Prostitucijos legalizavimui moteriausybė pritarė per tris minutes (nes tai sumažins prostituciją)

moteriau

moteriau

Prostitucijos legalizavimui moteriausybė pritarė per tris minutes

 

Moteriausybė balandžio 21 d.  posėdyje iš esmės pritarė prostitucijos legalizavimui – pritarė administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusiu galios.

(487 straipsnis. Vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis

  1. Vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

 

Itin ironiška, kaip tai buvo padaryta – vienas Seimo narys siūlė panaikinti minėtą ANK straipsnį, numatanti atsakomybę už vertimąsi prostitucija, kitas siūlė numatyti baudžiamąją atsakomybę prostitučių klientams.

„Šiuo metu ir už vertimąsi prostitucija, ir už prostitucijos paslaugų pirkimą numatyta administracinė atsakomybė, tai yra abi pusės baudžiamos vienodai,  – klausimą pristatė Teisingumo ministrė Dobrovolska, – įstatymo projekto rengėjai siūlo panaikinti administracinę atsakomybę tiek už vertimąsi prostitucija, tiek už atlyginamą naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, ir kriminalizuoti tik atlygintiną naudojimąsi prostitutės paslaugomis. Tai yra bausti tik vieną pusę. Tai mūsų išvada yra tokia, kad mes nepritariame baudžiamojo kodekso pakeitimams, nes jau dabar yra numatyta atsakomybė tiek už įtraukimą į prostituciją, prekybą žmonėmis, ir pakeitimai neatitinka baudžiamosios priemonės, kaip kraštutinės priemonės principo. Tačiau iš esmės pritariame administracinių nusižengimo kodekso pakeitimams, kad tik viena pusė – ta, kuri naudojasi prostitutėmis, būtų baudžiama.  Labai svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinama prostitucija besiverčiančių asmenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Suprantama, kad tai susiję su prekyba žmonėmis, ir todėl vyriausybė turi įgyvendinti išėjimo iš prostitucijos mechanizmą. Registruojama tik maža dalis besiverčiančių prostitucija“.

„Siūlau pritarti, nebent matau kitų nuomonių“, – nukirto premjerė Šimonytė. Tiesa, jos kabineto skiriamasis bruožas yra tas, kad kitų nuomonių ten niekada nebūna.

„Žinoma, kad numatyti baudžiamąją atsakomybę tiems, kurie naudojasi prostitučių paslaugomis, yra visiška nesąmonė, nors gal ir galima už tai numatyti administracinę atsakomybę, – laidoje „Paskutinė instancija“ sakė teisininkas Kęstutis Skrebys, – man atrodo, kad tai siūlantys Seimo nariai tai puikiai suvokė. Tai vyriausybė nutarė nepritarti baudžiamojo kodekso pataisai, nes ji absurdiška. Nes ir dabartiniai įstatymai numato atsakomybę tiems žmonėms, kurie naudojasi prostitutės paslaugomis, žinodamas, kad ji verčiama tai daryti”.

Teisingumo ministrė Dobrovolska nurodė, kodėl prostitucija turi būti legali : „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 487 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad administracinėn atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, kuris į prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas arba įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet kokiu būdu įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis ir (ar) nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese. Tačiau statistiniai duomenys rodo, kad ši norma, skirta prievarta į prostituciją įtrauktiems asmenims apsaugoti, nėra veiksminga, nes praktikoje visiškai netaikoma ir administracinių nusižengimų bylos šiuo pagrindu nėra nutraukiamos. Vadinasi, galiojantis teisinis reguliavimas,
neatleidžiant prostitucija besiverčiančių asmenų – aukų nuo atsakomybės, neužtikrina
tinkamos jų apsaugos. Priešingai – baudimas administracine tvarka nesuteikiant būtinos
pagalbos didina prostitucija besiverčiančių asmenų pažeidžiamumą ir jų viktimizaciją. ANK
487 straipsnio 4 dalies netaikymas praktikoje rodo, kad priverstinai prostitucija besiverčiantys
asmenys vietoje būtinos pagalbos sulaukia perteklinės valstybės prievartos priemonės –
administracinės nuobaudos taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu ANK įtvirtinta
galimybė administracine tvarka nebausti prievarta į prostituciją įtraukto asmens nėra
veiksminga, siekiant vieno iš Įstatymų projektų tikslų – sumažinti į prostituciją įtrauktų
asmenų tolesnį viktimizavimą, pritartina administracinės atsakomybės už vertimąsi
prostitucija panaikinimui, valstybės taikomas prievartos priemones keičiant pagalbos tokiems
asmenims teikimu. Tačiau, atsisakant administracinės atsakomybės už vertimąsi prostitucija
taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą kompleksinių prostitucija besiverčiančių asmenų – aukų
apsaugos priemonių – efektyvaus prostitucijos veiklos nutraukimo strategijos ir prevencinių
priemonių visuomenės neigiamam požiūriui į seksualinių paslaugų pirkimą formuoti –
įgyvendinimą, būtina sistemiškai įvertinti teisinį reglamentavimą ir esamą kompensacinių
priemonių taikymo mechanizmo efektyvumą.
2.3. Siekiant nustatyti baudžiamąją atsakomybę už tam tikrus veiksmus ar neveikimą,
būtina įvertinti ne tik siūlomos kriminalizuoti veikos pavojingumą ar tai, kad konkretaus
teisinio gėrio negalima apginti kitomis teisinėmis priemonėmis, t. y. nesinaudojant
baudžiamąja teise kaip ultima ratio priemone, bet ir tai, ar tinkamai išnaudojamos šiuo metu
galiojančios teisinės priemonės, galinčios užtikrinti efektyvų administracinės atsakomybės
taikymą už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kad
statistiniai duomenys rodo galimai didelį atlygintinio naudojimosi prostitucijos paslaugomis
latentiškumą (už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis 2018 m. nubausti 22
asmenys, 2019 m. – 15, 2020 m. – 4; dar mažesni pakartotinumo rodikliai: 2018 m. nubausti 6
asmenys, 2019 m. – vienas, 2020 m. – nei vieno), sprendžiant atlygintinio naudojimosi
prostitucijos paslaugomis problemą, tikslinga būtų efektyviau išnaudoti jau šiuo metu
galiojančias teisines priemones: dažniau inicijuoti, suaktyvinti administracinių nusižengimų
tyrimus, rengti patikrinimo akcijas, susijusias su šiais nusižengimais. Įvertinus šias
alternatyvas dėl efektyvesnio galiojančių teisinių priemonių pritaikomumo, siekiant mažinti
prostitucijos paklausą, taip pat siūlytina didinti ANK 487 straipsnyje numatytas baudas už
atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis.

 

Derinimo pažyma

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 147STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4099 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 487 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4100“ PROJEKTO

Institucija Pastabos Įvertinimas
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021-03-16 išvada Nr. 5-S-4234 Nepritariame Nutarimo projekto 2 punktui, kuriuo pritariama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 487 straipsnio pakeitimui, t. y. atsisakyti administracinės atsakomybės už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis ir panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija.

Pažymėtina, kad Nutarimo projekto 1.4 ir 1.5 papunkčiuose aiškiai nurodoma, jog:

<…>.

Atsižvelgdami į aptartus Nutarimo projekto 1.4 ir 1.5 papunkčiuose nurodytus argumentus, taip pat vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintais teisėkūros principais, kurie reikalauja, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, suprantamas ir nedviprasmiškas, manome, kad siūlomas Nutarimo projekto 2 punktas prieštarauja teisiniam reguliavimui keliamiems tikslams ir minėtuose Nutarimo papunkčiuose nurodytiems argumentams. Atkreiptinas dėmesys, kad pritarus ANK 487 straipsnio panaikinimui, tais atvejais, kai įvertinus veikos pavojingumą ir nesant būtinų atitinkamai veikai sudėties požymių, nebus taikoma baudžiamoji atsakomybė, tokia veika apskritai liks nebaudžiama. Manome, kad turi būti suformuota aiški politika, ar prostitucijos veikla teisėta, ar visgi tai yra ir turėtų būti nusikalstama veika, ir atitinkamai įvertinus jos pavojingumą, turėtų būtų numatyta atsakomybė ir pagal ANK, ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarime Nr. 88 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 1473  straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-4099 ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-4100“ išsakytos pozicijos aptariamu klausimu.

Nepritarti.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) pateiktoje išvadoje neteisingai nurodo, kad Nutarimo projekto 2 punktu pritariama ANK 487 straipsnio pakeitimui, t. y. atsisakyti administracinės atsakomybės už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis ir panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija. Nutarimo projekto 2 punktu ANK projektui pritariama iš dalies, be kita ko, nurodant, kad turi būti atsisakoma administracinės atsakomybės už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis panaikinimo. Būtent Policijos departamentas nurodo argumentus (1 – 6 punktai), kuriais Nutarimo projekte ir yra grindžiamas nepritarimas administracinės atsakomybės už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis panaikinimui ir baudžiamosios atsakomybės už šiuos veiksmus nustatymui.

Policijos departamentas savo išvadoje taip pat nurodo, jog pritarus ANK 487 straipsnio panaikinimui, tais atvejais, kai įvertinus veikos pavojingumą ir nesant būtinų atitinkamai veikai sudėties požymių, nebus taikoma baudžiamoji atsakomybė, tokia veika apskritai liks nebaudžiama. Pirma, kaip jau minėta, Nutarimo projektu nėra pritariama ANK 487 straipsnio panaikinimui (pritariama panaikinimui tik ta apimti, kiek tai susiję su atsakomybės už vertimąsi prostitucija panaikinimu). Antra, nėra aiški Policijos departamento išvadoje pateikta formuluotė – „įvertinus veikos pavojingumą ir nesant būtinų atitinkamai veikai sudėties požymių, nebus taikoma baudžiamoji atsakomybė, tokia veika apskritai liks nebaudžiama“, nes pagal galiojantį teisinį reglamentavimą ir dabar nėra numatyta baudžiamosios atsakomybės, pvz., už vertimąsi prostitucija, o tokia nėra siūloma nei Įstatymų projektais, nei Nutarimo projektu.

Įvertinus Policijos departamento siūlymą suformuoti aiškią politiką, ar prostitucijos veikla teisėta, ar visgi tai yra ir turėtų būti nusikalstama veika, pažymėtina, kad Vyriausybė šiuo atveju turi įvertinti pateiktus Įstatymų projektus ir pateikti argumentus, kodėl jiems nepritaria ar pritaria iš dalies. Būtent tokie argumentai Nutarimo projekte ir yra pateikti.

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad užsienio valstybių įstatymų nuostatos, susijusios su atsakomybės už prostituciją reglamentavimu, yra labai skirtingos (priklausomai nuo kiekvienoje šalyje susiklosčiusių skirtingų tradicijų, vertybinių nuostatų ir pan.), nėra vieningo požiūrio šiuo klausimu. Europoje, reglamentuojant atsakomybę už prostituciją, išskiriami bent 5 skirtingi teisinio reguliavimo modeliai, o pagal vieną iš jų prostitucija per se nėra draudžiama, tačiau baudžiama už prostitucijos paslaugų pirkimą. Toks modelis yra įtvirtintas, pvz., Airijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir būtent šių valstybių patirtimi Įstatymų projektų rengėjai remiasi argumentuodami teikiamus teisinio reguliavimo pokyčius šioje srityje.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2021-03-15 išvada Nr. 17.2.-810 <…>.

Prokuratūra pritaria Nutarimo projekte išdėstytai pozicijai nepritarti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 1473 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-4099, taip pat iš dalies sutinka su Nutarimo projekte išdėstyta pozicija nepritarti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-4100 (toliau – ANK projektas) siūlydama jį tobulinti. Prokuratūra pritaria ANK projekte pateiktam pasiūlymui panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija, tačiau siūlo palikti administracinę atsakomybę seksualinių paslaugų pirkėjams (gali būti svarstomas sankcijos sugriežtinimo klausimas). Manytina, kad toks reguliavimas neleistų visuomenėje formuotis klaidingam požiūriui, kad prostitucija pripažįstama legalia ir visuotinai priimtina elgesio norma

Atsižvelgti.

Generalinė prokuratūra savo išvadoje nurodo, jog pritaria ANK projekte pateiktam pasiūlymui panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija, tačiau siūlo palikti administracinę atsakomybę seksualinių paslaugų pirkėjams. Būtent tokios pozicijos laikomasi ir pateiktame Nutarimo projekte. Papildomai tik atkreiptinas dėmesys į tai, kad Nutarimo projektu ANK projektui siūloma pritarti iš dalies, todėl Generalinės prokuratūros teiginys dėl Nutarimo projekte neva išdėstytos nepritarimo pozicijos ANK projektui nėra tikslus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės 2021-04-13 išvada Nr. NV-693

 

Išlieka aktuali pirminiam projekto variantui teikta pastaba, kad Projekte dėstoma Vyriausybės pozicija nėra nuosekli. Vyriausybė pritaria administracinės atsakomybės panaikinimui sekso paslaugų teikėjui, bet mano, kad reikia ją išlaikyti sekso paslaugų pirkėjui. Vadovaujantis tokia pozicija, atsirastų alogiška ir prieštaringa situacija, kai tas pats paslaugos teikimo sandoris bus ir teisėtas ir neteisėtas tuo pat metu – dviems asmenims laisva valia sudarant atitinkamą sandorį vienas jų elgsis teisėtai, kitas ne. Siekiant nuoseklumo, logiška būtų Projekte laikytis pozicijos, kad pirkėjo ir pardavėjo statusas turėtų būti vienodas (t.y. arba jie abu daro administracinį teisės pažeidimą sudarydami atitinkamą sandorį, arba abu ne).

 

Nepritarti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad užsienio valstybių įstatymų nuostatos, susijusios su atsakomybės už prostituciją reglamentavimu, yra labai skirtingos (priklausomai nuo kiekvienoje šalyje susiklosčiusių skirtingų tradicijų, vertybinių nuostatų ir pan.), nėra vieningo požiūrio šiuo klausimu. Europoje, reglamentuojant atsakomybę už prostituciją, išskiriami bent 5 skirtingi teisinio reguliavimo modeliai, o pagal vieną iš jų prostitucija per se nėra draudžiama, tačiau baudžiama už prostitucijos paslaugų pirkimą. Toks modelis yra įtvirtintas, pvz., Airijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir būtent šių valstybių patirtimi Įstatymų projektų rengėjai remiasi argumentuodami teikiamus teisinio reguliavimo pokyčius šioje srityje.

Dėl pastabos autorių pasiūlymo tikslinti Nutarimo projektą įtvirtinant siūlymą Seimui numatyti vienodą atsakomybę tiek ir už vertimąsi prostitucija, tiek ir už atlygintinį naudojimąsi tokiomis paslaugomis, pažymėtina, kad jau šiuo metu yra numatyta vienoda atsakomybė (administracinė) tiek tokių paslaugų teikėjui, tiek jų pirkėjui. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, ar pastabos autoriai siūlo tiesiog likti prie status quo teisinio reguliavimo, t. y. nieko nekeisti. Antra, Įstatymų projektų rengėjai siūlo griežtinti atsakomybę už atlygintinį naudojimąsi asmens seksualinėmis paslaugomis, vietoje galiojančios administracinės atsakomybės numatant baudžiamąją atsakomybę. Vyriausybės yra paprašyta įvertinti būtent tokį pasiūlymą, t. y. siūlymą kriminalizuoti atlygintinį naudojimąsi asmens seksualinėmis paslaugomis, o ne teikti papildomus pasiūlymus dėl galimo kitokio teisinio reguliavimo įtvirtinimo. Šiuo klausimu Nutarimo projekte aiškiai formuluojama Vyriausybės pozicija nepritarti tokiam siūlymui (t. y. atlygintinio naudojimosi asmens seksualinėmis paslaugomis kriminalizavimui).

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));