Savininkui atsisakius savo nuosavybę parduoti Kėdainių merės sūnui prokurorui už 150 tūkst. Eurų, turtas iš jo atimtas

Naujokiene

Naujokiene

Savininkui atsisakius savo nuosavybę parduoti Kėdainių merės sūnui prokurorui už 150 tūkst. Eurų, turtas iš jo atimtas

 

Tipiška Lietuvos „teisėsaugos“ istorija –  Virginijus Danauskas viešame  aukcione nusipirko pastatus, esančius Kėdainių mieste.

 

 Dėl įvairių biurokratinių, akivaizdžiai dirbtinai sudarytų, negalėjo atlikti teisinės registracijos, tai negalėjo suformuoti žemės sklypų, tai buvo stabdomi kadastriniai matavimai, tai buvo reikalaujama atidalinti žemės sklypus (buvo nupirkti du pastatai viename objekte malūnas ir atskirai esantis rūsys – suprojektuota pastato katilinė) ir t.t. 

 

2003 m. buvo atlikti kadastriniai matavimai, suteikti unikalūs pastatų numeriai. Kėdainių valdžia (tuo metu meras V. Muntianas) neleisdami įteisinti pastatus priėjo iki visiško absurdo – pridavus kadastrines bylas Kėdainių savivaldybės statybos ir architektūros skyriui pažymos apie baigtumą išrašymui, pavogė bylas, ir t.t. 

 

Kai 2006 m. nusibodo tokie gainiojimai, žmogus nusipjovė ir sutiko pastatus parduoti – paskelbė apie pastatų pardavimą. 

 Naujokiene

Visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ komandos branduolys (iš kairės): Andrius Drižys, Paulius Aukštikalnis, Valentinas Tamulis, Aušra Nesterovienė, Arūnas Kacevičius, Nijolė Naujokienė, Eimantas Donskis, Edita Isakovičienė. / Algimanto Barzdžiaus nuotr.

 

Su busimu pastatu pirkėju – Kėdainių merės Nijolės Naujokienės sūnumi  prokuroru Nerijumi Gružausku buvo sutarta, jog pastatai bus parduoti už 150 000 Eur. Tačiau prokurorui nedavus rankpinigių, atsirado kitas pirkėjas, kuris davė 200 000 Euru  ir su nauju pirkėju buvo sudaryta preliminari pardavimo sutartis. Tačiau tuometiniam Seimo pirmininkui V. Muntianui įtakojant pastatui buvo pakeistas unikalus nr. ir pardavimas neįvyko. Pastato savininkas sužinojo, kad jo turtas yra valstybės nuosavybė ir jis bus nugriautas.

 

 Grusauskas

(nuotr. ) Su Kėdainių merės Nijolės Naujokienės sūnumi  prokuroru Nerijumi Gružausku buvo sutarta, jog pastatai bus parduoti už 150 000 Eur. 

 

Žmogaus teisių stebėjimo sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas sako, kad buvo suklastotas šio pastato unikalus numeris, ir tada pastato savininku tapo Lietuvos valstybė. „Man už tai, kad paviešinau šią istoriją, buvo iškeltos 5 baudžiamosios bylos ir aš gavau net 3 teistumus“, – skundžiasi D.Šulcas.

 

clip image002

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KĖDAINIŲ M.,

J. BASANAVIČIAUS G. 2, NURAŠYMO

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. TS-122

Kėdainiai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio             10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 8 punktais,             27 straipsnio 6 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 ir 12.2 punktais, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, avariniu, nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nelikus kur jį pritaikyti valstybei nuosavybės teise priklausantį Kėdainių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 420,18 kv. m bendro ploto malūną, plane pažymėtą 1G3p, unikalus numeris 5388-0000-1015, esantį Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 2.

                      2. Įgalioti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorių būti atsakingu už    1 punkte nurašomo nekilnojamojo turto išardymą ir likvidavimą.

                 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Grinkevičius                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškėjo, kad Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu „Dėl valstybės nekilnojamojo turto Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 2, nurašymo“  nusprendė:  

 – Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, avariniu, nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nelikus kur jį pritaikyti valstybei nuosavybės teise priklausantį Kėdainių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 420,18 kv.m. bendro ploto malūną, plane pažymėtą lG3p, unikalus numeris 5388-0000-1015, esantį Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 2; Įgalioti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorių būti atsakingu už 1 punkte nurašomo nekilnojamojo turto išardymą ir likvidavimą.

 

Doc11

Tačiau Donatas Šulcas sako, kad to pastato Kėdainių savivaldybė negalėjo nurašyti kaip savo nuosavybės, nes ji jai nepriklausė.

Šis nutarimas priimtas panaudojus aiškiai suklastotu Registro centro išrašu, nurodančiu, jog pastatas esantis yra J. Basanavičiaus g. 2, Kėdainiai (unikalus Nr. 5388-0000-1015) lyg tai nuo 1968-12-26 (4. nuosavybė: Įregistravimo pagrindas 1968-12-26 DZTDT vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 325) priklauso Lietuvos Respublikai, o jį patikėjimo teise valdo Kėdainių rajono savivaldybė.

„Manau, kad šis nutarimas yra Kėdainių rajono savivaldybės anksčiau įvykdytų sunkių tyčinių nusikaltimų slėpimas, – mano D.Šulcas, – mero Sauliaus Grinkevičiaus tyčinis sunkus korupcinis nusikaltimas, kai turto esančio J. Basanavičiaus g. 2 Kėdainiai savininko Virginijaus Danausko įgaliotas asmuo Donatas Šulcas nesutiko parduoti pastatų už mero Sauliaus Grinkevičiaus ir jo bendrų nustatytą kainą bei sąlygas.

Todėl D.Šulcas mano, kad po to, kai pastato savininkas atsisakė parduoti jį, Kėdainių savivaldybė tiesiog daro naują nusikaltimą – įpareigodama savivaldybės administraciją išardyti ir likviduoti svetimą, viešame aukcione Virginijaus Danausko įsigytą nuosavybę.

Nors pagal pastato savininko įgaliojimą Donatas Šulcas ne vieną kartą kreipėsi į Registrų centrą, prašdamas įregistruoti nuosavybės teises į pastatus esančius J. Basanavičiaus g. 2 ir 2A, Kėdainiai, tačiau minėta nuosavybė  Virginijui Danauskui įregistruota nebuvo.

„Jie atsisakė registruoti, ir nurodė, kad Danauskas turi parduoti savo nuosavybę Kėdainių rajono savivaldybės klerkų  nurodytiems asmenims ir už jų nustatytą kainą.

Tas nurodytas asmuo pasirodė esąs Kėdainių merės sūnus prokuroras.

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Aurelija Ozolinia 2018 m. sausio 16 d. įsiteisėjusiu nutarimu, pažymėjo: „Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžiama, jog Virginijui Danauskui 2017-08-08 pareikštas reikalavimas Nr.AS-3878 aptverti statinį, esantį J.Basanavičiaus g. 2, Kėdainių m., saugia tvora arba uždaryti atviras statinio angas taip, kad į statinio vidų nebūtų galima pateikti, neturi juridinio pagrindo dėl institucijų, rengusiu dokumentus, o ne dėl Virginijaus Danausko, iki šiol neturinčio galimybės Įregistruoti statinius savo vardu, kaltės, todėl už atsisakymą vykdyti minimą nurodymą asmuo negali būti baudžiamas“ (administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A-28-347/2018. Institucija surašiusi administracinio nusižengimo protokolą – Kėdainių rajono savivaldybės administracija).

Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybė administracinėje pažeidimo byloje Nr. A-28- 347/2018 pripažindamas faktines aplinkybes, jog pastatus – malūną, viešo aukciono būdu, už pinigus įsigijo pik Virginijus Danauskas (pateikdamas viešo aukciono dokumentus), savo žinomai melagingus argumentus dėl nuosavybės teisės priklausomybės ir savo atsisakymo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, grindė pateikdamas suklastotą trečiojo asmens VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio domenų banko 2016-10-10 išrašą.

Pabrėžtina: atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės institucijos, meras Saulius Grinkevičius ir nors būdamas dar kartą raštu informuotas apie LŽTSS pirmininko Donato Šulco prašymą Sustabdyti Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gegužės 21 d. Sprendimo „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 2, nurašymo“ Nr. SP-124, priėmimą, tačiau tyčia atsisakė siekti teisinės santaikos, tyčia atsisakė sustabdyti savo ir tarybos veiksmus pačiu šiurkščiausiu veiksmu – siekė Kėdainių rajono savivaldybės mero Sauliaus Grinkevičiaus 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-122 atimti iš Lietuvos Respublikos piliečio teisėtai, už pinigus įsigytą nuosavybę.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));