Nausėda keičia kryptį

Gitanas Nausėda gimė 1964 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje. Mėnulio 8-a naktis Gegutė jam teikia draugiškumo ir kito žmo­gaus supratimo. Tačiau jo silpnybė kad labai sunku sakyti ne. Jis skuba su visais sutikti, lengvai pasižada, bet savo pažadų nebepajėgia išpildyti. Tokius labai myli ir klauso maži vaikai. Todėl jie būna labai puikūs auklėtojai darželiuose.

Gegužės 19 d. baigėsi 5-as Saulės mėnuo Avinas ir prasi­deda 6-as mėnuo Jautis. Avinas jam suteiktų greitą nuovoką, o Jautis duotų stiprybę ir ryžtą pradėti naujus darbus, deja jiems užbaigti jau paprastai nelieka jėgų.

Jupiterio 5-i metai Drakonas taip pat duoda sveiką suprat­imą ko nereikia imtis. Aš tokius vadinu karališkais tinginiais, jie smulkmenomis neužsiima.

Saturno 7-i metai Kurtinys jam leidžia išlaikyti užsibrėžtus tikslus, nežiūrint į kitų žmonių atkalbėjimus ar graudžias aima­nas.

Jis turi beveik visas spalvas – žalią, geltoną, raudoną, mė­lyną, nėra tik juodos vandens spalvos. Taigi į smulkmenas ne- įklimps, gal tai būtų trūkumas kokiam meninkui, o gal ir politi­kui. Dideli vadai kaip prancūzų maršalas de Golis buvo ir juodi menininkai, tai suteikia jiems pastovumo, be didelio reikalo jie nekeičia savo kalbų ar užmačių .

Panašių žmonių politikoje ne tiek jau daug. Gal labiau pa­sižymėjo tie kurie gimė tikrai 6-arne Saulės mėnesyje.

Džonas Kenedis gimė 1917 m. gegužės 29 d. Brukline, Ma- sačiusetso valstijoje. Mėnulio 8-a naktis Gegutė jam teikė ne tik draugiškumą kitiems, bet ir stiprų kūną. Kai jo kateris 1943 m. buvo japonų torpeduotas, jis išplaukė į salą kartu ištemp­damas ir savo draugą. Deja jau 1947 m. jam buvo nustatytas antinksčių liaukos sutrikimas. 1961 m. tapęs Amerikos pre­zidentu bandė brigados išlaipinimu nuversti Kubos prezidentą Fidelį Kastro, bet vėliau sugebėjo taikiai išspręsti tuometinių pasaulio supervalstybių ginčą susitikdamas su TSRS kompar­tijos sekretoriumi Nikita Chruščiovu. Rusai turėjo atsitraukti savo raketas iš Kubos, o Amerika raketas iš Turkijos ir dar pasi­žadėti daugiau nepulti Kubos. Jis palaikė Amerikoje įkalintą ko­votoją už negrų teises Liuterį Kingą, taip gaudamas juodaodžių balsus per rinkimus, bet išrinktas jis tapo nuosaikesniu bijoda­mas prarasti pietinių valstijų senatorių palaikymą. 1963 m. Ke­nedis davė įsakymą surengti karinį perversmą Pietų Vietname, bijodamas taikaus Siaurės ir Pietų Vietnamu susijungimo. Taip buvo pradėtas ilgas karas baigęsis gėdingu Amerikos pralaimė­jimu. 1963 m. lapkričio 23 d. Kenedis buvo nušautas Dalaso aikštėje per viešą susitikimą. Kas surengė šią žmogžudystę liko lig šiol neišaiškinta. Kenedžio ryžtingos naujovės kėlė ir didžiulį pasipriešinimą.

Saulės 6-as mėnuo Jautis teikė Kenedžiui ryžtą imtis naujų žygių, nepasveriant kuom tai galėtų baigtis. Jupiterio 5-as mė­nuo Drakonas leido išsirinkti svarbiausius darbus. O Saturno 17+1-i metai Vynuogė teikė jam visapusišką dėmesį į visuome­nės raidą. Taigi turėjo žalios, geltonos ir raudonos spalvos, bet neturėjo nei juodos, nei mėlynos. Galima įtarti kad į smulkme­nas nesigylino ir vengė kategoriškų sprendimų.

Garsesnių žmonių gimusių 5-ą Saulės mėnesį lyg ir nepaste­bėjau. Aišku Avino ugnis suteikia tokiems žmonėms didesnio iš­radingumo, bet didesnių nuopelnų pripažinimą matyt sustabdo šių žmonių nenoras užsikrauti atsakomybės naštą. Jiems geriau pažiūrėti ką daro kiti, ir išgauti ko didesnės sėkmės gal ne tik sau, bet ir kitiems.

Dana Bertašiūtė-Bilkis gimė 1935 m. gegužės 9 d. Skuode. Mėnulio 8-a naktis Gegutė teikia jai norą bendrauti. Nors gy­vena Australijos buvusioje sostinėje Melburne, bet kasmet vis dar atvyksta į Lietuvą aplankydama daugybę senų ir naujų draugų. Po karo atsidūrusi Australijoje ji sėkmingai vertėsi vai­kiškų drabužių dizainu. Ir dabar ji dalyvauja Melburno lietuvių moterų socialinės globos draugijos veikloje, stengiasi pagelbėti ir skurstančiai Lietuvai, savo namuose mielai priima keliautojus iš Lietuvos.

Saulės 5-as mėnuo Avinas teikia jai išradingumo, iškilusių

rūpestėlių lengviausio išsprendimo. Jupiterio 10-i metai Šuo duoda rūpestingumą, visų galimybių pasvėrimą. O Saturno 6- i metai Vaivorykštė duoda ugnies viską trumpai ir aiškiai iš­aiškinti kitiems. Turi žalios, raudonos ir mėlynos spalvos, bet nematau geltonos spalvos noro praturtėti ir juodos vandens spal­vos.

Suradau ir naujai iškeptą Lietuvos politiką. Eugenijus Jo­vaiša gimė 1950 m. balandžio 24 d. Klaipėdoje. Jis dabar

Lietuvos respublikos seime turi Švietimo ir mokslo komiteto pir­mininko pareigas. Jis Mėnulio 8-os nakties Gegutė ir Saulės 5-o mėnesio Avinas. Jupiterio 2-i metai Karvė jam teikia praktinės naudos supratimą, reikalo ilgai į vatą nevynioja. 0 Saturno 7-i metai Kurtinys kaip ir Nausėdai teikia vidnės darnos suprat­imą. Nėra tik juodos vandens spalvos, taigi ties smulkmenomis nesustoja, gal tai ir buvo kliūtis kruopščiam arkiologo darbui.

Baigęs VU istorijos studijas, Eugenijus apsistojo Vilniau Pe­dagoginiame institute ir ten užėmė vadovaujančias pareigas kaip istorijos fakulteto dekanas, Baltų proistorijos katedros vedėjas,

leidinio „Baltistica“ vyriausias redaktorius. Šiame žurnale buvo galima sutikti nuomonių įvairovę, kurios nerasime kituose Lie­tuvos akademikų griežtai prižiūrimuose leidiniuose. Neteko man išstudijuoti jo paskutinių storų knygų apie Aisčius. Tikiu kad ten sukrauta daugybė smulkmenų, kurios galėtų pakeisti mūsų supratimą apie Lietuvių tautos praeitį. Jis pasigyrė kad gali

 

atpažinti kapo palaidojimą mėnesio tikslumu, tačiau kažkodėl jam neužkliuvo kai Lietuvos Aukso amžių arkiologai lig šiolei datuoja su vos ne dviejų šimtmečių paklaida. Nenuostabu kad nemato jog turtingas įkapes iš tų laikų paliko nauji Lietuvos užkariautojai, atėję į Lietuvą kartu su hunais penkto amžiaus pradžioje. Nemato ir Lietuvos gyventojų naujos etninės sudė­ties atsiradimo, nekalbant jau apie gyventojų kalbos pasikeitimą. Įvardinimas kad tais laikais buvo baltų aukso amžius neturi jokio pagrindo. Galėtume dabar ir sovietinius laikus vadinti Lietuvos aukso amžiumi, ypač jei paankstintume datas visu šimtmečiu.

Eugenijaus veikla Lietuvos seime taip pat kelia didelių abe­jonių. Jis gal ir nesuprato kad užima vienas svarbiausių pareigų kurias mokslininkai gali Lietuvoje užimti. Kas kitas galėtų su­stabdyti valdžios buldozerį valantį Lietuvos mokslo griuvėsius. Ką Jovaiša veikė visą gyvenimą, jeigu dabar uždaroma bet kokia galimybė profesionaliam mokslininko darbui. Nebereikia Peda­goginio Universito nes mažiau studentų, o mokslininkams irgi nelieka vietos kur dirbti. Nenustebsiu jei šios mokslo įstaigos rūmus ant Neries kranto valdžia paskelbs moraliai pasenusiais ir nugriaus kad Berklajus galėtų plėstis, statyti antrą stiklo šulinį Vilniaus centre. O Eugenijus Norvaiša pasiryžęs tokia veiklą pa­laikyti, nes jo pareiga ruošti seimo nuomonę švietimo ir mokslo klausimais. Aš tiesiog matau Gegutės nenorą prisiimti atsako­mybės. Jis leidžia kitiems tvarkyti jo darbus, juk Gegutė ne­moka pasakyti žodžio ne.

Nemanau kad ir Gitanui Nausėdui geriau sektųsi prezidento kėdėje. Jam tai tebūtų gyvenimo nauja proga eilinį kartą pa­keisti darbavietę, o kad kitiems Lietuvoje vėl nesiseka, tai jau jų reikalas, jis dėl to bus nekaltas.

Gintaras Valiukevičius

2018.11.20.

Facebook komentarai
});}(jQuery));