Pranešimas GP apie grupės draugų (Lino Linkevičiaus, Dalios Grybauskaitės ir kitų) atostogas Prancūzijoje, naudojant KOP lėktuvą

Spartan

Spartan

Tai vadinamai generalinei prokuratūrai

Pareiškėjas Aurimas Drižius, 

Konstitucijos pr. 23b, Vilnius

Pranešimas apie nusikaltimą – piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir šio nusikaltimo dengimą STT, tarnybos pareigų neatlikimo

Spartan

2015 m. rugsėjo 20 d. grupė valstybės tarnautojų (Linas Linkevičius, Dalia Grybauskaitė ir kiti valstybės tarnautojai) Lietuvos Karinių oro pajėgų lėktuvu „Spartan“ nuskrido stebėti Europos krepšinio čempionato finalą į Prancūzijos miestą Lilį. Krepšinio varžybų stebėjimas mokesčių mokėtojų sąskaita ir trumpalaikės atostogos Prancūzijoje neįeina į valstybės tarnautojų pareigas, todėl tai yra akivaizdus piktnaudžiavimo tarnyba pavyzdys. 2015 m. kreipiausi į taip vadinamą prokuratūrą dėl minėto piktnaudžiavimo tarnyba, pastaroji persiuntė pareiškimą į STT, o ši atrašė „raštus“, nors turėjo priimti nutarimą – pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Galop STT nurodė, kad jos „raštus“, ar jie teisėti,  turi nagrinėti administracinis teismas. Tačiau teismai nenagrinėjo pačios šios ekskursijos teisėtumo, tačiau leidosi į lankas apie tai, ar STT galėjo atsirašinėti „raštais“ apie minėtą nusikalstamą veiklą.  

 Todėl dar kartą kreipiuosi į GP ir nurodau: 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 228 straipsnį (Piktnaudžiavimas)

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 T.y. 2015 m. rugsėjo 20 d. grupė valstybės tarnautojų nežinia kieko iniciatyva ir tokiu pagrindu nurodė KOP juos nuskraidinti į Prancūziją trumpalaikėms vienos dienos atostogoms. Iš esmės grupė draugų su Dalia Grybauskaitė priešakyje nuskrido į Lilį pažiūrėti finalines Europos krepšinio čempionato rungtynes. Jokių tarnybinių pareigų jie ten neatliko, o tik ištaškė dešimtis tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų, kad galėtų pamatyti šį reginį. Visi šie veikėjai padarė minėtą nusikaltimą siekdami asmeninės naudos – išvykti pailsėti į Prancūziją mokesčių mokėtojų sąskaita.

 Karinių oro pajėgų atstovė žiniasklaidai Ieva Gulbinienė „Laisvą laikraštį“ informavo, kad rugsėjo 20 d. „Spartan” vykdė „prezidentūros užduotį”, ir paneigė, kad lėktuvas buvo išnuomotas spalvingai turistų miniai. „Ne, ne, jokių būdu mes nesame komercinė struktūra, ir tas lėktuvas nėra nuomojamas, – sakė ji, – yra atitinkamos sutartys su prezidentūra, pagal kuriais galima naudotis KOP orlaiviais. Tos sutartys yra griežtai apibrėžtos, ir pagal jas lėktuvai ir yra naudojami”. Paklausta, ar prezidentūra gali skraidyti kur nori ir kada nori, atstovė atsakė, kad tai numatyta sutartyse, kurios yra neviešos. „Mes esame tik vykdytojai, o visais kitais klausimais prašome kreiptis į prezidentūrą, nes mes esame tik vykdytojai”, – sakė I.Gulbienė.

Kreipiausi į GP, kuri mano skundą persiuntė į STT, pastaroji raštais atsisakė nei pradėti, nei atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl toks STT atsirašinėjimas vertintinas kaip nusikaltimo dengimas ir tarnybos pareigų neatlikimas. 

2015-12-15 buvo gautas 2015-12-11 Generalinės prokuratūros ONTT vyr. prokuroro pavaduotojo R.Petrausko raštas, kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano prašymą „dėl galimai nusikalstamos veikos LR BK 228 str.”, nenurodant apskritai jokių motyvų, kodėl atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiame rašte nurodyta, kad mano skundai buvo išnagrinėti vadovaujantis viešojo administravimo taisyklėmis. Nors aš prašiau priimti procesinį sprendimą – pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tiek STT, tiek ir Generalinė prokuratūra išsisukinėjo nuo tokio sprendimo, atsirašinėdamos raštais.

2015-10-08 raštu man atsakė STT Administravimo valdybos viršininko pavaduotojas Egidijus Radzevičius. Jis nurodė : „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad „Respublikos Prezidento asmuo neliečiamas: kol eina Respublikos Prezidento pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, Respublikos Prezidentas gali būti prieš ISiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas. Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas apkaltos proceso tvarka.” Lietuvos Respublikos Seimo statuto 228 straipsnyje nustatyti pagrindai pradėti apkaltos procesą“.

Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas teisminę praktiką, yra pažymėjęs, kad Respublikos Prezidento imunitetas jo pareigų vykdymo laikotarpiu yra labai platus. Jo turinį sudaro tai, kad Respublikos Prezidento atžvilgiu jo pareigų vykdymo metu negali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nes jis negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, taip pat negali būti imamasi jokių priemonių (išskyrus apkaltos procesą), kuriomis būtų sudarytos sąlygos baudžiamajam persekiojimui pradėti (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Atitinkamai, dėl prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą paaiškiname, kad šiuo atveju STT negali taikyti Baudžiamojo proceso kodekso normas ir spręsti dėl procesinio sprendimo, (pagal analogiją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A- 442-583-08).

Tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Respublikos Prezidento valstybinį aprūpinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad Respublikos Prezidentas aprūpinamas specialios paskirties lėktuvu.

Taip pat informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis prokuratūra kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese, o informacijos pateikimo požiūriu šis STT atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka”.

Toks atsirašinėjimas vertintinas tik kaip nusikaltimų slėpimas arba tarnybos pareigų neatlikimas. Baudžiamojo proceso kodeksas, 166 str. Ikiteisminio tyrimo pradžia nurodo: 1. Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1236 (nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2007, Nr. 81-3312) redakcija Ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. 2. Šio Kodekso nustatytais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas.

Šiuo atveju STT nei pradėjo, nei atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, o tik nukreipė mane į administracinį teismą, kuris šioje byloje nieko negali nuspręsti.

Suprantama, kad Respublikos Prezidentas turi imunitetą, t.t. ir negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau paties prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, jei nebuvo nurodyta, kad tirti reikia tik Prezidentės veiklą (o net jeigu ir taip), tai nereiškia, kad prokuratūra ir STT turi teisę atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl fakto – neteisėto karo orlaivio naudojimo. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, aiškėtų, ar buvo padarytos nusikalstamos veikos, kas tai padarė ir ar pakankamas pagrindas pareikšti įtarimus kam nors.

Jei ikiteisminiame tyrime paaiškėtų, kad ir Respublikos Prezidentė atliko galimai nusikalstamas veikas, tai prokuroras spręstų, ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl apkaltos Respublikos Prezidentei, kad galima po to jai būtų galima pareikšti įtarimus ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Išvada paprasta – STT vien formaliais samprotavimais apie Prezidentės statusą neturi teisės atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl akivaizdaus fakto, t.y. neteisėto karo lėktuvo panaudojimo. Galimai nusikalstamas veikas galėjo atlikti ir, matomai, atliko ir kiti asmenys. Todėl motyvuotai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą STT ir prokuratūra galėjo tik surinkus papildomus duomenis. Bet spręsti, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik pareigūnas, kuris žino, kad nusikalstamą veiką atliko tik Respublikos Prezidentė ir daugiau niekas kitas. Bet ir tokiu atveju įstatymas pareigūnų neatleidžia nuo pareigos pradėti ikiteisminį tyrimą, jei apie galimai padarytą nusikaltimą yra bent kiek duomenų ar faktų. O faktas akivaizdus.

Atkreiptinas dėmesys, kad STT atsakymas nėra BPK reikalavimus atitinkantis procesinis dokumentas. Tai tik atsakymas, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos (faktiškai STT konstatuoja, kad nusikaltimas padarytas ir kad Prezidentė tikrais kalta) negalima Respublikos Prezidentės atsakomybė, išskyrus apkaltą. 

Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti surašytas procesinis dokumentas – ATSISAKYMAS PRADĖTI IKITEISMINį TYRIMĄ, kuris skundžiamas prokurorui, bet ne atsakymas, kuris skundžiamas administraciniam teismui. Tad STT atsakymas yra bandymas neatlikti įstatymo ikiteisminio tyrimo pareigūnui nustatytos pareigos priimti BPK nustatytą procesinį dokumentą – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Remiantis išdėstytu, prašiau priimti procesinį dokumentą – pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto karo orlaivio panaudojimo – turistinės išvykos į Lilį, Europos krepšinio čempionato finalą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, nesurašiusi tinkamo procesinio dokumento, 2015 11 30 paprastu raštu Nr. 4-01- 8483 man atrašė, jog nepradės ikiteisminio tyrimo, nes esą jau kartą pasisakė dėl tokio paties turinio rašto. Praeitą kartą man Specialiųjų tyrimų tarnyba parašė, jog Dalia Grybauskaitė yra neliečiamas asmuo, todėl jie neturi teisės nieko tirti, kas yra su ja susiję, jeigu prašoma iškelti jai bylą. Tas atsakymas buvo laiško – rašto formos, kurio neįmanoma buvo apskųsti BPK tvarka. Todėl aš pasitaręs su teisininkais, surašiau pranešimą, jog naudojama galimai neteisėtai Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų nuosavybė, nenurodant tokio naudojimo pagrindo.

 

STT yra ikiteisminio tyrimo įstaiga, kuriai pavesta dirbti pagal konkrečius piktnaudžiavimo tarnyba BK straipsnius (228-229 str.), todėl šita įstaiga privalo priimti nutarimą, o ne atsiųsti bendro pobūdžio informacinį laišką, kodėl ji nenori nieko dirbti, turėdami aukščiausias valstybės tarnautojų kategorijas, ir gaudami papildomą finansavimą, ne taip, kaip kitos įstaigos.

Pirmasis raštas buvo informacinio pobūdžio laiškas, kuriame nurodyta, jog STT nesugeba vertinti veiksmų, jeigu juos atliko Dalia Grybauskaitė. Tai buvo vėlgi ne nutarimas, o nuomonė: grįsta baime prarasti postus ir pinigus, priedus, dotacijas, nes STT vadą skiria ir atleidžia Prezidentė Seimo pritarimu. Todėl buvo perrašytas pranešimas, ir jo turinys nėra analogiškas, nes galų gale, jį rašė teisininkas, ir surašė visai kitus aspektus: būtent, dėl neteisėto KOP turto naudojimo, neturint tam jokio legalaus pagrindo.

STT bendro pobūdžio laiškas – raštelis yra ne tik BPK pažeidimas, bet ir toks pats piktnaudžiavimas tarnyba, kaip ir minimi faktai mano kreipimęsi.

Dėl pranešimo apie nusikaltimą yra priimamas nutarimas, arba pradėti ikiteisminį tyrimą (LR BPK 166 str., arba atsisakyti jį pradėti (LR BPK 168 str.) Visais atvejais vadovaujamasi Generalinio prokuroro rekomendacija dėl ikiteisminio tyrimo pradžios (file:///C:/Users/Hp/Downloads/IT-pradzia-registr 2008-08- 11 .pdf). Remiantis šia rekomendacija, esant neaiškumams, ikiteisminio tyrimo įstaiga turi apklausti asmenis, ir išaiškinti klausimo esmę, o ne iš karto atsisakyti pradėti tyrimą.

Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik jeigu yra tam pagrindai, numatyti LR BPK 3 str. 1 d. 3 p., – jog nepadaryta jokia nusikalstama veika. STT rašydama man raštelį – laišką, nieko panašaus nemotyvavo, o praeitame raštelyje net nesugebėjo suformuluoti turinio ir formos, kad tai būtų galima laikyti nutarimu. Todėl aš kaip inicijuojantis baudžiamąjį procesą asmuo, turiu teisę būti išklausytas BPK prasme, o ne viešojo administravimo prasme, kaip neteisingai rašo direktoriaus pavaduotojas Romas Zienka, tarsi niekada nebūtų studijavęs baudžiamojo proceso pagrindų. Labai keista tad matyti, jog STT save laiko viešojo administravimo ir atsirašinėjimo įstaiga, kuri esą nieko nesusigaudo apie Baudžiamojo proceso pagrindus, ir principus, nors yra IKITEISMINIO TYRIMO JSTAIGA.

Remiantis išdėstytu, prašau : 

1. pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir STT pareigūnų tarnybos pareigų neatlikimo.

 2. STT 2015 11 30 laišką – raštą Nr. 4-01-84-83 panaikinti kaip nepagrįstą, neatitinkantį formos, turinio reikalavimų (LR BPK 168 str. pažeidimas), nepagrįstą jokiais faktais ir teisiniais įrodymais, neatlikus nei vieno procesinio veiksmo, ir priimti naują sprendimą: pradėti pagal mano pranešimą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lėktuvo naudojimo asmeniniams tikslams, nesant tam jokio juridinio pagrindo (LR BK 228 str.)

3. Tyrimo metu nustačius kaltuosius asmenis, kreiptis į juos dėl apklausos galimybės, nes galima apklausti ir neliečiamus asmenis, jeigu jie su tuo sutinka.

4. Kadangi lėktuvą užsakinėjo ne pati Prezidentė, o Lietuvos Prezidentūros Kanceliarija, kartu su LK KOP prašome nustatyti visus kaltuosius asmenis ir juos patraukti atsakomybėn.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));