skip to Main Content

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL MANIPULIAVIMO VIEŠOJOJE ERDVĖJE ŽVALGYBOS IR KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS BEI IKITEISMINIO TYRIMO DUOMENIMIS, GALIMAI NETEISĖTO POVEIKIO TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS, ĮTRAUKIANT JAS Į POLITINĘ KOVĄ, SUDARYMO

 

2016 m.………………………d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 72, 73 straipsniais,

atsiliepdamas į galimai neteisėtus įslaptintos žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos informacijos, ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų viešinimo atvejus, kurie pastaraisiais metais darosi sistemingi;

reaguodamas į nuolat Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbui, visos valstybės stabilumui kylančias grėsmes dėl oficialiai viešojoje erdvėje skleidžiamos, tačiau vėliau nepatvirtinamos šios neigiamos informacijos, kuri pakerta žmonių pasitikėjimą svarbiausiomis valstybės institucijomis ir jų vadovais;

reikšdamas susirūpinimą, kad žvalgybos, kriminalinės žvalgybos ir baudžiamojo proceso metu surinkta informacija gali būti panaudota politinei kovai, o teisėsaugos institucijos įtrauktos į rinkimų kovą;

pabrėždamas, kad jau anksčiau Lietuvos Respublikos Seimas yra konstatavęs, jog atskiri valstybės politikai gali daryti neteisėtą poveikį teisėsaugos institucijoms, tenkindami savo arba siaurų grupių, o ne visos valstybės ir visuomenės interesus, tačiau iki šiol nėra nustatyti teisėsaugos institucijomis neteisėtai manipuliuojantys asmenys ir nepareikalauta šių asmenų atsakomybės;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad dar 2013 metais prasidėjęs ikiteisminis tyrimas ir tik 2016 m. kovo 10 d. pasibaigęs Daivos Ulbinaitės didelį visuomenės atgarsį sukėlusios baudžiamosios bylos dėl valstybinės paslapties atskleidimo nagrinėjimas vis dėlto nesustabdė ydingos praktikos nutekinti įslaptintą informaciją žiniasklaidai;

pažymėdamas, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą valstybės paslaptį gali sudaryti politinė, karinė, žvalgybos, teisėsaugos, mokslo, technikos ir kitokia informacija, kurios atskleidimas gali padaryti didelę žalą valstybei;

primindamas, kad žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos priemonėmis surinktos informacijos nesaugumas sudaro prielaidas žmogaus teisių, taip pat konstitucinės teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą pažeidimams;

pažymėdamas, kad nėra griežtai teisiškai reguliuojamas kriminalinės žvalgybos informacijos įslaptinimas ir išslaptinimas, taip pat ikiteisminio tyrimo medžiagos skelbimas, kuris priklauso nuo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro subjektyvaus vienasmenio sprendimo,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – Komisija) dėl Manipuliavimo viešojoje erdvėje žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo duomenimis, galimai neteisėto poveikio teisėsaugos institucijoms, įtraukiant jas į politinę kovą.

 

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 12 Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) narių pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

 

3 straipsnis.

Komisijos pirmininku paskirti Seimo narį

 

4 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją:

1)  peržiūrėti Seimo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XI-812 „Dėl Seimo laikinosios komisijos galimai neteisėtam politinių ir interesų grupuočių poveikiui teisėsaugos institucijoms ir jų atliekamiems tyrimams bei galimam sąmoningam trukdymui pareigūnams tirti nusikalstamas veikas ištirti sudarymo“ sudarytos komisijos atlikto tyrimo išvadas ir išsiaiškinti jų įgyvendinimo efektyvumą;

2)  nustatyti, iš kurių informacijos šaltinių kurie asmenys ir kokiomis aplinkybėmis paskleidė viešojoje erdvėje didelį visuomenės rezonansą sukėlusias žinias:

a)  apie „juoduosius sąrašus“ su 9 viceministrų pavardėmis (2014 m. birželis);

b)  apie kriminalinės žvalgybos pažymą su slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ dėl Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo, kurį „Darbo partija“ buvo pasiūliusi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrus (2015 m. gegužė);

c)  apie Seimo narių Broniaus Bradausko, Vytauto Gapšio bei Juliaus Sabatausko ir vieno Kaišiadorių verslininko ar kriminalinio pasaulio atstovo tariamą susitikimą Aukštadvaryje, kur neva buvo aptariami generalinio prokuroro skyrimo reikalai (2015 m. lapkritis);

d)  apie tai, kad buvusiai kandidatei į generalinius prokurorus, Kaišiadorių apylinkės teismo pirmininkei Editai Dambrauskienei buvo pasiūlyta generalinio prokuroro postą „išsipirkti“ (2015 m. lapkritis);

3)  išsiaiškinti, kokiu tikslu buvo paskleista ši didelį triukšmą sukėlusi informacija: ar nurodyti nusikalstamas veikas, ar paveikti politinius procesus, susidoroti su politiniais oponentais; kokios tikrosios šios informacijos paskelbimo pasekmės;

4)  atsakyti, kodėl vėliau ši plačiai aptarinėjama informacija nebuvo nei patvirtinta, nei paneigta:

a) kodėl pagal paskelbtus skandalingus faktus nebuvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, o pradėtieji tyrimai buvo nutraukti arba sustabdyti;

b) kieno nurodymu buvo nutrauktas preliminarus Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Generalinė prokuratūra) tyrimas dėl pasiūlymo E. Dambrauskienei išsipirkti postą, o numatytos liudytojų apklausos Generalinėje prokuratūroje skubiai atšauktos, ar tai nėra susiję su Generalinės prokuratūros vadovybės pasikeitimu;

5) atsižvelgti į įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl D. Ulbinaitės išteisinimo, susipažinti su baigta byla ir, nekeliant jau galutinai teismo išspręsto baudžiamosios atsakomybės klausimo, atlikti savo parlamentinį tyrimą ir pateikti politinį šios istorijos aplinkybių vertinimą, pasinaudojant prokuratūros ir teismo rezonansinės bylos medžiaga, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 10 d. nutartimi ir šios kolegijos trijų teisėjų atskirąja nuomone:

a)  kas buvo suinteresuotas šios aukščiausią slaptumo žymą turinčios informacijos nutekinimu;

b) paprašyti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos pateikti išvadas, ar žurnalistei atskleista informacija atitiko valstybės paslapties požymius, kaip dažnai informacija nepamatuotai įslaptinama ir išslaptinama, kiek yra užregistruota Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pažeidimų ir asmenų, praradusių teisę dirbti su įslaptinta informacija;

c) iškviesti į komisijos posėdį paslapčių subjekto (Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento) kompetentingą atstovą Seimo nariams išaiškinti, ar tokios informacijos paviešinimas galėjo atskleisti žvalgybos pareigūnų ir slaptųjų bendradarbių tapatybę, kelti pavojų jų saugumui ir net gyvybei, padaryti tarnybai ir valstybei kitokią žalą;

d) kokias išvadas Lietuvos paslapčių subjektai turi padaryti po D. Ulbinaitės istorijos – ar saugios procedūros, perduodant Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, kitiems vadovams įslaptintą informaciją;

e) kokias išvadas padarė Lietuvos Respublikos Prezidento institucija, kad valstybės paslaptys būtų patikimai saugomos;

 

6)  nustatyti, kas iš Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstovų kada ir kokia apimtimi darė įtaką Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui E. Pašiliui dėl Generalinės prokuratūros kontroliuojamų bylų, o taip pat dėl Generalinės prokuratūros kadrų politikos;

 

7) nustatyti, kurios žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos institucijos – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos, Finansinių nusikaltimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienų apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos – ir dėl kokių priežasčių aplaidžiai saugo įslaptintą informaciją ar ją perduoda, dažniausiai įsivelia į politinius skandalus ir yra neatspariausios galimam neteisėtam politikų spaudimui;

8) išsiaiškinti, kiek teisėsaugos institucijų priklausomybę nuo politikų lemia tų institucijų vadovų skyrimo tvarka ir tiesioginis pavaldumas, pateikti Seimui pasiūlymus dėl galimų institucijų vadovų skyrimo tvarkos ir pavaldumo pakeitimo.

5 straipsnis.

Komisija iki 2016 m. ____________________ pateikia Seimui išvadas ir pasiūlymus.

 

Seimo pirmininkas

 

Teikia:

Seimo nariai:

1.  Valdas Vasiliauskas

2.  Petras Gražulis

3.  Povilas Gylys

4.  Algimantas Dumbrava

5.  Vytautas Kamblevičius

6.  Jonas Varkala

7.  Kęstutis Bartkevičius

8.  Vytautas Antanas Matulevičius

9.  Naglis Puteikis

10.  Linas Balsys

11.  Aurelija Stancikienė

12.  Kęstutis Komskis

13.  Remigijus Ačas

14.  Valerijus Simulikas

15.  Algirdas Sysas

16.  Irena Šiaulienė

17.  Bronius Bradauskas

18.  Bronius Pauža

19.  Aleksandras Zeltinis

20.  Edvardas Žakaris

21.  Gintautas Mikolaitis

22.  Rimantė Šalaševičiūtė

23.  Artūras Skardžius

24.  Albinas Mitrulevičius

25.  Darius Petrošius

26.  Vytautas Saulis

27.  Edmundas Jonyla

28.  Domas Petrulis

29.  Marija Aušrinė Pavilionienė

30.  Antanas Nesteckis

31.  Raminta Popovienė

32.  Arūnas Dudėnas

33.  Gediminas Kirkilas

34.  Kristina Miškinienė

35.  Alma Monkauskaitė

36.  Vidas Mikalauskas

37.  Kazys Grybauskas

38.  Arvydas Mockus

39.  Rita Tamašunienė

40.  Vanda Kravčionok

41.  Leonard Talmont

42.  Jaroslav Narkevič

43.  Irina Rozova

44.  Michal Mackevič

45.  Juzef Kvetkovskij

46.  Zbignev Jedinskij

47.  Julius Sabatauskas

48.  Milda Petrauskienė

49.  Algimantas Salamakinas

50.  Andrius Palionis

51.  Mindaugas Bastys

52.  Kęstutis Daukšys

53.  Jonas Kondrotas

54.  Gediminas Jakavonis

55.  Ričardas Sargūnas

56.  Petras Čimbaras

57.  Petras Narkevičius

58.  Valentinas Bukauskas

59.  Saulius Bucevičius

60.  Valdas Skarbalius

61.  Vytautas Gapšys

62.  Sergej Ursul

63.  Sergej Dmitrijev

64.  Vilija Filipovičienė

65.  Raimundas Markauskas

66.  Dangutė Mikutienė

67.  Birutė Vėsaitė

68.  Eduardas Šablinskas

69.  Larisa Dmitrijeva

70.  Ona Valiukevičiūtė

71.  Mečislovas Zasčiurinskas

72.  Raimundas Paliukas

73.  Viktoras Fiodorovas

74.  Vydas Gedvilas

75.  Audrius Nakas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));