Mitingo dalyvių “Išsaugokime Lietuvos girias ateities kartoms“ kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę „Dėl Valstybinių miškų valdymo reformos”

Mitingo dalyvių “Išsaugokime Lietuvos girias ateities kartoms“ kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę „Dėl Valstybinių miškų valdymo reformos”

Mitingo dalyvių “Išsaugokime Lietuvos girias ateities kartoms“

 

      

 

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę

 

Dėl Valstybinių miškų valdymo reformos

 

2018 m. sausio mėn. 11d.

 

Vilnius, Vinco Kudirkos aikštė

 

 

 

Pradėta vykdyti valstybinių miškų valdymo  reforma gresia žalingomis ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis visai šaliai, o tai pat visų mūsų turto – miškų – apsaugai.

 

Valstybinių  miškų valdymo  reforma  vykdoma  labai  neatsakingai,  nesvarstant  galimų alternatyvų, neatlikus siūlomų priemonių  įgyvendinimo socialinių, aplinkosauginių, ekonominių  pasekmių  prognozių ir vertinimo, neįvertinus  miškų išteklių valdymo ir prekybos mediena  monopolizavimo  įtakos   smulkiajam  verslui.

 

Aplinkos ministerija nesugebėjo tinkamai pradėti miškų valdymo pertvarkos ir, kaip numatyta įstatyme,  iki šių metų sausio 2 d. nebuvo įsteigta nauja įmonė – Valstybinių miškų urėdija. Atsakingai pareiškiame, kad ir šiandien įmonė nepradėjo veikti: nesugebėta surengti konkurso dėl įmonės vadovo, visame valstybiniame miškų sektoriuje įsivyravo chaosas.

 

Miškininkų, mokslininkų bei visuomeninių organizacijų nuomonė aplinkos ministro K. Navicko buvo demonstratyviai ignoruojama, o siekiant užgniaužti visuomenės pasipriešinimą neskaidriems politikų sprendimams, prieš miškininkų bendruomenę buvo organizuota neregėto masto melo ir šmeižto kampanija.

 

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir Aplinkos ministerijos atsakingi pareigūnai grubiai pažeidė pagrindinių ES teisių chartijos ir Orhuso konvencijos nuostatas, visiškai ignoruodami miškininkų bendruomenės ir suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti sprendimų dėl valstybinių miškų valdymo reformos priėmimo procese.

 

Valstybiniai miškai priklauso visiems Lietuvos piliečiams, todėl visuomenė  turi teisę dalyvauti priimant svarbius   sprendimus. Valstybinių miškų valdymo reforma prieštarauja decentralizacijos, regioninės politikos principams ir   pakenks   plačiosios visuomenės interesams, dar  labiau padidins  pačią didžiausią dabartinės Lietuvos problemą – emigraciją.

 

 

 

Mitingo dalyviai nepritaria  Aplinkos ministerijos planams naikinti pirminę miškuose dirbančių profesionalų grandį – girininkijas ir eiguvas, mažinti jų skaičių. Miškas- ne fabrikas: jame miško sodinimo, ugdymo ir priežiūros darbus jokie robotai neatliks.

 

Lietuvos Respublikos  Seimas,  priimdamas Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo pakeitimo įstatymą  nesilaikė  Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo,  galimai pažeidė  Lietuvos Respublikos Konstituciją, o Vyriausybė, priimdama nutarimą  „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“, nesilaikė Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, galimai pažeidė  ir Lietuvos Respublikos Konstituciją

 

Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis, todėl tie kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad jų elgesio visuomenė netoleruos, todėl mitingo dalyviai  „Išsaugokime Lietuvos miškus ateities kartoms“ ragina Seimą kreiptis į Konstitucinį teismą ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas ir Vyriausybės nutarimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                 Mitingo dalyviai pritaria Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ reikalavimui, kad Lietuvos valstybinių miškų valdymo pertvarką reikia vykdyti  etapais ir ją  atlikti per 3-4 metus. Įsteigus  valstybės valdomą įmonę ,,Valstybinių miškų urėdija“ būtina  išsaugoti savarankiškas valstybės valdomas įmones miškų urėdijas ir urėdijų   dirbančiuosius, sukurti skaidrią miškininkystės vadovų atrankos, skyrimo,  taip pat jų veiklos vertinimo tvarką.

 

Būtina parengti ilgalaikę personalo valdymo programą, sukurti ir įdiegti  visoms miškų urėdijoms vieningą buhalterinės apskaitos programą, miškų ūkinės veiklos informacinę sistemą, centralizuoti bendrąsias miškų urėdijų veiklos sritis (planavimo ir stebėsenos, finansų valdymo, teisės, komunikacijos, nekilnojamojo turto valdymo, technologijų, viešųjų pirkimų, pardavimų ir logistikos, taip pat socialines, ekologines ir aplinkosaugines, ekologinio švietimo bei kitas bendrąsias funkcijas).

 

Nuoseklus  valstybinių miškų valdymo pertvarkos  vykdymas padėtų išvengti nevaldomos sistemos griūties, neigiamų socialinių  pasekmių regionams, materialinių ir moralinių nuostolių bei didžiulio visuomenės supriešinimo, pagaliau ir nepageidautinų politinių pasekmių.

 

Mitingo dalyviai  pareiškia, kad neleis sugriauti tai, ką  miškininkai kūrė ilgus metus, neleis niekinti žmonių orumo,  paminant visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, grobstyti Lietuvos valstybinių miškų ir miškų urėdijose sukaupto turto, tyčiotis iš miškininkų, paverčiant juos ir su miškininkyste susijusius smulkiuosius verslininkus  emigrantais .

 

 

 

Reikalaujame  Vyriausybės:

 

Suspenduoti priimtus sprendimus dėl Valstybinių miškų valdymo reformos, įtraukti visuomenės atstovus   dėl valstybinių miškų valdymo tobulinimo.

Atšaukti iš užimamų pareigų aplinkos ministrą Kęstutį Navicką – dėl nekompetentingai vykdomos Valstybinių miškų valdymo reformos, neskaidraus VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus ir valdybos konkurso organizavimo bei neskaidraus Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo buvusiai ministro darbovietei.

Dėl galimai nusikalstamo Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų grobstymo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje kreiptis į  Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą.

Vyriausybei sudaryti darbo grupę, konsultuotis ir tartis su Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ sudaryta derybine grupe dėl tolimesnių valstybinių miškų valdymo pertvarkos žingsnių.

Užtikrinti skaidrumą ir kandidatų nepriklausomumą, parenkant valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovą. Atšaukti neskaidriai sudarytą įmonės valdybą ir iš naujo paskelbti narių atrankos konkursą.

Sugrąžinti į darbą neteisėtai atšauktą iš užimamų pareigų sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ pirmininko pavaduotoją, VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdą Saulių Lazauską, įvertinti aplinkos ministerijos atsakingų pareigūnų, organizavusių jo atšaukimą, veiksmus.

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ pirmininkas                 Gintautas Kniukšta 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : DAINIUS ŠERONAS, VŠĮ „MUZIKOS FIESTA”

Facebook komentarai
});}(jQuery));