Baudžiamos bylos sutvarkomos „taip, kaip reikia“, po Šiaulių apygardos teismo pirmininko B.Kalainio susitikimo su vyr. prokurore Laima Mušauskyte- Griciuviene

trys

trys

Baudžiamos bylos sutvarkomos „taip, kaip reikia“, po Šiaulių apygardos teismo pirmininko B.Kalainio susitikimo su vyr. prokurore Laima Mušauskyte- Griciuviene

Aurimas Drižius

Teisėjo B.Kalainio pusbrolis Romaldas Drigotas (nuotr. pirmas iš kairės, B.Kalainis – trečias) papasakojo redakcijai, kad teisėjas B. Kalainis, susitaręs su jo seserimi Janina Šimaitiene, gyv. Pakruojo rajone,  neteisėtai pasisavino senelių Emilijos ir Jeronimo Drigotų (gyv. Pakruojo raj„ Norinėlių k.) visą turtą, pastatus ir žemės valdas. Negana to, teisingumo ieškantis R.Drigotas buvo sumuštas savo sesers sūnaus, tačiau sūnelį nuo atsakomybės dėl smurto išgelbėjo tas pats B.Kalainis.

„Socialinių tinklų intemetinėje erdvėje pastebėjau informaciją apie 2021-01-29 organizuojamą susirinkimą i Lietuvos teisėjų garbės teismą. Buvau nustebintas, kad i šios gildijos kandidatų sąrašą Įtrauktas įtakingas Šiaulių apygardos teismo eks pirmininkas teisėjas Boleslovas Kalainis, – teigia R.Drigotas, – šis pilietis žurnalistų yra įvardintas „teisingu teisėju arba „teisėjas legenda“. „Teisingas teisėjas“ B. Kalainis yra mano pusbrolis. Paminėtas pravardes teisėjas B. Kalainis „užsitarnavo“ apsidirbęs ir prisidirbęs prieš žurnalistus, kai jam dėl šių negatyvių faktų teko aiškintis teisėjų tarybai. Prieš 10 metų teisėjas B. Kalainis įsismagino su saugumo veikėjais, Įkliuvo dėl saugumiečiams išduodamų leidimų sekti žurnalistus ir visuomenininkus.

„Egoistinių ir finansinių paskatų vedami B. Kalainis su J.Šimaitiene solidariai mano senelių turtą pasidalino ir iš man priklausančios senelių turto dalies. (Pridedama kopijos), – teigia R.Drigotas, – tos vietovės ir kitų kaimų gyventojai J. Šimaitienės ir B. Kalainio egoismą iš mano senelių E ir J. Drigotų turto nusisavinimo vertino gėdingai ir smerkiančiai.

Šis faktas aiškiai parodo kaip „legendinis teisėjas“ B. Kalainis „skaidriai iš esmės“ pasidalina Į „lygias dalis“ mūsų senelių E ir J. Drigotų turtą ir žemės valdas. Matyt, „teisingam teisėjui“ trūksta finansų jo pilaitei, kad pasigobšė ir man priklausiančią senelių turto dali.

„Tačiau B. Kalainio ir mano sesers J. Šimaitienės bendras finansinis apetitas apgaulės būdu gėdingai pasisavinti mano senelių E ir J. Drigotų turtą ir žemių valdas tuo nepasibaigė ir šis duetas sugalvojo toliau bendrą planą, kaip mane išstumti (išeliminuoti) iš mano tėvų Genės ir Jono Drigotų (gyv. Pakruojo raj. Staškavičių k.) ir ten gyvenusios mano tetos Veronikos Beleckaitės sodybos, – pasakojo R.Drigotas, – J. Šimaitienė prieš mane 2013 metais (man atvykus iš Vilniaus į mano tėviškę, tėvų namus Staškavičių kaime Pakruojo rajone) inspiravo savo sūnų Virgilijų Šimaitį agresijai ir smurtui prieš mane. Buvau sumuštas ir tapau nukentėjusiuoju. Prasidėjo ikiteisminis tyrimas Pakruojo rajono policijos komisariate. V. Šimaitis tapo kaltinamuoju. J. Šimaitienė suprato, kad dėl savęs ir savo sūnaus neadekvataus būdo ir smurtavimo prieš mane „prisivirė košės“ ir tyrimas policijoje balansuojasi ne „taip, kaip reikia“ – teliko kreiptis pagalbos i „reikalų tvarkytoją“ pusbroli teisėją B. Kalainį.

Žmogus mano, kad „Teisingas teisėjas“ B. Kalainis su J. Šimaitiene aptarė veikimo taktiką ir schemas, kad J. Šimaitienės sūnaus Virgilijaus Šimaičio kaltumas prieš mane būtų sumenkintas, išskaidytas ir visa ši baudžiamoji byla pagal B. Kalainio sumodeliavimą būtų sutvarkyta „taip, kaip reikia J. Šimaitienės ir jos sūnaus naudai.

  1. Šimaitienė apie šią bylą ir kaip jai pagelbėjo B. Kalainis, yra paatviravusi mano tetai Veronikai Beleckaitei, – pasakojo R.Drigotas, – o mano teta V. Beleckaitė papasakojo viską, ką jai sakė jos dukterėčia J. Šimaitienė: J. Šimaitienė sakė, kad jai sūnaus Virgilijaus išvadavimas iš bylos ir galimo teismo giminaičiui B. Kalainiui finansuoti kainavo nemažai pinigų ir nervų, nes B. Kalainis pinigus turėjo atsargiai paskirstyti savo geriems pažįstamiems Šiaulių prokuratūroje ir policijoje – kad ši byla atsidurtų ceitnote.

Kaip matome, „legenda teisėjas“ ne tik „teisingai teisėjauja“ prieš žurnalistus, bet ir teisėjas B. Kalainis už gerą finansinį atlygį matyt padeda „teisėjauti“ savo šešėliniais veiksmais per Šiaulių regiono prokuratūrą ir policiją sumodeliuoti schemas šios ir kitų baudžiamųjų bylų nukenksminimui, susijusių su J. Šimaitienės ir jos sūnaus Virgilijaus Šimaičio neteisėtais ir smurtiniais veiksmais prieš mane, – mano R.Drigotas.

„V. Beleckaitė man daug papasakojo faktų ir veikimų (kaip jai pasakojo J. Šimaitienė), kaip J. Šimaitienė važiuodavo pas pusbroli B. Kalainį susiderinti tyrimuose jos, jos sūnaus, V. Beleckaitės ir J. Šimaitienės liudyjimų, bendros ir suderintos taktikos ir parodymų, kad šių procesų dalyvių apklausa nebūtų išbalansuota prieš nukentėjusįjį R. Drigotą“, – teigia jis.

B. Kalainis J. Šimaitienę užtikrino: „Janute, viskas bus padaryta ir sutvarkyta, taip, kaip reikia“.

„Man būnant nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo bylose dėl Virgilijaus Šimaičio smurto veiksmų prieš mane visi procesiniai veiksmai dėl B. Kalainio matyt suderintų veiksmų Šiaulių regiono prokuratūroje ir Pakruojo rajono policijos komisariate ir ten per J. Šimaitienės dirbantį giminaitį pareigūną Tadą Lataitį – visi ikiteisminiai tyrimai bylose buvo sutvarkyti „taip, kaip reikia“ J. Šimaitienei, – įsitikinęs R.Drigotas.

„Ėmiausi aktyvių veiksmų dėl giminaičio T. Lataičio išeliminavimo iš bylos, nes sužinojau, kad giminaitis T.Lataitis nutekina J. Šimaitienei iš anksto visą informaciją (pas ją atvykęs į namus), – pasakojo Drigotas, – apie šį faktą man pasakė ir mano teta V. Beleckaitė, kad J. Šimaitienė su T. Lataičiu jos namuose apsitaria ir nutekina išsamiai, kaip T. Lataičio kolegos iš Pakruojo policijos komisariato su prokurore atliks procesinius veiksmus, kokią naudos apklausos taktiką, liudytojų parodymams kokie bus pateikti klausimai, subendrintos išvados ir tolesnės tyrimo schemos bei numatomos kratos pas J. Šimaitienę jos gyvenamosiose patalpose“.

Galiausiai J. Šimaitienės giminaitis iš Pakruojo policijos komisariato pareigūnas Tadas Lataitis turėjo tai prisipažinti ir nusišalinti iš tyrimo, kad jį, T.Lataitį, su J. Šimaitiene sieja giminystės ryšiai.

„Mano teta V. Beleckaitė, girdėdama jos namuose dukterėčios J. Šimaitienės susitikimo su giminaičiu policijos pareigūnu T. Lataičiu rezultatus, girdėjo kaip ir kas bus daroma suderintinai Pakruojo policijos komisariate su prokurore A. Mikalauskiene Pakruojyje iš Šiaulių apylinkės prokuratūros iki visiško bylos išskaidymo ir bylos nutraukimo iš esmės. Tokia „tyrimo taktika“ buvo atlikta šioje 2013-04-09 įvykio baudžiamojoje byloje“, – teigia R.Drigotas.

„Man teta V. Beleckaitė (iš pokalbio J. Šimaitienės su giminaičiu pareigūnu T. Lataičiu) yra girdėjusi ir man pasakiusi – kad jai (J. Šimaitienei) jos sūnaus Virgilijaus nusikalstamų veikų prieš R. Drigotą nukenksminimą byloje kainuos nemažai pinigų su jos pusbrolio teisėjo B. Kalainio pagalba, kad ši byla (arba jei prireiks ateityje) būtų sutvarkyta „Taip. Kaip reikia“, nes teks B. Kalainiui „padirbėti“ ir susitikti su jo gera pažįstama Šiaulių apylinkės prokuratūros vyriausiąja prokurore Laima Mušauskyte- Griciuviene dėl schemos ir taktikos balanso veikti tiesiogiai kontroliuojančią prokurorę Almą Mikalauskienę arba A. Adomaitytę-Koroliovą pagal planą „A“ ir po to pereinant i bendrą poveikio planą „B“ tyrimo eigai per J. Šimaitienei palankius Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnus: giminaitis T. Lataitis, E. Koskutė-Krigelienė, S. Šumskis, V. Pečiukas, N.Špejerienė, A. Sabalis, – pasakojo R.Drigotas, – be to, J. Šimaitienė paminėjo, kad B. Kalainio įtaka ir jo autoritetas ir užimamos pareigos leidžia jam su kitų institucijų vadovais aptarti jam „svarbų reikalą“, kad iš šio pokalbio dažniausiai galutinis rezultatas jam būna teigiamas „reikalas“, arba „reikalai sutvarkyti taip, kaip reikia“.

„Juk B. Kalainiui teko ne orą virpinti, bet padirbėti taip „kaip reikia“ šioje byloje, kad ir netolimoje ateityje, kai įtariamasis V.Šimaitis vėl prisidirbtų vagiliaudamas iš savo krašto ūkininkų kurą, ūkio techniką“, – pasakojo DRigotas.

Jis sako, kad policijos komisariato pareigūnas Sidas Šumskis save susikompromitavo šališkumu ir bylos tyrime dėl jos sufabrikavimo J. Šimaitienės naudai.

„Pareigūnas S.Šumskis atvykęs pas J. Šimaitienę Į jos namus Staškavičių k., Pakruojo rajone ištirti vienoje byloje faktines aplinkybes bei apklausti J. Šimatienę ir kitus proceso dalyvius – J. Šimatienė ši savo gerąjį pažįstamą pareigūną S. Šumskį savo naminuke (raugu) su laipsniais „užvaišino“, kad šiam J. Šimaitienės „skaidriam geradariui“ susipynė apklausos dalyvių teiginiai bei susiklastojo S. Šumskiui apklausos dalyvių protokolų laikai, – pasakojoR.DRigotas, – pareigūnui S. Šumskiui siekis sufabrikuoti ir padėti „visokeriopai“ J. Šimatienės bylos naudai „darbeliai“ pasibaigė gėdingai, nes aš dėl pareigūno S. Šumskio tarnybinio pažeidimo ir šališkumo veikti J. Šimaitienės interesui – raštu kreipiausi į Seimo kontrolierių.

Mano prašymą ir pareigūno S. Šumskio pažeidimą prieš mane Seimo kontrolierius pažyma pripažino pagrista. (Pridedama dokumento kopija). Taip aktyviam J. Šimaitienės vienam „draugeliui“ ir veikėjui S. Šumskiui iš Pakruojo rajono policijos komisariato pasibaigė piktnaudžiavimas tarnyba byloje bei J. Šimaitienės puota – uždengti jos ir jos sūnaus nusikalstamas veikas prieš mane. Tai parodė, kaip „skaidriai ir kokybiškai“ yra tiriama mano byla Pakruojo policijos komisariato pareigūnų ir kompetetingai bylą „kontroliuoja“ formaliai Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė A.Mikalauskienė, vėliau kitą bylą „kontroliavo“  prokurorė A.Adomaitytė- Koroliova su dirigavimu iš aukščiau“.

Atvykęs pas savo tetą V. Beleckaitę ir į savo tėvų namus Staškavičių k. Pakruojo Rajone, man teta pasiskundė, kad jos dukterėčia (pasisavina) J. Šimaitienė jos didžiąja dali pensijos, ja užgaulioja ir daro psichologini spaudimą, kad ji (V. Beleckaitė) užrašytų jai (J. Šimaitienei) visą savo turto, žemių palikimą testamentu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));