Vaikų grobimo įstatymo autorė – pati Dalia Grybauskaitė (pildoma)

Grybesvlkolake

Grybesvlkolake

Paaiškėjo, kad vaikų grobimo įstatymą Seime prastūmė ne D.Šakalienė, o Dalia Grybauskaitė

 

 Grybesvlkolake

Signataras Zigmas Vaišvila mano, kad vaikų grobimo įstatymo autore pristatoma Dovilė Šakalienė tėra tik mažas sraigtelis šioje vaikų atėmimo iš šeimų sistemoje, kurią sukūrė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Lietuvoje metodiškai kuriama žmones gąsdinanti atmosferą, – mano jis, – žmonėms bandoma įteigti, kad negimdytų vaikų – juos vis tiek atims. Ir tai aš neišsigalvoju – kalbuosi su savo dukra ir jos šeima. Jis puikiai tai mato. Tačiau visa tai tėra veidmainystė, nes tie Seimo nariai, kurie priėmė šį įstatymą, tėra tik įrankis. Nejaugi jūs pamiršote, kas pateikė šį įstatymo projektą? Juk tai buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji tai darė metodiškai, prieš tai surengusi reklamos kampaniją, kad reikia naikinti vaikų namus. Tą kampaniją ji rengė kaimuose su didžiuliu žiniasklaidos desantu. Vienoje laidoje mačiau kaip Šakalienė ir Majauskas, per vidurį pasisodinę Seimo pirmininką, visiems aiškino, kaip reikia to įstatymo, nes neva pažeidžiamos vaikučio teisės. O apie šeimos teises ten pamirštama. Majauskas šiandien nebekaltas, o kalta Šakalienė. Dalia Grybauskaitė, kuri užvirė šią košę, liko nuošalyje. Bent ačiū Jonui Dagiui už jo prisipažinimą, kad jeigu tu priešiniesi šiems globalistiniems šeimos naikinimo instrumentams, tai reiškia, kad esi Kremliaus agentas“.

Z.Vaišvila mano, kad šiuo momentu labai svarbus žmonėms susitelkti ir pasipriešinti šiems planams.

„Vien iš savo asmeninių patirčių mes žinome, kad vien protestų nepakanka, – sakė jis, – reikia remtis prie sienos tuos, kurie mus stato prie sienos su savo teisėsauga ir kitais dalykais. Primenu, kad dar rugpjūčio 14 d. kreipėmės į Seimą ir prezidentę, kuri primetė Seimui Vaikų teisių apsaugos įstatymą dėl atsakymų apie pagrobtus vaikus. Gavę informaciją, ir žinodami atsakymus, mes galėsime įvardinti, kas kaltas dėl tokios padėties. Ne abstrakčiai – kad kaltas blogas įstatymas, bet konkrečiai žmones, kurie jį parengė. Net vakarykščiame mitinge dėl vaikų teisių LRT žurnalistai slėpė emblemas ant savo kamerų – reiškia, kad jie bijo žmonių ir savo veidmainiškos tarnystės nežinia kam”. 

Z.Vaišvila mano, kad mitingas prie Seimo dėl vaikų grobimo parodė, kaip žiniasklaida lengvai manipuliuoja visuomenės nuomone. „Vaikų atėmimas iš šeimų yra globalizmo įrankis, kuriuo siekiame sunaikinti tautą, nes šeimų naikinimas yra valstybės pagrindų naikinimas, – mano Z.Vaišvila, – šeimos griaunamos ir vaikai atiminėjami sąmoningai, nes taip siekiama sugriauti valstybės pamatus – praradus vaikus, emigrantams nebus ko grįžti į Lietuvą. Taip valoma ši teritorija. mano galva, tas mitingas buvo garo nuleidimas, nes valdžia pamatė, kad žmonės kyla į kovą už vaikus, ir bandoma įdiegti totalią baimę net turėti vaikus – vis tiek juos atims. 

 

Grybetautine

Nors iki šiol vaikų grobimo įstatymo autorystė kažkodėl buvo priskiriama Dovilei Šakalienei, tačiau tkroji šio įstatymo autorė – pati šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė

Ji dar 2017 m. sausio 9 d. pateikė Seimui Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame numatė, kas tai yra smurtas prieš vaiką : „Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai.

 

Pagal šį Dalios Grybauskaitės sugalvotą naują formuluotę (smurtu prieš vaiką laikomas ir „psichologinis poveikis”) vaikus galima atimti iš absoliučiai visų Lietuvos šeimų – nes mamos kasdien sako savo vaikams : „nusiplauk rankas”, ‘ateik valgyti”, „eik miegoti” ir taip daro vaikas psichologinį poveikį, pagal Dalią Grybauskaitę, smurtauja prieš vaikus. 

 

 

 

 

image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 21 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m. vasario 14 d. Nr. XIII-204

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1Fizinė bausmė – bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar vaikui fiziškai kankinti.

 

2. Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai.

 

3. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.“

 

 

 

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 21 straipsniu

Papildyti Įstatymą 21 straipsniu:

21 straipsnis. Smurto prieš vaiką formos

Smurto prieš vaiką formos yra šios:

1) fizinis smurtas – tiesioginiai ar netiesioginiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš vaiką, taip pat fizinės bausmės,sukeliantys vaikui skausmą, darantys žalą arba keliantys pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;

 

2) psichologinis smurtas – nuolatinis vaiko teisės į individualumą pažeidinėjimas, vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantys žalą arba keliantys pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;

 

3) seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, arba seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinama arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo; taip pat vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų pornografija, verbavimas, vertimas ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas arba kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų tvirkinimas;

 

4) nepriežiūra – nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, darantys žalą ar keliantys pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai.“

 

 

 

 

 

 

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 9 punktu:

9valstybė imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių, švietimo ir kitų priemonių, skirtų vaiko apsaugai užtikrinti nuo visų formų smurto (įskaitant fizines bausmes), kurį jis gali patirti iš tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ar kurio nors kito vaiką prižiūrinčio asmens.“

 

 

 

 

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes. Tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai ir valstybė turi užtikrinti vaikų apsaugą.“

 

 

 

 

 

5 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai gali drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizines bausmes ir (ar) bet kokį kitą smurtą prieš vaiką.“

 

 

 

 

 

6 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

56 straipsnis. Tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų atsakomybė

1. Tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie pažeidžia vaiko teises, piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), vengia arba nevykdo pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, drausmina vaiką fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauja prieš jį, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

 

2. Kai tėvas (motina) ar kitas teisėtas vaiko atstovas arba kitas vaiką prižiūrintis asmuo pažeidžia vaiko teises, piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), drausmina vaiką fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauja prieš jį, vaikas ir kiti asmenys turi teisę kreiptis pagalbos į vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos ar kitą instituciją, kuri privalo imtis įstatymų nustatytų priemonių.

 

3. Kai tėvai (tėvas, motina) arba kitas teisėtas vaiko atstovas smurtaudamas arba kitaip sukeldamas pavojų vaikui piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija kartu su policija nedelsdama paima vaiką iš tėvų arba kitų teisėtų vaiko atstovų ir perduoda jį globoti (rūpintis) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šiuo atveju policijos pareigūnas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Paėmusi vaiką, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie tai nedelsdama praneša vaiko tėvams ar kitiems teisėtiems jo atstovams.“

 

 

 

 

 

 

7 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą. Kai šie asmenys pažeidžia vaiko teises, nevykdo savo pareigų arba vykdo jas netinkamai, taiko fizines bausmes ar kitaip smurtauja prieš vaikus, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Vaikų saugumui užtikrinti – papildomos teisinės priemonės

 
 
2017-01-09

Pirmadienis, sausio 9 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui įstatymų pataisas, kurios padės užtikrinti rizikos šeimose augančių vaikų saugumą, padidins tėvų ir institucijų atsakomybę, paspartins vaikų globos ir įvaikinimo procesus.

Pasak Prezidentės, valstybė, jos institucijos ir visuomenė turi padaryti viską, kad būtų sustabdyta virtinė pasibaisėjimą keliančių tragedijų, kuriose dėl suaugusiųjų smurto ir atsakomybės stokos nukenčia įvairaus amžiaus vaikai, netgi kūdikiai. Dalis institucijų, privalančių pasirūpinti šių vaikų gerove, savo pareigą atlieka formaliai ir rūpinasi tik savo išlaikymu, o žmonės, norintys vaikus globoti ar įsivaikinti, ir toliau susiduria su biurokratinėmis kliūtimis. Ne veltui daugelis vaikų globos namus vadina tautos gėda.    

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 10 tūkstančių rizikos šeimų, kuriose auga 18 664 vaikai. Praėjusiais metais smurtą patyrė per 2 tūkstančius vaikų. Iš viso globa yra nustatyta daugiau kaip 9 tūkstančiams, iš jų globos įstaigose auga daugiau kaip 3 tūkstančiai vaikų, kiti – šeimose ir šeimynose. Pernai buvo įvaikinti 78 vaikai.   

Valstybės vadovės teikiamos įstatymų pataisos įpareigos Vaiko teisių apsaugos tarnybą (VTAT) į vaikams grėsmingas situacijas reaguoti operatyviai – ne vėliau kaip per vieną dieną, net jeigu tai savaitgalis ar šventinė diena, perkelti vaiką į saugią aplinką: apgyvendinti jį su motina krizių centre, perduoti šeimynai arba profesionaliam globėjui.

Numatyta įteisinti apmokytą profesionalų budintį globėją, kuris įsipareigotų bet kuriuo paros metu nedelsdamas priimti vaiką į šeimą ir juo rūpintis, kol jis bus grąžintas į tėvų šeimą arba bus perkeltas į globėjų ar įtėvių šeimą. Tokius profesionalius budinčius globėjus turi Suomija, Italija, Vokietija, Švedija, Norvegija, Olandija, Didžioji Britanija, Vengrija, Austrija, Slovėnija.

Vaikų saugumas – ne tik VTAT atsakomybė, todėl šiomis pataisomis išplečiamas ratas tų institucijų, kurios privalo pranešti VTAT apie pastebėtus vaikų teisių pažeidimus, jiems keliamą grėsmę arba nederamą elgesį jų atžvilgiu. Prezidentė pabrėžia, kad pilietinės atsakomybės laukiama ir iš visuomenės – kaimynų, bendruomenių, visų neabejingų žmonių.

Pataisomis apibrėžiami terminai, per kuriuos socialinės rizikos šeima turi pasitaisyti, kad vaikas galėtų grįžti į saugią aplinką. Jeigu per 2 mėnesius, kai vaikas buvo paimtas iš šeimos, tėvų elgesys nesikeičia – jie nepriima siūlomos pagalbos, nesistengia išsivaduoti nuo priklausomybių, VTAT privalo kreiptis į teismą su prašymu laikinai riboti jų tėvystės teises. Laikinas tėvystės ribojimas privalo būti peržiūrimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių. Per šį laiką su tėvais, negebančiais rūpintis vaikais, bet norinčiais juos susigrąžinti, būtų nuolat aktyviai dirbama – teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. Tėvams, rodantiems akivaizdžias pastangas keistis, vaikai gali būti sugrąžinti anksčiau, nei pasibaigs 12 mėnesių terminas.

Tačiau jeigu per visą šį laiką tėvai nepradeda rūpintis savo vaiku, VTAT suteikiama teisė imtis kraštutinės priemonės – kreiptis į teismą, kad laikinasis tėvystės teisių ribojimas būtų pakeistas į nuolatinį, taip atveriant kelią įvaikinimui.  

Prezidentė siūlo, atsižvelgiant į vaiko interesus, suteikti pirmenybę įsivaikinti šeimoms arba giminėms, jau laikinai globojantiems įvaikinamą vaiką. Taip pat įteisinama galimybė, vykstant įvaikinimo procesui, vaiką iš globos įstaigos perkelti į šeimą anksčiau, nei bus sutvarkyti įvaikinimo dokumentai.  

Globėjams, įtėviams ir biologiniams tėvams, kol tvarkomi dokumentai, numatyta užtikrinti nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir atleisti nuo žyminio mokesčio. Vaiką apleidusiems biologiniams tėvams turi būti atimta iki šiol galiojanti teisė sužinoti būsimų įtėvių asmens duomenis.

Įsivaikinusiai šeimai siūloma suteikti tokias pačias išmokas ir atostogas, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui. Tai turėtų paskatinti įsivaikinti ne tik kūdikius, bet ir vyresnius vaikus, šiais atvejais atskaitos tašku laikant vaiko atsiradimo šeimoje datą.  Praėjusiais metais vyriausias įvaikintas vaikas buvo 9 metų, tik trys vaikai 7–9 metų.

Įstatymų pataisose numatoma centralizuoti vaikų globos apskaitą, kad būtų sudarytos sąlygos globoti ir įvaikinti vaikus iš visos Lietuvos, o ne vien iš tos savivaldybės, kurioje gyvena įtėviai ar globėjai. Taip pat, siekiant išsaugoti vaikų giminystės ryšius, siūloma, kad VTAT per vieną dieną, kai vaikui nustatoma globa, praneštų apie tai jo brolį ar seserį auginančiai globėjų arba įtėvių šeimai, kuriai būtų suteikiama pirmenybė priimti ir šį vaiką.

Asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, bus draudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus. 

Prezidentės spaudos tarnyba
 

Informacija atnaujinta 2017.01.09 13:06

Prezidentė pasirašė vaikų saugumą užtikrinančias įstatymų pataisas

2017-04-06
 

Ketvirtadienis, balandžio 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtas įstatymų pataisas, kurios padės užtikrinti rizikos šeimose augančių vaikų saugumą, padidins tėvų ir institucijų atsakomybę, paspartins vaikų globos ir įvaikinimo procesus.

Prezidentės inicijuotos įstatymų pataisos įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą (VTAT) į vaikų saugumui pavojų keliančias situacijas reaguoti nedelsiant. Vaikas turi būti skubiai apgyvendintas saugioje aplinkoje – krizių centre kartu su motina, perduotas šeimynai arba profesionaliam globotojui. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija įpareigojama atstovauti nepilnamečiui, kol bus paskirtas globėjas. 

Šiomis pataisomis išplečiamas ratas institucijų, privalančių pranešti VTAT apie vaikų teisių pažeidimus, jiems keliamą grėsmę arba nederamą elgesį jų atžvilgiu.

Taip pat įteisinami profesionalūs budintys globotojai, įsipareigojantys bet kuriuo paros metu nedelsdami priimti vaiką į šeimą ir juo rūpintis, kol jis bus grąžintas į tėvų šeimą arba bus perkeltas į globėjų ar įtėvių šeimą. Tokius profesionalius budinčius globotojus turi Suomija, Italija, Vokietija, Švedija, Norvegija, Olandija, Didžioji Britanija, Vengrija, Austrija, Slovėnija.

Pataisomis apibrėžti terminai, per kuriuos socialinės rizikos šeima privalo pasitaisyti, kad vaikas galėtų grįžti į saugią aplinką. Jeigu per 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų), kai vaikas buvo paimtas iš šeimos, tėvų elgesys nesikeičia – jie nepriima siūlomos pagalbos, nesistengia išsivaduoti nuo priklausomybių, VTAT privalo kreiptis į teismą su prašymu laikinai riboti jų tėvystės teises. Laikinas tėvų valdžios ribojimas bus peržiūrimas ne vėliau kaip po 6 mėnesių. Per šį laiką tėvams, negebantiems rūpintis savo vaikais, bet norintiems juos susigrąžinti, turės būti teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. O tėvams, rodantiems pastangas keistis, vaikai gali būti sugrąžinami anksčiau, nei pasibaigs 6 mėnesių terminas.

Jeigu tėvai per jiems skirtą laiką nepradeda rūpintis savo vaiku, VTAT suteikta teisė imtis kraštutinės priemonės – kreiptis į teismą, kad laikinasis tėvų valdžios ribojimas būtų pakeistas į nuolatinį taip atveriant kelią įvaikinimui.  

Atsižvelgiant į vaiko interesus pirmenybė įsivaikinti suteikiama šeimoms, jau laikinai globojančioms įvaikinamą vaiką. Taip pat įteisinta galimybė, vykstant įvaikinimo procesui, vaiką iš globos įstaigos perkelti į šeimą anksčiau, nei bus sutvarkyti įvaikinimo dokumentai.  Šie asmenys taip pat turėtų pirmenybę įvaikinant. 

Globėjams, įtėviams ir biologiniams tėvams, kol tvarkomi dokumentai, užtikrinama nemokama valstybės garantuojama teisinė pagalba, jie atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Remiantis pataisomis, galės būti ribojama biologinių tėvų, apleidusių vaiką, iki šiol galiojanti teisė sužinoti būsimų įtėvių asmens duomenis, užtikrinant būsimų įtėvių saugumą.

Taip pat bus centralizuojama vaikų globos apskaita, sudarant sąlygas norintiesiems globoti vaikus ne vien iš savivaldybės, kurioje gyvena globėjai, bet ir iš visos Lietuvos.

Asmenims, teistiems už tam tikrus tyčinius nusikaltimus, uždraudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus. Įtėviais ir globėjais negalės tapti asmenys, nuo kurių yra atskirtas vaikas, taip pat asmenys, turintys psichikos sutrikimų ar sergantys kitomis ligomis, kurių sąrašą patvirtins Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.  

Seimas taip pat pritarė Prezidentės siūlymams iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vieną mėnesį po įvaikinimo mokėti tėvystės išmoką įtėviams, įvaikinusiems 2 metų amžiaus ar vyresnį vaiką, ir šalies vadovės siūlymui dvejus metus po įvaikinimo mokėti išmoką, siekiant padėti šeimoms sudėtingu laikotarpiu po įvaikinimo.

Tačiau naujos Seimo narių pataisos, kurioms Seimas pritarė, sumažino Prezidentės siūlytos išmokos dydį. Prezidentės įsitikinimu, įtėviai, prisiimantys valstybės naštą rūpintis likimo nuskriaustais vaikais, yra verti ne tik pagarbos, moralinio palaikymo, bet ir valstybės didesnės finansinės paramos.

Kadangi valstybė vaikui išlaikyti globos įstaigoje skiria vidutiniškai apie 800 eurų per mėnesį, Prezidentė mano, kad Seimo sprendimas iki 304 eurų sumažinti išmoką įvaikinus vaiką, neatitinka valstybės siekio, kad vaikai augtų ne globos įstaigose, o šeimose.

Nepaisant įvardytų trūkumų, Prezidentė pasirašo visas inicijuotas pataisas, siekdama, kad nestrigtų kompleksinė septyniuose įstatymuose pasiūlyta vaikų globos ir įvaikinimo reforma, įskaitant ir budinčių globotojų veiklos įteisinimą.

Prezidentė tikisi, kad Seimas artimiausiu metu, dar iki įstatymų įsigaliojimo, priims naujas nuostatas ir įtvirtins didesnę finansinę paramą įtėvių šeimoms, kuri atitiks valstybės keliamus tikslus.

Įstatymų pakeitimai įsigalios 2018 metų sausio 1 dieną.

Facebook komentarai
});}(jQuery));