Net Kauno zoologijos sodo vadai pabandė išplauti biudžeto pinigus

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigoja Lietuvos zoologijos sodą nutraukti projektavimo ir statybos darbų pirkimą

 

Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbų pirkimo dalinį vertinimą, nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ir įpareigoja perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 2018-02-14 skelbto „Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ pirkimo vertinimą (ta dalimi, kuria šio pirkimo nenagrinėjo Kauno apygardos teismas).

 

Tarnyba konstatuoja, kad pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas projekto vadovui dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymą.

 

Perkančioji organizacija neatsižvelgė į tai, kad pirkimo objektas yra sudėtinis ir pirkimo sąlygose reikalavo, kad tiekėjas turėtų bent vieną kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuris per paskutinius 3 metus būtų parengęs bent vieną techninį projektą, kurio vertė ne mažesnė negu 200.000 eurų be PVM. Tarnyba pabrėžia, kad pastaroji sąlyga yra perteklinė ir ribojanti konkurenciją, kadangi pirkimo objektą sudaro ne vieno, o net devynių pastatų projektavimo paslaugos bei statybos darbai. Tokiu atveju, pagal Kvalifikacijos metodiką, perkančioji organizacija turėjo reikalauti, kad statinio projekto vadovas per atitinkamą laikotarpį būtų parengęs vieną ar kelis techninius projektus, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė nei 200.000 Eur be PVM. Tokiu būdu būtų suteikta galimybė pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų ratui.

 

Sprendimą įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras Tarnyba priėmė atsižvelgdama ne tik į nustatytą pažeidimą, bet ir į pirkimo dokumentų visumą bei Kauno apygardos teismo 2018-05-21 priimtą sprendimą, kuriuo atskiros pirkimo sąlygų dalys pripažintos neteisėtomis.

 

 

Vertinimo išvadą rasite čia: http://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/viesieji-pirkimai-atliekami-pagal-lr-viesuju-pirkimu-istatyma-1/vertinimo-isvados/2018-m-6

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

 

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

 

2018 m. gegužės    d. Nr. 4S-

 

Vilnius

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino Lietuvos zoologijos sodo (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su vykdomu viešuoju pirkimu.

 

I dalis. Bendra informacija

 

Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data

„Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018-02-14, pirkimo Nr. 364083, toliau – Pirkimas).

Pirkimo būdas

Atviras konkursas

Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM/be PVM

14.921.133,00 Eur su PVM / 12.331.514,88 Eur be PVM

Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonė Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“. Įgyvendinančioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra

Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija 2017-07-01) (toliau – Įstatymas).

 

Vertinimo apimtys/etapas

Išsamus vertinimas / Pirkimo procedūrų vertinimas iki vokų su techniniais pasiūlymais atplėšimo procedūros

Dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)

Kauno apygardos teismui buvo pateikti ieškovų – UAB „Verslo“ (toliau – Ieškovas 1) ir UAB „Gensera“ (toliau – Ieškovas 2) ieškiniai dėl Perkančiosios organizacijos nustatytos subjektyvios ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo tvarkos, nepagrįsto sudėtinio Pirkimo objekto apjungimo, neproporcingo prašymo (klausimų) pateikimo termino, nepagrįstos pareigos papildyti žiniaraščius, užsienio subjektus diskriminuojančio pasiūlymų vertinimo kriterijaus bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Kauno apygardos teismas 2018-03-21 nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1699-601/2018) tiekėjų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, tačiau 2018-04-04 nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1699-601/2018) priimtą sprendimą panaikino.

Tarnyba šioje vertinimo išvadoje nepasisakys dėl Ieškovo 1 ir Ieškovo 2 ieškiniuose skundžiamų Perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo, nes galutinį sprendimą dėl jų priims teismas.

 

 

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

 

1.

Įstatymo 47 straipsnio 1 dalis[1], 7 dalis[2]

Pirkimo sąlygų[3] 99 punkto lentelės 3 b. papunktyje reikalaujama turėti bent vieną kvalifikuotą statinio projekto vadovą, kuris „per paskutinius 3 metus yra parengęs bent vieną: a) ypatingo statinio negyvenamosios paskirties <…> arba b) neypatingo statinio – kitos paskirties pastatai <…> statybos/remonto/rekonstrukcijos techninį projektą, kurio vertė ne mažesnė negu 200.000 eurų be PVM“.

Atsižvelgiant į Kvalifikacijos metodikos[4] 21.1.2. punkto nuostatą[5], Perkančioji organizacija nustatydama reikalaujamų parengtų statybos/remonto/rekonstrukcijos techninių projektų skaičių turėjo įvertinti ar pirkimo objektas yra dalus. Šiuo konkrečiu atveju, Pirkimo objektą sudaro 9 pastatų projektavimo paslaugos bei statybos darbai, iš ko akivaizdu, kad Pirkimo objektas yra sudėtinis ir gali būti dalus, todėl, nustatant reikalaujamų parengtų statybos/remonto/rekonstrukcijos techninių projektų skaičių, Perkančioji organizacija turėjo prašyti būti įvykdžius/vykdyti bent 1 ar daugiau statybos/remonto/rekonstrukcijos techninį projektą (-us), kurių bendra vertė ne mažesnė reikalaujamai vertei, kaip tai įtvirtinta Kvalifikacijos metodikos 21.1.2. punkto 2 papunkčio nuostatoje[6].

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančiosios organizacijos nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas neatitinka Kvalifikacijos metodikos 21.1.2 punkto nuostatų, yra dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją, kas pažeidžia Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs“, bei Įstatymo 47 straipsnio 7 dalies nuostatą, kad „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką“.

 

 

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus

 

1.

Pirkimo sąlygų 112 punkte „Tiekėjas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą“, kai Pirkimo sąlygų  II skyriaus „Sutarties sąlygos“ 3 skirsnyje „Konkrečios sutarties sąlygos“ 4.2 punkte „Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos <…> Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą <…>“.

2.

Įstatymo 103 straipsnio 3 dalis[7]

Perkančiosios organizacijos direktoriaus sudaryta[8] viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjusi pateiktas pretenzijas apie priimtus sprendimus informavo tik pretenzijas pateikusius tiekėjus. Tarnyba primena, kad vadovaujantis Įstatymo 103 straipsnio 3 dalies nuostata, apie nagrinėjimo metu priimtą sprendimą Perkančioji organizacija privalo informuoti ne tik pretenziją pateikusį tiekėją, bet ir kitus suinteresuotus, Pirkime dalyvaujančius tiekėjus.

 

 

 

IV dalis. SPRENDIMAS

 

Atsižvelgdama į išvados II dalyje konstatuotą Įstatymo nuostatų pažeidimą, bei į tai, kad Kauno apygardos teismas 2018-05-21 priimtu sprendimu (civilinė byla Nr. e2-1699-601/2018):

  – pripažino neteisėtais Pirkimo sąlygų 58 punkte nurodytus pasiūlymų vertinimo kriterijus „Techniniai sprendimai (T1)“, „Rizikos valdymas (T2)“, „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“. Teismo vertinimu, neaiškus nurodytų vertinimo kriterijų aprašymas, naudojant dviprasmiškas sąvokas, tačiau nesant aiškių apribojimo kriterijų, Perkančiajai organizacijai suteikia subjektyvias teikėjų pasiūlymų vertinimo galimybes;

–  pripažino neteisėtu Pirkimo sąlygų 58 punkte nurodytą pasiūlymų vertinimo kriterijų „Specialistų numatomas atlyginimas (T4). Teismo vertinimu, tokiu būdu sudaromos nelygiavertės sąlygos pirkime dalyvauti  Lietuvos ir kitose valstybėse įsisteigusiems ūkio subjektams, kadangi, ekonomiškai labiau išsivysčiusių šalių tiekėjai turės galimybę savo specialistams mokėti didesnį minimalų atlyginimą, atitinkamai šie tiekėjai pasiūlymų vertinimo metu ir gaus daugiau balų. Be to, tai neatitinka VPĮ 55 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio reikalavimo;

  pripažino neteisėtu Perkančiosios organizacijos sprendimą neskaidyti Pirkimo objekto į dalis, o Perkančiosios organizacijos argumentus dėl pirkimo neskaidymo pripažino kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Teismo vertinimu, skaidyti ar ne pirkimą į dalis yra perkančiosios organizacijos apsisprendimo reikalas, tačiau tokiu apsisprendimu negali būti paneigiami ar iškreipiami viešųjų pirkimų principai ar tikslai, tarp kurių paminėtini tiek tikslas užtikrinti tiekėjų konkurenciją (nediskriminavimą), tiek iš šio tikslo išvestinis tikslas prekes ar paslaugas įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas;

  pripažino neteisėtu Pirkimo sąlygų 41 punkte nustatytą 10 dienų terminą, per kurį tiekėjai turi kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl prašymų paaiškinti, papildyti ir patikslinti Pirkimo dokumentus. Teismo vertinimu, nustatytas 10 dienų terminas yra neprotingai trumpas, kadangi Pirkimo objektas yra nacionalinės reikšmės ir vykdomas didele apimtimi,  t. y. perkami ne tik Zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo, bet ir statybos darbai, kas leidžia spręsti, kad tiekėjams išsamiai susipažinti su pirkimo sąlygų visuma ir kreiptis dėl paaiškinimų pateikimo per 10 dienų terminą, yra per trumpas laikotarpis;

– pripažino neteisėtu Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1. punktą[9] ta apimtimi, kiek jame numatytas reikalavimas užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais darbais. Teismo vertinimu, neaiškiai suformuota nuostata suteikia tiekėjams galimybę skirtingai įgyvendinti pasiūlymo sąlygas, o Perkančiajai organizacijai atitinkamai skirtingai vertinti tiekėjų atitikimą pirkimo sąlygoms. Tokiu būdu Perkančiajai organizacijai sudaromos galimos prielaidos atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei jis į žiniaraštį neįtrauks tam tikrų darbų (kurie nėra nurodyti kaip būtini);

Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įpareigoja Perkančiąją organizaciją:

1. Nutraukti Pirkimo procedūras.

2. Raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos įpareigojimu, Jūs galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė                                                                                                                       Daiva Žemaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Žemaitienė, tel. (8 5) 219 7014, el. p. Daiva.Zemaitiene@vpt.lt[1] „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas <…>.  Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų : 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą“;

[2] „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką“;

[3]   Pirkimo sąlygos patvirtintos Komisijos 2018-02-12 posėdyje (protokolo Nr. 02);

[4]  Patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105

[5]  Reikalaujamas pirkimo sutarčių skaičius – priklauso nuo to, ar pirkimo objektas yra dalus <…>“;

[6] „<…> jei pirkimo objektas yra sudėtinis ir gali būti dalus (pavyzdžiui, perkami keli automobiliai, kelių objektų kadastriniai matavimai, maitinimo paslaugos, valymo paslaugos) ir/ar prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminas yra nevienkartinis (pavyzdžiui, prekės turės būti pristatytos ne visos iš karto, o dalimis, tada, kai atsiras poreikis arba jei sudaroma preliminarioji sutartis), tiekėjo prašoma būti įvykdžius/vykdyti bent 1 ar daugiau pirkimo sutarčių, kurių bendra vertė būtų ne mažiau kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Laikytina, kad tiekėjo pajėgumui įvykdyti sutartį neturi įtakos, ar perkamas prekių kiekis buvo pristatytas pagal vieną didesnės vertės sutartį, ar pagal daugiau mažesnės vertės sutarčių. Pavyzdžiui, „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau valymo paslaugų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės“;

[7]Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos“.

[8] 2017-11-13 Įsakymu Nr. V-43;

[9]  „Darbų kainų žiniaraščiuose konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno Darbo kainą (nelygu kaip nurodyta žiniaraščiuose) apimančią visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus. Privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais darbais <…>“.

Facebook komentarai
});}(jQuery));