnio vieta atmeta galimybę mokėti rinkliavą pačiam savininkui arba suteikti įgaliojimus kitam asmeniu Civilinio kodekso nustatyta tvarka? Kokiame teisės akte savivaldybės Tarybai savo sprendimais suteikiama teisė  apribojimais keisti įstatymo nuostatas? Ar UAB Jonavos paslaugos, ar Jonavos savivaldybės administracijos noras imperatyviai paskirti savo nuožiūra atstovą privataus turto valdytojui be jo ir įgaliojamojo asmens sutikimų suteikia teisėtą atstovavimą įstatymo vardu? Galų gale, ar Lietuva dar yra teisinė valstybė, ar jau pereiname prie baudžiavinių santykių?

            Siekiant nekelti sumaišties, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymu ir savo įstatais susirinkimuose apsvarstyti ir remiantis teisės aktais spręsti mokėjimo ir mokėtojų apskaitą, įvedus rinkliavą sodininkų bendrijos ne kartą raštu prašė UAB „Jonavos paslaugos“ pateikti atliekų tvarkymo paslaugos teikimo naują sutarties projektą ar papildymą prie senosios sutarties su bendrijai priskiriamų rinkliavos mokėtojų sąrašu, kas yra būtina motyvuojant kreipimąsį į teismą dėl atsisakančių mokėti rinkliavą.

 

             Sąmojingi UAB Jonavos paslaugos direktoriaus atsakymai Jonavos kunigaikštystės sodininkams.

 

„LR CK 6.184 str. nenumato administratoriui UAB „Jonavos paslaugos“ tokios pareigos pateikti naujos sutarties ar senosios sutarties pakeitimų lyginamojo varianto projekto sodininkų bendrijai“, „Kadangi įmonėje nėra pareigybės, į kurios funkcijas įeitų prašomas atlikti sutarčių pakeitimų lyginamojo varianto projekto rengimas, neturime jokios galimybės šį jūsų prašymą tenkinti“, yra sveiku protu nesuvokiamas nonsensas.

Atsakymas – šedevras dėl priedo prie sutarties, kuriuo vadovaujantis ir iš kurių sklypų nustatomas bendrijai įpareigojimas rinkti rinkliavą, „Dėl prašomo teisiškai pagrįsto nekilnojamojo turto objektų valdytojų (fizinių asmenų) sąrašo paaiškiname, kad oficialūs duomenys apie nekilnojamąjį turtą yra saugomi VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre ir kadastre, jie yra vieši, taigi prieinami ir sodininkų bendrijai „Žilvitis“, kurią jūs atstovaujate“.

Sodininkų bendrijos privalo rinkti rinkliavą iš – „Sodų paskirties objektų. Tai naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai ir (ar) sodo sklypai, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje, su pastatais arba be jų. Tokiu būdu teisės aktai numato, jog visi – tiek esantys bendrijos nariais, tiek jais nesantys, privalo mokėti nustatytą rinkliavą“,

Visa tai rodo nenorą iš esmės ir atsakingai spręsti problemas, nesudaro pakankamo teisinio pagrindo bendrijoms išreikalauti iš visų įvardintų nekilnojamojo turto objektų valdytojų reikalaujamų rinkliavų, kelia sumaištį ir bandoma sąžiningai mokantiems bendrijų nariams primesti prievolę dengti papildomus rinkliavų administravimo kaštus ir beprasmiškai dengti neišvengiamai atsirasiančias beviltiškas teismų išlaidas su skolininkais, grubiai pažeidžiant Civilinio kodekso nuostatas. 

Sodininkai galėtų trumpai pasiūlyti UAB Jonavos paslaugos direktoriui, jei neturite specialistų, kurie sugebėtų parengti sutartis tai gal Jūs pats jas parenkite. Neturite laiko, paprašykite Jonavos savivaldybės pagalbos. Gerb. direktoriau, jūs atsakyme siūlote sodininkų bendrijoms iš registrų centro susirinkti duomenis apie turto valdytojus. Jūs gal nežinote, kad duomenys iš Registro nedalinami, jie perkami. Jūs renkate rinkliavą infrastruktūros išlaikymui, administravimui, tačiau reikalaujate administravimą vykdyti pačioms sodininkų bendrijoms savo kaštais, aikšteles įsirengti pačioms bendrijoms, konteinerius dezinfekuoti patiems sodininkams, privažiavimo kelius remontuoti pačioms bendrijoms? Tai kam gi iš tiesų renkamos šios rinkliavos……….?

Gerb. direktoriau, tiek Atliekų tvarkymo įstatymas, tiek LR Vyriausybės 2013-07-24 Nutarimas Nr.711, tiek Aplinkos ministro įsakymai Nr. D1-637 ir Nr. D1-1039 aiškiai reglamentuoja, kad rinkliava apmokestinami tik  sklypai, kuriuose yra statiniai. Deja, jūs jaučiatės kaip nepriklausomoje Jonavos kunigaikštystėje ir leidžiate sau atsakymuose Nr. 5A-240, Nr. 5A-340 ir kituose nurodyti savo direktyvas, kad Jonavos sodininkai Jums privalo rinkti rinkliavą ir iš apleistų, be pastatų, likusių be šeimininkų žemės sklypų esančių bendrijoje.

Sodininkams yra šokiruojantis ir Jonavos savivaldybės Tarybos sprendimas dėl pastoviosios DVĮ dydžio, kuris niekaip neatitinka CK įteisintų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų dėl absurdiškai kylančių atliekų tvarkymo kainų. Sodininkų bendrija „Inkaras-2“ 2016 metais sumokėjo už faktiškai išvežtą atliekų kiekį 734,27 eur., 2015 m. už realiai išvežtą atliekų kiekį 540,07 eur., tuo tarpu 2017 metais, apart sumos už faktiškai išvežtą atliekų kiekį, papildomai priskaičiuota 1838,72 eur. naujai įvestos rinkliavos (pastoviosios dalies) mokesčių. Mažai sodininkų bendrijai „Žilvitis“ komunalinių atliekų išvežimo paslaugos (kintamoji dalis) sudarydavo po 13,28 eur/mėn., tuo tarpu naujai įvesta rinkliava (papildoma pastovioji dalis) 39,47 eur/mėn.. Ar 4-5 kartus padidėję mokesčiai yra suderinami su protingumo, sąžiningumo ir žmoniškumo kriterijais?

Dar daugiau, UAB Jonavos paslaugos, ne be savivaldybės palaiminimo, drąsiai paskelbėte karą sodininkų bendrijoms. Už rinkliavomis surinktas lėšas, UAB „Jonavos paslaugos“ pasamdė tūkstančius kainuojančius advokatus ir viena po kitos bendrijos gauna pranešimus apie pradėtas civilines bylas. 

Pats įdomiausias aspektas, kad Jonavos socialdemokratiškai tarybai, socialdemokratiškai žaginant sodininkų bendrijų pensininkus, pastarųjų skundų niekas nenori girdėti. Paradoksas, bet vienintelio Seimo nario Andriaus Navicko pasipiktinimas pasiekė eilę instancijų, tačiau meistriškai liko ignoruojamas ir užgesintas. Gerb Seimo nariai, žalieji ir raudonieji, ar jūs nematot kas vyksta, ar tiesiog nenorit matyti, kiek kainuoja žmonėms Jūsų priimtų įstatymų nuostatų dviprasmiškos redakcijos, sudarančios nuostabią terpę korupcijai ir lupikavinui?

Ar atsilaikys sodininkų bendrijos, greit pamatysime. Apie teismus ir teisingumą pakalbėsime kiek vėliau sekančiame rašinyje.

 

 Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

 Romualdas Šeštakauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));