skip to Main Content

Pasirengimo globoti giminaitę išvados Kristina Sulikienė ir Albertas Sulikas laukia jau 16 mėnesių: kreipėsi į teismą

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

Pareiškėjai:

Kristina Sulikienė ir Albertas Sulikas

Atsakovai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515

Vivulskio g. 11, Vilnius

Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM 188752021

Vivulskio g. 13, Vilnius

Kauno rajono savivaldybės administracijos kodas

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Savanorių pr. 371

Kaunas

Atestuoti socialiniai darbuotojai, vilkinantys globos išvados surašymą:

Inga Kupetytė – Bunevičienė

Daiva Matulevičiūtė

Laisvės al. 38 C, Kaunas

PRAŠYMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO ATLIKTI VEIKSMUS – PASIRENGIMO T APT I GLOBĖJAIS IŠVADOS PA T EIKIMO PAGAL VYRIAUSYBĖS 2002 M. 06 17  N U T ARIMĄ Nr. 806

2016 04 07

Mes, pareiškėjai, 2014 11 22 baigėme globėjų ir įtėvių ruošimo kursus vyksusius Kauno rajono savivaldybės patalpose.

Gavęs pradinį teigiamą įvertinimą, kaip galimi mažametės Deimilės Rimantės Apanavičiūtės globėjai, mes buvome nukreipti į globėjų ir įtėvių ruošimo kursus, kuriuos baigę, paskutinį antrąjį vizitą namie kai lankosi socialiniai darbuotojai, priėmėme 2014 11 26, gavome pažymą, jog baigėme kursus ir vyksta išvados rengimas (priedas nr. 1)

Iki 2014 12 23 nesulaukus išvados, nuvykome į Kauno rajono vaiko teisių apsaugos skyrių, ten paaiškinta, jog jie taip pat nieko nežino, kodėl nėra išvados. Nežinojo nei vedėja Janina Dabašinskienė, nei specialistė Sigita Mockienė.

2015 03 23 gavome laišką, jog mums siunčia laišką, kurį esą jau siuntė – buvo pridedama 2014 12 10 datuojamas atsakovių soc. darbuotojų raštas, jog jos yra mumis nepatenkintos, todėl savo pareigų nevykdys.

Nurodyta, jog jos yra „vertinimą atlikusios“, (raštas, gautas 2015 03 24, pridedamas).

Kreipusis dar kartą į atsakovą Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, buvo 2015 04 03 raštu paaiškintos dar papildomos nesąmonės ir išsigalvojimai: jog mes norėjome neva nužudyti savo kursų vadoves, todėl jos labai išsigandę, ir išvados iš tos baimės nebesurašę.

Kreipėmės į policiją, ir prokuratūrą: jokio tyrimo mūsų atžvilgiu nėra.

Visi kiti bandymai gauti išvadą baigdavosi nesėkme: paskutiniai Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos raštai iš viso nesuvokiami (2015 10 , juose neatsakoma, kodėl neteikiama išvada, rašomas naujai išgalvotas faktas, jog mūsų atvilgiu vertinimas neįvykdytas, nors rašytiniai įrodymai rodo priešingai. Siūloma kartoti mokymus, apie Vyriausybės nutarimo įgyvendinimą – nė žodžio.

Vyriausybės nutarimas 2002 m. 06 27 Nr . 806 aiškiai nurodo, jog ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kursų pabaigos atestuotii socialiniai darbuotojai surašo išvadą, ir ją pateikia vaiko teisių apsaugos skyriui.

Galutinė išvados data minima Vyriausybės nutarime – buvo 2014 12 22. Minėta, jog jei mes, nei vaiko teisių skyrius jokio rašto iš atsakovių Buinevičienės ir Matulevičiūtės negavome, o beveik po metų, mums kreipusis dėl išvados 2014 07 09, su reikalavimu į atsakovą SADM, kuris jas atestavo, jos sugalvojo naują versiją, neva jos nusišalino kursų  vertinimo metu, kas neatitinka tikrovės, yra melas: mes baigėme visus kursus, jos net parašė papildomą pažymėjimą – pažymą apie baigimą.

Mūsų giminaitės situacija visiškai nepasikeitusi, ji yra globojama Prancūzijoje Jaunimo gerovės organizacijos, Evry mieste, ir išvados nepateikimas mums kaip faktiškai vieninteliams suinteresuotiems asmenims (vaiko motina grįžti į Lietuvą iš viso neketina, į Prancūziją gyventi – irgi) asmenims vaiko gerove trukdo kreiptis dėl globos giminaičiams persvarstymo. Prancūzijoje vyko nuo 2015 02 05 procesas dėl vaiko paskelbimo įvaikintinu (pr. Abandonement- vaiko pripažinimo pamestu, paliktu, išdukrinimo procesas)– o mes buvome kreipęsi ir dėl išvados kaip įvaikintojams, manome, jog atsakovai tyčia nevykdo savo pareigų, kad nebūtų galima pasinaudojus Hagos konvencija dėl jurisdikcijos vaikų bylose, kuri galioja visoje Europos sąjungoje, perimti jurisdikciją į Lietuvą. (Hagos konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje )

Kadangi matome jog keletą metų žadama, kad vaiką pasiims motina (atsakovai taip aiškina ), o Prancūzijos socialinė tarnyba ne vienu raštu parašė, jog kalb,a eina ape įvaikinimą, manome, jog toliau vilkinant procesą, siekiama vaiko įvaikinimo Prancūzijoje, o tai neatitinka nei KONVENCIJOS DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO SRITYJE, KONVENCIJOS DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE (Sudaryta 1996 m. spalio 19 d.)nei vaiko interesų. Prancūzijoje yra paskelbtas Karo padėties įstatymas, jis pratęstas neribotam laikui, todėl šiuo atveju galioja ir 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu, kurios 17 STRAIPSNIS nurodo, jog šalys stengiasi evakuoti savo piliečius, ypač vaikus – o Lietuva šios pareigos nevykdo, per savo institucijas vilkindama globos išvados pateikimą.

Globos išvados išdavimas tarptautinėje byloje sudėtingas procesas, nes mes turėsime ją tvirtint ir siųstI į Prancūziją, manome, atsakovai tyčia žinodami, jog savo veiksmais pažeidžia Vyriausybės nutarmą, savo veiklos nuostatus, siekdami vaikui blogo, siekdami, jog lietuvė mergaitė virstų prancūze, pažeisdami jos prgimtines teises, vilkina globos išvados surašymą, ir pasirašymą jau 16 mėnesių, laukę, jog gal vaiko paskelbimo beglobiu procesas pasiseks, ir vaiką staigiai atiduos įvaikinti svetimiems – nes mums, giminėms tyčia neišduoda išvados.

Kadangi vilkinimo periodas ilgas, o atsakovai įžūlūs, prašome ne tik įpareigoti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo pateikti išvadą, bet ir skirti baudą po 42 eurus už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu nevykdys sprendimo, pinigus išieškant pareiškėjų naudai.

Kadangi atsakovai mus ir apšmeižė, rašinėjo, jog mes žudikai, jog mes kažkokie agresyvūs – nors nepateikė jokių įrodymų, rašinėjo, jog mes kažkur juos šmeižiame, nors tai reikia irgi įrodyti, prašome priteisti dėl reputacijos gadinimo, bei dėl sukeltų pergyvenimų, nerimo dėl mažametės giminaitės kiekvienam iš pareiškėjų po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, paskirstant solidariai iš kiekvienos piktnaudžiavusios valstybės ir valstybės atestuotų socialinių darbuotojų. Jie sukėlė išgyvenimus, nerimą, liūdesį, gadino mūsų reputaciją, mažino bendravimo galimybes – su mumis atsisakė bendrauti globos kursų dalyviai, bendravo tik viena šeima; mūsų ištisai klausinėja visi, kur mergaitė, kada globosime, o mes nemokame paaiškinti, jog nevykdomas Vyriausybės nutarimas, nes atsakovai nenori jo vykdyti, sudaromas įspūdis, jog mes neverti globoti – bet mums nesurašoma netgi neigiama išvadą, kurią galėtume apskųsti.

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2015 m. gegužės 29 d. Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai“ 1.1.3.1 punktas įpareigoja minėtą įstaigą prižiūrėti globos iš įvaikinimo išvadų rengimo ir pateikimo procesą. Už GIMK programos tinkamą įgyvendinimą tad yra atsakingi visi minimi atsakovai, ministerijos Vaikų skyriaus specialistės privalo kontroliuoti šios programos vykdymą (Dainora Bernackienė, Asta Šidlauskienė) – tačiau visi minimi atsakovai atsisako vykdyti savo pareigas, kurias jam delegavusi valstybė.

Mes ne kartą kaip matoma iš pridedamų raštų, kreipėmės ne teismine tvarka dėl dokumento gavimo, visą laiką tiek 2015 05 04 raštu atsakovas Valstybinės vaiko Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, tiek SADM 2015 08 13 raštu nurodė jog išvada nepateikiama nepagrįstai. 2015 05 04 rašte nurodyta, jog nėra ir požymių, kad mes būtume pažeidę Rekomendacijų 17 ar 19 punktus (SADM ministro įsakymas 2011 m. birželio 22 d. BV-16, kad būtume ko nors nevykdę, ar atsisakę tęsti mokymus: priešingai, į mokymus ėjome su noru, viską vykdėme ką supratome, ko negalėjome įvykdyti dėl objektyvių priežasčių – mirimo lentelės A. Sulikas negalėjo užpildyti, nes visi jo šeimos nariai gyvi – nepildėme. Visa atsakomybė tenka valstybės įstaigoms. Pažymėtina, jog atsakovas Valstybinės vaiko Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM neįvykdė SADM 2015 08 13 nurodymo, kuriame aiškiai buvo nurodyta remiantis 2012 06 27 Vyriausybės nutarimu Nr. 806 pateikti išvadą, šis raštas nėra panaikintas, pripažintas negaliojančiu, jį prašome laikyti kaip rašytiniu įrodymu, specialisto išvada, kurį atsakovai privalo vykdyti – jie pavaldūs SADM ir neturi teisės nevykdyti ministerijos įsakymų ir Vyriausybės nutarimų.

Remiantis išdėstytu, teismo prašome:

1. Įpareigoti atestuotas socialines darbuotojas Daivą Matulevičiūtę ir Ingą Kupetytę- Buinevičienę ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti pasirengimo tapti globėjais

išvadą, Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir mums, pareiškėjams.

2. Įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, Socialinės apsaugos ministeriją ir Valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnybą prie SADM prižiūrėti išvados rengimo procesą, nes šie atsakovai atsakingi už Globėjų ir įtėvių programos vykdymą, pasirašo ant išvados.

3. Skirti po 42 eurų baudą Daivai Matulevičiūtei ir Ingai Kupetytei- Bunevičienei už kiekvieną pradelstą dieną jeigu nevykdys  teismo sprendimo, išieškant pareiškėjų naudai.

4. Priteisti iš atsakovų 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, abiems pareiškėjams po 5000 eurų, paskirstant solidariai pagal piktnaudžiavimą  ir pareigų nevykdymą, atsakomybės priskirtos norminiais aktais, naštą.

PRIDEDAMA:

Pareiškimas (4 egz.)

2014 11 26 PAŽYMA (5 egz.)

2015 03 23 LAIŠKAS SU PRIEDU Tariamai datuojamu 2014 12 10. (5 egz.)

2015 04 03 Kauno rajono savivaldybės administracijos atsakymas. (5 egz.)

2015 05 04 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsakymas Nr. TTGS-1634. (5 egz.)

2014 08 13 SADM atsakymas Nr. 16-3-42- SD. (5 egz.)

2015 10 30 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsakymas (5 egz.)

2016 04 01 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos raštas. (5 egz.)

Pareiškėjai

Kristina Sulikienė

Albertas Sulikas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));