Pirmas rimtas S.Skvernelio kyšis?

skvernelis_px600

skvernelis_px600

Pirmas rimtas S.Skvernelio kyšis?

Aurimas Drižius

Premjeras ir Lietuvos širdžių ėdikas Saulius Skvernelis turėtų prisiminti pirmąjį savo atvirai korupcinį ir garsųjį įsakymą Nr.  260 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 25 D.

ĮSAKYMO NR. 260 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ

REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

Šis Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio parašas ant įsakymo sukrovė milijonus draudikams ir valstybės įmonei Regitra, o žmonėms sukėlė didžiulį galvos skausmą.

Pasikeitė tvarką – „Regitra“ tau atsiunčia laišką, kad tavo automobilis išimtas iš eksploatacijos, – LL pasakojo vienas ūkininkas, – tu važinėji, važinėji, paskui pastatai tą automobilį saugoti žiemai, arba remontui, ir tau baigiasi draudimas, tai tokiu atveju „Regitra“ atsiunčia tau laišką, kad mašina jau netinkama eksploatuoti, nors jos technikinė apžiūra dar galioja ir nėra pasibaigusi. Tada automobilį, kuriuo nevažinėji, vėl turi varyti į „Regitrą“, ir vėl praeiti techninę apžiūrą ir vėl pirkti civilinį draudimą. Toks Skvernelio įsakymas buvo labai naudingas draudikams ir Regitrai, nes žmonės, kurie turi tik sezonines transporto priemones (pvz., ūkininkai), turėjo jas drausti visus metus. Nors to automobilio tų nenaudoji pusę metų, ir jis stovi garaže, tačiau vis tiek turi pirkti jiems draudimą. O jeigu nedraudi, tai „Regitra“ iš karto atsiunčia laišką, kad tavo automobilis jau išbrauktas iš eksploatuojamųjų sąrašo ir nebėra tinkamas naudoti. Toks įsakymas sukėlė didžiulį chaosą ir betvarkę, palietė beveik 800 tūkst. vairuotojų.  Tai reiškia, kad Skvernelis sprendžia, kiek pas tave yra nereikalingų daiktų. Nupirkau du motorolerius darbuotojams vasarą važinėti, tačiau turiu juos drausti ir žiemą. O Skvernelio – Karbauskio šaika, iš valstybės gavę naujus traktorius-tuštinasi į kelnes ir tyli“.

 

Valstybės įmonė „Regitra“ priminė, kad 2015 m. gegužės 12 d. sukanka itin svarbus terminas transporto priemonių, kurios buvo išregistruotos arba kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas dėl neįvykdytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – įstatymas) prievolių iki 2014 m. lapkričio 14 d., valdytojams (savininkams).

 Šių transporto priemonių registracija ar leidimas dalyvauti viešajame eisme išimties tvarka bus atkuriami nemokamai automatiniu būdu (nereikės kreiptis į VĮ „Regitra“), jei iki šių metų gegužės 12 d. (imtinai) bus įvykdytos įstatymo nustatytos prievolės, t. y. galios privalomoji techninė apžiūra ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Šios palankesnės grąžinimo į viešąjį eismą sąlygos nustatytos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.1V-839 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

Skvernoo

Visas šis Skvernelio dvaras – iš kuklios kelių poliicininko algos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 260 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 8 d. Nr.1V-839

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nurodytos transporto priemonės.“

1.2.  Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Kai taisyklių 18.3 papunktyje nurodytu atveju registracijos numerį pageidaujama skirti kitai transporto priemonei ir abi transporto priemonės registruojamos ne tuo pačiu metu, perkelti nuo vienos transporto priemonės ant kitos skirti numerio ženklai turi būti perduodami VĮ „Regitra“, kuri numerio ženklus už mokestį saugo, kol registracijos numeris bus skirtas kitai transporto priemonei ir ji bus įregistruota, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Numerio ženklų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“

1.3. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Registracijos liudijime įrašomi transporto priemonių registro duomenys, išvardyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blanko aprašymas). Registruojant istorines transporto priemones, Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių transporto priemones, iš užsienio įvežtas ir Lietuvos Respublikoje neregistruotas transporto priemones arba transporto priemones, kurios prieš tai buvo registruotos Lietuvos Respublikoje, įrašant transporto priemonės registracijos dokumente ne visus registracijos liudijimo blanko aprašyme išvardytus duomenis, įrašoma tiek duomenų, kiek jų yra įrašyta transporto priemonės kilmės dokumente.“

1.4. Pakeičiu 32.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.5. transporto priemonės valdytojo, transporto priemonės savininko (kai transporto priemonė registruojama transporto priemonės valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija) duomenys:“.

1.5. Pakeičiu 33.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„33.5.  parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė ir šie duomenys yra įrašyti transporto priemonės kilmės dokumente);“.

1.6. Pakeičiu 33.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„33.6. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė ir šie duomenys yra įrašyti transporto priemonės kilmės dokumente);“.

1.7. Pakeičiu 33.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„33.8. transporto priemonės valdytojo, transporto priemonės savininko (kai transporto priemonė registruojama transporto priemonės valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija) duomenys:“.

1.8. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Laikinos registracijos liudijimas nepakeičia transporto priemonės kilmės dokumento ir yra naudojamas tik kaip jį papildantis dokumentas.“

1.9. Pakeičiu 50.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„50.2. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą deklaravusio asmens raštiškas sutikimas įregistruojamos transporto priemonės valdytojo duomenyse nurodyti jo gyvenamosios vietos adresą;“.

1.10. Pakeičiu 59.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.2. kai registruojami pasikeitę Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės duomenys;“.

1.11. Pakeičiu 59.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.3. kai transporto priemonė pakartotinai registruojama Lietuvos Respublikoje po to, kai ji buvo išregistruota, išskyrus tuos atvejus, kai:

59.3.1. transporto priemonė pakartotinai registruojama to paties valdytojo vardu po to, kai ji buvo išregistruota (pastaroji išlyga netaikoma, jei transporto priemonė buvo išregistruota baigus jos eksploatavimą arba taisyklių 92.15–92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais);

59.3.2. transporto priemonė pakartotinai registruojama pasikeitus transporto priemonės valdytojui arba transporto priemonės savininkui, kuris nėra transporto priemonės valdytojas, juridinio asmens reorganizavimo atveju;

59.3.3. transporto priemonė registruojama laikinai taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytu atveju;“.

1.12. Papildau 59.6 papunkčiu:

„59.6. kai transporto priemonė, kuri prieš tai Lietuvos Respublikoje buvo įregistruota laikinai tik taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytu atveju, registruojama kitu atveju.“

1.13. Pakeičiu 71.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„71.5. išduoda pareiškėjui atitinkamą transporto priemonės registracijos dokumentą ir atitinkamo tipo bei formato numerio ženklus; kai transporto priemonė įregistruojama Lietuvos Respublikoje pakartotinai, gali būti paliekami anksčiau Lietuvos Respublikoje šiai transporto priemonei ženklinti išduoti numerio ženklai.“

1.14. Pakeičiu 76.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„76.3. pasikeitus taisyklių 75.1–75.3 papunkčiuose nurodytiems duomenims – per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo, o tais atvejais, kai keičiasi transporto priemonės valdytojo, kurio vardu yra įregistruota 500 ir daugiau transporto priemonių, duomenys ar keičiasi transporto priemonių valdytojas – per 90 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo (kai registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai, šie terminai taikomi tik buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiančiam pareiškėjui; naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas šiuo atveju privalo kreiptis ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas).“

1.15. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

„77. Pareiškėjo pageidavimu leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme gali būti sustabdomas ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams.“

1.16. Papildau 78.4 papunkčiu:

„78.4. transporto priemonės valdytojo ir (ar) transporto priemonės savininko duomenys keičiasi juridinio asmens reorganizavimo atveju;“.

1.17. Papildau 78.5 papunkčiu:

„78.5. transporto priemonė įregistruota laikinai taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytu atveju.“

1.18. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

„79. Taisyklių 78.1–78.5 papunkčiuose nurodytais atvejais registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai.“

1.19. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

„84. Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme arba panaikinti leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą anksčiau savo prieš tai nurodyto termino pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia:“.

1.20. Pakeičiu 86.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„86.4. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus taisyklių 111 punkte nurodytus dokumentus, kurie paimami saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose, ir transporto priemonės registracijos dokumentus, kurie pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį paimami saugoti VĮ „Regitra“ ir vėliau jam bus grąžinami);“.

1.21. Pakeičiu 88.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„88.3. raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja pareiškėją apie atsisakymą registruoti pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis.“

1.22. Papildau 89.4 papunkčiu:

„89.4. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunami duomenys apie transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) mirtį;“.

1.23. Papildau 89.5 papunkčiu:

„89.5. iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys apie juridinio asmens, kuris yra transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas), išregistravimą.“

1.24. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

„90. Taisyklių 89.1–89.3 papunkčiuose nurodytais atvejais ir taisyklių 89.4 bei 89.5 papunkčiuose nurodytais atvejais (kai transporto priemonės valdytojas ir savininkas nesutampa) VĮ „Regitra“ per 5 darbo dienas nuo duomenų apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą įrašymo transporto priemonių registre informuoja transporto priemonės valdytoją, o kai leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme taisyklių 89.4 ar 89.5 papunkčiuose nurodytais atvejais sustabdomas dėl transporto priemonės valdytojo mirties ar juridinio asmens, kuris yra transporto priemonės valdytojas, išregistravimo – transporto priemonės savininką raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą ir jo priežastis.“

1.25. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

„91. VĮ „Regitra“ per 5 darbo dienas transporto priemonių registre įrašo duomenis apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymo (taisyklių 89.1–89.3 papunkčiuose nurodytais atvejais) panaikinimą, jei ne vėliau kaip per 180 dienų iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys apie priežasčių, dėl kurių minėtas leidimas buvo sustabdytas, pašalinimą.

Leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas (taisyklių 89.4–89.5 papunkčiuose nurodytais atvejais) panaikinamas, jei ne vėliau kaip per 180 dienų pareiškėjas kreipiasi į VĮ „Regitra“ dėl pasikeitusio transporto priemonės valdytojo ir (ar) transporto priemonės savininko duomenų registravimo.

Per 180 dienų negavus duomenų iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos apie priežasčių, dėl kurių leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas, pašalinimą, ir pareiškėjui nepareiškus pageidavimo sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (kai leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas taisyklių 89.1–89.3 papunkčiuose nurodytais atvejais), arba pareiškėjui nesikreipus į VĮ „Regitra“ dėl pasikeitusio transporto priemonės valdytojo ir (ar) transporto priemonės savininko duomenų registravimo (kai leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas taisyklių 89.4–89.5 papunkčiuose nurodytais atvejais), transporto priemonė išregistruojama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.“

1.26. Papildau šiuo 911 punktu:

„911. Jeigu leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas pageidaujant pareiškėjui jo nurodytam terminui, pasibaigus šiam terminui VĮ „Regitra“ per 1 darbo dieną transporto priemonių registre įrašo duomenis apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymo panaikinimą, jei iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos nėra gaunama duomenų apie priežastis, dėl kurių ši transporto priemonė negalėtų vėl dalyvauti viešajame eisme.“

1.27. Pripažįstu netekusiu galios 92.9 papunktį.

1.28. Pakeičiu 92.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„92.11. jei per 180 dienų nuo duomenų apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą įrašymo transporto priemonių registre taisyklių 89.4 ar 89.5 papunktyje nurodytais atvejais naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas nesikreipia į VĮ „Regitra“ dėl pasikeitusio transporto priemonės valdytojo ir (ar) transporto priemonės savininko duomenų registravimo;“.

1.29. Pakeičiu 92.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„92.12. jei per 180 dienų nuo duomenų apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą įrašymo transporto priemonių registre taisyklių 89.1–89.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos negaunami duomenys apie priežasčių, dėl kurių leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas, pašalinimą;“.

1.30. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

„93. Transporto priemonės išregistruojamos kai kreipėsi pareiškėjas (taisyklių 92.1, 92.3, 92.6, 92.8, 92.10, 92.14, 92.15 ir 92.18 papunkčiuose nurodytais atvejais), kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu (taisyklių 92.4, 92.5, 92.10, 92.12–92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais) arba transporto priemonių registro duomenų pagrindu (taisyklių 92.2, 92.7 ir 92.11 papunkčiuose nurodytais atvejais).“

1.31. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

„102. Išregistravus transporto priemonę, transporto priemonės registracijos dokumente įrašomi duomenys apie transporto priemonės išregistravimą ir numerio ženklų paėmimą (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas negali pateikti transporto priemonės registracijos dokumento arba pareiškėjo pateiktas transporto priemonės registracijos dokumentas paimamas saugoti VĮ „Regitra“ archyve). Įrašai tvirtinami VĮ „Regitra“ direktoriaus įgalioto darbuotojo parašu ir transporto priemonių registracijos dokumentams tvirtinti skirtu VĮ „Regitra“ antspaudu. Transporto priemonės registracijos dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

Kai pareiškėjas negali pateikti transporto priemonės registracijos dokumento arba pareiškėjo pateiktas transporto priemonės registracijos dokumentas paimamas saugoti VĮ „Regitra“ archyve, pareiškėjo pageidavimu jam išrašoma VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pažyma apie transporto priemonės išregistravimą.“

1.32. Pakeičiu 103.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„103.3. raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja pareiškėją apie atsisakymą išregistruoti transporto priemonę.“

1.33. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:

„105. Taisyklių 92.7 papunktyje nurodytu transporto priemonės išregistravimo atveju (kai transporto priemonė buvo laikinai įregistruota ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui), likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki transporto priemonės laikino įregistravimo termino pasibaigimo, VĮ „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją (transporto priemonės savininką) raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis apie numatomą transporto priemonės išregistravimą ir reikalavimą išregistravus transporto priemonę grąžinti turimus numerio ženklus VĮ „Regitra“.“

1.34. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

„106. Taisyklių 92.4, 92.5, 92.10, 92.12–92.17 papunkčiuose nurodytais transporto priemonės išregistravimo atvejais (išskyrus atvejus, kai transporto priemonė išregistruojama kreipiantis pareiškėjui) VĮ „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją (transporto priemonės savininką) raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis apie transporto priemonės išregistravimą.

Kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.4, 92.5, 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais, informacija apie transporto priemonės išregistravimą papildoma reikalavimu grąžinti turimus numerio ženklus VĮ „Regitra“, o kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais – reikalavimu grąžinti transporto priemonės registracijos dokumentą. Kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.17 papunktyje nurodytu atveju, informacija apie transporto priemonės išregistravimą papildoma kvietimu atvykti į VĮ „Regitra“ dėl išregistruojamos transporto priemonės duomenų patikslinimo ir pristatyti transporto priemonę jos autentiškumui patikrinti.“

1.35. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

„107. Kai duomenų teikėjai VĮ „Regitra“ pateikia duomenis apie išregistruotų transporto priemonių perdavimą valdyti naujiems transporto priemonių valdytojams (transporto priemonės savininkams) ar duomenis apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimą, duomenys įrašomi transporto priemonių registro duomenų bazės archyve.“

1.36 Pripažįstu netekusiu galios 108 punktą.

1.37. Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

„109. VĮ „Regitra“ priimti sprendimai per 30 dienų gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.38. Pakeičiu 113 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„113. Išregistravus transporto priemones, numerio ženklai, kurie buvo išduoti transporto priemonėms ženklinti, pripažįstami negaliojančiais nuo transporto priemonių išregistravimo dienos, o išregistravus transporto priemones taisyklių 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais, negaliojančiais pripažįstami ir transporto priemonės registracijos dokumentai.“

1.39. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

„115. Surasti, kompetentingų Lietuvos Respublikos ir (arba) užsienio institucijų paimti ar kitokiais būdais įgyti ir pagal tiesioginę paskirtį nenaudojami numerio ženklai, transporto priemonės registracijos dokumentai grąžinami VĮ „Regitra“.

Grąžinti numerio ženklai ir transporto priemonės registracijos dokumentai, jei jų vietoje neišduoti nauji numerio ženklai ar transporto priemonės registracijos dokumentai, per vieną mėnesį gali būti perduoti asmenims (jų atstovams), kuriems jie buvo išduoti, jei pastarieji kreipiasi į VĮ „Regitra“.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. kai leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – taisyklės) 89.1–89.3 papunkčiuose nurodytais atvejais iki Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1298 (toliau – Įstatymas) įsigaliojimo, taisyklių 91 punkte ir 92.12 papunktyje nurodytas 180 dienų terminas skaičiuojamas nuo Įstatymo įsigaliojimo;

2.2. iki Įstatymo įsigaliojimo taisyklių 92.12 papunktyje nurodytu atveju išregistruotų transporto priemonių registracija savaime atkuriama, jei išregistruotos transporto priemonės nėra pakartotinai įregistruotos ir per 180 dienų nuo Įstatymo įsigaliojimo iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys apie priežasčių, dėl kurių leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas, pašalinimą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.2 papunktį.

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Saulius Skvernelis

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));