Paskutinė Skvernelio reforma

Paskutinė Skvernelio reforma

Dėdė Landsbergis vėl gali šaipytis iš valstiečių. Baigėsi prezidento rinkimų pirmas ratas, ir didžiausia konservatorių grėsmė Saulius Skvernelis turėjo pa­sitraukti iš tolesnės kovos. Netgi jis prabilo apie atsistatydinimą iš premjero pareigų, o valstiečių partijos vadas Ramūnas Karbauskis ketina valdžios vairą visai perleisti konservatoriams ir ruoštis naujiems Seimo rinkimams. Valstiečiai lig šiolei nesuprato kodėl jie pateko į valdžią, juo labiau nieks nesitiki kad tokia jų sėkmė galėtų pasikartoti. O dabar konservatoriai turėjo progos parodyti kas yra kas. Jeigu anuose rinkimuose juos apvylė Zenonas Vaigauskas, tai dabar jie jaučiasi visiški padėties šeimininkai. Laura Matijošaitytė visai nevaldo rinkimų eigos, ir nieks nesibijo kad kas nors galėtų imtis kokių nors griežtesnių veiksmų prieš bandymus iškreipti tautos valią rinkimuose.

Reiktų pasidomėti kas atsitiko Vilniaus miesto bent tuose apylinkėse kur Ingrida Šimonyte surinko net daugiau kaip pusę balsavusių. Čia tik keletas tokių apylinkių:

  1. Gedimino 52.86 %,
  2. Konstitucijos 52.86 %,
  3. Dvarčionių 49.36 %,
  4. Pavilnonių 46.59 %.

Nieks manęs neprašė peržvelgti visą balsavimo suvestinę Vilniaus mieste, netgi buvo nepatenkintų kai aš parašydavau apie ankstesnius 2014 m. gegužės 19 d. prezidento, 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių, 2016 m. spalio 10 d. Seimo, 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių rinkimus.

Per valstybinį LRT radiją rinkėjams nebūdavo progos pasisakyti, o per Ži­nių Radiją manęs taip pat neįsileidžia. Matyt pakliuvau į Juodą sąrašą ir mano balso pagal Juos Lietuva neturėtų girdėti. Nežinia kodėl neįsikiša konkurencijos priežiūros tarnyba kai per jų radiją nuolat girdime neteisingą reklamą kad Žinių Radijas kviečia skambinti visus savo klausytojus, Musnickas tik skundžiasi kad negali nusipirkti antro telefono. Reikia pripažinti kad mūsų laisvoje Lietuvoje turtingi bankininkai ar verslininkai gali jaustis laisviau nei kiti kad ir protingi Lietuvos piliečiai. Taigi aš neturėjau nei užsakymo, nei išteklių apžvelgti įvy­kusius rinkimus. Dargi man prikaišioja kad aš kaip matematikas Lietuvai per brangus išlaikyti, gal per daug suvalgau, o kiti už tai negauna didesnių algų ar pensijų.

Aš pateiksiu tik Vilniaus miesto 121. Dvarčionių apylinkės balsavimo suvesti­nės aptarimą. Si apylinkė išgarsėjo kai čia pritruko biuletenių, nes prieš pat užda­rymą 20.00 užplūdo minia stikliuko brolių. Prisimenu kad tokie rinkėjai net daužė būstinių langus kai pasivėlino į ankstesnius prezidento rinkimus 2014 m. Tuomet rinkimų laikas buvo pratęstas dar vienai valandai. Laimei šį kartą su policijos pagalba rimtis buvo išsaugota. Tik nežinau kokią partiją šie vėlyvi balsuotojai

palaikė. Kai per išankstinius rinkimus už Simonyte nubalsavo didesnioji pusė, tiksliau du trečdaliai, 242 balsuotojai iš 389. Nemanau kad tokia meilė konserva­torių kandidatui apsėjo be piniginių premijų. O ir rinkimų dieną iš 955 rinkėjų bent paskutiniai buvo paskatinti kad ir nedideliais pinigais. Šiuose’ rinkimuose netgi buvo galima balsuoti du kartus. Kaip čia buvo iš tikro, jau reiktų atidžiai sutikrinti atėjusių rinkėjų išklotines. Nausėda matyt tikrai nepirko balsų šioje apylinkėje, ir galėtų būti teisingo balsavimo etalonu. Už jį balsavo 608 atėjusieji ir 101 išankstiniuose. Rinkimų priežiūros vadelių atpalaidavimą aš pavadinčiau Skvernelio paskutine reforma. Nežinau kaip valdžia kovoja su korupcija, jeigu balsavimų dieną palieka dar didesnių spragų sukčiavimui balsais. Jau aš seniai sakydavau kad reikia prižiūrėti koks balsuotojų skaičius iš tikro atėjo į rinkimų apylinkę. Kiekvienas atėjęs galėtų gauti bilietėlį su savo atėjimo eilės numeriu, kaip bet kuriame banke ar valdiškoje įstaigoje. Bet valdžia kažkodėl nenori skaid­rių rinkimų. Gal ir pats Skvernelis tikėjosi pritraukti naujų rinkėjų pailgindamas išankstinį balsavimą, leisdamas dvigubą balsavimą išankstinai balsavusiems, ir žinomą apkraudamas komisijų darbą kelių biuletenių atskiru skaičiavimu. Deja jis matyt nesugebėjo šiomis lengvatomis pasinaudoti, o konservatoriai ir libera­lai jau gerai patyrę tokiuose reikaliukuose, sėkmingai pasiekė pirmąją reikšmingą pergalę po Seimo rinkimų 2016 m. Dar lig šiolei prokurorai nedrįsta aiškintis kam skirti buvo didžiuliai pinigai rasti Manto Adomėno ir Eligijaus Masiulio namuose. Aš įtariu kad šios pinigų sumos atliko po nesėkmingų rinkimų, kai Zenonas Vaigauskas neišpildė savo pažadų. Prisiminkime kaip Gabrielius Landsbergis jau iš anksto džiaugėsi savo partiečių triumfu antrajame rate, ir kaip viskas apsivertė su valstiečių pergale.

Apie Skvernelio komandos reformas aš rašau su pašaipa. Skvernelis iš pri­gimties neturi noro kažką pradėti iš naujo. Tą jam lemia 20-a, Mėnulio naktis Erelis. Bet jei jis būtų protingesnis, jis rastų šlovę užbaigdamas kitų pradėtus darbus. Deja jis tėra Lietuvos vyniojimo į vystyklus (vystymo) magistras, ir gal dėl to tikisi taip lengvai pasiekti savo tikslus. Visos jo tariamos reformos už­sibaigdavo skurstančių pensininkų pensijų ar mažiausiai apmokamų darbininkų algų pakėlimu. Dažniausiai tai tapdavo tik prielaidą savo bendražygių įmonių pelnams išauginti. Sakykim ilgai su Skverneliu dirbęs aplinkos ministras Kęstu­tis Navickas galėjo užsitikrinti savo pastatytai šiukšlių perdirbimo įmonei didesnį vartų mokestį, kurį gyventojai dabar turi susimokėti savivaldybėms. O juk buvo ir kitų kelių kaip švarinti Lietuvą, kad ir su Žaliu tašku, ne vien šaukti Darom per šiukšlių rinkimo šventę. Kai už geležis pradėjo mokėti pinigus, Lietuvoje metalo laužo jau niekur numesto nebepamatysi.

Man labiausiai skauda dėl jaunimo ateities Lietuvoje. Dabar daugelis moks­leivių mokyklose jaučiasi kaip kalėjime. Ir mokytojai vis labiau tampa panašūs į kalinių prižiūrėtojus. Ir čia kaltos ne mažos mokyklos ar dar mažesnės mokytojų algos. Laikas pasvarstyti ar gali Švietimo ministras vienintelis nuspręsti kokia mokykla yra negera, ar koks mokytojas jau ne mokytojas. Gal darželių auklė­tojams ir pradinių klasių mokytojams tokie ministro patarimai ir būtų daugiau prasmingi, bet kai jis pradeda mokyti aukštųjų mokyklų dėstytojus, ar net pačius mokslininkus, tai pasidaro panašu į numerologiją. O ir vaikai dar nėra valstybės nuosavybė, ir tėvų balsas mokyklose turėtų daugiau reikšti. Reitingai pagal nu­leistus kiekybinius rodiklius iškreipia bet kokį supratimą tiek apie mokslininką, tiek ir apie abiturientą. ¿Atseit moksleiviai turi atsėdėti dar vienerius metus, kad gautų geresnius egzaminų pažymius, o mokytojai susilauktų pagyrimo už puikius mokyklos statistinius rodiklius. Nenoriu gilintis į šiuos amžinus ginčus kokie tu­rėtų būti moksleivių egzaminai ar mokytojų ir mokslininkų atestacija. Bet visų pirma reiktų panaikinti valstybės monopolį Švietimo ir Mokslo srityje. Pinigai turėtų ateiti ne vien per mokslui ir švietimui vis labiau mažinamą valstybinę kasą, bet leisti pinigams eiti ar plaukti tiesiogiai iš Lietuvos įmonių ir piliečių. Tam reiktų įvesti tinkamas mokestines lengvatas, o kvalifikacinius reikalavimus įvairioms pareigoms ar mokslo įstaigoms turėtų pripažinti ne valdiškos bet ati­tinkamos visuomeninės sąjungos. Tai iš tikro sukeltų postūmius Lietuvoje, ir valdančiųjų matyt nelengvu rūpesčiu būtų suvaldyti tokią atbundančią Lietuvą.

Dar sugrįšiu prie įvykusių rinkimų įvertinimo. Priešlaikiniais rinkimais paštu bent Vilniuje ir Kaune pasinaudojo vien konservatoriai. Juos sunku būtų pava­dinti ir rinkimais. Tiesiog tai patogus balsų pirkimas, ir šiuose rinkimuose taip

gauta bent trečdalis Šimonytės balsų. Pagal priešlaikinį balsavimą Šimonytei nereiktų ir antro rato. Nejaugi tai būtų tautos valios išreiškimas. Reiktų pri­siminti kam priešlaikiniai rinkimai buvo sugalvoti. Konservatoriai visaip bandė prastumti balsavimą iš namų su interneto pagalba, manau kad tuomet ir rinkimų Lietuvai nebereiktų. Šalis galėtų visąlaik džiaugtis nenusileidžiančia Landsbergių šeimos saule.

Bet reiktų susirūpinti dar ir senoviškų rinkimų tvarkingų pravedimu. VRK gal po savaitės pateiks galutinius ištaisytus balsavimo rezultatus. Nors galėjo dar ta pačią dieną pasitikrinti ką apylinkės pranešė. Domėjausi kaip sekėsi balsuoti Vilniuje. Pagal tai kiek žmonių atėjo ir kiek rasta dėžėje balsų galėtume sakyti kad rinkimai neįvyko, bent sąmoningai stengtasi pakeisti balsavimo rezultatus.

Pateiksiu vos keletą Vilniaus apylinkių kur buvo sumesti neatvykusių žmonių biuleteniai. Tai jokiu būdu nėra galutinis sąrašas, pati VRK turi pakankamai pa­jėgų pati tai padaryti. Minėtoje 121. Dvarčionių apylinkėje įmesta 200 biuleteni, kas yra 8.25 % visų galiojančių biuletenių. 59. Konstitucijos apylinkėje įmesti 106 biuleteniai, kas yra 3.04 % visų galiojančių biuletenių. 60. Senamiesčio apy­linkėje įmetė papildomai 54 biuletenius, kas yra 3.36 % visų galiojančių. 109. Švyturio apylinkėje įmetė papildomai 40 biuletenių, kas yra 1.67 % visų galio­jančių. Netgi centrinė 2. Gedimino apylinkė išdrįso įmesti 11 biuletenių, kas yra 0.47 % nuo visų galiojusių. Gal galėtume įtarti ir netyčine skaičiavimo klaida, betgi biuleteniai skaičiuojami vienetais, ne dešimtimis. Tas pats galėjo atsitikti ir 214. Pavilnonių apylinkėje, kur įmesta viršaus 13 biuletenių, kas yra 0.45 % visų galiojančių.

Kai kas gal jau numojo ranka, kad tai nesvarbu, Bet kai metė šiuos papildomus biuletenius, dar nežinojo kaip sekėsi išankstiniai, ir tai buvo bandymas apsidrausti sau norimą rinkimų baigtį. Sporte tokius varžovus iš kart diskvalifikuoja. Bet Lietuvos rinkimai patys demokratiškiausi, ir Skvernelis gal nenorės kelti skandalo, o yra grėsmė jam pasirodyti bedančiu policininku, kuris nesugeba ne tik tautos bet ir savo garbę apginti. O Nausėdai visuomet viskas bus gerai, nors tikriausiai ir jis turėtų daugiau rūpintis teisingais rinkimais. O vargšams lietuviams ir vėl nepasisekė patiems išsirinkti sau valdžią.

Gintaras Valiukevičius 2019.05.15.

Facebook komentarai
});}(jQuery));