Kad įgyvendinti naująją pasaulio tvarką, teks nužudyti milijardus žmonių, pranešė Malaizijos premjeras dar 2015 m.

240733233 4746064085426515 3140201950833241388 n
Malaizijos premjeras Mahathiras Mohamadas 2015 m. tarptautinėje „Naujosios pasaulio tvarkos” („New world order” – NWO) konferencijoje papasakojo apie NWO planus, įskaitant visuotinę Žemės gyventojų depopuliaciją.
Tai vienintelis logiškas paaiškinimas tam visam absurdui, kurio kaip sutarusios imasi viso pasaulio, išskyrus Skandinaviją ir Rytų Europą, vyriausybės, kovodamos su savo išgalvota „pandemija”:
Toliau pateikiame šio piliečio pranešimas anglų kalba (apačioje pateikiamas ir vertimas į lietuvių kalbą):
So this idea about the new world order is still in place. The new world order meaning, that there should be one world government, and that they should rule according to their wimps and pence. What we are seeing today happening in the Middle East, many other countries, including in Malaysia, their interferences are made into the political process of this country  all these are into the interests of the establishing the new world order. Would it will bring peace to us? Or would it cause wars to be fought in many places. We have seen wars in the Middle East and Vietnam. Because of the need for the people approbating the new world order to establish the new government of the world. And not only wars, but we have also seen all kinds of subversion taking place. Undermining our moral values to the sense that we become helpless, unable to do anything. And the peace that we will get from this, is the peace of the graveyard because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the new world order was initiated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to one billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people or prevent them from giving birth in order to reduce the population of this world. This is that is being told for those who will suffer and die, there will be the peace of the graveyard. But would there will be war? Of course there will be war. We are seeing this already. Not wars in the countries which were promoting the new world order, but n the other places. The wars are meant to weaken and destabilize small nations so they will submit to the new world order as proposed by the powerful nations. So, both possibilities are there  there would be the peace of the grave, or there will be war. And the world will be in a state of turmoil.
Vertimas į lietuvių kalbą:
Taigi, ši idėja apie naująją pasaulio tvarką vis dar galioja. Naujoji pasaulio tvarka reiškia, kad turėtų būti viena pasaulinė vyriausybė ir kad ji turėtų valdyti pagal savo norus. Tai, ką šiandien matome vykstant Artimuosiuose Rytuose, daugelyje kitų šalių, taip pat ir Malaizijoje, jų kišimasis į šios šalies politinius procesus – visa tai atitinka naujosios pasaulio tvarkos kūrimo interesus. Ar tai atneš mums taiką? Arba dėl to daug kur kils karai? Matėme karus Artimuosiuose Rytuose ir Vietname. Dėl to, kad naująją pasaulio tvarką aprobuojantiems žmonėms reikia įsteigti naująją pasaulio valdžią. Ir ne tik karų, bet ir visokių perversmų. Mūsų moralinės vertybės pakertamos taip, kad tampame bejėgiai, negalintys nieko padaryti. O taika, kurią iš to gausime, yra kapinių taika, nes taip pat siekiama sumažinti žmonių skaičių šiame pasaulyje. Tuo metu, kai buvo inicijuota naujoji pasaulio tvarka, šiame pasaulyje gyveno tik 3 milijardai žmonių. Buvo ketinama jį sumažinti iki vieno milijardo. Dabar pasaulio gyventojų skaičius siekia 7 milijardus. Norint sumažinti šio pasaulio gyventojų skaičių, reikės nužudyti daug milijardų žmonių arba neleisti jiems gimdyti. Tai, kas sakoma tiems, kurie kentės ir mirs, bus kapinių ramybė. Bet ar bus karas? Žinoma, kad bus karas. Mes jau dabar tai matome. Ne karai šalyse, kurios skatino naująją pasaulio tvarką, bet n kitose vietose. Karais siekiama susilpninti ir destabilizuoti mažas tautas, kad jos paklustų galingųjų valstybių siūlomai naujajai pasaulio tvarkai. Taigi yra abi galimybės – arba bus kapų taika, arba kils karas. Ir pasaulis bus apimtas sumaišties.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Kad tai nėra tiesiog kažkokio lunatiko kliedesiai, patvirtinair Australijos vyriausioji sveikatos apsaugos pareigūnė, kuriai taip pat išsprūdo terminas „new world order”:
Facebook komentarai
});}(jQuery));