skip to Main Content

Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai tyrimo komisijai dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Pirmininkui Petrui Valiūnui

PRANEŠIMAS
2019 06 19
Vilnius

Atsakydamas į 2019 m. birželio 11d. LR generalinio prokuroro kreipimąsi į Seimą, dėl Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jo laisvę, teigiu, kad man norimi pareikšti įtarimai, kai mano veiksmuose nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. vasario 13 d. yra požymiai nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, yra neteisingi ir  neatitinka tikrovės.
Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00012-16 medžiagos dokumentuose esančių duomenų visuma, nutraukti ikiteisminiai tyrimai pagrindinių įtariamųjų Jono Miliaus ir Patricijos Pachomovaitės atžvilgiu, leidžia pagrįstai abejoti, kad aš, Petras Gražulis, padariau pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą. 

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros rašte Lietuvos Respublikos Seimui minimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Vilniaus valdybos atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 222 straipsnio 1 dali, 226 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dali, 227 straipsnio 1 dali, imperatyviai suponuoja nuomonę, kad visose šių nusikalstamų veikų padaryme yra kaltinamas vienas asmuo, Petras Gražulis. Tai yra klaidinanti, šališka ir tikrovės neatitinkanti informacija.

nei vienos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Pateikiama abstrakti ir jokiais faktais nepagrįsta informacija, iš kurios neaišku ar
įvyko koks nors susitikimas, su kuo įvyko, kas aptarta. Skelbiamos tik prielaidos dėl galimai
įvykusio susitikimo, su galimai nustatytu asmeniu, su galimai nustatyto pokalbio turiniu: „ P.
Gražulis, siekdamas, kad bendrovei UAB ,,Judex“ dėl pažeidimų nebūtų uždrausta
eksportuoti produkcijos į Rusiją ir Baltarusiją. Kartu su bendroves UAB ,,Judex“ komercijos
direktore P. Pachomovaite, 2015 m. liepos 8 d. (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu
laiku) nuvyko į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu
nenustatytose vietose) ir kreipėsi į Rusijos Federacijos veterinarines ir fitosanitarines

priežiūros federalines tarnybos Kaliningrado srities vadovą Andrejų Ivanovą bei su juo
susitarė, kad A. Ivanovas veiks bendroves UAB ,,Judex“ interesais.“
LR Seimui atsiųstame rašte, nurodomos prielaidos, kad galimai aš, Petras Gražulis, iš
UAB ,,Judex“ siekiau turtinės naudos ir ją galimai gavau, yra neteisingos. Teigiama, kad aš,
galimai gavau neatlygintinai naudotis iš UAB ,,Judex“ automobilį Lexus, valst.nr. HRS697,
taip pat galimai neatlygintinai gavau iš UAB ,,Judex“ turtinės naudos naudodamasis UAB
,,Judex“ kuro kortelėmis ir kad UAB ,,Judex“ galimai pirko man kelionių bilietus.
Atsakydamas į šiuos nepagrįstus kaltinimus, atsakingai pareiškiu, kad nuo 2008 iki
2016 metų, automobilius nuomodavau iš vienos ir tos pačios įmonės, SIA Dozhas. Per minėtą
laikotarpį buvo sudarytos trys automobilių nuomos sutartys: 2008 m. gruodžio 1d.
(Nr.08_12_01), 2012m. balandžio 30 d. (Nr.12/14/30-1) ir 2015 m. sausio 5 d. (Nr.15/01/05-
1). Tarpusavyje buvo sudaryta ir daugiau sutarčių. Per visą nuomos laikotarpį man buvo
nuomojami įvairūs lengvieji automobiliai, kiekvieną mėnesį buvo išrašomos PVM sąskaitos
faktūros, kurias kas mėnesį apmokėdavau. Automobilių nuoma buvo apmokama iš
kanceliarinių LR Seimo nario lėšų, todėl per visą nuomos laikotarpį, kas mėnesį, nuoma buvo
mokama iš mano asmeninės sąskaitos, visos sąskaitos faktūros ir sutartys, visada laiku buvo
pateikiamos LR Seimo kanceliarijai. Į nuomos kainą taip pat įtrauktas ir tam tikras sutartyje
numatytas kuro kiekis. PRIDEDAMA.
Kaltinimai, neva aš gavau naudą iš UAB ,,Judex“, kur Patricija Pachomovaitė,
būdama mano padėjėja ir UAB ,,Judex“ komercijos direktorė, pirko mano pavedimu galimai
neatlygintinai bilietus man ir kitų asmenų naudai, taip pat yra nepagrįsti, kadangi visas
išlaidas reikalingas užsakyti kelionės bilietus padengdavau iš asmeninių lėšų perduodamas jas
P.Pachomovaitei. Kad ji būdama UAB ,,Judex“ komercijos direktore, kartais užsakydavo
kelionės bilietus už įmonės pinigus man nebuvo žinoma. Panaudotas UAB ,,Judex“ lėšas, ji
visada grąžindavo jas į bendrovės sąskaitą su visais lydimais buhalterinės apskaitos
dokumentais. Minėtų įvykių ir veiksmų tikrumą patvirtina Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos specialistų išvados Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70, 04/10-2-20-2511.
PRIDEDAMA.
Taip pat pažymiu, kad įtarimai, kurie pateikti ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-
16, ir pareikšti Jonui Miliui dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, prekybos
poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 222
straipsnio 1 dalį, 226 straipsnio 1 ir 2 dalis, 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 1 dalį yra
panaikinti ir ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1
punktu, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas:
kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
PRIDEDAMA.
Ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 Patricijos Pachomovaitės atžvilgiu taip pat
nutrauktas, kadangi nepasitvirtino įtarimai dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos
tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 226 straipsnio 1
dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, kadangi vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu
P.Pachomovaitė nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo
požymių. PRIDEDAMA.

Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą
P.Pachomovaitės atžvilgiu, yra aiškiai išdėstoma, kad „ .. byloje negauta duomenų, kurie
leistų tvirtinti, kad P.Gražulis turtinę naudą gavo kaip atlygį už pageidaujamą valstybės
tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus.
Byloje negauta duomenų kad P.Pachomovaitė pasiūlė, pažadėjo, susitarė ar P.Gražuliui
turtinę naudą davė siekdama, kad P.Gražulis pasinaudodamas savo įtaka valstybės institucijai
ir jos tarnautojams, juos paveiktų, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami
įgaliojimus“.
Akivaizdu, kad man bandoma inkriminuoti baudžiamą veiką, kurios vienas žmogus
įvykdyti negalėtų. Kyla pagrįstas klausimas prieš ką aš piktnaudžiavau tarnybine padėtimi
arba prieš ką esu viršijęs įgaliojimus, jei pagrindiniams įtariamiesiems nutraukti ikiteisminiai
tyrimai jų atžvilgiu, nes jie nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių.
Prokuroro Evaldo Pašilio kreipimesi teigiama, kad didelės neturtines žalos patyrė
valstybė, tačiau reikia pabrėžti, kad žala atsiranda įvykdžius nusikaltimą. Nusikaltimas yra
baigtas tik tada, kai faktiškai atsiranda nusikaltimo padariniai. Didelės žalos darymą
valstybei, kaip piktnaudžiavimo padarinių požymį apibūdina trys elementai: subjektai,
kuriems gali būti padaryta žala, žalos pobūdis, žalos dydis. Atsižvelgiant į tai, yra būtinas
objektyvusis požymis, o tokio požymio nebuvimas yra kriterijus, leidžiantis atriboti
baudžiamąją atsakomybę. Jeigu piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, jeigu viršijami
įgaliojimai, tačiau šiais veiksmais nepadaroma žalos arba žala nėra vertintina kaip didelė,
tokie veiksmai negali būti laikomi nusikaltimu. Už tokius veiksmus galima kitokios rūšies
atsakomybė (drausminė, o kai kuriais atvejais ir administracinė), o baudžiamąja teisine
prasme tokia veika nebaudžiama. Be to, būtinas ir priežastinis piktnaudžiavimo tarnybine
padėtimi arba įgaliojimų viršijimo ir didelės žalos ryšys.
Reikia paminėti tai, kad piktnaudžiavimo normoje įtvirtinti nusikalstamos veikos
sudėties požymiai yra abstraktūs ir kelia nemažai neaiškumų, palieka daug laisvės
interpretacijai ir galimam piktnaudžiavimui. Neapibrėžta aplinkybė yra galimo politinio
susidorojimo įrankis.
Reikia konstatuoti, kad kreipimesi, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios
išdėstomos nutraukiant ikiteisminius tyrimus J.Miliaus ir P.Pachomovaitės atžvilgiu taip pat
finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistų išvadose Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70,
04/10-2-20-2511 nėra nusikaltimo sudėties ir nėra padaryta įtariama veika numatyta BK 228
straipsnio 2 dalyje. Taip pat nėra subjektų kam padaryta žala, nėra žalos pobūdžio ir žalos
dydžio.
Šį prokuroro kreipimąsi prašau laikyti kaip dalį politinio persekiojimo nukreipto prieš
mane kaip asmenį ir LR Seimo narį. Atskleidus ir paviešinus, vadinamo „tulpių pašto“
archyvą, tikrai rastumėte Prezidentės D.Grybauskaitės reikalavimą generaliniam prokurorui
E.Pašiliui iškelti man baudžiamąją bylą, už mano nuolatinę kritiką jos atžvilgiu.

Petras Gražulis

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));