Nepakeičiamas diplomatijos vadovas L.Linkevičius nepastebėjo, kaip URM dingo 16 mln. litų

grybcejang

grybcejang

Užsienio reikalų ministerijoje pavogta virš 16 mln. litų

 

 grybcejang

Buvęs komjaunimo veikėjas Linas Linkevičius, išdavęs komunizmo idealus, dar kartą išdavė ir soacialdemokratų pasitikėjimą – spjovė apie LSDP, ir suderinęs su Grybauskaite, pareiškė, ka djis ir toliau vadovaus URM. 

Kadangi Linas Linkevičius jaučiasi nepakeičiamu ir vieninteliu profeionalu, reikia jam priminti, ką prieš dvejus metus metus nustatė Valstybės kontrolė – šiam profesionalui  vadovaujant, URM be pėdsakų dingo 16 mln. litų.

Valstybės kontrolės pranešime rašoma : Viena Lietuvos užsienio politikos sričių, už kurią atsakinga ministerija, yra pagalba besivystančioms šalims. 2014 metais šiam tikslui valstybė išleido per 105 mln. Lt. Ministerija disponavo tik kiek daugiau nei dešimtadaliu minėtos sumos. Kita šių tikslinių lėšų dalis buvo išdalyta per kitas institucijas. Ar jų panaudojimas atitiko valstybės nustatytus prioritetus ir tikslus – nežinoma, nes ministerija, vykdydama Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymą, atlieka tik statistiko vaidmenį, bet neatlieka vertinimo.

Panaši padėtis susiklosčiusi ir teikiant humanitarinę pagalbą. 2014 metais valstybė per įvairias institucijas šiam tikslui panaudojo per 1,2 mln. Lt (tik apie pusė iš jų – per ministeriją). Taigi, ir šioje srityje nekontroliuojama, ar kitos institucijos lėšas naudojo tinkamai. Be to, galioja įstatymo nuostata, kad už prioritetų įgyvendinimą teikiant humanitarinę pagalbą yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija, tačiau iki šiol Lietuva jų nėra apibrėžusi.

„Ministerijai rekomendavome imtis priemonių, kurios rodytų šeimininkišką valstybės požiūrį naudojant biudžeto lėšas. Tikimės ministerijos ryžto keistis ir iniciatyvos tobulinti teisinę bazę taip, kad institucija galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Antrus metus iš eilės auditoriai ministerijai nurodo valstybės lėšų naudojimo klaidas. Ministerija įsigyja paslaugas pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 2014 m. be viešųjų pirkimų procedūrų pirko su komandiruotėmis susijusias paslaugas, netinkamai kontroliavo sudarytų sutarčių vykdymą, pirko paslaugų beveik už 16,5 mln. Lt daugiau, nei buvo planuota. 2013 m., nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, ministerija pirko prekių ir paslaugų už daugiau nei 6 mln. Lt. Auditoriai laikosi griežtos nuostatos – įstatymų privalu laikytis, o tuo atveju, kai jie neatitinka bendruomenės poreikių, netinkamas jų nuostatas reikia tobulinti.

„Visuotinis įstatymų laikymasis yra viešoji gėrybė ir šalies turtas, o visuomenėje susitartų taisyklių ir tvarkų laužymas – viešoji blogybė, todėl mūsų krašto žmonės pagrįstai tikisi principingų veiksmų ir reikalauja realios tarnautojų atsakomybės už savo veiksmus. Deja, klaidų gausa rodo nepakankamą valstybės tarnybos darbo kultūrą ir netinkamą pirkimus atliekančių specialistų kvalifikaciją. Tikime, kad mūsų audito rezultatai paskatins esminius pokyčius ir bus reikšminga pagalba institucijos vadovams priimant sprendimus dėl personalo kompetencijų stiprinimo ir atsakomybės principu grįsto ministerijos valdymo“, – sakė A. Dulkys.

 

file:///C:/Users/My%20PC/Downloads/ataskaita_urm.pdf

 

 

 

 ministerija asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektus finansavo (216,1 tūkst. Lt) nesivadovaudama užsienio reikalų ministro patvirtintomis tvarkomis ir neužtikrino tinkamos lėšų panaudojimo kontrolės, o finansuojant šiuos ir užsienio lietuvių organizacijų projektus nebuvo užtikrinta objektyvi projektų atranka;

 

 įsigydama įvairias paslaugas, ministerija 16 416,4 tūkst. Lt viršijo preliminarias sutarčių kainas, o netiksliai apskaičiavusi planuojamų įsigyti paslaugų apimtis ir sutarčių kainas ir neužtikrinusi tinkamos sutarčių vykdymo kontrolės, sudarė sąlygas pirkti paslaugas neribotai be viešųjų pirkimų konkursų, taip neužtikrindama tiekėjų konkurencijos ir racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo;

 

 su komandiruotėmis susijusias paslaugas ministerija įsigijo netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų ir nesilaikė patvirtintų vidaus tvarkų dėl komandiruočių išlaidų apmokėjimo;

 

 pasirinktas renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimo modelis (sutarties vertė – 6 000 tūkst. Lt), pagal kurį 2014 metais ministerija įsigijo paslaugų už 1 051,9 tūkst. Lt, neužtikrino ekonomiško lėšų naudojimo ir kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – įsigyti paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas;

 

 ministerija suteikė galimybę diplomatinėms atstovybėms vykdyti atskirus mažos vertės pirkimus turtui įsigyti (už 748,5 tūkst. Lt, neįskaitant PVM), tiesiogiai apklausiant jų pasirinktus tiekėjus Lietuvoje, nors ministerija galėjo vykdyti centralizuotus pirkimus – atvirus konkursus;

 

 ministerija, sudarydama ES lėšomis finansuojamų projektų vykdymo terminuotas darbo sutartis, iš anksto nustatė nuolatinius priedus prie tarnybinio atlyginimo visam sutarties laikotarpiui (2014 m. skirta 44 tūkst. Lt) už aukštą kvalifikaciją, svarbių ir skubių darbų atlikimą, iki darbo sutarties sudarymo pareigybės aprašyme nenurodė visų numatomų darbų ir sudarė sąlygas iš anksto mokėti papildomą darbo užmokestį.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));