Seimas vienbalsiai nubalsavo už G.Nausėdos pasiūlytą elektros brangimą kitais metais – teisingą elektrą iš Rusijos importuos konservatoriai

Porele

Porele

Seimas vienbalsiai nubalsavo už elektros brangimą kitais metais – teisingą elektrą iš Rusijos importuos konservatoriai

 

Aurimas Drižius

 

Paskutinę šių metų sesijos dieną |Seimas vienbalsiai nubalsavo už tai, kad Lietuvos vartotojai negautų pigios baltarusiškos „nesaugios” elektros energijos.

Tiesa, kokiu būdu bus tikrinama elektros linijomis tekančios energijos „saugumas” ir kilmė, Seimas nenumatė, nes nežinojo, kaip tai padaryti.

Dar įdomiau, kad net 103 Seimo nariai balsavo už elektros branginimą kitais metais (jų sarašas pateikiamas apačioje), o susilaikė tik du Seimo nariai.

 

Porele

Šis įstatymas, pasiūlytas didžiojo ekonomisto Gitano Nausėdos, vadinasi „Bū­ti­nų­jų prie­mo­nių, skir­tų ap­si­sau­go­ti nuo tre­čių­jų ša­lių ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mų grės­mių, įsta­ty­mo Nr. XIII-306 3 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas”.

https://www.youtube.com/watch?v=mpFKWaXSRvQ&feature=emb_logo

Dar įdomiau, kad net 97 proc. Lietuvoje per metus sunaudojamos elektros energijos yra importuojama, o didžiausią dalį elektros energijos parduoda Rusijos energetikos milžinė „Inter Rao“, kuri energiją tiekia per savo įmonę Lietuvoje „Inter Rao Lietuva“.

Pagrindinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkas, turintis 51% įstatinio kapitalo, yra Suomijos įmonė „RAO Nordic OY“, kurią kontroliuoja Rusijos elektros energijos gamintoja „INTER RAO UES“. Lietuvos bendrovė UAB „Scaent Baltic“ valdo 29,11% akcijų. Rinkoje prekiaujama 19,89% „INTER RAO Lietuva“ akcijų.

Dar įdomiau, kad tą UAB  „Scaent Baltic“ valdo garsių Kauno konservatorių brolių Garbaravičių šeima. Keista, kad garsiai rėkiant apie puolančius rusus, drąsiai daromas biznis su jais, ir Lietuvai perparduodama rusiška energija.

 

Akcininkai

Pagrindinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkas, turintis 51% įstatinio kapitalo, yra Suomijos įmonė „RAO Nordic OY“, kurią kontroliuoja Rusijos elektros energijos gamintoja „INTER RAO UES“. Lietuvos bendrovė UAB „Scaent Baltic“ valdo 29,11% akcijų. Rinkoje prekiaujama 19,89% „INTER RAO Lietuva“ akcijų.

„INTER RAO Lietuva“ akcininkai

 

grafikas medium

Akcininkai

Akcijų / balsų skaičius, vnt.

Akcijų dalis, %

„RAO Nordic OY“

10 200 000

51

UAB „Scaent Baltic“

5 822 856

29,11

Kiti akcininkai

3 977 144

19,89

Iš viso

20 000 000

100

 

Faktas, kad rusiškos elektros importą Lietuvoje ilgą laiką valdė konservatoriai broliai Ramūnas ir Arvydas Garbaravičiai, buvęs Kauno meras. Ramūno Garbaravičiaus, buvusio Seimo nario, sūnus Jonas Garbaravičius pasakojo, kad viskoverslė pasiekęs pats, be tėvo ir dėdės pagalbos.

Jis pasakojo kad svarbius ryšius J. Garbaravičius užmezgė Stokholme, kur vadovavo energetikos įmonei, prekiaujančiai elektra Skandinavijoje bei Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą, 2007 m. įkūrė investicijų bendrovę „Scaent Baltic“, kuri valdė 49 proc. energijos tiekimo įmonės „INTER RAO Lietuva“ akcijų. 2012 m. Varšuvos biržoje įgyvendino pirminį viešą siūlymą (IPO) ir pardavė „INTER RAO Lietuvos“ akcijų už 22,5 mln. eurų. Po šio sandorio investuoja į NT ir kitus projektus Londone.

2016 m. J. Garbaravičiaus valdoma „JG Investment Management“ pardavė bendrovių „Orion Asset Management“ ir „Orion Securities“ akcijas. Analitikų vertinimu, šio sandorio vertė siekė 4 – 5 mln. eurų. Tiesa, J. Garbaravičius liko investavęs į kai kuriuos „Orion“ valdomus fondus. „JG Investment Management“ su Nerijumi ir Nemunu Dagiliais taip pat valdo baldų gamybos įmonių grupę „Nordic Idea“. Nors didžiąją dalį verslo perkėlė į Londoną, liko Lietuvos mokesčių rezidentu.

 

Prieš kelis  metus Jonas Garbaravičius, Rusijos valdomos energetikos milžinės ‚Inter Rao ES“, Varšuvos biržoje kotiruojamos bendrovės „Inter Rao Lietuva“ atstovas Jonas Garbaravičius buvo apklaustas prokuratūroje dėl galimo saugumo darbuotojo papirkinėjimo.

Kadangi vertiname tai kaip suplanuotą šmeižto kampaniją, savo teises ginsime visais Lietuvoje įstatymų numatytais būdais“, – raštu atsiųstame atsakyme sakė „Inter RAO Lietuvos“ stebėtojų tarybos narys J.Garbaravičius, paklaustas, kaip ruošiasi ginti savo teises, jei įtarimai pasirodys nepagristi. J.Garbaravičius BNS patvirtino, jog buvo apklaustas kaip liudininkas.

„Kol kas žinome tik tiek, kad kažkoks tyrimas pradėtas. Galiu pasakyti, kad buvau apklaustas kaip liudytojas“, – BNS sakė „Inter RAO Lietuvos“ atstovas. Pasak naujienų portalo vz.lt, dėl įtarimų galimu kyšininkavimu jau krito „Inter RAO Lietuvos“ akcijų kursas Varšuvos biržoje.

 „Lietuvos ryto“ televizija skelbia, kad Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl buvusio parlamentaro, įtakingo konservatoriaus Ramūno Garbaravičiaus sūnaus J.Garbaravičiaus. Pasak jos, gali būti, kad prekybą elektros energija plėtojantys Garbaravičiai ne vienerius metus papirkinėjo valstybės saugumo departamento darbuotoją. Prokurorai įtaria, kad bendrovės „Scaent Baltic“ valdybos pirmininkas J.Garbaravičius saugumiečių palankumo galbūt siekė, kad užsitikrintų ramybę giminės verslui, teigia televizija. Pasak televizijos, vienas iš buvusių J.Garbaravičiaus verslo partnerių teigia, kad buvo įsteigta nauja bendrovė „Creditum Vilnius“, kurios vadovu tapo J.Garbaravičiaus aplinkos žmogus Tadas Žentelis, per kurį vyko atsiskaitymai su saugumiečiu. Pasak buvusio J.Garbaravičiaus verslo partnerio, dar dirbdamas bendrovėje „Lietuvos energija“ elektros pardavimo skyriaus vadovu, J.Garbaravičius išsikovojo, kad Ignalinos atominės naktinė elektra būtų parduodama per tarpininkus. Tam buvo įkurtos kelios bendrovės, viena iš jų lgnalinos AE naktinę elektrą pardavinėjo vienai didžiausių Rusijos energetikos koncerno antrinių įmonių, teigia „Lietuvos ryto“ televizija. Kai elektros verslas išsiplėtė, daugiau kaip pusę įmonės akcijų Garbaravičiai pardavė rusams. „Dabar Rusija sėkmingai per tą bendrovę pardavinėja Lietuvai elektros energiją ir visi sako, kad čia jokio didelio nusikaltimo nėra, kaip A.Kubilius pasakė – jie pardavinėja per pačių susikurtą tarpininką, tačiau tas tarpininkas nebūtų sukurtas, jeigu ne J. Garbaravičius, greičiausiai kitų politikų indėlis į tos bendrovės kūrimą“, – cituojamas J.Garbaravičiaus verslo partneris.

 

Seime gruodžio 19 d., pristatant įstatymą dėl to, dar drausti pirkti Astravo AE elektrą, Seimo narys konservatorius L. KASČIŪNAS  taip klabėjo : “ Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ge­ros pa­siū­ly­tos pre­zi­den­tū­ros pa­tai­sos, ku­rios su­stip­ri­na mū­sų vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir tei­si­nę ba­zę ne­leis­ti pa­vers­ti sa­vęs ne­sau­gių ato­mi­nių elek­tri­nių rin­ka. Pro­jek­te nė­ra įve­da­ma nau­jų pre­ky­bos elek­tra ri­bo­ji­mų, ta­čiau yra su­kon­kre­ti­na­ma ir de­ta­li­zuo­ja­mos jau ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos. Tam tik­rų lan­dų dar yra bu­vę, bet šio­mis pa­tai­so­mis jos yra už­kam­šo­mos. Tik­rai da­bar mes jau tu­rė­si­me to­kią tei­si­nę ba­zę, ku­ri leis mums iš es­mės blo­kuo­ti sa­vo rin­ką nuo ne­sau­gių ato­mi­nių elek­tri­nių, iš jų at­ei­nan­čios elek­tros ener­gi­jos.

 

Dar la­bai at­kreip­čiau dė­me­sį į tai, kad griež­ti­na­mas li­cen­ci­jų iš­da­vi­mas. Tai yra tiems tar­pi­nin­kams, ku­rie no­rė­tų pre­kiau­ti ta ne­sau­gia elek­tra, li­cen­ci­jų at­ėmi­mas, pa­nai­ki­ni­mas stip­riau yra reg­la­men­tuo­ja­mas. Tai ir­gi la­bai ge­ras da­ly­kas, nes tu­rė­ki­me gal­vo­je, kad tie tar­pi­nin­kai po to ga­li tap­ti tais ne­skaid­riais lo­bis­tais, ku­rie ban­dys stum­ti ir kaip nors vers­ti mus per­žiū­rė­ti sa­vo po­li­ti­ką, ku­rią mes da­bar tai­ko­me. Tai aš vi­sus ra­gi­nu vien­bal­siai pa­rem­ti, nes iš tik­rų­jų ge­ri pa­siū­ly­mai. Ačiū pre­zi­den­tū­rai, Pre­zi­den­tui už šią ini­cia­ty­vą”.

Jam pritarė ir kitas konservatorius Ž. Pa­vi­lio­nis : “Aš ir­gi pri­ta­riu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro dė­me­sį, ir ki­tų, kad Sei­me su­ta­rė­me iki me­tų pa­bai­gos pa­ruoš­ti ben­drą ko­mu­ni­ka­ci­jos pla­ną ir veiks­mų pla­ną, kaip ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis įti­kin­ti, kad tos elek­tros ne­pirk­tų. Lai­kas bė­ga, re­ak­to­rius bus pa­leis­tas, tai bū­tų ge­rai tų ben­drai pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­už­mirš­ti. Bet, be abe­jo­nės, už šį įsta­ty­mą siū­lau bal­suo­ti”.

Neįsileisti neteisingos baltarusiškos elektros siūlė ir Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las : “Vi­si su­pran­ta­me, kad Pre­zi­den­to, pre­zi­den­tū­ros pa­siū­ly­tos prie­mo­nės yra iš es­mės ap­ri­bo­jan­čios ga­li­my­bę tie­sio­giai pre­kiau­ti Ast­ra­vo ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­ta elek­tros ener­gi­ja. Ta­čiau kar­tu tu­ri­me su­pras­ti, kad vis dėl­to te­oriš­kai Ast­ra­vo ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tos ne­sau­gios elek­tros elek­tro­nai ga­li pa­siek­ti Šiau­rės elek­tros rin­ką „Nord Po­ol“ ar per Suo­mi­ją, ar ki­tais bū­dais. Ta­čiau šiuo pro­jek­tu vis tik Lie­tu­va pa­da­ro tai, ką ga­li, nuo te­ori­nio pa­te­ki­mo mes ap­si­sau­go­ti, de­ja, ne­ga­li­me. Fi­zi­ka yra fi­zi­ka, to­dėl lie­ka tik įsta­ty­mi­niai da­ly­kai, ku­riuos siū­lo Pre­zi­den­tas. Siū­lau jiems pri­tar­ti”.

Prieš šį įstatymą pasisakė vienintelis Petras Gražulis : “mes pri­ima­me įsta­ty­mą, kad ne­pirk­si­me tie­sio­giai iš Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės ener­gi­jos. Bet pirks Lat­vi­ja, pirks Es­ti­ja, jos taip yra NATO ša­lys, ir mes pirk­si­me per juos bran­giau. Kas bus tas tar­pi­nin­kas? Kam tai bus nau­din­ga? Pa­mąs­ty­ki­me. Aš ma­nau, užuot mes sie­kia­me, kad ne­pirk­tų, kai pa­sta­ty­ta, kon­ser­va­to­riams rei­kė­jo rū­pin­tis, kad ji ne­bū­tų pa­sta­ty­ta, kol ne­bu­vo pra­dė­ta sta­ty­ti. O A. Ku­bi­lius va­ži­nė­jo dvi­ra­tu­ku ir lai­mi­no Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą. Aš ma­nau, kad šis įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas ne Lie­tu­vai, o lo­bis­tams, tar­pi­nin­kams, ku­rie par­da­vi­nės elek­tros ener­gi­ją. Mes tą pa­tį tu­ri­me su su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lu, va­di­na­mą­ja „Ne­pri­klau­so­my­be“, kur mai­ti­na­me įvai­riau­sias leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo kom­pa­ni­jas ir dar no­ri­me pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį iki 2044 me­tų, kad jie lob­tų iš to. Tai mes ir čia ei­na­me vėl tuo pa­čiu ke­liu. Ne­pri­ta­riu”.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 105, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 9 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4002) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

 

  1. GRAŽULIS (MSNG). Taip, ger­bia­mas Ma­siu­li ir ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, jūs jau per sa­vo val­dy­mą vi­są Lie­tu­vą ap­snar­glio­jo­te. Jūs ap­raiz­gė­te įvai­riau­siais mo­kes­ti­niais raiz­ga­lais, pra­de­dant Su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lu, „Ma­žei­kių naf­tos“ už­da­ry­mu ir ru­sams par­da­vi­mu su įvai­rio­mis su­dė­tin­go­mis sche­mo­mis. Da­bar nau­jas va­rian­tas – pa­sta­tė­te Ast­ra­vo ato­mi­nę elek­tri­nę, o no­ri­te, kad elek­trą Lie­tu­va pirk­tų iš jos per tar­pi­nin­kus. Štai jū­sų dar ei­li­nė raiz­ga­ly­nė ir snar­gly­nė.
Facebook komentarai
});}(jQuery));