„Padėka” legediniam Šiaulių teisėjui B.Kalainiui

trys

trys

 

Romaldas Drigotas,

PADĖKA. LIUDIJIMAS

2018-09-11

Vilnius

 

trys

Romaldas Drigotas (pirmas kairėje) ir jo pusbrolis B.Kalainis (dešinėje)

1. Su nuoširdumu reiškiu padėką žurnalistui Tomui Dapkui ir leidinio „Lietuvos rytas 2018-05-29 straipsnio „Sekimo voratinklis jau smaugia ir jo rezgėjus“ korespondentui Arvydui Lekavičiui ir „Lietuvos rytas“ televizijos reporterei Astai Martišiūtei už šauniai ir motyvuotai pagrįstai paviešintą mano giminaitį (pusbrolį) Boleslovą Kalainį Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką (Pridedama).

 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/05/29/news/sekimo-voratinklis-jau-smaugia-ir-jo-rezgejus-6447408/

Be to, dėkoju šiems žurnalistams už drąsą ir paviešinimą „legendinio teisėjo“ iš Šiaulių B.Kalainio daromą gėdą ne tik Lietuvos žurnalistams, visuomenei, Lietuvos teismų ir teisėtvarkos sistemai, bet taip pat B.Kalainis tokia veika daro gėdą man ir mano giminei.

2. Iš paminėto „Lietuvos rytas“ leidinio straipsnio pirmo puslapio visuomenė ne tik pamato „teisingo teisėjo“ B.Kalainio įmitusį jo veido portretą, bet ir kaip šis apsukrus ir įtakingas veikėjas savo prieštaringomis veikomis, tarsi gudri ir apsukri višta išsidilgina savo nepridengtą riebią uodegą – prieš Lietuvos visuomenę, žiniasklaidą, teisėtvarkos veikėjus ir giminaičius. Šiaulių teisėjas B.Kalainis šiame straipsnyje yra paminėtas kaip saugumiečiu ir prokuroru tarnas, kuris iš karto įvykdo visus jų prašymus. Religiniu terminu teisėjas B.Kalainis tarsi klapčiukas minėtų institucijų veikėjams. Gėdingos reputacijos pusbrolis teisėjas B.Kalainis ne tik galimai, bet realiai Šiaulių apygardos teismo „dvarelyje“ prieš žurnalistus ir jų persekiojimus taip įsismagina, kad jis pats nebejaučia „teisėjo nepriklausomumo statuso“, bet ir spjauna į žmogaus orumą, jo teises bei Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Tokie teisėjo B.Kalainio veiksmai iš minėto leidinio faktų žurnalistų persekiojimui realiai parodo šio teisėjo hibridinę metodiką teisingumui ir daromą raišą bei išprievartautą Lietuvos teismų sistemą su ydinga teismo praktika mūsų šalyje.

 Gal tokia „teisėjo praktika“ teisėjui B.Kalainiui persekioti Lietuvos žurnalistus prabunda iš „šviesaus rytojaus“ šleifas, kai B.Kalainis stropiai tarnavo sovietų kariuomenės vidaus saugumo ir KGB „organų“ dalinyje Maskvoje (Rusija)?

Tvirtai manau, kad šiandienos Lietuvos teismų sistemoje, policijoje ar prokuratūroje yra ne vienas ir ne du sovietinio „raugo“ apmokinti „įvairių metodikų“ KGB metodikos auklėtiniai prokurorai, teismų teisėjai, policininkai ir kitų tarnybų tarnautojai „ištikimai tarnauti Lietuvai…“

3. Paviešinti teisėjo B. Kalainio negatyvūs faktai minėtame „Lietuvos rytas“ straipsnyje savo darbais ir „darbeliais“ apsidirbus prieš Lietuvos žurnalistus, visuomenę – toks giminaitis ir teisėjas B. Kalainis atitinka kriuksinčio paršelio kriuksėjimą ir gėdą („iš esmės“) su atlėpusioje auselėje raide „K“. (Pagal kiaulaičių Lietuvoje ženklinimą ES paramai pasinaudoti). Priedas: kopija.

4. Liudiju dėl mano giminaičio teisėjo B.Kalainio:

4.1. B.Kalainis apgaule ir suokalbiu su savo pussesere Janina Šimaitiene iš Staškavičių k., Mokyklos g. 12, Pakruojo rajono savanaudiškomis paskatomis neteisėtai pasisavino ir pasidalino mano senelių Emilijos ir Jeronimo Drigotų, gyvenusių Norinėlių k., Pakruojo rajone, visą jų turtą, žemes ir pastatus.

B.Kalainis su J.Šimaitiene bendru finansiniu godumu ir suokalbiu man išeliminavo mano teisę ir mano turto ir finansinę dalį iš mano senelių E. ir J. Drigotų turto.

Šis faktas parodo, koks yra „skaidrus, moralus ir teisingas „mano pusbrolis teisėjas B.Kalinis, susigrobęs su J.Šimaitiene mano senelių visą turtą ir nepasidalijant lygiomis teisėmis ir dalimis su manimi. Už ši mano senelių E. ir J. Drigotų visą jų turtą nusisavinimą ir pasisavinimą B.Kalainiui – Pasaulio valdovas teisėjui B.Kalainiui už jo „kenkėjiškus darbelius“ prieš jo pusbrolį R.Drigotą pradeda „atlyginti“ per Lietuvos žiniasklaidą paviešinant B.Kalainio moralės ir teisingumo devalvavimą. Ar pačiam B.Kalainiui nėra gėda dėl jo amoralumo, kai jis traumuoja savo veikomis, sprendimais žmogų ir žmogaus orumą ir jo garbę?

4.2. Man teisėjas B.Kalainis 2012-2013 metų susitikimuose ir pokalbiuose su juo Šiaulių mieste, man B.Kalainis yra pasakęs ir paminėjęs apie jo glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos policijos/ prokuratūros ir teismų sistemos atsakingais atstovais, vadovybe dėl veiksmų ir taktikos variantų strategijos prieš Garliavos įvykių dalyvius ir teismo teisėją Neringą Venckienę. Apie šiuos teisėjo B.Kalainio pasisakymus pokalbiuose su manim aš esu jau anksčiau raštu atkreipęs dėmesį Lietuvos valstybės institucijoms apie išankstinai modeliuojamą teismo farso scenarijų paveikti ir „susitvarkyti“ ruošiamame teisme Garliavos įvykių dalyviams ir susidorojimui „teisine raide“ su teisėja N.Venckiene. Ši informacija yra pateikta JAV teisingumo institucijoms, JAV Senatui, JAV valstybės departamentui ir teisėjos N.Venckienės giminaičiams.

5. Pateiktas“Lietuvos rytas“ pirmame jo puslapyje su „legendinio teisėjo“

B.Kalainio portretu stambiu spektru ir devalvuota jo „aukšta morale“, persekiojant sankcionuotai žurnalistus – daro gėdą ir menkina visą Šiaulių apygardos teismo instituciją. Teisėjo B.Kalainio gėdos įvaizdį su dar didesne gėda ir gėdos šleifu „papuošia“ jo patarėja Indrė Galvanauskaitė su savo asmenine biografija.

Pažymėtina, kad „skaidriausio teisėjo“ B.Kalainio patarnautoja I.Galvanauskaitė turėjo progos „praeiti praktiką“ teismo procesuose, nes ši veikėja už savo aferas buvo patraukta pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. „Dokumento suklastojimas“. I.Galvanauskaitės byla buvo ištempta i senaties scenarijų, o po to, vietos „teisėjų komiteto organai“ pripažino, kad valstybės tarnybos tarnautoja atitinka „aukštos moralės ir etikos“ standartus bei negadina I.Galvanauskaitės baudžiamoji teisena ir amoralumo etikai ir moralei šleifas Šiaulių apygardos visam teismo Įvaizdžiui.

Manau, kad „legendinis duetas“ teisėjas B.Kalainis su patarėja I.Galvanauskaitė aiškinantis šio skyriaus „Dokumentų suklastojimų“ bylose yra nepakartojama „teismo praktika“ ir skaidrumo bei aukštos moralės grynuolė (-iai) Lietuvos teismų sistemoje.

6. Norėčiau išsamiai ir motyvuotai (be dengimo, užglaistymo ir žodinės formalistikos žinoti iš Šiaulių apygardos teismo pirmininko V.Kursevičiaus, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko A.Valantino, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko R.Norkaus ir Lietuvos teismų teisėjų tarybos – ar Jums yra Šiaulių apygardos teisme priimtina teismo praktika – kai gėdingai ir negatyviais veiksmais ir faktais paviešinamas prieštaringos reputacijos Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Boleslovo Kalainio etikos ir aukštos moralės principų devalvavimo Įvaizdis leidinyje „Lietuvos rytas“ 2018-05-29 straipsnyje „Sekimo voratinklis jau smaugia ir jo rezgėjus?“ (Pridedama).

Tikėtina, kad Lietuvos teismų vadovai ir vadovybė, šios sistemos sraigtelį ir jos nuolanku tarną teisėją B.Kalainj dengs ir uždengs jo triukus teisiniais šablonais, žodiniais triukais, kad tai „aukštos erudicijos ir moralės etalonas Lietuvos visai teismų sistemai „pažiba“ su patarėja B.Kalainio reikalams I.Galvanauskaitė. Kad ir kaip bus dengiamas teisėjas B.Kalainis savo profesijos kolegų hierarchinėje piramidėje, dėl B.Kalainio negatyvių veikų žurnalistų atžvilgiu juos sankcionuojant – po ta figos lapo uždanga teisėjo B.Kalainio portreto atžvilgiu Įžvelgsime ir Drigotų giminei dėl B.Kalainio triukų ir žmogaus orumo menkinime^ ,

7. Linkiu leidinių žurnalistams: „Lietuvos rytas“, „Laisvas laikraštis“, „Vakaro žinios“ ir kt. savo drąsa ir faktų tikrove paviešinti ir parodyti mūsų visuomenei apie sovietinės teisinės sistemos „raugo“ liekanas (prokurorai, teismų teisėjai, policijos pareigūnai ir kt. (šiandienos Lietuvos teismų ir teisėtvarkos sistemoje su korupcijos ir nusikalstamų, protekcinių, dengimo veikų šleifu – kurie priima sprendimus su klounados ir cirko triukais, „vidiniu savo isitikinimu“, kurie verti niekinio ir gėdos teisėjui verdikto.

8. Atsakyti raštu.

PRIDEDAMA: kopijos, 3 vnt.

 

Pagarbiai

Romaldas Drigotas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));