Neringa Venckienė : Policijos viršininkas T.Stauskis pasakoja, kaip Laima Kedienė gelbėjo savo anūkę

Neringa Venckienė

Po Deimantės grobimo 2012 m. kovo 23 d. tuo metu einančio Kauno apskrities VPK Prevencijos skyriaus viršininko pareigas Taurio Stauskio pasisakymas spaudos konferencijoje.
BEGELDĖDAMA?! Ar gerai išgirdome, gerbiamasis T. Stauski?
Kai meluoji, sunku ne tik teisingai žodį ištarti, bet ir seiles nuryti.

https://www.youtube.com/watch?v=O9_byjQgx_4&fbclid=IwAR1z5oJuSAxnV6A40JU5Hfk-hrZWvv1xgcW_lfZN-4TD1XAPjS3vbvJCrw0

POLICIJOS VEIKLOS ĮSTATYMAS:
4 straipsnis. Policijos veiklos principai
1. Policija, vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais ir įgyvendindama policijos uždavinius, nešališkai gina visus asmenis, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisydama jų rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės ar turtinės padėties, religijos ar tikėjimo, įsitikinimų, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos.
2. Policijos veikla grindžiama profesinės etikos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, politinio neutralumo, veiklos viešumo ir konfidencialumo derinimo, tarnybinio pavaldumo, subsidiarumo, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos panaudojimo proporcingumo principais.

5 straipsnis. Policijos uždaviniai
1. Policijos uždaviniai yra:
1) žmogaus teisių ir laisvių apsauga;
2) asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas;
3) neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių;
4) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevencija;
5) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimas ir tyrimas;
6) eismo automobilių keliais priežiūra.
2. Policijos uždavinių įgyvendinimo ypatumai diplomatinėse atstovybėse, karinėse teritorijose ir kituose specialaus teisinio režimo objektuose gali būti nustatyti kituose įstatymuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Facebook komentarai
});}(jQuery));